Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå, etapp 2

Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling. Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling.

Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan Nygård-Åträsk
Kurvrätningar, kurvbreddningar, profiljustering, småviltpassager i form av torrtrummor med markeringsstenar. Ca 25 km lång sträcka.

New transmission line 130 kV, Markbygden etapp 1
The 130 kV Overhead line, with an operational voltage of 150 kV, will be built to connect the first Etap of Markbygden wind farm with a maximum of 224 wind turbines (wind farm parts: Ersträsk, Kilberget and Graberget) to the existing 400 kV substation Råbäcken as common Point of Connection (PoC) to the national Grid of Svenska Kraftnät. The overhead line is divided into three sections, the line between the 400 kV substation Råbäcken and the substation Kilberget, with an app. length of 16,3 km, the line between the substation Kilberget and the substation Ersträsk, with an app. length of 5,5 km and the line between the 400 kV substation Råbäcken and the wind farm Graberget with an app. length of 9,4 km.

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå
Husen får olika höjder, det lägsta 4 våningar och det högsta 9 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä.

Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2-5
Renovering av fasad och p-däck kommer ske i någon av etapp 2-5.

Extension of 400/150/33kV Substation Råbäcken
This tender is now part of the second step of Etap 1, where the grid structure for the remaining turbines to be built. It is foreseen to extend the new 400kV substation Råbäcken, to install two new 150kV power lines, 3x150kV substations and finally to connect the remaining wind farm parts, Ersträsk, Graberget and Kilberget.

Nybyggnad av ridhus i Piteå

Nybyggnad av bro över Fårösundet, Piteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd.

Ombyggnad av idrottshall och badhus i Piteå

Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm ledig mark.

Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.

Nybyggnad av industrihus i pitholmen
Totalt ca 500 000 kvm ledig mark.

Ny vägbro korsande järnvägen i Storblåliden

Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av ställverk.

Rivning eller ombyggnad av skola i Piteå, etapp 2

Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 4-6
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.

Nybyggnad av industrihus i Piteå

Nybyggnad av fotbollshall eller kombihall i Piteå

Eventuellt renovering av skola i Öjebyn

Om- & tillbyggnad av äldreboende i Piteå

Tillbyggnad av verkstad och bilhall i Piteå

Tillbyggnad av förråd i Piteå

Nybyggnad av infartsgata, torg, cirkulationsplats i Piteå

Ombyggnad av skola i Piteå

Underhållsbeläggning mellan Böle-Pålberget
Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnation av flerbostadshus Häggen 3, 2.

Muddring av hamn i Piteå

Ombyggnad av skola i Rosvik

Ombyggnad av vintersportanläggning i Piteå, etapp 2

Ombyggnad till förskola i Piteå

Rivning eller ombyggnad av matsal för särskolans träningsdel i Piteå, et 1

Om- och tillbyggnad av musikhögskolan LTU i Piteå
Om- och tillbyggnad av musikhögskolan LTU i Piteå.

Stambyte och elinstallationer av flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 11,13,15 & 17 i Öjebyn, Piteå Kommun.

Tillbyggnad av äldreboende i Piteå
Planer för att bygga ut 60 platser på Berggården.

Tillbyggnad av skola på Pitholm, Piteå

Nybyggnad av torg i Piteå

Ombyggnad för nytt apotek i Piteå

Tillbyggnad av industrihus i Piteå

Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Den nya belysta gång- och cykelvägen ansluts mot Räkstigen och kommer att ligga parallellt med Långskatavägen ända fram till infarten mot Anemon-Sjörosstigen.

Energitjänsteprojekt (ETP) i Piteå

Om- och tillbyggnad av sporthall i Rosvik, Piteå

Byte av elinstallationer i flerbostadshus i Piteå
Entreprenaden omfattar utbyte av elinstallationer.

Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Planerat projekt för gång och cykelväg 1200 meter. Sträckan är Järnvägsgatan, delen mellan Fuurbergsvägen och Pitholmsgatan. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Piteå
Objektet avser nybyggnad av ca 300 m huvudledningar med friktionsfixerad förläggning. I förfrågan ingår även rivning av ca 35 m fjärrvärmeledningar.

Ombyggnad av industri i Piteå
Åtgärd som påverkar brandskyddet samt ändring av bärande konstruktion och ändring av ventilation.

Ny konstgräsmatta till fotbollplan i Piteå
Leverans och läggning av konstgräsmatta inkl. gummipad på av beställaren färdigställd grusyta.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Piteå
Objektet avser nybyggnad av en pumpstation. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Objektet är beläget i Sjulnäs och tar hand om spillvatten från Roksnäs, Sjulnäs, Lillpiteå och Svensbyn, Piteå kommun.

Exploateringsområde för nybyggnad av styckebyggda villor i Piteå
Exploateringsområde för 42 styckebyggda villor där privatpersoner kommer att bygga i egen regi.

Exploateringsområde Pitholmen industriområde, Piteå
Exploateringsområde för industritomter.

Ombyggnad av gata med trafiksäkerhetsstärkande åtgärder i Piteå

Nya högspänningsställverk, transformatorer och styrsystem mm, Piteå Älvdals Sjukhus
Entreprenaden omfattar El- och telesystem med tillhörande byggnads- och markarbeten för komplettering av kraftförsörjning vid Piteå Älvdals Sjukhus. Inom anläggningen ska styrsystem för befintlig reservkraft bytas ut, 2st nya mottagningsstationer med nya högspänningsställverk uppförs i separata byggnader samt nya transformatorer för hus 103 i ny fristående byggnad.

Nybyggnad av gata, torg och cirkulationsplats i Piteå

Ombyggnad av gata och va i Piteå
Upphandlingen omfattar ombyggnation av befintlig gata och VA längs Abjörnssons väg och Klumgatan Piteå kommun.

Nybyggnad av solpark på mark i Piteå

Nybyggnad av friidrottsbanor vid LF Arena i Piteå

Ombyggnad av restaurang i Piteå
Ändrad användning av affärslokal. Ombyggnad för restaurang.

Ombyggnad av vind i Piteå
Ändrad planlösning av vindsförråd till 3 lägenheter samt utvändig ändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus, fasadbyte från trä till plåt.

Tillbyggnad av hotell i Piteå
Tillbyggnad av hotell.

Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.

Nybyggnad av maskinhall i Piteå
Nybyggnad av maskinhall.

Rivning av reningsverk i Piteå
Rivningslov gällande sedimenteringsbassänger.

Rivning av fritidsanläggning i Piteå
Rivningslov gällande tak och skatebowl.

Rivning av förråd i Piteå
Rivningslov gällande brandskadad byggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation Storbacken 2:1,Skomanskälen 1:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av lager i Piteå
Nybyggnad av tält.

Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 77 vindkraftverk.

Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt "gör det själv tvätt".

Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av enkel stuga.

Nybyggnad av kyrkogård i Piteå
Anläggning av askgravlund med kur.

Tillbyggnad av reception i Piteå
Tillbyggnad av receptionsbyggnad vid camping.

Tillbyggnad av affärshus i Piteå
Tillbyggnad av affärslokal.

Nybyggnad av lager i Piteå
Uppsättning av 1 st tält.

Nybyggnad av lager i Piteå
Uppsättning av tält.

Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Utvändig ändring/fasadrenovering av hortlax central skola.

Ombyggnad av kontor i Piteå
Ändrad användning av konferenslokaler till kontorslokaler.

Anläggande av park i Piteå

Nybyggnad av klubbstuga i Piteå

Renovering av kapell i Arvidsjaur
Inklädnad av väggar, tjärning och åtgärdande av takläckage.

Byte av larmtelefon & växelsystem i Piteå

Underhåll av lekpark i Piteå

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Utvändig ändring av samlingslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: