Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norrköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 287 st.

Nybyggnad av resecentrum i Butängen, Norrköping
Bygget av Ostlänken är en förutsättning att projektet blir av. Byggherre är ej fastställd. Samarbete sker med Norrköpings kommun och Trafikverket. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.

Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.

Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.

Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby, område A och B

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser invändig ombyggnation efter "tätt" hus. Byggnad 35, 36, 45 och 46.

Nybyggnad av äldreboende i Norrköping

Nybyggnad av vindkraftverk i Bråviken, Norrköping
Inom projektområdet planeras för 10-12 st vindkraftverk. ReWind Offshore tillsammans med Kolmårdsvind ek för, Hyresbostäder i Norrköping och HSB Östra kommer bilda ett byggherrebolag för projektet. Planerat att bygga en så kallad "on-the-rocks" anläggning. Vindkraftverken byggs på öar,kobbar och skär, och installeras direkt från fartyg.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Markanvisningsavtal finns med byggherre. Byggstart tidigast 2019/2020.

Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping
Ev även rivning av befintlig vindsvåning och återbyggnad med ny vindsvåning för lägenheter.

Nytt naturgasnät mellan boxholm och Norrköping, etapp 3

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter.

Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Upphandlingen avser tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.

Sanering av mark vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping

Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Hela sträckan är 190,5 km.

Utb av infrastruktur inkl.broar, Malmölandet i Norrköping

Nybyggnad av lager/bilhall i Åby

Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping

Nybyggnad av parhus i Björkalund i Norrköping
2 huskroppar, 45 lägenheter.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Utvändigt trapphus.

Nybyggnad av bostadshus i Brånnestad

Nybyggnad av logistikcentrum i Norsholm

Nybyggnad av huvudgata i Bråvalla ind.område i Norrköping

Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229

Nybyggnad av kontorshus i Norrköping
Etapp 1 = 917166

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
10 kedjehus och 18 radhus

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
12 villor

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar

Nybyggnad av småhus i Norrköping

Nybyggnad av trafikplats i Norrköping

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping

Nybyggnad av seniorboende i Åby
Kommer bli 30-40 st bostadsrätter enligt koncept Bonum +55.

Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.

Nybyggnad av småhus i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. 63 hus, via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping
2 hus 40 lägenheter.

Nybyggnad av radhus och parhus i Smedby

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.

Nybyggnad av idrottshall i Norrköping
Uppförande av sporthall.

Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.

Nybyggnad av par/radhus och flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
18-45 bostäder i form av radhus, parhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Norrköping
6 st verk.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ca 35 lgh.

Ombyggnad till park på Berget, Norrköping
Avser Källvindsgatan och Kvarngatan. Kommunen kommer stå för gata, park samt gång- och cykelväg.

Nybyggnad av sporthall i Norrköping
B-hall

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser.

Tillbyggnad av bilhall mm i Jurlsa, Norrköping

Ombyggnad av aula på skola i Norrköping

Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.

Nybyggnad av förskola i Norrköping
4 avdelningar.

Nybyggnad av silos mm i Norrköping
2 st stora runda silos för havre, 6 st mindre silos för havremjöl och havreskal.

Växelarbeten på Ostlänken vid Åby, Norrköping

Ombyggnad av skola i Norrköping

Tillbyggnad av skola inkl. kök och matsal i Norrköping

Nybyggnad av förskola i Norrköping

Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping, etapp 2
Områdets areal är cirka 2 300 m².

Nybyggnad av LSS boende i Fyrby, Norrköping

Nybyggnad av LSS boende i Norrköping
6-12 st lägenheter. Ej fastställt om det blir en helt ny byggnad eller tillbyggnad med förbindelsegång.

Nybyggnad av huvudgata i Norrköping

Nybyggnad av brandstation i Skärblacka

Nybyggnad av bensinmack och vägkrog i Åby

Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping

Ombyggnad av gymnasieskola mm i Norrköping
Ombyggnad av Eberstienska gymnasieskola i 5 plan, med en totalyta på 10240 m2 (BTA). Nytt miljöhus på 40 m2. Utvändiga markarbeten enligt markhandling

Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Vid gamla busstationen finns även plats att bygga kontor, handelscentrum och hotell.

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Norrköping
Ca 20-25 st tomter.

Nybyggnad av skola i Norrköping

Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av LSS-boende. Ca 1500-1600 kvm.

Nybyggnad av väg mellan Lindö-Marby i Norrköping

Om- och tillbyggnad av tillagningskök på skola i Skärblacka, etapp 4 del B

Nybyggnad av bilverkstad med försäljningshall i Herstadberg, Norrköping

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt garage Östra Eneby. Husen kommer att säljas eftersom dom byggs. 1:101,1:102,1:103,1:104,1:105,1:106,1:107,1:108,1:109.

Sanering av mark vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
Marken är förorenad och ska saneras innan man bygger den nya stadsdelen, Inre Hamnen.

Nybyggnad av väg/gata i Norrköping
Projektet är en option av Bråvalla trafikplats.

Nybyggnad av gata och VA-ledningar Krusenhov, Norrköping

Tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
6 nya platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus, förråd och miljöutrymme.

Nybyggnad av handelshus, kontor och småindustri i Östra Husby
Lagerhall

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ca 132 lägenheter

Nybyggnad av förskola i Norrköping
Förskola i Hageby

Utbyggnad av GC-väg i Norrköping

Exploatering för nytt bostadsområde i Nyköping

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av befintligt kontor.

Nybyggnad av kontor och lager i Norrköping

Ombyggnad till restaurang och festlokal i Norrköping

Nytt exploateringsområde för bostäder i Norrköping, etapp 2 A
Hette tidigare etapp 1 C.

Nya dagvattenlösningar i Lagerlunda, Norrköping

Exploateringsområde för bostäder i Lindö strand

Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av grupphus Östra Eneby 1:87,1:86,1:85,1:84,1:88.

Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning, från kallager till restaurang.

Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: