Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gällivare

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Nybyggnad av gymnasie- & vuxenskola i Gällivare
Ett kunskapshus i sex plan på totalt ca 22000 m2 BTA P-garage i källarvåningen med plats för ca 150 bilar.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Villor, flerfamiljshus, parhus och radhus.

Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 1

Kontaktledningsupprustning + hjälpkraft Gällivare-Kiruna
BEST-arbeten, fundamentsättningsentreprenad.

Nybyggnad av vård- & omsorgsboende i Repisvaara NV
Exploateringsområde för vård- & omsorgsboende, Repisvaara NV.

Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Planer för multiaktivitetshus, en arena för idrott, kultur, bad, bibliotek m.m. Samt ett garage med plats för 150 bilar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3. Mellan 70 - 100 lgh.

Nybyggnad av ishall i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2. Mellan 60 - 80 lgh.

Ombyggnad av väg 818 mellan Kilvo-Mukkavaara
Total väglängd 22,5 km, bärighetsåtgärder, förstärkning.

Nybyggnad av vård- & äldreboende i Gällivare

Exploateringsområde för nya bostäder i Gällivare
Oklar boendeform.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplats i Skaulo
Ca 40 st lägenheter samt ca 70 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av förskola i Gällivare
5 avdelningar.

Om- och tillbyggnad av skola i Gällivare
Objektet omfattas av om- och tillbyggnad av Hedskolan inklusive markarbeten. Nybyggnadsyta: BTA, ca 1 660 m2. Ombyggd/upprustad yta: BTA, ca 6920 m2. Utvändig mark: ca 13 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Siekasjärvi-Kivijärvi
Ca 17 km, slutbesiktning senast 2020-10-01.

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Haapakylä-Siekasjärvi
Ca 27 km, slutbesiktning senast 2018-10-01.

Nybyggnad av förskola i Repisvaara NV
Exploateringsområde för F6-skola Repisvaara NV.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Planer för ca 40 st bostäder.

Nybyggnad av handelsområde vid Lakkapää i Gällivare

Nybyggnad av industrihus i Gällivare

Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Friidrottshall inklusive gymnastikhall 40X20 m och gym.

Nybyggnad av buss och lastbilsanläggning i Gällivare
Markyta på ca 10 000-12 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 1 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordväst. 31 lgh.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Detaljplan har påbörjats för Vägmästaren som ligger i området kring Hedenskolan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, planerar att bygga ett flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar.

Nybyggnad av boende i Gällivare
Nybyggnad av boende för socialt stöd.

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Exploateringsområde för flerbostadshus och styckebyggda villor.

Exploatering för handel-, lager- & kontor i Gällivare
Exploateringsområde för handel-, lager- och kontorsområde.

Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Exploateringsområde för handel-, lager- och kontorsområde. Ca 11 tomter finns.

Exploatering i Repisvaara NV
Exploateringsområde för vård- & omsorgsboende samt förskola, F6-skola Repisvaara NV.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus med garage Dundret 5:218,5:219,5:179.

Nybyggnad av småhus i Gällivare
Försäljning av tomter för småhus på Solbacken pågår, ett fåtal finns kvar till försäljning.

Förstärkningsåtgärder på Malmbanan mellan Polcirkeln-Koskivaara
Förstärkningsåtgärder Km 1250+980 - 1251+400. Mark- och BEST-arbeten på bandel 118 mellan Polcirkeln-Koskivaara. STAX 32 ton.

Nyb av stugor, husv.platser, badpool och grillkiosk, Gällivare
Avser utbyggnad av 100 st husvagnsplatser med el. Ca 10 nya stugor.

Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industrihall (företags-och industrihotell).

Nybyggnad av små gruppbyggda hus i Gällivare
3-16 lägenheter/hushåll beroende på om det är villor eller små flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
7-9 villatomter.

Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare

Nybyggnad av cirkulationsplats mm i Gällivare
Anläggande av gång- och cykelväg, dels som fristående, dels som trottoar. Anläggande av cirkulationsplats Cellulosavägen-Oljevägen

Byte av fönster på flerbostadshus i Gällivare
Avser byte av totalt 515 fönster och 105 fönsterdörrar i fyra hyresfastigheter på Lasarettsgatan 51,59,61 samt Luleåvägen 16 i Gällivare. I entreprenaden ingår även PCB-sanering av fogmassor runt fönster och fönsterdörrar samt asbestsanering av fönsterbänkar.

Ombyggnad till HVB-hem samt fritidsgård i Gällivare
Objektet omfattas av ombyggnad av befintligt hotell samt restaurang till HVB-hem samt fritidsgård. Ändringsyta BYA ca 3200 m2.

Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Parkeringsdäck Gällivare 76:1. Personal- och tjänstebilsparkering ca 230 platser.

Nybyggnad av parkeringshus i Gällivare
Parkeringshus Gällivare 12:585, 100:1. För resande 290 platser.

Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 130 platser.

Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 290 platser.

Ombyggnad till hotell i Skaulo, Gällivare
Huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen till hotell så att hotellbyggnad kan uppföras.

Nya va-ledningar för flygplats i Gällivare

Nybyggnad av parkeringsgarage i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 130 platser.

Markarbeten mm i Gällivare, etapp 3:2
Entreprenaden avser att i del av kv Sjöjungfrun i Gällivare genomföra markarbeten, rivning av garage, elarbeten samt uppförande av nya carportar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för nybyggnation av 12-14 lägenheter.

Om- & tillbyggnad av dagverksamhet i Gällivare
Ombyggnad av Forsens VC.

Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Parkeringsplatser Bagaren 4. Personal- och tjänstebilsparkering, ca 110 platser.

Nybyggnad av parkeringsgarage i Gällivare
Parkeringsgarage S Kyrkallén. Besök- och bostadsparkering 150 platser.

Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 240 platser.

Takarbeten på flerbostadshus i Gällivare
Omläggning av yttertak på tre st trevånings flerbostadshus. Arbetet omfattar även plåtarbeten på takgenomföringar och taksarger samt vissa byggnadsarbeten i samban med takomläggningen.

Bergarbeten Raiseborrning Projekt 2017
Entreprenaden omfattar sex schakt ca 1200 meter raiseborrning i Vitåfors, samt som option på två schakt ca 400 meter.

Rivning av äldreboende i Malmberget

Nybyggnad av panncentral i Gällivare
Bygglov nybyggnad av panncentral för fjärrvärme.

Ombyggnad dammhöjning i Malmberget
Dammhöjning kommer att utföras i Malmberget under 2017. Arbeten beräknas starta 2017-05-20 och slutbesiktning 2017-10-31. Volymer anges i m3: Morän 5000 Anrikningssand truckas 264000 Finfilter 28000 Grovfilter 29000 Övergångslager 10000 Stödfyllning 50000 Befintligt utskov ska höjas med ca 3 meter.

Demontering och montering fläktar Malmberget under jord
Demontering av sex stycken gamla fläktar och montering av sex stycken nya fläktar i Malmberget under jord, ViRi350 , (E5). Arbetena kommer i stor del att bestå av montage och demontage av fläktar, diameter 1900, effekt 132 kW.

Byte av drivstation sovringsverket Malmberget
Denna förfrågan avser byte av drivstation i sovringsverket, Malmberget, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Byte returvattenpumpar ANR Vitåfors
Denna förfrågan avser byte av returvattenpumpar i Anrikningsverket Vitåfors i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Elinstallationer Maj-stoppet Malmberget
Denna förfrågan avser elinstallationer som ska utföras under Maj-stoppet i Malmberget. - Ombyggnation av energimätning till effektmätning på 2 st pumpar. - Utbyte av rostiga kopplingslådor och kabel till 2 st filter.

Fasadbyte på del av Bandugnsverket Malmberget
Denna förfrågan avser fasadbyte på delar av Bandugnsverket, Malmberget, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Installation av sprinkleranläggning Malmberget
Denna förfrågan avser installation av sprinkleranläggning i Malmbergets Anrikningsverk i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Ombyggnation av trommelsikt MVA05KV001 Vitåfors
Denna förfrågan avser ombyggnation av trommelsikt till primärkvarn sektion 5, Vitåfors anrikningsverk, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Ny MAC Utfrakt Etapp 2 - Rivning del av Schaktugnsverk, bygg, mek och el Vitåfors
Denna förfrågan avser rivning/demontage av delar av schaktugnsverket, Vitåfors, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Lintelbalkar till Bandugnsverket Vitåfors
Denna förfrågan avser tillverkning och leverans av lintelbalkar till Bandugnsverket i Malmberget i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

I/O-stativ Sovringsverket Malmberget
Denna förfrågan avser tillverkning och leverans av tre stycken I/O-stativ till Sovringsverket Malmberget i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Bandtransportör BUV Malmberget
Denna förfrågan avser tillverkning samt leverans av en bandtransportör till Bandugnsverket, Malmberget, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Konsulttjänst; Kvalité-, miljö- och arbetsmiljösamordnare inom Malmbergets samhällsomvandlingsprojekt
Denna förfrågan omfattar Konsulttjänst. Personen kommer att ingå i projekten som stödresurs i Malmbergets samhällsomvandlingsprojekt. KMA-samordnaren har ansvaret att planera, samordna, leda och styra kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbetet inom fastställda rutiner för projekt i samtliga projektfaser, förprojektering, projektering, anläggning, samt inför driftsättning och överlämnande. Uppdraget påbörjas omgående efter överenskommelse efter kontraktsskrivning och sträcker sig i första hand till oktober 2017.

Rörentreprenad Malmberget
Denna förfrågan omfattar rörentreprenad i gruvan under jord, Malmberget, nivå 600-1250 avv. Arbetena kommer i stor del att bestå av montage och demontage av rör.

Rörentreprenad Returvattenstammar vån 3 - vån 7 Sek 2, Malmberget
Denna förfrågan omfattar rörentreprenad returvattenstammar vån 3 – vån 7 Sek 2. Arbetena kommer i stor del att bestå av att ersätta gamla returvattenstammar. Platsbesök är ett krav och sker enligt överenskommelse med vår kontaktperson.

Elinstallation av fläktar, Malmberget under jord, ViRi 350 Malmberget
Denna förfrågan omfattar urkoppling av sex stycken befintliga fläktar och inkoppling av sex stycken nya fläktar i gruvan under jord, Malmberget, ViRi 350 (E5). Arbetet kommer i huvudsak bestå av ur- och inkoppling av fläktar, diameter 1900, effekt 132 kW.

Inväxlingar, demontage, omdragningar mm (MBPA) Malmberget
Denna förfrågan omfattar utförandeentreprenad, Malmberget. Arbetena kommer i huvudsak att bestå av följande: En del arbeten kan påbörjas och utföras helt eller delvis innan majstoppet efter överenskommelse med beställaren. Detta gäller: 2. Demontage sprinklerpump 3. Avväxling ledningar på 00DO009 4. Omdragning spillvattenledning 5. Rivning gamla rör 7. Flytt av befintlig luftvärmare 10. Spillvattenledning (Delvis, dragning av stamledningen kan utföras) De arbeten som måste utföras under majstoppet är: 1. Inväxlingar (Enligt inväxlingslista, luftinväxlingar under tryckluftsstopp samt vatteninväxlingar under vattenstopp. Inväxlingar på returvattenledningar kan troligen göras innan 11/5) 6. Omdragning luftledning (under tryckluftsstoppet) 8. Åtgärder 00DO002 9. Förberedelse redundant 00PU017 10. Spillvattenledning (Delvis, anslutning avfallsledningar mot stamledningen). Platsbesök är ett krav och sker efter överenskommelse med vår kontaktperson Mikael Uusitalo..

Utökad livslängd sandmagasinet MBGT 2017 Malmberget
Denna förfrågan omfattar utförandeentreprenad. Projekt: Utökad livslängd Malmberget sandmagasin. Objekt: Dammhöjning 2017. Dammhöjningen kommer att utföras i Malmberget under 2017. Entreprenaden beräknas starta 2017-05-15 och slutbesiktning 2017-10-30.

Ombyggnad av utemiljö i Gällivare

Rivning av garagebyggnader i Gällivare

Nybyggnad av parkområde ev café i Gällivare

Krossning, siktning och transport Nalo Vitåfors

Byggarbeten, Vitåfors västra
Byggarbeten i spelsal samt hydraulikvåning för tömningen.

Bergarbeten Ortdrivning Projekt 2017 Malmberget
Bergarbeten, ortdrivning och bergförstärkning, i Malmberget på Fa1250. ca 2000 m år 2017 med start i mars och 1300 m under 2017/2018. Den nya nivån för Fabian kommer att etappvis tas i produktion, med produktionsstart under 2019. Vidare omfattar arbetena drivningar av områden i syfte att genom-föra förbättringar av ventilationen på Printzsköld.

Bergarbeten Ortdrivning Projekt 2017 Malmberget
Bergarbeten, ortdrivning och bergförstärkning, i Malmberget på Fa1250. ca 2500 m år 2017 med start i mars och 1300 m under 2018. Den nya nivån för Fabian kommer att etappvis tas i produktion, med produktionsstart under 2019. Vidare omfattar arbetena drivningar av områden i syfte att genom-föra förbättringar av ventilationen på Printzsköld.

Bergarbeten Raiseborrning Projekt 2017 Vitåfors
Entreprenaden omfattar sex schakt ca 1200 meter raiseborrning i Vitåfors, samt som option på två schakt ca 400 meter.

Bergarbeten tillredning i Malmberget 2017
Entreprenaden gäller ortdrivning i tillredningen i Malmberget. Det är ca 5000m 2017 med optioner på 5000m för 2018 och 5000m 2019.

Flytt av betongfabrik från Svappavaara till Malmberget
Entreprenaden omfattar nedmontering av betongfabrik i Svappavaara, flytt av fabrik till Vitåfors Malmberget, gjuta nya fundament för fabriken samt återmontage av fabriken vid LKAB Vitåfors, Malmberget.

El-entreprenad Fläktstation Vitåfors 400, F1Hj
El-entreprenad Fläktstation Vitåfors 400, F1Hj.

Ombyggnad elinstallationer, Vitåfors västra
Elinstallationer i spelsal, hydraulikvåning för tömningen samt nivå +890.

El-entreprenad Vitåfors 250, SN-stollen Vitåfors
Elmontage fläktstation och värmecentral SN-stollen, Vitåfors 250.

Anläggande av ny lågreservoar för dricksvatten belägen i bostadsområdet Mosebacke, Gällivare kommun
En kortfattad beskrivning på arbetet samt omfattning Anläggande av ny lågreservoar för dricksvatten belägen i bostadsområdet Mosebacke, Gällivare kommun. Reservoaren utförs i betong, till största del under jord och skall rymma en vattenvolym om cirka 600 m3. Ovanpå reservoaren byggs ett mindre teknikhus (prefab) 12-15 m2. Distribution från reservoaren sker via intilliggande tryckstegringsstation (befintlig). I entreprenaden ingår även mark- och VA-arbeten. - tid för när förfrågan kommer ut 2017-05-19 - anbudstid T om. 2017-06-12 - starttid och entreprenadtid (prel.) Starttid, tidigast 2017-06-26 Färdigställande 2017-10-20.

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Gällivare
Bygglov om- och tillbyggnad hedgården.

Ombyggnad rörarbeten, Vitåfors västra
Byte och omdragning av hydraulrör Vitåfors västra. Demontage av brandsprinklerrör, Vitåfors östra och västra.

Höglyftande ledstaplare till Centralförrådet i Malmberget
Höglyftande ledstaplare till Centralförrådet i Malmberget.

Installation av brand och utrymningslarm Malmberget
Installation av brand och utrymningslarm till sovringsverket Malmberget. Upphandlingen baseras på ABT06. Inom Sovringsverket samt anslutande byggnader skall automatisk brandlarmanläggning och utrymningslarmanläggning installeras enligt specifikationer i denna beskrivning. Produktionslokaler skall förses samplingsdetektor för att underlätta drift och skötsel. Larmöverföringsfunktion till Vakten Mbgt skall ingå i enlighet med gällande regelverk. Installation av 230 V skall ingå i denna entreprenad.

Konstruktions/Ritningsunderlag av Cylinderbänk
Konstruktions/Ritningsunderlag av Cylinderbänk.

Från anmodan: Tomtplanering Repisvaara mitten
Grovplanering av ca 60 st tomter för byggnation av småhus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: