Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Askersund

Ev. nybyggnad av vindkraftverk i Askersund och Hallsberg
Inga beslut fattade. 9 vindkraftverk. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Tillbyggnad o. renovering av LM-skola i Hammar, Askersund
Tillbyggnad innehållande tillagningskök, matsal och biblioteksdel. Ombyggnad av Hus B inrymmande förskola med två avdelningar och en fritidsavdelning. Viss ombyggnad av Hus A för slöjdsalar och personalutrymmen. Angöringsplats för skolskjutsar. Utemiljö med lekutrustning, staket och förrådsbyggnader.

Nybyggnad av vindkraftverk i Askersund
Projektet avser nybyggnad av 3 vindkraftverk (150 meter höga).

Nybyggnad av återvinningscentral i centrala Askersund
Avser nybyggnation av återvinningscentral med en total yta om ca 10 000 kvm.

Nybyggnad av kontor i Askersund
Avser nybyggnad av kontor. Byggstart och omfattning oklar.

Ombyggnad av kontorshus i Askersund
Avser ombyggnad av kontor för fem hyresgäster på våningsplan 1. Projektet kommer att genomföras i tre etapper. Avser bl.a byte av delar av apillvattensystem på plan 1 och källarplan, byte av ventilationsaggregat, installation av solceller, byte av expansionskärl, byte av styrutrustning samt uppkoppling och kommunikation mellan anläggningens styrsystem och beställarens överordnade övervakningssystem.

Nybyggnad av LSS-boende i Askersund
Avser nybyggnad av 2 huskroppar med komplementbyggnader. Byggnaderna innehåller bostäder för personer med psykiskt funktionshinder. Husen byggs i två plan och är 386 kvm BTA/st.

Ombyggnad av idrottshall i Askersund

Rivning av skola i Askersund
Avser rivning av del av Sjöängsskolan.

Upprustning av byggnader i Askersund
Planer finns på upprustning av fastigheter.

Ramavtal för tekniska konsulttjänster i Askersuns kommun
Avser upphandling av tekniska konsult inom två olika kompetensområden: VA-konsulter och projektledare anläggning inom Askersunds kommun. Ramavtalet gäller i 2 år från undertecknande. 1. VA konsult Uppdrag kan omfatta framtagning av systemlösningar, beräkningar, normenliga ritningar, tekniska beskrivningar och detaljhandlingar inom projektering VA ledningar och dagvattenutredningar. Uppdragen kan omfatta förstudier och projektering av anläggningar, inklusive komplettera tekniska beskrivningar till förfrågningsunderlag. Konsulten ska kunna verka självständigt och ha förståelse för sin roll som konsult åt beställaren, samt genomföra utredningar och kalkyler. 2. Projektledare anläggning Uppdrag kan omfatta projektledning av anläggningsentreprenader. Projektledaren kan verka som beställarens representant vid projekteringsmöten och självständigt genomföra utredningar och kalkyler. Projektledaren kan verka som samordnande part vid upprättande av förfrågningsunderlag. Uppdrag omfattar även arbetsledning av anläggningsentreprenader. Projektledaren kan medverka som beställarens representant vid byggmöten, föra minnesanteckningar, vara kontrollant samt utföra viss besiktning.

Ombyggnad av taket på Snavlunda kyrka i Askersunds kommun
Avser omläggning av kyrkans skiffertak. Anbud kommer att infordras på arbetet. Byggstart ej fastställd.

Nybyggnad av va-ledning i Askersund
Installation av VA.

Ombyggnad av Mariedamms kapell
Kapellet är en träbyggnad från 1930. Avser byte av fasad samt ny toalett.

Nybyggnad av industrihus i Askersund
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Askersund
Avser tillbyggnad av skärmtak samt uppsättning av gipsväggar.

Ombyggnad av förskola i Askersund
Ombyggnad och utvändig ändring från skola till förskola.

Ev. sanering av förorenad mark i Askersund
Primär förorening As. I objektet ryms flera objekt. Tillsynsansvarig: Sydnärkes miljö- och byggnämnd. Igångsättning ej fastställd.

Tillbyggnad av skärmtak i Askersund
Tillbyggnad av skärmtak för förvaring.

Tillbyggnad av laboratorium i Askersund
Utbyggnad av produktionsanläggning lokal för "Labb" kvalitetsanalyser.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Askersund
Ändrad användning av bef rum i källarplan till Asylboende samt ändring av ventilation.

Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av lager i Askersund
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av sadeltak (plåt) över två sjöcontainers.

Nybyggnad av ställverk i Askersund
Nybyggnad av ställverk/transformatorkiosk.

Nybyggnad av telestation i Askersund
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av återvinningsstation i Askersund
Nybyggnad av återvinningsstation.

Ombyggnad av förråd i Askersund
Ombyggnad från carport till förråd med 2 st portar samt en luftvärmepump för att hålla frostfritt.

Rivning av folkets hus i Askersund
Avser rivning av Folkets Hus.

Uppsättning av elstängsel i naturreservatet Tjälvesta, Askersund
Avser uppsättning av ca 2 300 meter 3-trådigt permanent elstängsel för nötkreatur i naturreservatet Tjälvesta.

Ombyggnad av gym i Askersund
Avser byte av ytterdörr.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: