Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

Upprustning av järnväg Ludvika- Frövi etapp 3 Malmtransporter i Bergslagen
Bärighetsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder.

Nybyggnad av omlastningsterminal med spår m m i Gusselby
Planer finns på en stor omlastningsterminal/mötesplats med järnvägsspår med mera. Förstudien är slutförd. Nästa steg blir detaljprojektering. Finansieringsfrågor återstår att lösa. Statliga bidrag ska sökas. Projektets arbetsnamn är: Järnvägsutredning.

Nybyggnad av affärshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av butikslokaler i två plan om totalt ca 5000-6000 kvm.

Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi
Avser två lamellhus i 4-6 våningar som är sammanlänkade med varandra.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 bostadsrättslägenheter i 6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av en andra etapp av Brf Sjöbrisen med 22 bostadsrättslägenheter i 6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg etapp 1
Flerfamiljshus med 22 lägenheter i denna första etapp. I fastighetens bottenplan blir det lägenhetsförråd, gemensamhetsutrymmen med bastu, gym och ett mindre kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet. Tillhörande carportar. Detaljplanen är lagakraftvunnen. Lägenhetsförsäljning startar inom kort.

Nybyggnad av bostäder i Frövi, Lindesberg
Planerat projekt i mycket tidigt skede.

Nybyggnad av vårdcentral och lägenheter i Lindesberg
Avser ny vårdcentral i två våningar samt 30 nya seniorbostäder i en huskropp med fyra våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i två huskroppar med parkeringsgarage i markplan.

Nybyggnad av industriområde i Frövi, Lindesberg
Detaljplanearbete kommer att påbörjas under hösten 2016. Uppskattad byggstart.

Nya verksamheter i Lindesberg
Detaljplaneärende. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya verksamheter nordöst om en framtida cirkulationsplats i korsningen Fotbollsgatan - Riksväg 50. (Nordöstra kvadranten). Planarbetet ligger för närvarande nere. Oviss byggstart.

Nybyggnad av panncentral i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser nybyggnad av pannanläggning. Leverans av panna samt byggnation av överbyggnad.

Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av en väg på 600 m samt en banvall på 800 m för järnvägsspår.

Anläggande av järnvägsspår i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av järnvägsspår. Totalsträcka ca 1,5 km.

Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg
Detaljplan finns. Planer finns för nybyggnad av radhus. Omfattning oklar.

Utvändigt underhåll av kontor i Lindesberg
Avser ombyggnad av kontor för Migrationsverket.

Efterbehandling kyrkberget Lindesberg (Marksanering)
Avser efterbehandlingsåtgärder vid Kyrkberget (marksanering).

Om- och tillbyggnad av kontorshus i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokal.

Sammanslagning specialistmottagningar Lindesbergs lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016. Byggstart ej fastställd.

Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Frövi idrottsplats.

Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser anläggande av en ny GC-väg. Total sträcka ca 900 m.

Tillbyggnad av verkstad i Frövi

Ev. nybyggnad av återvinningscentral i Lindesberg
Inga beslut fattade. Igångsättning tidigast 2017. Kostnad okänd.

Byte av VVS-installationer samt underhåll av byggnader vid Hinseberg, Frövi
Omfattar byte av VVS-installationer i och underhåll av två byggnader, Industrin och Slottet, på Hinseberg. Ansökan kan lämnas för en eller båda byggnaderna.

Nybyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser nybyggnad av industrihus om ca 4000 kvm i en våning.

Underhåll av Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg
Avser reparation, rivning, demontering, återställande, kantförsegling, målning, impregnering etc. på bärverk/kantbalk/mur, slitlager/tätskikt, räcke, skyddsnät, belysningsstolpar och dylikt. Avser Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg.

Förbättring av busshållplatser i Erstorp och Guldsmedshyttan
Förbättring av säkerhet och framkomlighet.

Dränering av kyrkogård i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser dränering av Guldsmedshyttans kyrkogård.

Ombyggnad till viltslakteri i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Total yta ca 100-200 m², slakteriet förväntas vara färdigt hösten 2017.

Utvändigt underhåll av affärshus i Lindesberg
Fasadändring på affärslokal/flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Ev. sanering av förorenad mark i Håkansboda
Primär förorening Pb. Tillsynsansvarig Berglagens miljö- och byggnämnd. Igångsättning ej fastställd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Ändrad användning, förskola.

Rivning av affärshus i Lindesberg
Rivning av brandskadad affärslokal.

Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av två brandskadade fastigheter.

Nybyggnad av barack i Lindesberg
Uppförande av modulbyggnad i anslutning till bef byggnad.

Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av bostadshus.

Nybyggnad av carport i Lindesberg
Nybyggnad av carport vid flerbostadshus.

Ombyggnad av skärmtak i Lindesberg
Flytt av skärmtak vid mack samt montering av ny grund.

Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Nybyggnad av parkering samt flytt av bef skylt.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Nybyggnad av p-platser.

Nybyggnad av pumpstation i Lindesberg
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av radiomast i Lindesberg
Nybyggnad av radiomast.

Nybyggnad av soprum i Lindesberg
Nybyggnad av soprum och skärmtak.

Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av två nätstationer.

Utvändigt underhåll av affärshus i Lindesberg
Fasadändring, byte av dörrar på affärshus.

Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Avser ombyggnad av kontorslokal.

Ny läktare och nya bollplaner i Fritidsbyn, Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Lindesberg
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats. Byggplats ej fastställd.

Ombyggnad av ventilation i ishall, Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Ombyggnad av ventilation vid idrottsplats i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ändrad användning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: