Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Askersund

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 98 lägenheter med två våningar i en sammanhängande huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 34 lägenheter i två huskroppar.
Eventuell sanering av mark i Askersund
Planer finns på eventuell sanering av Rönneshytta sågverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av återvinningscentral i centrala Askersund
Avser nybyggnation av återvinningscentral med en total yta om ca 10 000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse nära kollektivtrafik i Åviken.
Nybyggnad av kontor i Askersund
Avser nybyggnad av kontor. Byggstart och omfattning oklar.
Nybyggnad av automatstation i Askersund
Nybyggnad av automatstation, nytt skärmtak, nya cisterner i mark, oljeavskiljare för dagvatten, ny pylonskylt.
Ombyggnad av kontorshus i Askersund
Avser ombyggnad av kontor för fem hyresgäster på våningsplan 1. Projektet kommer att genomföras i tre etapper. Avser bl.a byte av delar av apillvattensystem på plan 1 och källarplan, byte av ventilationsaggregat, installation av solceller, byte av expansionskärl, byte av styrutrustning samt uppkoppling och kommunikation mellan anläggningens styrsystem och beställarens överordnade övervakningssystem.
Ombyggnad av idrottshall i Askersund
Avser ombyggnad av Sjöängshallen.
Nybyggnad av LSS-boende i Askersund
Avser nybyggnad av 2 huskroppar med komplementbyggnader. Byggnaderna innehåller bostäder för personer med psykiskt funktionshinder. Husen byggs i två plan och är 386 kvm BTA/st.
Ombyggnad till hotell i Askersund
Avser ombyggnad av flerbostadshus till fyra hotellrum.
Upprustning av byggnader i Askersund
Avser upprustning av fastigheter.
Ramavtal för tekniska konsulttjänster i Askersuns kommun
Avser upphandling av tekniska konsult inom två olika kompetensområden: VA-konsulter och projektledare anläggning inom Askersunds kommun. Ramavtalet gäller i 2 år från undertecknande. 1. VA konsult Uppdrag kan omfatta framtagning av systemlösningar, beräkningar, normenliga ritningar, tekniska beskrivningar och detaljhandlingar inom projektering VA ledningar och dagvattenutredningar. Uppdragen kan omfatta förstudier och projektering av anläggningar, inklusive komplettera tekniska beskrivningar till förfrågningsunderlag. Konsulten ska kunna verka självständigt och ha förståelse för sin roll som konsult åt beställaren, samt genomföra utredningar och kalkyler. 2. Projektledare anläggning Uppdrag kan omfatta projektledning av anläggningsentreprenader. Projektledaren kan verka som beställarens representant vid projekteringsmöten och självständigt genomföra utredningar och kalkyler. Projektledaren kan verka som samordnande part vid upprättande av förfrågningsunderlag. Uppdrag omfattar även arbetsledning av anläggningsentreprenader. Projektledaren kan medverka som beställarens representant vid byggmöten, föra minnesanteckningar, vara kontrollant samt utföra viss besiktning.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Avser nybyggnad av lagerbyggnad om ca 980 kvm.
Fasadrenovering på vattentorn i Askersund
Avser utvändig betongreparation, underarbete och målning av fasad.
Ombyggnad av vind i Askersund
Inredande av bostad på vind samt ombyggnad av 1 lägenhet till 2.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av växthus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Askersund
Utvändig ändring av kyrkobyggnad, tak 60 m2.
Ombyggnation av mark vid Läderfabriken i Askersund
Åtgärder gällande Markvatten runt fabriken.
Nybyggnad av bastu i Askersund
Återuppbyggnad av bastu/relaxrum efter brandskada samt installation av eldstad.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nätstation samt förläggning av markkabel.
Ombyggnad av lägenhet i Askersund
Ombyggnad av butikslokal till bostad. Målning av fasad samt byte av fönster.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av 3 st nätstationer Gålsjö 1:102, 1:83, Folketorp 1:32.
Nybyggnad av garage i Askersund
Rivning av bef garage samt nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av laboratorium i Askersund
Utbyggnad av produktionsanläggning lokal för "Labb" kvalitetsanalyser.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Utbyte till ny nätstation.
Utvändigt underhåll av komplementbyggnad i Askersund
Byte av takstolar och taktegel på del av byggnad som inte innehåller bostäder.
Nybyggnad av fotbollsplan i Askersund
Nybyggnad av fotbollsplan.
Nybyggnad av skärmtak i Askersund
Nybyggnad av grillplats med skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Nybyggnad av marktransformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Askersund
Nybyggnad av plank (skyddad uteplats).
Nybyggnad av pumpstation i Askersund
Nybyggnad av pumphus samt rivning av bef pumphus. Bygglov för bef bastu.
Uppsättning av elstängsel i naturreservatet Tjälvesta, Askersund
Avser uppsättning av ca 2 300 meter 3-trådigt permanent elstängsel för nötkreatur i naturreservatet Tjälvesta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: