Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hallsberg

Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Stambanan mellan Hallsberg-Laxå

Nybyggnad av svarvbyggnad i Hallsberg
Avser nybyggnad av svarvbyggnad för underhåll, service och reparationer av lok, vagnar och motorvagnar. Avser även 8000 kvm markyta.

Nybyggnad av avisningsbyggnad i Hallsberg
Avser nybyggnad/leverans av maskin för avisning som kommer att placeras på platta på mark.

Nybyggnad av mötesfri väg Svennevad-Kvarntorpskorset
Projektet avser en gles 2+1 väg i ny sträckning, slopning av två plankorsningar och stängsling längs med järnvägen inne i Pålsboda. Ca 13,4 km. Slutbesiktning senast 2019-10-01.

Nybyggnad av logistikhall i Hallsberg
Projektet avser nybyggnad av rörlager, stora markarbeten med bla flyttning av ca 60000 kbm schaktmassor inom området för att göra marken horisontell. Avser även flyttning av två dammar för omhändertagande av dagvatten och anläggande av 350 meter dagvattenkulvert samt asfaltering om 63000 kvm för omlastning och utomhuslager.

Mark- & BEST-arbeten inför del av nytt verkstadscentrum
Avser arbeten gällande mark, bana, el, signal och tele inför nytt verkstadscentrum.

Ny järnvägsbro samt flytt av väg i Hallsberg
Ombyggnad av Västra Storgatan, ny parkeringsyta med grindar och stängsel och en ny järnvägsbro över Älbergsvägen. Rörsäterbäcken ska delvis kulverteras och läggas om. Ny gc-väg med belysning, planteringar och en ny trappa, ny pumpanläggning och ledningsarbeten, delar av marken ska saneras.

Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren
Ny vatten- och avloppsledning planeras vid norra stranden av sjön. Ledningen blir mellan två kommuner. Avser en ca sju kilometer lång ledning. Avvaktar besked från Länsstyrelsen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av en förskola i Hallsberg.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hallsberg
Nybyggnad av tre vindkraftverk på 2 megawatt.

Nybyggnad av äldreboende i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende i Hallsberg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med upp till 6 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av parhus. Omfattning oklar. Detaljplan finns. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Sköllersta
Planlagd för bostäder, både flerfamiljshus och enbostadshus i högst 2 våningar. Kostnad okänd. Oviss byggstart.

Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6-7 avdelningar med plats för 100-130 barn i Kv Välten. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser byte av tak samt rivning av skolbyggnad vid av Östansjö skola.

Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av Långängsskolan.

Delprojektledare till Projekt Hallsberg-Degerön

Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Hallsberg

Uppförande av förskolemodul i Östansjö, Hallsberg
Avser uppförande av paviljong med två förskoleavdelningar med kök för mellanmål samt en lärosal om ca 60 kvm.

Ombyggnad av vind i Hallsberg
Avser ombyggnad av vind till 6 studentlägenheter.

Tillbyggnad av förrådsbyggnad vid skola i Hallsberg
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad hus F3

Byggplatsuppföljare Kontaktledning till Projekt Dubbelspår Hallsberg

Iordningställande av tomter i Hallsberg
Avser iordningställande av tomter.

Iordningställande av tomter i Hallsberg
Avser iordningställande av tomter. Utföres i egen regi.

Viltsäkring av järnväg mellan Högsjö-Kilsmo

Fönsterbyte på skola i Hallsberg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser renovering av Transtensskolan.

Anläggande av VA-ledningar för småhustomter i Sköllersta
Upptaget i investeringsplanen. Detaljplanen för området är under bearbetning. Objektet är avhängigt bostadsbyggande på området (objekt nr 840026).

Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Avser tillbyggnad av industri på ca 400 kvm.

Utbyggnad av fjärrvärmeledningar för anslutning av nya omr

Nybyggnad av affärshus i Hallsberg
Nybyggnad av affärshus.

Ombyggnad av behandlingshem i Hallsberg
Ändrad användning till behandlingshem.

Tillbyggnad av affärshus i Hallsberg
Tillbyggnad av affärshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av fördelningsstation, transformatorutrymme och stolpställverk.

Nybyggnad av lager i Hallsberg
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Hallsberg
Ombyggnad av lokal till lägenhet.

Rivning av enbostadshus i Hallsberg
Rivning av enbostadshus.

Rivning av fördelningsstation i Hallsberg
Rivning av fördelningsstation och tansformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Hallsberg
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar och anordnande av parkeringsplatser.

Ombyggnad av värmesystem undercentral, Hallsberg
Entreprenaden avser komplett utbyte av fjärrvärmeundercentraler.

Nybyggnad av lager i Hallsberg
Uppförande av lagertält.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: