Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 1
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 2
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nytt bostadsområde i Mjölby
13-15 småhustomter och ca 12 marklägenheter
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus C. Samt ombyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus B, Hexagonen. Total bruttoarea ca 2900 m2
Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter och villor till kommunala tomtkön.
Nybyggande av småhus i Mjölby
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Nybyggnad av förskola i östra stadsdelen i Mjölby
5-6 st avdelningar, ca 120 st barn.
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Mjölby
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och omklädningsrum.
Nybyggnad av idrottshall i Mantorp
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum, 1 hus 800 kvm. Markarbeten för ledningsdragning, ändrad och ny angöring samt flytt av förråd ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av infart mm till Lundby industriområde i Lundby
Även gc tunnel och ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.
Exploatering för villatomter i Mjölby
15 st villatomter som kommer säljas styckvis via tomtkön.
Exploatering för industriområde i Mjölby
Kan eventuellt bli fler etapper som håller i minst 7 år framåt.
Nybyggnad av scen i Mjölby
Ny ungdomskulturscen vid Lagmansskolan.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skänninge
Möjliggöra för bostads- och centrumändamål inom befintlig byggnad, fd Rosenlundsskolan.
Nybyggnad av G-C väg i Skänninge
Nybyggnad av G-C väg
Ny cirkulationsplats mm i Mjölby
Anläggning av cirkulationsplats, samt förläggning av VA.
Ramavtal Mark- och anläggningsarbeten i Mjölby
Mark-, anläggnings-, räckes- och underhållsarbeten avseende vägar, villagator, gång- och cykelbanor, parkeringar, lekplatser och allmänna parkanläggningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av 1 enbostadshus, garage samt braskamin.
Ombyggnad av Godsmagasinet i Mjölby
Avser invändig ombyggnad på ca 335 kvm samt omläggning av yttertak på ca 730 kvm.
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Mjölby kommun
Avtalet gäller i 1 år med start från avtalets tecknande, med option för beställaren att förlänga avtalet med 2 + 1 år.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum.
Ombyggnad av gata mm i Mjölby
Gång- och cykelbana på Industrigatan i Mjölby, sträckan mellan Svartåliden och Duvelundsplan.
Rivning av verksamhetslokaler mm i Mjölby
Entreprenaden omfattar rivning av hela hus C exklusive Hus B (hexagonen). Schaktning för den nya byggnaden.
Byte av tak på Östra tollstad kyrka
Byte av torntakets koppartak.
Ombyggnad till tennisplaner i Mjölby
Ombyggnad av fotbollsplan till två tennisplaner.
Fasad och takarbeten på Herrberga kyrka
Tjärning av torntak och underhåll av fasad
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, Bygglov för tillfällig åtgärd; kontorsmoduler Ubbarp 1:13.
Nybyggnad av restaurang i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av restaurangbyggnad.
Utvändigt underhåll av vattenverk i Mjölby
Bygglov för ombyggnad av takkonstruktion från plant tak till sadeltak.
Tillbyggnad av kontor i Mjölby
Bygglov för påbyggnad av byggnad ovan befintligt källarutrymme.
Utvändigt underhåll av skola i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Mjölby
Förhandsbesked för rivning av entrétrapp som ersätts med trapphiss.
Rivning av lager i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad Häxan 2,5.
Rivning av förråd i Mjölby
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnad.
Höjning av tak på industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad industri/lagerbyggnad (takhöjning).
Nybyggnad av omklädningsrum i Mjölby
Bygglov för tillfällig omklädningsbod.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av molok.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av solceller.
Nybyggnad av lager i Mjölby
Bygglov för uppsättande av tält.
Utvändigt underhåll av lager i Mjölby
Bygglov för uppsättning av portar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorsstation.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av ridhus i Mjölby
Bygglov för fasadändring, port på gavel, ridhus.
Rivning av skorsten i Mjölby
Anmälan rivning av del av skorsten.
Nybyggnad av skärmtak i Mjölby
Anmälan, uppförande av fyra väderskydd samt skärmtak till byggnad.
Nybyggnad av pumpstationer i Mjölby
Objektet avser två pumpstationer, en för spillvatten med överbyggnad och en pumpstation för dagvatten utan överbyggnad. Pumpstationerna ska serva det nybyggda området Sjunningsfält.
Utvändig renovering av Väderstads kyrka
Renovering av utvändiga snickerier samt takfotslist och sockel.
Målning av fönster på Viby kyrka
Målning av fönster.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.
Byte av dagvatten-ledning vid Viby kyrka
Byte av dagvattenledningar.
Reparation av tak på Veta kyrka
Reparation av tegeltak

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: