Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kumla

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 70-80 lägenheter i etapp 1. Totalt ca 200 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ett 100-tal lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Detaljplanen vunnit laga kraft. Planen medger byggnader i fem våningar, innehållande ca 200 lägenheter, kontor och handel.

Nybyggnad av flerbostadshus med mera i Kumla
Detaljplanen vunnit laga kraft. Planen medger även handel och kontor, max fem våningar.

Nytt bostadsområde planeras i Sörby, Kumla kommun
Planen avser styckebyggda villor samt flerbostadshus.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kumla
Projektet avser 2 huskroppar om 4-7 våningar i soutteräng med ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av bullerskärmar i Kumla
Projektet avser grundläggning/tillverkning och montage av två långa bullerskyddsskärmar utmed järnvägen.

Nybyggnad av bostäder i Loviselund, Kumla
Planen möjliggör även för en förskola inom planområdet.

Nybyggnad av radhus i Kumla
Nybyggnad av 35 radhus med förråd samt parkeringsplatser.

Nybyggnad av bostäder i Kumla

Nybyggnad av bostäder i Sånnersta

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus el kedjehus i Kumla
Detaljplan ska på utställning. Ca 9 radhus/kedjehus. Ca 20-25 st lgh. Uppskattad byggstart och kostnad. Intresserade byggherrar kan kontakta planansvarig.

Nybyggnad av rad/kedjehus i Kumla
Detaljplan är fastställd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Område planerat för flerbostadshus i Kumla
Detaljplanen är under bearbetning och ska ställas ut. Planen tillåter flerbostadshus i två våningar. Intersserade byggherrar kan kontakta kommunen.

Nybyggnad av småhus/villor i Kumla
Ca 20-talet villor/småhus

Exploatering med småhus i Kumla
Söder om Yxhultsvägen och väster om Lönntorpsvägen.

Nybyggnad av industri i Kumla
Detaljplanearbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av förskola inom Sörbyområdet i Kumla
Avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar i Sörbyområdet.

Fortsatt utveckling av industriområde i Kvarntorp
Detaljplaneärende. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till fortsatt utveckling av det gamla industriområdet så att det bl.a. kan delas upp i lämpliga kvarter och fastigheter för olika företag och att lägen för infrastruktur (gator, ledningar m.m.) och planteringar, natur m.m. bestäms. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av kaffestuga i Kumla
Skall bli en kaffestuga/informationsstuga. tidigast bs Q2 2017

Om- och tillbyggnad av lokaler i Kumla
Om- och tillbyggnaden omfattar lokaler för administration, ny entré samt nytt fläktrum. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad under hösten 2015.

Om- och tillbyggnad av charkuterifabrik i Kumla
Avser om- och tillbyggnad av köttindustri. Tillbyggnaden avser ca 360 kvm.

Beläggning av väg E20 mellan Vallby-Byrstatorp

Nybyggnad av industrilokaler i Kumla
Detaljplanen antagen. Avser 10-12 tomter för möjlighet till industrietablering söder om Procordia Food AB. Intresserade aktörer kan höra av sig till kommunen. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasad samt plåt- och målningsarbeten.

Anläggande av utemiljö & fotbollsplan i Kumla
Avser anläggande av utemiljö och fotbollsplan vid Borgens skola i Kumla.

Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla
Projektet omfattar ny dragning av av- och tillflöde till utebassängerna, 50 meter och hoppbassängen, avblästring och pågjutning av botten samt schaktning och återställning av mark.

El- och verkstadstjänster till rälsverkstaden i Sannahed
Uppdraget omfattar till största delen tjänster inom elteknik men även mindre omfattning av smide, pneumatik, hydraulik samt felsökning och felavhjälpning av produktionsutrustning. Uppdraget innebär att vara på plats och ha ett samordnande ansvar för underhåll och felavhjälpning av produktionsteknisk utrustning.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Kumla
Uppläggning av rena massor för anläggning av aktivitetspark.

Ombyggnad av vattenverk i Kumla
Ombyggnad av dagvattenstation.

Ombyggnad av industrihus i Kumla
Ombyggnad av industri / lagerbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser ändrad användning av gym till 2 st lägenheter eller lokaler, oklart än.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Fasadändring, balkonger.

Utvändigt underhåll av affärshus i Kumla
Fasadändring.

Ombyggnad till museum i Kumla
Planerna ligger stilla. Oviss byggstart.

Ev. sanering av förorenad mark i Kumla
Primär förorening PAH. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen/Miljö- och byggnadsnämnden Kumla kommun. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri / lager.

Nybyggnad av carport i Kumla
Nybyggnad av kallförråd, carport.

Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av två komplementbyggnader.

Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av 5 nätstationer Vallersta 4:13,9:1,Baggetorp 1:7,3:17.

Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus med garage.

Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av hundhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Fasadändring - flerbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av fläktrum i Kumla
Tillbyggnad av fläktrum och nödutrymningsväg.

Ventilationsaggregat Hemgården i Kumla
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: