Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norrköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 284 st.

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.

Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.

Utbyggnad av industrispår vid Malmölandet i Norrköping

Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby, område A och B

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, etapp 2 B

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, etapp 3
100-150 st bostäder.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
Anslutning med järnväg till södra stambanan.

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser invändig ombyggnation efter "tätt" hus. Byggnad 35, 36, 45 och 46.

Nybyggnad av äldreboende i Norrköping

Nybyggnad av vindkraftverk i Bråviken, Norrköping
Inom projektområdet planeras för 10-12 st vindkraftverk. ReWind Offshore tillsammans med Kolmårdsvind ek för, Hyresbostäder i Norrköping och HSB Östra kommer bilda ett byggherrebolag för projektet. Planerat att bygga en så kallad "on-the-rocks" anläggning. Vindkraftverken byggs på öar,kobbar och skär, och installeras direkt från fartyg.

Nybyggnad av bostäder i Smedby
154 bostäder i sex punkthus bestående av främst tvåor och treor på en total yta om 11 800 BTA.

Nytt naturgasnät mellan boxholm och Norrköping, etapp 3

Sanering av mark vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping

Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Upphandlingen avser tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, etapp 2A
Ca 20 småhustomter och tomt för ett flerbostadshus. Etappen hette tidigare 1C.

Nybyggnad av skola i Svärtinge

Nybyggnad av lägenheter, kontor och butik i Norrköping

Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 2
Hela sträckan är 190,5 km.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Hela sträckan är 190,5 km.

Tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser "tätt" hus för byggnad 35, 36, 45 och 46.

Exploatering för ny stadsdel i Norrköping
Ca 500-600 st bostäder.

Utb av infrastruktur inkl.broar, Malmölandet i Norrköping

Nybyggnad av lager/bilhall i Åby

Renovering av kajsponten mm vid Östra Saltängen i Norrköping
Renovering av kajsponten, kanaler och kajer.

Nybyggnad av radhus i Krokek

Nybyggnad av stadsdel i Sidus, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Kneippen, Norrköping
51 lägenheter fördelade i 4 huskroppar, (hyresrätter). Garage under gårdsbjälklag, delvis under mark. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Utvändigt trapphus.

Nybyggnad av punkthus och garage i Ljura
Garage i bottenvåning.

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Ca 30-50 tomter för friliggande hus, parhus och radhus.

Nybyggnad av logistikcentrum i Norsholm

Nybyggnad av förskola i Svärtinge

Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar.

Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Nybyggnad av kontorshus i Norrköping
Etapp 1 = 917166

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar

Nybyggnad av bostadshus i Saltängen, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping

Nybyggnad av seniorboende i Åby
Kommer bli 30-40 st bostadsrätter enligt koncept Bonum +55.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.

Nybyggnad av småhus i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. 63 hus, via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.

Nybyggnad av idrottshall i Norrköping
Uppförande av sporthall.

Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.

Nybyggnad av vindkraftverk i Norrköping
6 st verk.

Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar.

Nybyggnad av par/radhus och flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
18-45 bostäder i form av radhus, parhus och flerbostadshus.

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Norrköping, etapp 2 B

Ombyggnad av aula på skola i Norrköping

Ombyggnad till park på Berget, Norrköping
Avser Källvindsgatan och Kvarngatan. Kommunen kommer stå för gata, park samt gång- och cykelväg.

Nybyggnad av sporthall i Norrköping
B-hall

Nybyggnad av smsåhu samt gårdsbutik/förskola/vårdboende
Ca 5 hektar mark som får bebyggas med parhus, villor, gårdsbutik och vårdboende.

Nybyggnad av varv i Norrköping
Uppförande av varvsbyggnad samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av förskola i Norrköping
4 avdelningar.

Nybyggnad av silos mm i Norrköping
2 st stora runda silos för havre, 6 st mindre silos för havremjöl och havreskal.

Ombyggnad av skola i Norrköping

Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping, etapp 2
Områdets areal är cirka 2 300 m².

Ombyggnad av gymnasieskola mm i Norrköping
Ombyggnad av Eberstienska gymnasieskola i 5 plan, med en totalyta på 10240 m2 (BTA). Nytt miljöhus på 40 m2. Utvändiga markarbeten enligt markhandling

Nybyggnad av brandstation i Skärblacka

Nybyggnad av bensinmack och vägkrog i Åby
Planerat projekt med byggstart 2017/2018. Uppskattad kostnad.

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.

Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av LSS-boende. Ca 1500-1600 kvm.

Nybyggnad av väg mellan Lindö-Marby i Norrköping

Om- och tillbyggnad av tillagningskök på skola i Skärblacka, etapp 4 del B

Nybyggnad av bilverkstad med försäljningshall i Herstadberg, Norrköping

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby. Husen kommer att säljas eftersom dom byggs. 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.

Nybyggnad av förskola i Hageby
Rivning av befintlig förskola.

Nybyggnad av gata och VA-ledningar Krusenhov, Norrköping

Tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
6 nya platser.

Sanering av mark vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
Marken är förorenad och ska saneras innan man bygger den nya stadsdelen, Inre Hamnen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus, förråd och miljöutrymme.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av handelshus, kontor och småindustri i Östra Husby

Nybyggnad av förskola i Norrköping

Utbyggnad av GC-väg i Norrköping

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av befintligt kontor.

Ombyggnad till restaurang och festlokal i Norrköping

Nybyggnad av kontor och lager i Norrköping

Nytt exploateringsområde för bostäder i Norrköping, etapp 2 A
Hette tidigare etapp 1 C.

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av grupphus Östra Eneby 1:87,1:86,1:85,1:84,1:88.

Nya dagvattenlösningar i Lagerlunda, Norrköping
Planerat projekt som för tillfället ligger på is. Omfattning oklar. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arkösund
Byggrätt i 2 våningar med max 1200 kvm. 4-8 st lägenheter.

Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.

Nybyggnad av parhus i Björkalund i Norrköping

Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Totalt för området: 5 stora tomter samt 4 mindre tomter. Tomt 8000-30 000 kvm.

Nybyggnad av park i Norrköping
Ur investeringsbudget 2016-2019.

Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industrihall.

Nybyggnad av fotbollsplaner i Lindö

Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.

Ombyggnad av väg 903 vid Kolmården
Framkomlighetsåtgärder, två nya busshållplatser, vänstersvängfält, vändslinga för bussar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: