Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norrköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 274 st.

Om- och tillbyggnad vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Projektet är uppdelat i flera block. Vi söker ytterligare information angående de olika blockens uppdelningar. Uppskattad byggstart och kostnad. Kommer att pågå under flera år.

Nybyggnad av lamellhus, punkthus och garage under mark i Norrköping
Garage under mark. 5-8 våningar. 16 st trappuppgångar.

Nybyggnad av bostäder och äldreboenden i Norrköping, et 2 (D)
Detta är ett planerat projekt efter etapp 1 del A/B/C, 830183. För etapp 2, del D är det kontor, annan kommersiell verksamhet eller bostäder som ska byggas.

Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.

Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av Rustas centrallager för Norden. Det är även ett entrésolplan på ca 11000kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
BEST-arbeten.

Nybyggnad av vindkraftverk i Bråviken, Norrköping
Inom projektområdet planeras för 10-12 st vindkraftverk. ReWind Offshore tillsammans med Kolmårdsvind ek för, Hyresbostäder i Norrköping och HSB Östra kommer bilda ett byggherrebolag för projektet. Planerat att bygga en så kallad "on-the-rocks" anläggning. Vindkraftverken byggs på öar,kobbar och skär, och installeras direkt från fartyg.

Nybyggnad av flerbostadshus vid gamla busstationen i Norrköping
Cirka 4-6 våningar per huskropp.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1

Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Entreprenaden för Rumssystem (RSE) omfattar sammanfattningsvis systemväggar, innerfönster, mörkläggning, undertak, dörrar, vagnslusskåp, uttagslådor och håltagningar i systemväggar/systemtak för installationer med mera i lokaler för operationsverksamhet som kräver renrum på plan 11 (dagkirurgi) och 12 (förlossningen) i hus 026. 3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.

Nybyggnad av punkthus på Ektorp, Norrköping
Tomten ligger i korsningen Skarphagsleden-Ektorpsgatan.

Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Invändig renovering av köpcentrum

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Hela sträckan är 190,5 km.

Utb av infrastruktur inkl.broar, Malmölandet i Norrköping

Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal.

Nybyggnad av parkeringshus i Norrköping
Ca 315 p-platser.

Nybyggnad av underjordiskt parkeringshus i Norrköping
Avser underjordiskt parkeringshus med ca 180 p-platser samt grundläggning för flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping, etapp 2

Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Nybyggnad av äldreboende i Skarphagen, etapp 1
Projektet avser att på en obebyggd fastighet uppföra ett nytt äldreboende innehållande 60 lägenheter med tillhörande tillagningskök och övriga verksamhetslokaler(hus A och hus B).

Nybyggnad av kontorshus i Norrköping
Etapp 1 = 917166

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar

Nybyggnad av bostadshus i Saltängen, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus och café i Norrköping

Nybyggnad av lager/bilhall i Åby

Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.

Nybyggnad av idrottshall i Norrköping
Uppförande av sporthall.

Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar.

Nybyggnad av sporthall i Norrköping
B-hall

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Nybyggnad av silos mm i Norrköping
2 st stora runda silos för havre, 6 st mindre silos för havremjöl och havreskal.

Rivning av industri sanering mm i Norrköping, et 2 (D)

Nybyggnad av förskola i Norrköping

Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.

Nybyggnad av brandstation i Skärblacka

Nybyggnad av bensinmack och vägkrog i Åby

Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Norrköping
Ca 20-25 st tomter.

Nybyggnad av skola i Norrköping

Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av LSS-boende. Ca 1500-1600 kvm.

Nybyggnad av väg mellan Lindö-Marby i Norrköping

Nybyggnad av bilverkstad med försäljningshall i Herstadberg, Norrköping

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby. Husen kommer att säljas eftersom dom byggs. 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.

Nybyggnad av kontor och lager i Norrköping
Uppförande av kontor/lager.

Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Skärblacka

Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
- Nybyggnad av gruppbostad - Totalt 6 lgh med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. - Nybyggnad av fristående förrådsbyggnad. - Ombyggnad av carport till soprum i befintlig förrådsbyggnad.

Sanering av mark vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
Marken är förorenad och ska saneras innan man bygger den nya stadsdelen, Inre Hamnen.

Utbyggnad av VA i Norra Kungssten

Nybyggnad av handelshus, kontor och småindustri i Östra Husby
Lagerhall

Ombyggnad av vårdbostad i Norrköping
Rotrenovering av lss-boende samt fasadändring, hus 8. Tillgänglighetsanpassning. Ny tvättstuga i källaren. Personalytor.

Nybyggnad av bensinstation i Norrköping
Uppförande av bensinstation, biltvätt och butik; förhandsbesked. Ca 300-400 m2 stor byggnad.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av befintligt kontor.

Exploatering för nytt bostadsområde i Nyköping

Nybyggnad av kontor och lager i Norrköping

Ombyggnad till restaurang och festlokal i Norrköping

Nytt exploateringsområde för bostäder i Norrköping, etapp 2 A
Hette tidigare etapp 1 C.

Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Åby
Omfattar rivning och uppförande av mindre överbyggnad, ombyggnad av fritidsgård samt uppförande av mindre förbindelsebyggnad kallad Länken.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av industrifastighet till bostäder samt tillbyggnad.

Om/tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Ändring och tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring samt uppförande av skyltar.

Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning, från kallager till restaurang.

Ramavtal Konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter i Sverige
Uppdraget omfattar konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter samt granskning av handlingar, konsultation och utbildning inom området. Besiktningsuppdragen kommer att genomföras i olika sorters boende- och lokalformer, både då Migrationsverket upphandlat boende som tjänst och då Migrationsverket tecknat lokal- eller lägenhetshyresavtal. 1. Region Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) 2. Region Väst (Hallands och Västra Götalands län) 3. Region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län) 4.Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) 5.Region Mitt (Uppsala, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län) 6. Region Nord (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbottens län) Omfattningen av uppdraget uppskattas till ca. 2.000.000:- per år totalt för samtliga tilldelningsområden.

Ombyggnad av avloppsreningsverk på Slottshagen i Norrköping
NoVA planerar att genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera kvävereningen på Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping, detta genom att behandla rejektvattnet från slamavvattningen i en separat nitration/anammoxprocess. NoVA jobbar med ständiga förbättringar avseende reningsprocessen. Med hänsyn till detta, samt målet att ständigt minska energianvändningen, så ska kvävebehandlingen nu effektiviseras. Detta kommer att innebäta att befintlig SBR-anläggning byggs om för en nitration/anammoxprocess

Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.

Invändig renovering av S:t Johannes kyrka, Norrköping

Nybyggnad av park i Norrköping
Ur investeringsbudget 2016-2019.

Nybyggnad av fotbollsplaner i Lindö

Byggledare signal vid projekt Ostlänken

Spårväxelbyte i Kimstad

Renovering av tätskikt samt ytskikt på valv i Norrköping
Denna upphandling avser tätskikt samt ytskikt på valv utomhus för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.

Byggledare banteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.

Byggledare elteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.

Nybyggnad av torgyta mm i Norrköping
Projektet omfattar i huvudsak anläggande av ny torgyta, planteringar, el/belysning samt dagvatten.

Nybyggnad av parhus i Norrköping
Uppförande av parhus Råssla 1:439,1:440,1:438,1:441.

Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.

Nybyggnad av hunddagis i Norrköping

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Uppförande av aktivitetshus med duschar och toaletter.

Nybyggnad av industrihus i Norrköping

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping

Nyb av gc-väg och trafiksäkerhetsåtgärder i Ingelstad, Norrköping
Upphandling avser en utförandeentreprenad för projektet ?GC-väg längs Stockholmsvägen mm? vid Ingelsta köpcentrum i Norrköping och avser att teckna kontrakt med en vinnande entreprenör. Projektet omfattar att på östra sidan av Stockholmsvägen anlägga en GC-väg med tillhörande gatubelysning och dagvattenhantering mellan Kromgatan och Järngatan, bygga en gc-passage över Kromgatan samt plantera träd längs delar av GC-vägens sträckning. Som option kan beställning av trädplantering längs västra sidan av Stockholmsvägen göras.

Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad. 2 plan på halva byggnaden.

Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor.

Installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping

Upprustning av gymnastikhall och omklädningsrum vid skola i Norrköping

In och utvändig renovering av kontor i Norrköping
In och utvändig ombyggnad/renovering.

Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad av bef lärosalar till en ny hemkunskapssal och en ny textilsal. Mindre utvändiga markarbeten, dränering och fönsterbyte.

Rivning av skola i Norrköping
Hus B och C är det som ska rivas ca 2500 kvm

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norrköping
Avser utbyggnad i Norrköping, område 1. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utvändiga markarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser markarbeten vid valv för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.

Utvändiga rivningsarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser rivningsarbeten utomhus för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.

Takbyte på studentboende i Norrköping
Byte av tak på studentboende. Nytt tak läggs på befintligt tak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: