Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kiruna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 178 st.

Nybyggnad av bostadshus vid fd skjutbanan i Kiruna

Nybyggnad av sameparlamentet i Tuolluvaara
Placering blir eventuellt vid den tomt som Kiruna kommunen och Sametinget enats om vid nya Kiruna centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen .

Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 7

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna

Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 1
Ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna, placering oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Objektet omfattar nybyggnation av ca 100 st lägenheter i varierande storlekar varav 30 st lägenheter för trygghetsboende som fördelas på 7 st. fler-bostadshus i 3 & 4 våningar som skall uppföras på fastigheten, med tillhörande 116 parkeringsplatser samt 2 st kommersiella lokaler.

Utbyggnad av gruva i Svappavaara, etapp 3

Nyb av produktionslokaler för buteljerat vatten i Kiruna

Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Infrastruktur centrumbildning.

Nybyggnad för polisens verksamhet i Kiruna

Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken i Luossavaara, Kiruna.

Nybyggnad av Home center i Kiruna
6000 kvm byggklar mark.

Anläggande av ny reningsprocess i Kiruna
Befintligt vattenverk i Kiruna kommun kommer att kompletteras med en ny separat processbyggnad där ett nytt reningssteg bestående av kemisk fällning med lamell-sedimentering kommer att placeras. Byggstart beräknas under hösten 2017 med färdig anläggning år 2020.

Tillbyggnad av hotell i Kiruna

Nybyggnad av kulturhus i Kiruna
Nybyggnad av kulturhus i Kiruna stadskärna.

Nybyggnad av simhall i Kiruna
Nybyggnad av simhall i Kiruna stadskärna.

Nybyggnad av hotell och annex i Riksgränsen etapp 2

Nybyggnad av industrihus i Kiruna

Åter-/Nyuppbyggnad av livsmedelsbutik i Kiruna

Infrastruktur skjutbaneområde 1 i Kiruna
Infrastruktur skjutbaneområde 1.

Nybyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov nybyggnad verkstads- och kontorsbyggnad.

Nybyggnad av hotell i Kiruna
Detta projekt kommer att utföras som ett samarbetesprojekt med Lapplandsgymnasium byggprogram. Oklart om det även kommer att gälla installatörer. 4 st huskroppar med 6 st dubbelrum i varje, öppen spis och bastu.

Nybyggnad av gymnasieskola i Kiruna
Nybyggnad av gymnasieskola nära centrum i Kiruna.

Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.

Ombyggnad till lägenheter i Kiruna
Ombyggnation av 2 hus från äldreboende till lägenheter.

Rivning av bolagshotellet i Kiruna
Rivningsarbetet gällande huskropp beräknas till 2017.

Byte av kontrollutrustning vid stationsdator i Tornehamn
BEST-Elarbeten.

Infrastruktur skjutbaneområde 2 i Kiruna
Infrastruktur skjutbaneområde 2.

Nybyggnad av biogasanläggning i Kiruna

Nybyggnad av gokartbana i Kiruna

Nybyggnad av grundskola i Kiruna
Nybyggnad av grundskola nära centrum i Kiruna.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser mark och bygg. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Nybyggnad av personalbostäder i Riksgränsen etapp 1

Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Planer att bygga industrihall i Kiruna.

Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.

Nybyggnad av bro över Kallokajoki SV Ruoksujärvis sydspets
Avser en rörbro med 2,9 meters spännvidd och uppvisar stora korrisionsskador vilket medför stor risk för kollaps och måste därför bytas ut.

Nybyggnad av stugby i Karhuniemi, Kiruna

Byte av ställverk i Kiruna

Delprojektledare vägmarkering inom Norrbottens län

Garageport/Dukviksport i Kiruna

KK2 Renovering avgaspanna, Nytt tubpaket till avgaspanna Kiruna

KK4 Spillskydd rulltrumma i Kiruna

Anläggande av industri samt viltstängsel Kiruna

Brickning av vajerbult Kiruna underjords gruva

Byggåtgärder gråbergsutfrakt och spännstation i Kiruna

Nybyggnad av ledningsnät i Björkliden

Ombyggnad ingjutningskasett till schakt Kiruna

Ombyggnad M Bandgång VI, ombyggnad Tapp Lossningsstation Sektorlucka Kiruna

Service, underhåll av klimatanläggningar samt storköksutrustning på lastmaskiner i KUJ

Skutknackare Kiruna

Slitgods till pålastning skeppslastare Kiruna

Tappficka 411, Block41-Bygg och anläggningsentreprenad i Kiruna
AB 04 ligger till grund för denna förfrågan. För att effektivisera brytningen längst ut på den södra änden av malmkroppen avser projekt KUJ1365 anlägga ett nytt schakt 411 för produktion mellan nivåerna 1051 och 1165 m avvägning. I botten på schaktet anläggs en tappficka och under den en tapp på nivå 1165. Till denna entreprenad hör bygg- och anläggningsarbeten för tappen samt två intilliggande hydraulikortar. MF i Excelformat kommer senare att kompletteras denna förfrågan.

Avrop Krossning och sovring Svappavaara
Avrop gällande krossning och sovring i Svappavaara. Vid avrop skall 600kton krossas under en period av tre månader.

Utbyte av tuber i avgaspanna KK2 Kiruna

Ventilation Mediaschakt och F1Hj Kiruna

Behandling eller borttransport av förorenade massor från LKAB:s industriomr i Kiruna
Behandling eller borttransport av förorenade massor inom/från LKAB:s industriområde i Kiruna.

Bygg PA926 Fläktstation Kiruna
Bygg PA926 Fläktstation.

Ombyggnad dammhöjning i Svappavaara
Dammhöjning i Svappavaara skall utföras med början sommaren 2017 och indelas i 3 etapper enligt nedan. Material mängder m3, Etapp 1, 2017 Morän 23000 Finfilter 112000 Grovfilter 57000 Övergångslager 65000 Stödfyllning 290000 Erosionsskydd 24000 Tåsten 24000 Nytt utskov ska anläggas, Utförs i Etapp 1, 2017. Material mängder m3, Etapp 2, 2018 Finfilter 34000 Övergångslager 27000 Stödfyllning 210000 Erosionsskydd 23000 Material mängder m3, Etapp 3, 2019 Finfilter 34000 Övergångslager 27000 Stödfyllning 210000 Erosionsskydd 23000 Tidplan: FFU klart 2017-04-20 Byggstart dammhöjning Etapp 1 2017-06-01 Klart för besiktning Etapp 1 2017-10-31 Byggstart utskov Etapp 1 2017-07-01 Klart för besiktning Etapp 1 2017-10-31.

Torra skipschakt KUJ, Elentreprenad Kiruna
De entreprenader som ingår i projekt Torra skipschakt Kiruna är uppdelade i ”Ventilation”, ”Värme”, ”Bygg”, ”El” och ”Programmering Styr”. Denna entreprenad omfattar utförande av Elinstallationer, för anläggningen som är belägen i både Kiruna Sovringsverk och i KUJ. Om entreprenaden P/D-lådor, ventilskåp, säkerhetsbrytare och apparatskåp sätts upp i samråd med beställaren. P/D-lådor, ventilskåp, säkerhetsbrytare och apparatskåp ska monteras på montageplåt med tak av rostfritt stål. Kablage skall vara av halogenfri typ. Användning av befintlig kanalisation sker där det är möjligt, övrig kanalisation (stickstråk) projekteras av entreprenören. I entreprenaden ingår även dessa moment som ej finns med på bifogade ritningar: Tillverkning och montage av 160st graverade skyltar av laminerad plast.

Tillv. och montage av bryggor KA2 Kiruna
Demontage befintliga bryggor , tillverkning, leverans samt montage av nya bryggor enl. ritningar:1071946-1071961 ,1071970-1071975, 1071999-1072003 samt medföljande arbetsbeskrivning. Undergjutningar till pelare som demonteras i samband med gamla bryggorna skall bilas bort. Tillverkning, leverans samt montage av rör stöd som går längs bryggor. (samma mått & mtrl som bef) Flytt av P/D lådor samt arbetsbrytare enl. arbetsbeskrivning samt nytillverkning & montage av plåtar som dom är fast i. Nydragning av kablar som går från sep motorer till P/D låda.

Torra skipschakt KUJ, ventilationsentreprenad Kiruna
Denna entreprenad omfattar utförande av Ventilationsarbeten, i ventilationen som är belägen i både Kiruna Sovringsverk och i KUJ. I entreprenaden ingår följande installationer: - Ventilationsinstallationer i K Sovringsverk för 8 st. tilluftsaggregat. - Ventilationsinstallationer för 2 st. fläktar under jord på nivå 936. - Efterlagning och brandtätningar vid kanalgenomföringar i K Sovringsverk.

Dammutsug GRAM Utfrakt Del 2 Kiruna
Denna förfrågan avser dammutsug i Blodstensverket i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

MK3 Bangård ställverk 6 kV Kiruna
Denna förfrågan avser leverans av containerställverk 6 kV till MK3 Bangård i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Containerställverk 6 kV, TMC Kiruna
Denna förfrågan avser leverans av containerställverk 6 kV till TMC Nalo i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Mekaniska tätningar till slurrypumpar i Kiuna
Denna förfrågan avser leverans av två typer av mekaniska tätningar passande slurrypumpar enligt bifogat förfrågningsunderlag.

Port till SA Svappavaara anrikningsverk
Denna förfrågan avser leverans och montage av en vikport till Svappavaara Anrikningsverk i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Ny godsledning underlopp förtjockare 2 Kiruna
Denna förfrågan avser leverans och montage av godsledning mellan MVA00PU023 och MVA00FD011, samt demontage av befintlig ledning, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

SK Maskinhus installation av ventilationsanläggning Svappavaara
Denna förfrågan avser projektering samt installation av ventilationsanläggning i SK Maskinhus, Svappavaara, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Vagga till septrummor SA i Kiruna
Denna förfrågan avser tillverkning och leverans av vagga till septrumma enligt bifogat förfrågningsunderlag.

CA-Bergsspel Fibermontage Kiruna
Denna förfrågan omfattar förläggning och skarvning av fiberkabel i projekt CA-Spel mellan avvägningsnivåer 118 och 936, samt kabel-dragningar på nivåer mellan dessa.

Sprutning och kompletteringsbultning gamla områden, MUJ i Kiruna
Denna förfrågan omfattar sprutning(ca 1200m3) och kompletteringsbultning(ca 1500st) på gamla områden, MUJ.

Elektroinstallasjoner - Oppgradering TS6 Kiruna
Projektering, demontering, konstruktion, tillverkning, leverans och montage av elektroinstallastioner och elektroanläggning på omlastningsstation TS 6.

Mark och infrastruktur, Luossavaara etapp 2
På den norra delen av fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna, angränsande till området för kulturbyggnader, avser LKAB att bereda mark inför kommande byggnationer. I entreprenaden ingår att anlägga infrastruktur i form av VA, fjärrvärme, elkraft inklusive nätstation, belysning, optofiber, väg ca 350 meter, ytor för punkthus, ytor för parkeringar. FFU beräknas finnas ute mars 2017 och entreprenaden är bedömd att starta i maj och vara avslutad i augusti.

Samlad rivning GP 2017 Kiruna
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) att riva ett antal flerbostadshus och diverse byggnader i Kiruna. Rivningsmaterial skall bortforslas till återvinning, deponi eller destruktion, krossat inert avfall fylls i källare. För Kv. Ullspiran gäller för inert rivningsmaterial (betong och tegel mm) skall fyllas i källare, Gabioner och utplaceras var de rivna byggnaderna stått. Andra mindre anläggningsarbeten ingår också. Områdena ligger inom gruvans expansionsområde och områden förutom Stationsområdet skall omvandlas till en parkmiljö, Gruvstadsparken.

Ramavtal avseende underhållstjänster
Ramavtal för underhållstjänster omfattande avrop av löpande underhåll inom kategorierna bygg, mek, rör, ventilation, el, isolering, glasmästeri, fordonsunderhåll, tälthallar, brand, säkerhet, sprinkler m.m. Den största delen av arbetsvolymen ligger i samband med underhållsstopp i gruvor och förädlingsverk. De ramavtal som tecknas i samband med upphandlingen kommer att gälla i två år och ersätter alla tidigare tecknade ramavtal mellan entreprenörer och LKAB:s moderbolag. Eventuella ramavtal som tidigare tecknats specifikt mellan entreprenörer och LKAB:s dotterbolag fortsätter att gälla. De nya ramavtalen kommer att baseras på NU 06 (Allmänna Bestämmelser för Underhåll).

Rasborrning Vä350 i Kiruna
Rasborrning av Vä350. Rasborrningstjänst måste köpas in då LKAB ej har utrustning för att rasborra denna skiva. skivan är driven under 1960 talet och har en mycket mindre ortprofil än dagens ortprofil.

Ombyggnad rörmontage Kiruna
Nymontage av 4" rör i snedbana, totalt ca 1500 meter. Material såsom rör, kopplingar, kedja, ventiler och serviceslangar tillhandahåller LKAB.

Leverans av lastbil med kran till Gruvmek, MUJ Kiruna
Leverans av lastbil med kran till Gruvmek, MUJ.

Tunnel Laddbil, MUJ, Kiruna
Leverans av tunnelladdbil, MUJ.

Montering av 2 st. plåtdörrar Kiruna
Leverans och montage av 2 st. plåtdörrar. Rivning av befintlig plåtvägg, återställande av vägg efter montage av dörrar.

Luftbehandlingssystem Kiruna underjordsgruva KUJ853
LKAB avser att byta ut tre (3) befintliga skrubberanläggningar med tillhörande fläktar i KUJ avv 853.

Servicebrygga, spänningsstation KA3 Kiruna
Servicebrygga, spänningsstation KA3.

Tillverkning av palletsar i Kiruna
Tillverkning av 2 st palletsar.

Tillverkning slitplåtar i Kiruna
Tillverkning av 2 st uppsättningar slitplåtar enligt ritningar.

Rivning och transport av slipers spårnivå 1045 Kiruna underjordsgruva
Rivning och transport av slipers och räl, spårnivå 1045, i Kiruna underjordsgruva - KUJ-.

Renovering av betonggolv Kiruna
Rivning, slipning, flytspackling av betonggolv. Före och efter genomfört arbete behöver befintligt hyllsystem demonteras samt monteras på plats.

4 st Retrofitbrytare CA30-OSAN-PI Kiruna
Tillverkning och leverans av 4 st. retrofitbrytare.

Tillverkning av karteringslådor i Kiruna
Tillverkning och leverans av karteringslådor.

Fällbara plattformar för rullbyten Kiruna
Tillverkning och montage av stolpar, ingreppsskydd och fällbara plattformar. Montage av nödstoppsknappar med tillhörande skåp och kablage, befintlig nödstoppslina tas bort på den berörda sträckan. Tillverkning och montage av skyltar vid transportören som upplyser om vilken nödstopp som finns i området.

Ombyggnation avlastning i Kiruna
Ombyggnation avlastning KC14TR004 med option på KC12TR004.

Mertainen, reparation av betonggolv Kiruna
Reparation av betonggolv.

Oljeförvärmning, Komplett anläggning färdig att anslutas elektriskt, till Dennewitz panncentral
Oljeförvärmning, komplett automatikskåp för styrning av 2st förvärmare (1st ny samt 1st befintlig) Ny förvärmare: Dunphy 36kW 400v eller liknande Befintlig värmare Aalborg typ EH25 30kW 3x400v Media: EO5 (Tjockolja) Flöde:2600l/h Drift tryck olja ca:5,0bar Drift temp olja ca:95°.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser mark och bygg. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Tält Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser tältöverbyggnad i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Tält Kiruna
LKAB har behov av en ny lagerhall på Nalo för hantering av finolivin. Denna förfrågan avser tältöverbyggnad. Förfrågningsunderlaget kommer uppskattningsvis att publiceras i mitten av December.

Ombyggnad Torra skipschakt, Processtyr ventilation Kiruna
LKAB har beslutat att genomföra en investering som omfattar, för torkning av alla åtta (8) CA-bergspels schakt, ombyggnation av ventilationen och uppvärmningssystem. För att genomföra arbetet krävs flera separata konsult- och entreprenadarbeten av olika slag, där samtliga ingår i Beställarens ”projekt Torra skipschakt Kiruna”. De entreprenader som ingår i projekt Torra skipschakt Kiruna är uppdelade i ”Ventilation”, ”SÖ Värme”, ”Bygg”, ”El” och ”Processtyr ventilation”. Denna entreprenad omfattar utförande av processtyr för ventilationen som är belägen i både Kiruna Sovringsverk och i KUJ. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna. LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av applikation för projekt, Torra skipschakt Kiruna, processtyr för ventilation, i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan.

Torra skipschakt KUJ, SÖ värme Kiruna
LKAB har beslutat att genomföra en investering som omfattar, för torkning av alla åtta (8) CA-bergspels schakt, ombyggnation av ventilationen och uppvärmningssystem. För att genomföra arbetet krävs flera separata konsult- och entreprenadarbeten av olika slag, där samtliga ingår i Beställarens ”projekt Torra skipschakt Kiruna”. De entreprenader som ingår i projekt Torra skipschakt Kiruna är uppdelade i ”Ventilation”, ”SÖ Värme”, ”Bygg”, ”El” och ”Processtyr ventilation”. Denna entreprenad omfattar utförande av styr/övervakning för värme som är belägen i både Kiruna Sovringsverk och i KUJ.

Samlad rivning GP 2017 Kiruna
LKAB har för avsikt att gå ut med förfrågan gällande samlad rivning av tjugotalet byggnader enl. karta som tillhandahålls av LKAB. Karta erhålls enligt kontaktuppgifter. Anbud LKAB tillhanda preliminärt i slutet av Q4-2016 eller början på Q1-2017. Anbudstid beräknas till 6 v. Preliminär start av entreprenad i slutet av Q1-2017.

KP136 TUB-press 3. EL/Auto/Process EL anläggning Kiruna
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av el- /styr-utrustning för KP136 tubpress 3, samt flytt av styrning KP136 tubpress 1-2 och flytt av styrning lamellförtjockare 1-3 till befintligt styrsystem ABB 800XA för KP136 från nuvarande PLC-system levererat av Metso Minerals, i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: