Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling. Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling.

New transmission line 130 kV, Markbygden etapp 1
The 130 kV Overhead line, with an operational voltage of 150 kV, will be built to connect the first Etap of Markbygden wind farm with a maximum of 224 wind turbines (wind farm parts: Ersträsk, Kilberget and Graberget) to the existing 400 kV substation Råbäcken as common Point of Connection (PoC) to the national Grid of Svenska Kraftnät. The overhead line is divided into three sections, the line between the 400 kV substation Råbäcken and the substation Kilberget, with an app. length of 16,3 km, the line between the substation Kilberget and the substation Ersträsk, with an app. length of 5,5 km and the line between the 400 kV substation Råbäcken and the wind farm Graberget with an app. length of 9,4 km.

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå
Husen får olika höjder, det lägsta 3 våningar och det högsta 10 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä.

Extension of 400/150/33kV Substation Råbäcken
This tender is now part of the second step of Etap 1, where the grid structure for the remaining turbines to be built. It is foreseen to extend the new 400kV substation Råbäcken, to install two new 150kV power lines, 3x150kV substations and finally to connect the remaining wind farm parts, Ersträsk, Graberget and Kilberget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd.

Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.

Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av gata, torg och cirkulationsplats i Piteå
Upphandlingen omfattar nya infartsvägar till Piteå universitetsområde, med tillhörande GC-vägar och busshållplatser. Anläggning av ny torgyta mellan Acusticum och Musikhögskolan samt utökning av parkeringsplatser i området. Arbete med VA-ledningar i området ingår också tillika option för ny cirkulationsplats.

Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 4-6
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.

Nybyggnad av radhus i Furunäset, etapp 4
Ingår i nationella projekt Trästad 2012.

Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Ca 25 tomter

Om- & tillbyggnad av äldreboende i Piteå

Anläggande av gång- och cykelväg genom Hortlax
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 503 mellan Axvägen-Dammbrovägen (totalt ca 1 km), byte belysning, anpassning busshållplatser, befintlig trottoar på östra sidan, dagvattenbrunnar och passager över väg 503.

Ny vägbro korsande järnvägen i Storblåliden

Nybyggnad av gaskraftverk i Piteå
Nybyggnad av gasåtervinningsanläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnation av flerbostadshus Häggen 3, 2.

Muddring av hamn i Piteå

Stambyte och elinstallationer av flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 11,13,15 & 17 i Öjebyn, Piteå Kommun.

Ombyggnad av gata och va i Piteå
Upphandlingen omfattar ombyggnation av befintlig gata och VA längs Abjörnssons väg och Klumgatan Piteå kommun.

Ombyggnad av industri i Piteå
Åtgärd som påverkar brandskyddet samt ändring av bärande konstruktion och ändring av ventilation.

Ombyggnad för nytt apotek i Piteå

Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Den nya belysta gång- och cykelvägen ansluts mot Räkstigen och kommer att ligga parallellt med Långskatavägen ända fram till infarten mot Anemon-Sjörosstigen.

Nybyggnad av övertryckshall i Piteå
Avser utförande av en ny övertryckshall för inomhusfotboll.

Utbyggnad av VA-nät för exploateringsområde i Piteå
Avser ett nytt verksamhetsområde för VA för 124 fastigheter inom Renön/Nötön, Piteå kommun.

Ny konstgräsmatta till fotbollplan i Piteå
Leverans och läggning av konstgräsmatta inkl. gummipad på av beställaren färdigställd grusyta.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Piteå
Objektet avser nybyggnad av en pumpstation. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Objektet är beläget i Sjulnäs och tar hand om spillvatten från Roksnäs, Sjulnäs, Lillpiteå och Svensbyn, Piteå kommun.

Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Utvändig ändring av skola.

Ombyggnad av gata med trafiksäkerhetsstärkande åtgärder i Piteå
Upphandlingen omfattar anläggningsarbeten för ombyggnation av gata inklusive trafiksäkerhetsstärkande åtgärder längs Lasarettsvägen Piteå kommun.

Nya högspänningsställverk, transformatorer och styrsystem mm, Piteå Älvdals Sjukhus
Entreprenaden omfattar El- och telesystem med tillhörande byggnads- och markarbeten för komplettering av kraftförsörjning vid Piteå Älvdals Sjukhus. Inom anläggningen ska styrsystem för befintlig reservkraft bytas ut, 2st nya mottagningsstationer med nya högspänningsställverk uppförs i separata byggnader samt nya transformatorer för hus 103 i ny fristående byggnad.

Nybyggnad av solpark på mark i Piteå

Byte av elinstallationer i flerbostadshus i Piteå
Entreprenaden omfattar utbyte av elinstallationer.

Renovering av grusgångar på kyrkogård i Öjebyn, etapp 3

Ombyggnad av gator i Piteå

Nybyggnad av maskinhall i Piteå
Nybyggnad av maskinhall.

Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/teknikhall.

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, cykelförråd och garage.

Tillbyggnad av hotell i Piteå
Tillbyggnad av hotell.

Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokal.

Ombyggnad av industrihus i Piteå
Ändrad användning av del av befintlig lokal.

Ombyggnad av vind i Piteå
Ändrad planlösning av vindsförråd till 3 lägenheter samt utvändig ändring.

Utvändigt underhåll av församlingshus i Piteå
Ändring av solcellspaneler på delar av tak på margretelunds församlingsgård.

Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Utvändig ändring/fasadrenovering av hortlax central skola.

Tillbyggnad av reception i Piteå
Tillbyggnad av receptionsbyggnad vid camping.

Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Pitholm 47:13, Svensbyn 74:7, Munksund 29:186.

Nybyggnad av campingplats i Piteå
Ställplatser för husbilar/campingplatser.

Nybyggnad av lager i Piteå
Uppsättning av tält.

Utvändigt underhåll av industrihus i Piteå
Utvändig ändring av industribyggnad/lokal.

Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd/garage.

Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad, skärmtak över lastbilsutlastning.

Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - ställplatser för husbilar.

Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov - utökning av hårdgjordyta.

Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Jävre S:20, 2:4, Trundavan 2:29, 8:113, 2:29, 8:113.

Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 77 vindkraftverk.

Nybyggnad av nätstation i Piteå
Nybyggnad av basstation.

Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt "gör det själv tvätt".

Nybyggnad av enbostadshus i Piteå
Nybyggnad av enbostadshus med garage.

Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Förhandsbesked - nybyggnad av tankstation och flytt av befintliga parkeringsplatser.

Nybyggnad av ställverk i Piteå
Förhandsbesked nybyggnad av ställverk för vindkraftpark.

Tillbyggnad av servering i Piteå
Inglasning uteservering med trallgolv och delvis markistak.

Nybyggnad av klubbstuga i Piteå

Renovering av kapell i Arvidsjaur
Inklädnad av väggar, tjärning och åtgärdande av takläckage.

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Utvändig ändring av samlingslokal.

Utvändigt underhåll av idrottsplats i Piteå
Utvändig ändring av sportanläggning till multiarena.

Utvändigt underhåll av kontor i Piteå
Utvändig ändring, fönsterbyte med annat utseende på de nya fönstrena.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: