Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hallsberg

Ny ledning från Hallberg till Stockholm
Det planeras en spänningshöjning från 220 kV till 400 kV från Hallsberg norrut mot Lindbacka och vidare mot Västerås och Stockholm. Den nya ledningen mellan Karlslund och Östansjö är 27 km och utgör en del av denna plan. Planen är att bygga ledningen i befintlig ledningsgata.
Nybyggnad av tvätt- och saneringshall vid nytt verkstadscentrum
Avser nybyggnad av en tvätt- och saneringshall.
Mark- & BEST-arbeten inför del av nytt verkstadscentrum
Avser arbeten gällande mark, bana, el, signal och tele inför nytt verkstadscentrum.
Nybyggnad av enbostadshus i Samsala, Hallsberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder såsom villabebyggelse med också radhus och kedjehus.
Ny järnvägsbro samt flytt av väg i Hallsberg
Ombyggnad av Västra Storgatan, ny parkeringsyta med grindar och stängsel och en ny järnvägsbro över Älbergsvägen. Rörsäterbäcken ska delvis kulverteras och läggas om. Ny gc-väg med belysning, planteringar och en ny trappa, ny pumpanläggning och ledningsarbeten, delar av marken ska saneras.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar med plats för ca 150 barn i Kv Välten. Avser också verksamhetslokaler och personalutrymmen såsom personalrum, arbetsrum, vilrum, samtalsrum, centralförråd och hygienutrymmen.
Nybyggnad av enbostadshus Hallsberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av småhustomter.
Nybyggnad av bostäder i Hallsberg
Avser nybyggnad av åtta lägenheter fördelade i fyra parhus.
Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av Långängsskolan.
Måleriprojekt fastigheter inom Hallsbergs kommun
Denna upphandling gäller måleriarbeten som ska utföras under 2017 på av Hallsbergs kommun ägda fastigeter. Syftet är att göra en större samlad uppryckning av underhållet och utseendet på kommunens fastigheter. Totalt rör det sig om cirka 25 fastigheter. Efter avslutat arbete ska husen vara i god kondition sett till de klimatskyddande delar som är målade. Entreprenaden delas in per ort, fem områden, varvid möjlighet finns att lämna pris på ett eller flera områden enligt följande: - Hallsberg - Pålsboda - Sköllersta - Vretstorp - Östansjö
Ombyggnad av ventilation på skola i Sköllersta
Ombyggnaden avser tre nya ventilationsaggregat inklusive styr, samt viss ny kanalisation. Det skall även installeras nya värmeradiatorer i gymnastiksalen.
Iordningställande av tomter i Hallsberg
Avser iordningställande av tomter.
Hörsal vid Hallsbergs vårdcentral
Avser ombyggnad av hörsal. Upptaget i verksamhetsplanen.
Ombyggnad till kontor i Hallsberg
Avser ombyggnad av reception, kontor m.m. på bottenvåningen av Hus C.
Ombyggnad av ventilation i affärshus i Hallsberg
Avser installationsarbeten för ombyggnad av luftbehandlingsaggregat för 3 st lokaler.
Utbyte av elpannor i radhus, Hallsbergs kommun
Entreprenaden avser komplett utbyte av elpannor i radhuslängor på Kristallgatan i Vretstorp, Kuggängsvägen i Pålsboda samt Rönngatan i Östansjö.
Nybyggnad av läktare vid konstgräsplan i Hallsberg
Uppförande av läktare vid konstgräsplan.
Fönsterbyte vid flerbostadshus i Hallsberg
Avser fönsterbyte vid flerbostadshus.
Diverse förnyelse vid idrottsplats i Hallsberg
Utvändig upprustning av Gula paviljongen vid Transtensvallen, samt uppförande av domartorn. Upptaget i investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av värmesystem undercentral, Hallsberg
Entreprenaden avser komplett utbyte av fjärrvärmeundercentraler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: