Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Planer finns på försäljning av kvarteret. Avser nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av två punkthus med 40 lägenheter i fyra respektive sex våningar, av typen SABO kombohus.

Anläggande av överföringsledningar i Karlskoga
Projektet omfattar nybyggnad av överföringsledningar för vatten- och spillvatten, 6 spillvattenpumpstationer samt en tryckstegringsstation. Ledningsentreprenaden sträcker sig från Villingsbergs samhälle till Valåsen i Karlskoga för anslutning till Karlskogas ledningsnät. Total sträcka för ledningsschakt för vatten och avlopp är ca 4,0 km. Självfallsledning och tryckledning för avlopp utgör ca 900 m respektive ca 4 km. Vattenledning utgör ca 4,9 km. Sjöförläggning i Våtsjön av tryckledningar för vatten och avlopp ca 6,2 km.

Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola.

Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga

Renovering av skola samt nybyggnad av skolkök vid Rävåsskolan i Karlskoga
Avser invändig renovering/ombyggnation samt nybyggnation av mottagningskök och matsal.

Nybyggnad av fristående produktionskök i Karlskoga
Planer finns på nybyggnad av ett fristående produktionskök för tillagning till förskolor i Karlskoga.

Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter i två huskroppar.

Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser anläggande av två vikar intill nytt bostadsområde i Aggerudsviken.

Nybyggnad av bostäder i Karlberg, Karlskoga
Planer finns för nybyggnad av 5 st enfamiljshus eller 10 st radhuslägenheter.

Tillbyggnad av förskola i Karlskoga
Planer finns på utökning med nya förskoleavdelningar vid Sandtorpets förskola.

Ombyggnad av skolkök i Karlskoga
Planer finns på ombyggnad av köket vid Karlbergsskolan.

Nybyggnad av särskilt boende i Karlskoga
Nytt boende om sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och teknikutrymme. Byggnaden ska vara ett lågenergihus. Komplementbyggnad, ca 50 m2 innehållande förråd och soprum. Markarbeten ingår i entreprenader. Delar av entreprenaden utgörs av optioner. Byggstart enligt överenskommelse.

In- och utvändig renovering m.m. av flerbostadshus, Karlskoga
Omfattar renovering av 38 lägenheter avseende badrum, kök, vs-stammar, ventilation och el. Fasadrenovering inkl. ev. tilläggsisolering. Takrenovering. I projektet ingår även affärslokaler. Utredning av tekniska och ekonomiska förutsättningar för att bygga på ytterligare en våning på delar av bef. byggnad.

Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Eventuellt kan skolans kök komma att renoveras.

Renovering av badrum inom fastighetsbeståndet
Omfattar helrenovering av ca 50 st. badrum utspridda inom beståndet. Byte av golvbrunnar, nya ytskikt, nytt porslin med mera. Igångsättning ej fastställd.

Leverans av matarvattenberedning till kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser leverans av en komplett avsaltningsanläggning.

Nybyggnad av biogasmack
Avser leverans av en komplett tankstation för fordonstankning.

Nybyggnad av automatstation i Karlskoga
Avser nybyggnad av automatstation för både tung trafik samt personbilar.

Nybyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser nybyggnad av lager med tillhörande personallokal samt kontor om ca 430 kvm i en våning.

Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga

Ev. sanering av förorenad mark i Karlskoga m. fl. kommuner
Skjutfältet är beläget i Karlskoga, Örebro och Nora kommuner och har en yta på ca 10.000 ha. Delar av området är förorenat med tungmetaller och sprängämnen. Tillsynsansvarig Länsstyrelsen. Igångsättning ej fastställd.

Rot-renovering av förskola i Karlskoga
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2014 - 2016.

Ny vent & reningsanläggning vid bad, Karlskoga lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016.

Anläggande av vinterpark i Rävåsen, Karlskoga
Upptaget i investeringsplanen 2015-2017.

Ombyggnad av idrottshall i Karlskoga
Avser stambyten samt ombyggnad till omklädningsrum. Utföres av ramavtalsentreprenör.

Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av lokalgata till gångfartsområde (shared-space yta) vid Alfred Nobels torg.

Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser omläggning av gång- och cykelväg.

Rivning samt tillbyggnad av industri i Karlskoga
Avser rivning samt tillbyggnad av ett större skärmtak över maskinpark och uppsättning av vägg.

Anläggande av strandpromenad i Karlskoga
Upptaget i investeringsplanen 2015-2017.

Rivning av tvättinrättning i Karlskoga
Rivning av tvätterilokaler och komplementbyggnad.

Ev. sanering av förorenad mark i Karlskoga
Utredning pågår. Primär förorening As. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Igångsättning ej fastställd.

Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Planer finns på renovering av utemiljö vid skola.

Renovering av bro vid Norrleden i Karlskoga
Avser renovering av rörbro med en diameter på ca 2,8 m och en längd av ca 25 m.

Rivning av kontor i Karlskoga
Avser rivning av kontorsbyggnad (hus 2020 ).

Tillbyggnad av kontor i Karlskoga
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad på ca 40 kvm.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.

Utvändigt underhåll av kontor i Karlskoga
Montering av arkivdörr.

Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Nybyggnad av parkeringsplats.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av pergola vid flerbostadshus.

Nybyggnad av mast i Karlskoga
Nybyggnad av radiomast och teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation Högåsen 2:156,Aggerud 2:67.

Rivning av cistern i Karlskoga
Rivning av byggnad på vattencistern.

Byte av låsanordningar i flerbostadshus, Karlskoga
Gäller 22 lägenhetsdörrar plus entrédörrar.

Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av förskola och förråd.

Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Avser nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: