Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hallsberg

MBEST dubbelspårsfunktion på Godsstråket genom Hallsberg

Nybyggnad av svarvbyggnad i Hallsberg
Avser nybyggnad av svarvbyggnad för underhåll, service och reparationer av lok, vagnar och motorvagnar. Avser även 8000 kvm markyta.

Nybyggnad av avisningsbyggnad i Hallsberg
Avser nybyggnad/leverans av maskin för avisning som kommer att placeras på platta på mark.

Ny ledning från Hallberg till Stockholm
Det planeras en spänningshöjning från 220 kV till 400 kV från Hallsberg norrut mot Lindbacka och vidare mot Västerås och Stockholm. Den nya ledningen mellan Karlslund och Östansjö är 27 km och utgör en del av denna plan. Planen är att bygga ledningen i befintlig ledningsgata.

Nybyggnad av mötesfri väg Svennevad-Kvarntorpskorset
Projektet avser en gles 2+1 väg i ny sträckning, slopning av två plankorsningar och stängsling längs med järnvägen inne i Pålsboda. Ca 13,4 km. Slutbesiktning senast 2019-10-01.

Nybyggnad av logistikhall i Hallsberg
Projektet avser nybyggnad av rörlager, stora markarbeten med bla flyttning av ca 60000 kbm schaktmassor inom området för att göra marken horisontell. Avser även flyttning av två dammar för omhändertagande av dagvatten och anläggande av 350 meter dagvattenkulvert samt asfaltering om 63000 kvm för omlastning och utomhuslager.

Nybyggnad av tvätt- och saneringshall vid nytt verkstadscentrum
Avser nybyggnad av en tvätt- och saneringshall.

Mark- & BEST-arbeten inför del av nytt verkstadscentrum
Avser arbeten gällande mark, bana, el, signal och tele inför nytt verkstadscentrum.

Ny järnvägsbro samt flytt av väg i Hallsberg
Ombyggnad av Västra Storgatan, ny parkeringsyta med grindar och stängsel och en ny järnvägsbro över Älbergsvägen. Rörsäterbäcken ska delvis kulverteras och läggas om. Ny gc-väg med belysning, planteringar och en ny trappa, ny pumpanläggning och ledningsarbeten, delar av marken ska saneras.

Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar med plats för ca 150 barn i Kv Välten. Avser också verksamhetslokaler och personalutrymmen såsom personalrum, arbetsrum, vilrum, samtalsrum, centralförråd och hygienutrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Sköllersta
Planlagd för bostäder, både flerfamiljshus och enbostadshus i högst 2 våningar. Kostnad okänd. Oviss byggstart.

Nybyggnad av bostäder i Hallsberg
Avser nybyggnad av åtta lägenheter fördelade i fyra parhus.

Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser byte av tak och ventilation samt renovering av utemiljön och byte av lekutrustning. Rivning av en skolbyggnad ingår också.

Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Hallsberg

Brobyte och vägskydd i Pålsboda

Delprojektledare produktion till Projekt Hallsberg-Degerön

Förstärkningslina längs järnvägen mellan Hallsberg-Sköldinge

Uppförande av förskolemodul i Östansjö, Hallsberg
Avser uppförande av paviljong med två förskoleavdelningar med kök för mellanmål samt en lärosal om ca 60 kvm.

Måleriprojekt fastigheter inom Hallsbergs kommun
Denna upphandling gäller måleriarbeten som ska utföras under 2017 på av Hallsbergs kommun ägda fastigeter. Syftet är att göra en större samlad uppryckning av underhållet och utseendet på kommunens fastigheter. Totalt rör det sig om cirka 25 fastigheter. Efter avslutat arbete ska husen vara i god kondition sett till de klimatskyddande delar som är målade. Entreprenaden delas in per ort, fem områden, varvid möjlighet finns att lämna pris på ett eller flera områden enligt följande: - Hallsberg - Pålsboda - Sköllersta - Vretstorp - Östansjö

Ombyggnad av ventilation på skola i Sköllersta
Ombyggnaden avser tre nya ventilationsaggregat inklusive styr, samt viss ny kanalisation. Det skall även installeras nya värmeradiatorer i gymnastiksalen.

Kontaktledningsbyte på bangård i Hallsberg

Spårväxelbyte på bangård i Hallsberg
Växelnr 166,179, 172, 176, 164, 177, 183, 175, 178, 191, 165, 184, 185.

Iordningställande av tomter i Hallsberg
Avser iordningställande av tomter.

Ombyggnad till kontor i Hallsberg
Avser ombyggnad av reception, kontor m.m. på bottenvåningen av Hus C.

Viltsäkring av järnväg mellan Högsjö-Kilsmo

Fönsterbyte på skola i Hallsberg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser renovering av Transtensskolan.

Anläggande av VA-ledningar för småhustomter i Sköllersta
Upptaget i investeringsplanen. Detaljplanen för området är under bearbetning. Objektet är avhängigt bostadsbyggande på området (objekt nr 840026).

Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Avser tillbyggnad av industri på ca 400 kvm.

Fönsterbyte vid flerbostadshus i Hallsberg
Avser fönsterbyte vid flerbostadshus.

Utbyte av ventilationsanläggning i radhus i Sköllersta, Hallsberg
Avser utbyte av ventilationsanläggning.

Ombyggnad av behandlingshem i Hallsberg
Ändrad användning till behandlingshem.

Tillbyggnad av affärshus i Hallsberg
Tillbyggnad av affärshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av fördelningsstation, transformatorutrymme och stolpställverk.

Nybyggnad av lager i Hallsberg
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Hallsberg
Ombyggnad av lokal till lägenhet.

Ombyggnad av värmesystem undercentral, Hallsberg
Entreprenaden avser komplett utbyte av fjärrvärmeundercentraler.

Rivning av enbostadshus i Hallsberg
Rivning av enbostadshus.

Rivning av fördelningsstation i Hallsberg
Rivning av fördelningsstation och tansformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Hallsberg
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar och anordnande av parkeringsplatser.

Diverse förnyelse vid idrottsplats i Hallsberg
Utvändig upprustning av Gula paviljongen vid Transtensvallen, samt uppförande av domartorn. Upptaget i investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av lager i Hallsberg
Uppförande av lagertält.

Tillbyggnad av förrådsbyggnad vid skola i Hallsberg
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad hus F3

Nya stängsel vid plankorsning vid Högtorpsgatan i Hallsberg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: