Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kiruna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 198 st.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Kiruna nya stadskärna, kv 2

Nybyggnad av bibliotek, biograf mm i Kiruna nya stadskärna, kv 5
Kiruna Kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på utformning, planering och nybyggnad av hus K5 inom tomt nr 5 i Kiruna. Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera. Kiruna Kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på utformning, planering och nybyggnad av hus K5 inom tomt nr 5 i Kiruna. Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna

Nybyggnad av handelscentrum i Abisko

Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6

Utbyggnad av gruva i Svappavaara, etapp 3

Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Detta projekt innefattar anläggandet av infrastruktur i Kiruna kommun vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 1650m.

Nybyggnad för polisens verksamhet i Kiruna

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Ca 46 lgh.

Nybyggnad av Home center i Kiruna
6000 kvm byggklar mark.

Nybyggnad av kulturhus i Kiruna
Nybyggnad av kulturhus i Kiruna stadskärna.

Nybyggnad av simhall i Kiruna
Nybyggnad av simhall i Kiruna stadskärna.

Tillbyggnad av hotell i Kiruna
Tillbyggnad av 13 rum.

Nybyggnad av industrihus, bensinstation mm i Kiruna, etapp 3
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industrimark och truckstopp med fordonsservice, bensinstation, uppställningsplats för långtradare samt servicehus.

Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.

Nybyggnad av hotell och annex i Riksgränsen etapp 2

Nybyggnad av industrihus i Kiruna

Nybyggnad av gymnasieskola i Kiruna
Nybyggnad av gymnasieskola nära centrum i Kiruna.

Nybyggnad av hotell i Kiruna
Detta projekt kommer att utföras som ett samarbetesprojekt med Lapplandsgymnasium byggprogram. Oklart om det även kommer att gälla installatörer. 4 st huskroppar med 6 st dubbelrum i varje, öppen spis och bastu.

Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Planer att bygga industrihall i Kiruna.

Nybyggnad av industrilokal i Kiruna

Ombyggnad till lägenheter i Kiruna
Ombyggnation av 2 hus från äldreboende till lägenheter.

Rivning av bolagshotellet i Kiruna
Rivningsarbetet gällande huskropp beräknas till 2017.

Nybyggnad av biogasanläggning i Kiruna

Nybyggnad av gokartbana i Kiruna

Sanering inför nya centrum i Kiruna

Nybyggnad av grundskola i Kiruna
Nybyggnad av grundskola nära centrum i Kiruna.

Ny incheckning samt ombyggnad för bagagehantering vid Kiruna flygplats
Omfattar fyra (4) incheckningsdiskar som ska kunna hantera en kombination av normalbagage och specialbagage. Tre (3) av diskarna skall kunna användas som manuell eller SBD (Self Baggage Drop) medan en (1) disk är avsedd endast för manuell incheckning. Övriga delar i befintlig anläggning ska förbättras för att hantera alla typer av bagage.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser mark och bygg. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Nybyggnad av personalbostäder i Riksgränsen etapp 1

Utbyggnad av konstsnöanläggning i Kiruna

Nybyggnad av biltvätt i Kiruna
Gör det själv tvätt.

Nybyggnad av bro över Kallokajoki SV Ruoksujärvis sydspets
Avser en rörbro med 2,9 meters spännvidd och uppvisar stora korrisionsskador vilket medför stor risk för kollaps och måste därför bytas ut.

Nybyggnad av stugby i Karhuniemi, Kiruna

Anläggande av spillvattenledning vid vattenverket i Kiruna
I entreprenaden ingår att anlägga spillvattenledning, ca 1100 meter, från vattenverket till befintlig brunn i Tuolluvaara, härifrån ansluter befintlig ledning till reningsverket.

Ombyggnad av järnvägsbro längs Malmbanan vid Låktatjåkka
En äldre mindre järnvägsbro (betongöverbyggnad <5 meter från 1960-talet på stenlandfästen från tidigt 1900-tal) ska ersättas med ny bantrumma. Byte brobaneplatta. Järnvägsbro 3500-95396-1.

Ombyggnad av skyttehall i Kiruna sporthall
I huvudsak omfattas objektet av byggnadsarbeten, rivning/demontering av befintlig skjutbana inklusive installationer, nybyggnation av skyttehall 2 med tillhörande installationer i enlighet med gällande bygghandlingar.

Utbyggnad av ortsammanbindande nät mellan Kauppinen-Altajärvi, Kauppinen-Poikkijärvi, Kiruna kommun
Objektet avser anläggandet av ortsammanbindande nät mellan Kauppinen-Altajärvi och Kauppinen-Poikkijärvi som är beläget i Kiruna kommun.

Uppgradering av reservkraftsystem vid sjukhus i Kiruna
Objektet avser el- och telesystem inklusive tillhörande byggarbeten för uppgradering av reservkraftsystemet vid Kiruna sjukhus. Inom anläggningen ska styrsystem för befintligt reservkraftsystem bytas ut, nytt kontrollrum uppföras mm.

Om- och tillbyggnad av samlingssal, sekretariat mm vid skidstadion i Kiruna
Objektet avser rivning av befintlig byggnad fram till sekretariatsdel som ska behållas och renoveras. Ny/tillbyggnad av samlingssal som byggs mot befintlig sekretariatsbyggnad. Nybyggnad av avfallsbyggnad som byggs mellan samlingssal och ishall.

Tillverkning Betongstöd till fasta tippställen Kiruna
LKAB transporterar rågods samt pelletsprodukter från utlastningsplatser till upplag där materialet tippas över kant med lastbil, tipptruck eller dumper. För att säkerställa släntstabilitet vid tippning kommer LKAB att sätta upp betongstöd vid tippar.

Lossning & transport KIA-bangånd till LKAB Kimit Kiruna
Lossning och transport av Natriumnitrat i Big bags á 1000 kg/säck från KIA-bangård till LKAB Kimit i Kiruna.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser mark och bygg. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Tält Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser tältöverbyggnad i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Tält Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser tältöverbyggnad. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Ombyggnad Torra skipschakt, Processtyr ventilation Kiruna
LKAB har beslutat att genomföra en investering som omfattar, för torkning av alla åtta (8) CA-bergspels schakt, ombyggnation av ventilationen och uppvärmningssystem. För att genomföra arbetet krävs flera separata konsult- och entreprenadarbeten av olika slag, där samtliga ingår i Beställarens ”projekt Torra skipschakt Kiruna”. De entreprenader som ingår i projekt Torra skipschakt Kiruna är uppdelade i ”Ventilation”, ”SÖ Värme”, ”Bygg”, ”El” och ”Processtyr ventilation”. Denna entreprenad omfattar utförande av processtyr för ventilationen som är belägen i både Kiruna Sovringsverk och i KUJ. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna. LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av applikation för projekt, Torra skipschakt Kiruna, processtyr för ventilation, i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan.

Torra skipschakt KUJ, SÖ värme Kiruna
LKAB har beslutat att genomföra en investering som omfattar, för torkning av alla åtta (8) CA-bergspels schakt, ombyggnation av ventilationen och uppvärmningssystem. För att genomföra arbetet krävs flera separata konsult- och entreprenadarbeten av olika slag, där samtliga ingår i Beställarens ”projekt Torra skipschakt Kiruna”. De entreprenader som ingår i projekt Torra skipschakt Kiruna är uppdelade i ”Ventilation”, ”SÖ Värme”, ”Bygg”, ”El” och ”Processtyr ventilation”. Denna entreprenad omfattar utförande av styr/övervakning för värme som är belägen i både Kiruna Sovringsverk och i KUJ.

Samlad rivning GP 2017 Kiruna
LKAB har för avsikt att gå ut med förfrågan gällande samlad rivning av tjugotalet byggnader enl. karta som tillhandahålls av LKAB. Karta erhålls enligt kontaktuppgifter. Anbud LKAB tillhanda preliminärt i slutet av Q4-2016 eller början på Q1-2017. Anbudstid beräknas till 6 v. Preliminär start av entreprenad i slutet av Q1-2017.

KP136 TUB-press 3. EL/Auto/Process EL anläggning Kiruna
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av el- /styr-utrustning för KP136 tubpress 3, samt flytt av styrning KP136 tubpress 1-2 och flytt av styrning lamellförtjockare 1-3 till befintligt styrsystem ABB 800XA för KP136 från nuvarande PLC-system levererat av Metso Minerals, i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan.

Hjul till skeppslastare Kiruna
LKAB planerar att utföra flertalet underhållsaktiviteter i malmhamnen under ”repstoppsveckan” i maj. En aktivitet är att ersätta de slitna hjulen i den radiella rörelsen på skeppslastaren. Hjulen är 12 st flänsade kranhjul som är kopplade i boggier. Av dessa är 8 st drivna. Hjulen löper på en radiell räl av typen A120.

Huvudanläggande, inkoppling samt driftstagning av ny bandgång KS Långlinjer, Bygg
LKAB ska reinvestera i nya långlinjebandgångsdelar mellan Finkrossverk och KS Fickbyggnads topp. Totalt kommer fyra transportörer byggas om med nya transportsträckor för TR009, TR010, TR011 och TR112. Denna entreprenad omfattar bygg, mek, media och elarbeten. Entreprenaden inkluderar i huvudsak rivningsarbeten, leverans av material, anläggande och idrifttagning av nya transportörer med relaterade arbeten.

Ombyggnad rörmontage Kiruna
Nymontage av 4" rör i snedbana, totalt ca 1500 meter. Material såsom rör, kopplingar, kedja, ventiler och serviceslangar tillhandahåller LKAB.

Mertainen, reparation av betonggolv Kiruna
Reparation av betonggolv.

Reparation av fuktskada i konferensrum, Förvaltningskontoret Kiruna
Reparation av fuktskada i konferensrum, Förvaltningskontoret Kiruna.

Elektroinstallasjoner - Oppgradering TS6 Kiruna
Projektering, demontering, konstruktion, tillverkning, leverans och montage av elektroinstallastioner och elektroanläggning på omlastningsstation TS 6.

Mark och infrastruktur, Luossavaara etapp 2
På den norra delen av fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna, angränsande till området för kulturbyggnader, avser LKAB att bereda mark inför kommande byggnationer. I entreprenaden ingår att anlägga infrastruktur i form av VA, fjärrvärme, elkraft inklusive nätstation, belysning, optofiber, väg ca 350 meter, ytor för punkthus, ytor för parkeringar. FFU beräknas finnas ute mars 2017 och entreprenaden är bedömd att starta i maj och vara avslutad i augusti.

Samlad rivning GP 2017 Kiruna
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) att riva ett antal flerbostadshus och diverse byggnader i Kiruna. Rivningsmaterial skall bortforslas till återvinning, deponi eller destruktion, krossat inert avfall fylls i källare. För Kv. Ullspiran gäller för inert rivningsmaterial (betong och tegel mm) skall fyllas i källare, Gabioner och utplaceras var de rivna byggnaderna stått. Andra mindre anläggningsarbeten ingår också. Områdena ligger inom gruvans expansionsområde och områden förutom Stationsområdet skall omvandlas till en parkmiljö, Gruvstadsparken.

Ramavtal avseende underhållstjänster
Ramavtal för underhållstjänster omfattande avrop av löpande underhåll inom kategorierna bygg, mek, rör, ventilation, el, isolering, glasmästeri, fordonsunderhåll, tälthallar, brand, säkerhet, sprinkler m.m. Den största delen av arbetsvolymen ligger i samband med underhållsstopp i gruvor och förädlingsverk. De ramavtal som tecknas i samband med upphandlingen kommer att gälla i två år och ersätter alla tidigare tecknade ramavtal mellan entreprenörer och LKAB:s moderbolag. Eventuella ramavtal som tidigare tecknats specifikt mellan entreprenörer och LKAB:s dotterbolag fortsätter att gälla. De nya ramavtalen kommer att baseras på NU 06 (Allmänna Bestämmelser för Underhåll).

Rasborrning Vä350 i Kiruna
Rasborrning av Vä350. Rasborrningstjänst måste köpas in då LKAB ej har utrustning för att rasborra denna skiva. skivan är driven under 1960 talet och har en mycket mindre ortprofil än dagens ortprofil.

KA1 Styrning och övervakning ventilation Kiruna
KA1 Styrning och övervakning ventilation.

Kompressorreniovering av Amoniakkylmaskin KK3 Kiruna
Kompressorreniovering av Amoniakkylmaskin KK3.

Leverans av lastbil med kran till Gruvmek, MUJ Kiruna
Leverans av lastbil med kran till Gruvmek, MUJ.

Tunnel Laddbil, MUJ, Kiruna
Leverans av tunnelladdbil, MUJ.

Montering av 2 st. plåtdörrar Kiruna
Leverans och montage av 2 st. plåtdörrar. Rivning av befintlig plåtvägg, återställande av vägg efter montage av dörrar.

Luftbehandlingssystem Kiruna underjordsgruva KUJ853
LKAB avser att byta ut tre (3) befintliga skrubberanläggningar med tillhörande fläktar i KUJ avv 853.

Förlängning av uteluftskanal 22TA031 Kiruna
Förlängning av befintlig intagskanal för 22TA031 inkl nytt intagsgaller.

Från anmodan: Förprojektering omledning av Bergbäcken Kiruna
Förprojektering omledning av Bergbäcken eftersom denna kan komma att fylla vatten ner till gruvan.

Torra skipschakt KUJ, vsentreprenad Kiruna
I entreprenaden ingår följande rörinstallationer: - Värmeinstallationer i K Sovringsverk bestående av: 2 st nya VVX för anslutning till LKABs fjärrvärmenät. 2 st pumpar. Expansionssystem för nytt värmesystem. Anslutning av 8 st tilluftsaggregats värmebatteri via shuntgrupp. Rörledningar. Dräneringar tilluftsaggregat.

Torra skipschakt KUJ, byggentreprenad Kiruna
I entreprenaden ingår följande: Håltagningar till skipschakt. Stativ för fläkt. Ny vägg vid fläkt. Två nya väggar med port, påkörningsskydd och gångdörr.

Dynamisk bergförstärkning MUJ i Kiruna
Dynamisk bergförstärkning enligt BF plan samt omförstärkningar.

Elinstallation värmekablar KA2 Kiruna
Elinstallation värmekablar KA2.

Mertainen, Elinstallationer Kiruna
Elinstallationer ca 700 timmar.

El-entreprenad Fläktstation Parta 926 Kiruna
Elmontage fläktstation PA926.

Nybyggnad av förrådscontainer i Kiruna
En st. Container. 20ft container standard. Isolerad invändigt. EX klassad Elinstallation.

Ny MAC Utfrakt Etapp 2 - Mekentreprenad Kiruna
Denna förfrågan avser leverans och montage av bandtransportörer samt montage av stup/rännor, för ny MAC-utfrakt, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Port till SA Svappavaara anrikningsverk
Denna förfrågan avser leverans och montage av en vikport till Svappavaara Anrikningsverk i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Svetsutsug, Finkrossverk Kiruna
Entreprenaden omfattar komplett svetsutsugsanläggning till finkrossverk Kiruna.

Diamantborrning i KUJ nivå 1137 Block 34 Kiruna
Entreprenaden omfattar kärnborrning av ett stycke (1 st) borrhål HQ, 96mm samt ett overcore hål för spänningsmätning. Borrkärnor han-teras enligt gällande rutiner. Om dåligt berg upptäcks rapporteras det till beställaren för beslut om igengjutning av borrhålet och sedan åter uppborrning. Avvikelsemätning sker för borrhål. Utöver kärnborrning av ett HQ borrhål så kan eventuellt ett antal optioner ingå. Eventuella optioner avropas skriftligt.

Avveckling KP 91, rörförfrågan Kiruna
Entreprenaden omfattar utförande av leverans, montage av rör och komponenter för avveckling av KP91 inom KUJ.

Flytt av klocktorn stadshus Kiruna
Flytt av kyrktorn.

Fläkthjul och jethuv KK3 Rullhus Kiruna
Fläkthjul och jethuv KK3 Rullhus.

Raiseborrning F-schakt MUJ Printzsköld 831 Kiruna
F-stigen som ska raiseborras från Printzsköld 831 är 198 m och har en lutning på 69°. Diametern ska vara minst 3,2 m. Ortdrivning av borrplatsen är planerad att vara klar i mitten av juni.

Fundament och arbetsplattformar, skuthantering krosshall 1275 MUJ, Kiruna
Fundament och arbetsplatsformar till skuthanteringen i krosshall 1275 MUJ.

AKB KUJ 1365 Block 41 Kiruna
För att effektivisera brytningen längst ut på den södra änden av malmkroppen avser projekt KUJ1365 anlägga ett nytt schakt 411 för produktion mellan nivåerna 1051 och 1165 m avvägning. I botten på schaktet anläggs en tappficka och under den en tapp på nivå 1165. Till denna entreprenad hör Allmän kraft och belysning för tappen samt två intilliggande hydraulikortar.

Mek arbeten Block 41 Kiruna
För att effektivisera brytningen längst ut på den södra änden av malmkroppen avser projekt KUJ1365 anlägga ett nytt schakt 411 för produktion mellan nivåerna 1051 och 1165 m avvägning. I botten på schaktet anläggs en tappficka och under den en tapp på nivå 1165. Till denna entreprenad hör tillverkning och montage av berg-tapp inkl. bryggor.

Dammhöjning Kiruna C-C2 och O-O2
För att säkerställa sandmagasinets framtida deponeringskapacitet krävs en kontinuerlig utökning av magasinet. Detta säkerställs ge-nom etappvis höjning av de olika dammkropparna. Objektet omfattar höjning av sträckan C-C2 och O-O2.

Montage av Betong rännor Kiruna
Förfrågan avser montage av Betongrännor för bortledande av vatten inom KP 91 samt KUJ 1365. HD1(KP91) Avveckling av pumpstation KP91 genom att dräneringsborra en bassäng, avfallsvattnet leds ner via olinade dränerings hål, omtag via rörledningar samt öppen betong ränna i nivå 1186m och sen vidare via olinade dräneringshål och rörledningar, ända till KP136 bassäng inkommande betongränna efter vattenorten. HD2(avv 1451) Ovanliggande DU-aggregat tömmer Vattenbassäng/tank samt övriga avlopp från överliggande nivåer har dragits ner till avv 1451som i dag har samlingsrör som sätts igen, samt att rör läcker, pga. detta blir det slam i hela infart. För att få bort detta så bygger vi en öppen betongränna som upptar all dess vatten samt att vi leder detta vidare till ett befintlig dräneringshål. HD3(avv1513) Ovanliggande DU-aggregat tömmer Vattenbassäng/tank med olika tider efter behov. Övriga avlopp är från ovanliggande golvbrunnar, kontinuerligt vattenflöde från Krossmotorkyla samt sporadiskt flöde från övriga brunnar (renspolning av golvytor). Några befintliga rör i tak är kapade där vatten sprutar/rinner ut från DU och golvbrunnar. Befintliga diken är delvis fyllda med vatten och slam från ovan DU-avlopp och golvbrunnar. För att få bort detta så bygger vi en öppen betongränna som upptar all dess vatten samt att vi leder detta vidare till ett befintlig dräneringshål.

Axlar till kugghjul/ Shafts for gear wheels Kiruna
Förfrågan avser tillverkning och leverans av axlar till kugghjul. Dessa används i Kiruna kulsinterverk 3, skruvmatare. The intention of this request is manufacturing and delivery of shafts for gear wheels. These are used in Kiruna pelletising plant 3, screw feeder.

Skutknackare Kiruna

Slitgods till pålastning skeppslastare Kiruna

Ombyggnad ingjutningskasett till schakt Kiruna

Ombyggnad M Bandgång VI, ombyggnad Tapp Lossningsstation Sektorlucka Kiruna

Behandling eller borttransport av förorenade massor från LKAB:s industriomr i Kiruna
Behandling eller borttransport av förorenade massor inom/från LKAB:s industriområde i Kiruna.

Belysningen mellan KC00TR001 till KC00TR004 Kiruna
Belysningen mellan KC00TR001 till KC00TR004 måste bytas ut, det innebär att alla armaturer, kablar och vajrar måste bytas mot nytt från ändtrummor till provtagaranläggning. Emil Heikkilä visar på plats.

Bygg PA926 Fläktstation Kiruna
Bygg PA926 Fläktstation.

Nybyggnad av ledningsnät i Björkliden

Anläggande av industri samt viltstängsel Kiruna

Brickning av vajerbult Kiruna underjords gruva

Byggåtgärder gråbergsutfrakt och spännstation i Kiruna

LKAB37-KK4 Minskade fallhöjder i rullkrets 1-5, etapp 3, Bygg/Mekation Ombyggnad KK430TR006

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: