Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Askersund

Uppförande av vindkraftverk mellan Askersund och Laxå kommun
Omfattar ca 7 vindkraftverk.

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund
Tanken är att boendet får ett 80-tal platser med möjlighet till parboende. Byggstart och kostnad kan för dagen ej anges.

Ev. nybyggnad av vindkraftverk i Askersund och Hallsberg
Inga beslut fattade. 9 vindkraftverk. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av sjöbodar & scen i Askersunds Hamn
Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende.

Nybyggnad av villaområde i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av 36 villor.

Nybyggnad av bostadslägenheter i centrala Askersund
Planer finns på att bygga bostäder på före detta industriområdet Askersundsverken som är beläget vid Alsens strand i centrala Askersund. I en första etapp planeras 16 lägenheter och sammanlagt planeras ca 80 lägenheter på området. Bostäderna kommer att upplåtas som bostadsrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Eventuell sanering av mark i Askersund
Planer finns på eventuell sanering av Rönneshytta sågverk.

Nybyggnad av äldreboende i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med 24 lägenheter.

Om- o nybyggnad av bostäder och handel i Askersund
Planer finns på ombyggnad till lägenheter och handel.

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Askersund
Planer finns på ombyggnad till lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av 12 hyreslägenheter.

Nybyggnad av radhus i Åsbro, Askersund
Avser nybyggnad av sex stycken radhus och fem stycken parhus med totalt 16 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Askersund
Projektet avser nybyggnad av 3 vindkraftverk (150 meter höga).

Nybyggnad av bostäder i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse nära kollektivtrafik i Åviken.

Nybyggnad av återvinningscentral i centrala Askersund
Avser nybyggnation av återvinningscentral med en total yta om ca 10 000 kvm.

Tillbyggnad o. renovering av LM-skola i Hammar, Askersund
Tillbyggnad innehållande tillagningskök, matsal och biblioteksdel. Ombyggnad av Hus B inrymmande förskola med två avdelningar och en fritidsavdelning. Viss ombyggnad av Hus A för slöjdsalar och personalutrymmen. Angöringsplats för skolskjutsar. Utemiljö med lekutrustning, staket och förrådsbyggnader.

Nybyggnad av kontor i Askersund
Avser nybyggnad av kontor. Byggstart och omfattning oklar.

Nybyggnad av förskola i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av en förskola med två avdelningar.

Ombyggnad av kontorshus i Askersund
Avser ombyggnad av kontor för fem hyresgäster på våningsplan 1. Projektet kommer att genomföras i tre etapper. Avser bl.a byte av delar av apillvattensystem på plan 1 och källarplan, byte av ventilationsaggregat, installation av solceller, byte av expansionskärl, byte av styrutrustning samt uppkoppling och kommunikation mellan anläggningens styrsystem och beställarens överordnade övervakningssystem.

Nybyggnad av LSS-boende i Askersund
Avser nybyggnad av 2 huskroppar med komplementbyggnader. Byggnaderna innehåller bostäder för personer med psykiskt funktionshinder. Husen byggs i två plan och är 386 kvm BTA/st.

Rivning av skola i Askersund
Avser rivning av del av Sjöängsskolan.

Upprustning av byggnader i Askersund
Planer finns på upprustning av fastigheter.

Ramavtal för tekniska konsulttjänster i Askersuns kommun
Avser upphandling av tekniska konsult inom två olika kompetensområden: VA-konsulter och projektledare anläggning inom Askersunds kommun. Ramavtalet gäller i 2 år från undertecknande. 1. VA konsult Uppdrag kan omfatta framtagning av systemlösningar, beräkningar, normenliga ritningar, tekniska beskrivningar och detaljhandlingar inom projektering VA ledningar och dagvattenutredningar. Uppdragen kan omfatta förstudier och projektering av anläggningar, inklusive komplettera tekniska beskrivningar till förfrågningsunderlag. Konsulten ska kunna verka självständigt och ha förståelse för sin roll som konsult åt beställaren, samt genomföra utredningar och kalkyler. 2. Projektledare anläggning Uppdrag kan omfatta projektledning av anläggningsentreprenader. Projektledaren kan verka som beställarens representant vid projekteringsmöten och självständigt genomföra utredningar och kalkyler. Projektledaren kan verka som samordnande part vid upprättande av förfrågningsunderlag. Uppdrag omfattar även arbetsledning av anläggningsentreprenader. Projektledaren kan medverka som beställarens representant vid byggmöten, föra minnesanteckningar, vara kontrollant samt utföra viss besiktning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Askersund
Avser byte av tak på flerbostadshus.

Ombyggnad av taket på Snavlunda kyrka i Askersunds kommun
Avser omläggning av kyrkans skiffertak. Anbud kommer att infordras på arbetet. Byggstart ej fastställd.

Nybyggnad av va-ledning i Askersund
Installation av VA.

Nybyggnad av industrihus i Askersund
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Askersund
Avser tillbyggnad av skärmtak samt uppsättning av gipsväggar.

Ev. sanering av förorenad mark i Askersund
Primär förorening As. I objektet ryms flera objekt. Tillsynsansvarig: Sydnärkes miljö- och byggnämnd. Igångsättning ej fastställd.

Ev. sanering av förorenad mark i Åmmeberg
Primär förorening Zn. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Igångsättning ej fastställd.

Ombyggnad av förskola i Askersund
Ombyggnad och utvändig ändring från skola till förskola.

Tillbyggnad av laboratorium i Askersund
Utbyggnad av produktionsanläggning lokal för "Labb" kvalitetsanalyser.

Ombyggnation av mark vid Läderfabriken i Askersund
Åtgärder gällande Markvatten runt fabriken.

Ombyggnad av gym i Askersund
Ändrad användning från källarförråd till träningslokal.

Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av lager i Askersund
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av sadeltak (plåt) över två sjöcontainers.

Nybyggnad av ställverk i Askersund
Nybyggnad av ställverk/transformatorkiosk.

Nybyggnad av återvinningsstation i Askersund
Nybyggnad av återvinningsstation.

Ombyggnad av förråd i Askersund
Ombyggnad från carport till förråd med 2 st portar samt en luftvärmepump för att hålla frostfritt.

Rivning av folkets hus i Askersund
Avser rivning av Folkets Hus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: