Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby, etapp 1

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Mjölby

Renovering av bostäder i Mjölby
Objektet avser renovering av bostäder omfattande 4 huskroppar i tre plan med källare och vindsvåningar samt yttre miljö. Tillbyggnad av nytt trapphus samt hissinstallation i befintligt trapphus.

Nybyggnad av vindkraftverk i Mjölby
Planerat projekt som avvaktar beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. 3 st verk.

Tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Förskola med 6 st avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Exploateringsområde för nya bostäder i Mjölby
Det kommer bli 20-30 stycken villor där tomter kommer att fördelas via kommunens tomtkö, samt 23-30 lägenheter i grupphus, flerbostadshus, se projektnummer 944768.

Nybyggnad av parhus i Mjölby

Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.

Nybyggnad av verkstadshall i Mjölby
Planerat projekt som ligger på is. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Ca 20-30 lägenheter. Uppskattad start och kostnad.

Rivning och nybyggnad av kontor i Mjölby
I uppdraget ingår även att upprätta inhägnader, planteringar, gång-, väg- och parkeringsytor. Bef. byggnads totala area inkl IT-enheten BYA ca 2488 kvm. Byggnadsarea för rivning BYA ca 1192 kvm. Bef. byggn.yta för renovering BYA ca 332 kvm. Ny byggnads totala area BYA ca 772 kvm.

Exploatering för bostäder mm vid Svartå Strand, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1.

Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.

Exploateringsområde för enbostadshus i Mjölby
Intresserade husleverantörer kan ta kontakt med kommunen för att visa sitt intresse. Ca 12-18 st tomter. Tomter som säljs via tomtkön alternativt till privata byggherrar. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad till kontorslokaler i Mjölby
Ombyggnad av källarlokal till kontor för hemtjänsten.

Ombyggnad till bostäder i Mjölby
Nya entrédörrar.

Nybyggnad av scen i Mjölby
Ny ungdomskulturscen vid Lagmansskolan.

Ombyggnad av äldreboende i Mjölby
Ombyggnationen berör en yta av ca 315 m2. På plan 1 ska ett fd café med personalutrymmen byggas om till rehabiliteringslokaler samt att det ska uppföras en utvändig tillbyggnad för att koppla samman huskropparna på plan 1.

Ombyggnad av bergrum till kursverksamhet i Mjölby

Fönsterbyte på flerbostadshus i Mjölby

Exploatering för villatomter i Mjölby
8 stycken villatomter, säljs styckvis via tomtkön.

Upprustning av gata i Mjölby

Tak och fasadarbeten på gymnastiksal i Mjölby
Fasadändring skolbyggnad byte av fasadmaterial.

Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Tillbyggnad av industri- /lagerbyggnad samt uppsättning av 4 st cisterner.

Upprustning av servicebyggnad och duschutrymmen i Mjölby

Ombyggnad av personallokal i Mjölby
Anmälan av invändig ändring av, del av industri-/lagerbyggnad, personalutrymme och laboratorium.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av, del av kontorsdel i industri-/lagerbyggnad, till bostadsändamål, tidsbegränsat till och med 2018-11-30.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för fasadändring, byte av takbeläggning samt installation av solceller på del av tak på flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, radhus.

Ombyggnad av lokal till hyreslägenhet i Mjölby

Ombyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av del av, tingshusbyggnad till skollokaler, tidsbegränsat till och med 2019-12-01.

Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.

Tillbyggnad av skärmtak i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad, skärmtak och ramp.

Nybyggnad av cistern i Mjölby
Bygglov för uppförande av bränsletank ovan mark.

Nybyggnad av plank i Mjölby
Bygglov för uppsättande av plank.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till bostadsändamål i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i del av kontorshus.

Nybyggnad av pumpstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flyttbart pumphus, tidsbegränsat 2017-04-01--2017-10-01.

Nybyggnad av servicebyggnad i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.

Nybyggnad av telestation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.

Ombyggnad av återvinningsstation i Mjölby
Bygglov för ombyggnad av återvinnings- och informationshus.

Tillbyggnad av pumpstation i Mjölby
Bygglov för påbyggnad av pumpstation, servicehus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring industri-/lagerbyggnad, insättning av port och dörrar.

Ombyggnad av enbostadshus i Mjölby
Anmälan av invändig ändring i radhus, uppförande av brandväggar på vind.

Rivning av mur i Mjölby
Rivningslov för rivning av stödmur/plank.

Nybyggnad av brygga i Mjölby
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga.

Rivning av enbostadshus i Mjölby
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Nybyggnad av markanläggning i Mjölby
Marklov för marksänkande åtgärd , sprängningsarbeten.

Nybyggnad av klubbhus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga.

Rivning av industrihus i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad.

Ventailationsåtgärder i förskola i Mjölby

Rivning av kontor i Mjölby
Rivningslov för rivning av kontorshus.

Rivning av industrihus i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: