Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

Nybyggnad av punkthus i Aggerudsviken, Karlskoga
Avser nybyggnad av 2 punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av två punkthus med 40 lägenheter i fyra respektive sex våningar, av typen SABO kombohus.
Inglasning av innergård på Karlskoga lasarett
Avser uppförande av glastak över ljusgårdar A+B på Karlskoga lasarett.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Avser nybyggnad av fem radhus med 18 lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av radhus i Bricketorp, Karlskoga
Avser nybyggnad av 10-15 radhuslägenheter ca 70 kvm/lägenhet i 2 plan.
Nybyggnad av radhus i Ekeby, Karlskoga
Avser nybyggnad av 12 radhuslägenheter ca 112 kvm/lägenhet i 2 plan.
Nybyggnad av fristående produktionskök i Karlskoga
Planer finns på nybyggnad av ett fristående produktionskök för tillagning till förskolor i Karlskoga.
Nybyggnad av förskola i Baggängen, Karlskoga
Avser nybyggnad av en modulbyggd förskola om fem avdelningar i ett plan med 19 barn per avdelning. Total yta ca 990 kvm.
Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser anläggande av två vikar intill nytt bostadsområde i Aggerudsviken.
Ombyggnad av elfilter på avfallspanna vid Karlskoga kraftvärmeverk
Avser ombyggnad av elfiltret för panna C1 samt option för ombyggnad av elfiltret för panna C2 vid Karlskoga Kraftvärmeverk.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Karlskoga
Avser anläggande av gator och VA-ledningar för styckebyggda villatomter.
Nybyggnad av bostäder i Karlberg, Karlskoga
Planer finns för nybyggnad av 5 st enfamiljshus eller 10 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av särskilt boende i Karlskoga
Nytt boende om sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och teknikutrymme. Byggnaden ska vara ett lågenergihus. Komplementbyggnad, ca 50 m2 innehållande förråd och soprum. Markarbeten ingår i entreprenader. Delar av entreprenaden utgörs av optioner. Byggstart enligt överenskommelse.
Renovering av badrum inom fastighetsbeståndet
Omfattar helrenovering av ca 50 st. badrum utspridda inom beståndet. Byte av golvbrunnar, nya ytskikt, nytt porslin med mera. Igångsättning ej fastställd.
Leverans av matarvattenberedning till kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser leverans av en komplett avsaltningsanläggning.
Nybyggnad av biogasmack
Avser leverans av en komplett tankstation för fordonstankning.
Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga
Omfattar 5 platser; Lekhyttan, Klunkhyttan, Villingsberg, Våtsjön och Sandbäcken.
Nybyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser nybyggnad av lager med tillhörande personallokal samt kontor om ca 430 kvm i en våning.
Ombyggnad av ventilation i reningsverk i Karlskoga
Objektet avser huvudsakligen nyinstallation av allmänventilation för bassänghallen i Reningsverket Aggerud med erforderliga el- och rörarbeten.
Installation av varmvattenproduktionsanläggning, Biogasbolaget Karlskoga
Entreprenaden omfattar installation av varmvattenproduktionsanläggning vid Biogasbolagets anläggningar i Karlskoga.
Ny vent & reningsanläggning vid bad, Karlskoga lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av lokalgata till gångfartsområde (shared-space yta) vid Alfred Nobels torg.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser omläggning av gång- och cykelväg.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av Alfred Nobels torg.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Avser renovering av utemiljö vid Skranta skola.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Nybyggnad av bassäng samt utbyggnad av industribyggnad.
Ev. sanering av förorenad mark i Karlskoga
Utredning pågår. Primär förorening As. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnad av restaurang i Karlskoga
Ändrad användning från kontor till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Ändring av byggnad, (bärande konstruktion).
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av plank i Karlskoga
Uppförande av bullerdämpande plank.
Nybyggnad av plank i Karlskoga
Uppförande av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Karlskoga
Uppsättning av bullerskärmar Jordgubben 10,11,12,14.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskoga
Uppsättning av solcellspaneler på tak.
Nybyggnad av carport i Karlskoga
Nybyggnad av carport och förråd samt rivning av bef carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av grillkiosk i Karlskoga
Nybyggnad av grillhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Rivning av scen i Karlskoga
Rivning av entréportal och bro/friluftsscen.
Rivning av transformatorstation i Karlskoga
Rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskoga
Tillbyggnad av skärmtak och ramp för lastning.
Tillbyggnad av kontor i Karlskoga
Avser tillbyggnad av Karlskogahems kontor med ca 45 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: