Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå, etapp 2

Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Piteå

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling. Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling.

New transmission line 130 kV, Markbygden etapp 1
The 130 kV Overhead line, with an operational voltage of 150 kV, will be built to connect the first Etap of Markbygden wind farm with a maximum of 224 wind turbines (wind farm parts: Ersträsk, Kilberget and Graberget) to the existing 400 kV substation Råbäcken as common Point of Connection (PoC) to the national Grid of Svenska Kraftnät. The overhead line is divided into three sections, the line between the 400 kV substation Råbäcken and the substation Kilberget, with an app. length of 16,3 km, the line between the substation Kilberget and the substation Ersträsk, with an app. length of 5,5 km and the line between the 400 kV substation Råbäcken and the wind farm Graberget with an app. length of 9,4 km.

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå
Husen får olika höjder, det lägsta 3 våningar och det högsta 10 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä.

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå, etapp 2
Husen får olika höjder, det lägsta 4 våningar och det högsta 9 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä. Det blir flera etapper.

Extension of 400/150/33kV Substation Råbäcken
This tender is now part of the second step of Etap 1, where the grid structure for the remaining turbines to be built. It is foreseen to extend the new 400kV substation Råbäcken, to install two new 150kV power lines, 3x150kV substations and finally to connect the remaining wind farm parts, Ersträsk, Graberget and Kilberget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd.

Ombyggnad av idrottshall och badhus i Piteå

Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.

Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.

Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av gata, torg och cirkulationsplats i Piteå
Upphandlingen omfattar nya infartsvägar till Piteå universitetsområde, med tillhörande GC-vägar och busshållplatser. Anläggning av ny torgyta mellan Acusticum och Musikhögskolan samt utökning av parkeringsplatser i området. Arbete med VA-ledningar i området ingår också tillika option för ny cirkulationsplats.

Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 4-6
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.

Nybyggnad av radhus i Furunäset, etapp 4
Ingår i nationella projekt Trästad 2012.

Nybyggnad av fotbollshall eller kombihall i Piteå

Om- & tillbyggnad av äldreboende i Piteå

Anläggande av gång- och cykelväg genom Hortlax
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 503 mellan Axvägen-Norrbyskolan, byte belysning, anpassning busshållplatser, befintlig trottoar på östra sidan, dagvattenbrunnar och passager över väg 503. Ca 800 meter.

Tillbyggnad av verkstad och bilhall i Piteå

Ny vägbro korsande järnvägen i Storblåliden

Underhållsbeläggning mellan Böle-Pålberget

Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnation av flerbostadshus Häggen 3, 2.

Muddring av hamn i Piteå

Stambyte och elinstallationer av flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 11,13,15 & 17 i Öjebyn, Piteå Kommun.

Om- och tillbyggnad av musikhögskolan LTU i Piteå
Om- och tillbyggnad av musikhögskolan LTU i Piteå.

Ombyggnad av gata och va i Piteå
Upphandlingen omfattar ombyggnation av befintlig gata och VA längs Abjörnssons väg och Klumgatan Piteå kommun.

Ombyggnad av industri i Piteå
Åtgärd som påverkar brandskyddet samt ändring av bärande konstruktion och ändring av ventilation.

Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Planerat projekt för gång och cykelväg 1200 meter. Sträckan är Järnvägsgatan, delen mellan Fuurbergsvägen och Pitholmsgatan. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad för nytt apotek i Piteå

Nybyggnad av exploateringsområde i Piteå, etapp 2-4

Energitjänsteprojekt (ETP) i Piteå

Tillbyggnad av industrihus i Piteå

Utbyggnad av VA-nät för exploateringsområde i Piteå
Avser ett nytt verksamhetsområde för VA för 124 fastigheter inom Renön/Nötön, Piteå kommun.

Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Den nya belysta gång- och cykelvägen ansluts mot Räkstigen och kommer att ligga parallellt med Långskatavägen ända fram till infarten mot Anemon-Sjörosstigen.

Nybyggnad av övertryckshall i Piteå
Avser utförande av en ny övertryckshall för inomhusfotboll.

Ny konstgräsmatta till fotbollplan i Piteå
Leverans och läggning av konstgräsmatta inkl. gummipad på av beställaren färdigställd grusyta.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Piteå
Objektet avser nybyggnad av en pumpstation. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Objektet är beläget i Sjulnäs och tar hand om spillvatten från Roksnäs, Sjulnäs, Lillpiteå och Svensbyn, Piteå kommun.

Ombyggnad av gata med trafiksäkerhetsstärkande åtgärder i Piteå
Upphandlingen omfattar anläggningsarbeten för ombyggnation av gata inklusive trafiksäkerhetsstärkande åtgärder längs Lasarettsvägen Piteå kommun.

Nya högspänningsställverk, transformatorer och styrsystem mm, Piteå Älvdals Sjukhus
Entreprenaden omfattar El- och telesystem med tillhörande byggnads- och markarbeten för komplettering av kraftförsörjning vid Piteå Älvdals Sjukhus. Inom anläggningen ska styrsystem för befintlig reservkraft bytas ut, 2st nya mottagningsstationer med nya högspänningsställverk uppförs i separata byggnader samt nya transformatorer för hus 103 i ny fristående byggnad.

Nybyggnad av solpark på mark i Piteå

Byte av elinstallationer i flerbostadshus i Piteå
Entreprenaden omfattar utbyte av elinstallationer.

Renovering av grusgångar på kyrkogård i Öjebyn, etapp 3

Tillbyggnad av hotell i Piteå
Tillbyggnad av hotell.

Ombyggnad av vind i Piteå
Ändrad planlösning av vindsförråd till 3 lägenheter samt utvändig ändring.

Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.

Nybyggnad av maskinhall i Piteå
Nybyggnad av maskinhall.

Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av lager i Piteå
Nybyggnad av tält.

Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd/garage.

Rivning av förråd i Piteå
Rivningslov gällande brandskadad byggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Piteå
Tillbyggnad av affärslokal.

Utvändigt underhåll av församlingshus i Piteå
Ändring av solcellspaneler på delar av tak på margretelunds församlingsgård.

Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Utvändig ändring/fasadrenovering av hortlax central skola.

Tillbyggnad av reception i Piteå
Tillbyggnad av receptionsbyggnad vid camping.

Nybyggnad av lager i Piteå
Uppsättning av 1 st tält.

Nybyggnad av lager i Piteå
Uppsättning av tält.

Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Förhandsbesked - nybyggnad av tankstation och flytt av befintliga parkeringsplatser.

Nybyggnad av kyrkogård i Piteå
Anläggning av askgravlund med kur.

Tillbyggnad av servering i Piteå
Inglasning uteservering med trallgolv och delvis markistak.

Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov - utökning av hårdgjordyta.

Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 77 vindkraftverk.

Nybyggnad av nätstation i Piteå
Nybyggnad av basstation.

Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt "gör det själv tvätt".

Anläggande av park i Piteå

Nybyggnad av klubbstuga i Piteå

Renovering av kapell i Arvidsjaur
Inklädnad av väggar, tjärning och åtgärdande av takläckage.

Byte av larmtelefon & växelsystem i Piteå

Underhåll av lekpark i Piteå

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Utvändig ändring av samlingslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: