Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norrköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 256 st.

Om- och tillbyggnad vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Projektet är uppdelat i flera block. Vi söker ytterligare information angående de olika blockens uppdelningar. Uppskattad byggstart och kostnad. Kommer att pågå under flera år.

Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser invändig ombyggnation efter "tätt" hus. Byggnad 35, 36, 45 och 46.

Nybyggnad av vindkraftverk i Bråviken, Norrköping
Inom projektområdet planeras för 10-12 st vindkraftverk. ReWind Offshore tillsammans med Kolmårdsvind ek för, Hyresbostäder i Norrköping och HSB Östra kommer bilda ett byggherrebolag för projektet. Planerat att bygga en så kallad "on-the-rocks" anläggning. Vindkraftverken byggs på öar,kobbar och skär, och installeras direkt från fartyg.

Nybyggnad av flerbostadshus vid gamla busstationen i Norrköping
Cirka 4-6 våningar per huskropp.

Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Entreprenaden för Rumssystem (RSE) omfattar sammanfattningsvis systemväggar, innerfönster, mörkläggning, undertak, dörrar, vagnslusskåp, uttagslådor och håltagningar i systemväggar/systemtak för installationer med mera i lokaler för operationsverksamhet som kräver renrum på plan 11 (dagkirurgi) och 12 (förlossningen) i hus 026. 3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.

Nybyggnad av punkthus på Ektorp, Norrköping
Tomten ligger i korsningen Skarphagsleden-Ektorpsgatan.

Nybyggnad av skola i Svärtinge

Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Invändig renovering av köpcentrum

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Hela sträckan är 190,5 km.

Tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser "tätt" hus för byggnad 35, 36, 45 och 46.

Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Utvändigt trapphus.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Hageby, Norrköping
132 lägenheter.

Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Norsholm
40 lägenheter, 11 kedjehus och 5 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping, etapp 1
NOVA, projektet innehåller en större rektangulär byggnad, åtta till tio våningar hög, och en mindre, lägre rund byggnad. Båda är i glas och med raster i metall respektive trä utvändigt.

Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
35 lägenheter i 2 huskroppar. L-format hus. Tidigare kv Laxen.

Nybyggnad av bostadshus i Saltängen, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus och café i Norrköping

Nybyggnad av seniorboende i Åby
Kommer bli 30-40 st bostadsrätter enligt koncept Bonum +55.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Nybyggnad av småhus i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. 63 hus, via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av lager/bilhall i Åby

Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.

Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.

Nybyggnad av idrottshall i Norrköping
Uppförande av sporthall.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 2
30-40 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 3
30-40 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Norrköping
6 st verk.

Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 2
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.

Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 3
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.

Nybyggnad av sporthall i Norrköping
B-hall

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Norrköping
Tillbyggnad av bilhall med tillhörande rekondavdelning samt garage.

Nybyggnad av silos mm i Norrköping
2 st stora runda silos för havre, 6 st mindre silos för havremjöl och havreskal.

Tillbyggnad av skola inkl. kök och matsal i Norrköping

Nybyggnad av förskola i Norrköping

Ombyggnad av skola i Norrköping

Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.

Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av handel i Norrköping

Nybyggnad av brandstation i Skärblacka

Nybyggnad av bensinmack och vägkrog i Åby

Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Norrköping
Ca 20-25 st tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
Fokus på hyresrätter ca 6000 BTA

Nybyggnad av friidrottsanläggning på Himmelstalund, Norrköping
Nybyggnad av friidrottsanläggning, läktare, omklädningsrum samt starttorn. Arenan ska efter färdigställande motsvara moderna krav enligt Måttboken 2013 inklusive allmän del 2006 och med certifiering enligt klass 2 enligt IAAF 2008.

Nybyggnad av enbostadshus, flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
30-40 bostadsrättslägenheter

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Lindö strand etapp 1
9-16 bostäder.

Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av LSS-boende. Ca 1500-1600 kvm.

Nybyggnad av väg mellan Lindö-Marby i Norrköping

Nybyggnad av bilverkstad med försäljningshall i Herstadberg, Norrköping

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby. Husen kommer att säljas eftersom dom byggs. 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.

Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Skärblacka

Sanering av mark vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
Marken är förorenad och ska saneras innan man bygger den nya stadsdelen, Inre Hamnen.

Utbyggnad av VA i Norra Kungssten

Nybyggnad av handelshus, kontor och småindustri i Östra Husby
Lagerhall

Ombyggnad av vårdbostad i Norrköping
Rotrenovering av lss-boende samt fasadändring, hus 8. Tillgänglighetsanpassning. Ny tvättstuga i källaren. Personalytor.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av befintligt kontor.

Ombyggnad av torg/lokalgator m.m. i Norrköping etapp 1

Ombyggnad av torg/lokalgator m.m. i Norrköping etapp 2

Exploatering för nytt bostadsområde i Nyköping

Nybyggnad av kontor och lager i Norrköping

Nytt exploateringsområde för bostäder i Norrköping, etapp 2 A
Hette tidigare etapp 1 C.

Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Åby
Omfattar rivning och uppförande av mindre överbyggnad, ombyggnad av fritidsgård samt uppförande av mindre förbindelsebyggnad kallad Länken.

Exploateringsområde för bostäder i Lindö strand

Om/tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Ändring och tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring samt uppförande av skyltar.

Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning, från kallager till restaurang.

Ramavtal Konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter i Sverige
Uppdraget omfattar konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter samt granskning av handlingar, konsultation och utbildning inom området. Besiktningsuppdragen kommer att genomföras i olika sorters boende- och lokalformer, både då Migrationsverket upphandlat boende som tjänst och då Migrationsverket tecknat lokal- eller lägenhetshyresavtal. 1. Region Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) 2. Region Väst (Hallands och Västra Götalands län) 3. Region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län) 4.Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) 5.Region Mitt (Uppsala, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län) 6. Region Nord (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbottens län) Omfattningen av uppdraget uppskattas till ca. 2.000.000:- per år totalt för samtliga tilldelningsområden.

Invändig renovering av S:t Johannes kyrka, Norrköping

Nybyggnad av bilhall i Norrköping

Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.

Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industrihall.

Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.

Nybyggnad av fotbollsplaner i Lindö

Byggledare bana vid projekt Ostlänken

Byggledare signal vid projekt Ostlänken

Uppförande av teknikhus längs Ostlänken

Spårväxelbyte i Kimstad

Renovering av tätskikt samt ytskikt på valv i Norrköping
Denna upphandling avser tätskikt samt ytskikt på valv utomhus för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.

Nybyggnad av parhus i Norrköping
Uppförande av parhus Råssla 1:439,1:440,1:438,1:441.

Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.

Nybyggnad av hunddagis i Norrköping

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Uppförande av aktivitetshus med duschar och toaletter.

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping

Nybyggnad av industrihus i Norrköping

Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av lokal till 5 bostäder samt 4 nya uteplatser.

Nyb av gc-väg och trafiksäkerhetsåtgärder i Ingelstad, Norrköping
Upphandling avser en utförandeentreprenad för projektet ?GC-väg längs Stockholmsvägen mm? vid Ingelsta köpcentrum i Norrköping och avser att teckna kontrakt med en vinnande entreprenör. Projektet omfattar att på östra sidan av Stockholmsvägen anlägga en GC-väg med tillhörande gatubelysning och dagvattenhantering mellan Kromgatan och Järngatan, bygga en gc-passage över Kromgatan samt plantera träd längs delar av GC-vägens sträckning. Som option kan beställning av trädplantering längs västra sidan av Stockholmsvägen göras.

Stambyte mm i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte och badrumsrenovering.

Installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: