Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gällivare

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Exploateringsområde för flerbostadshus och styckebyggda villor.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Villor, flerfamiljshus, parhus och radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Nybyggnad av bostadsrätter i Gällivare, placering oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus, vid Granngården, Gällivare

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gällivare
Total väglängd ca 808 km varav grusväg ca 225 km. 4 års avtalstid med ev förlängning 1+1 år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare

Nybyggnad av ishall i Gällivare

Ombyggnad av väg 818 mellan Kilvo-Mukkavaara
Total väglängd 22,5 km, bärighetsåtgärder.

Exploateringsområde för nya bostäder i Gällivare
Oklar boendeform.

Om- och tillbyggnad av skola i Gällivare
Objektet omfattas av om- och tillbyggnad av Hedskolan inklusive markarbeten. Nybyggnadsyta: BTA, ca 1 660 m2. Ombyggd/upprustad yta: BTA, ca 6920 m2. Utvändig mark: ca 13 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Siekasjärvi-Kivijärvi
Ca 17 km, slutbesiktning senast 2020-10-01.

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Haapakylä-Siekasjärvi
Ca 27 km, slutbesiktning senast 2018-10-01.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare

Nybyggnad av helikopterhangar i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av helikopterhangar med tillhörande administrationsbyggnad, komplements byggnad samt carport. Markarbeten för nya väg anslutningar, inhägnader, parkeringar, angöringar och nya installationer för VA och El. Ny bränsleanläggning för flygfotogen med både utvändig och invändig tankning. Nybyggnadsyta Hus inkl. komplements byggnad och carport: BTA, ca 1 700 m2. Utvändiga markarbeten: ca 6300 m2.

Nybyggnad av hyreshus i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, planerar att bygga ett flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus med garage Dundret 5:218,5:219,5:179.

Ombyggnad av fastighet i Gällivare
Ombyggnad till gym och hälsoverksamhet.

Upprustning av Malmbanan mellan Gällivare-Råtsi
Projekt ERTMS.

Förstärkningsåtgärder på Malmbanan mellan Polcirkeln-Koskivaara
Förstärkningsåtgärder Km 1250+980 - 1251+400. Mark- och BEST-arbeten på bandel 118 mellan Polcirkeln-Koskivaara. STAX 32 ton.

Nybyggnad av parhus i Gällivare

Nyb av stugor, husv.platser, badpool och grillkiosk, Gällivare
Avser utbyggnad av 100 st husvagnsplatser med el. Ca 10 nya stugor.

Nybyggnad av personallokal i Gällivare
Bygglov nybyggnad personalboende.

Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industrihall (företags-och industrihotell).

Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare

Ombyggnad till HVB-hem samt fritidsgård i Gällivare
Objektet omfattas av ombyggnad av befintligt hotell samt restaurang till HVB-hem samt fritidsgård. Ändringsyta BYA ca 3200 m2.

Ombyggnad till hotell i Skaulo, Gällivare
Huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen till hotell så att hotellbyggnad kan uppföras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för nybyggnation av 12-14 lägenheter.

Markarbeten mm i Gällivare, etapp 3:2
Entreprenaden avser att i del av kv Sjöjungfrun i Gällivare genomföra markarbeten, rivning av garage, elarbeten samt uppförande av nya carportar.

Rivning av Folkets hus i Gällivare

Nybyggnad av panncentral i Gällivare
Bygglov nybyggnad av panncentral för fjärrvärme.

Bergarbeten Raiseborrning Projekt 2017
Entreprenaden omfattar sex schakt ca 1200 meter raiseborrning i Vitåfors, samt som option på två schakt ca 400 meter.

Bergarbeten Raiseborrning Projekt 2017 Vitåfors
Entreprenaden omfattar sex schakt ca 1200 meter raiseborrning i Vitåfors, samt som option på två schakt ca 400 meter.

Från anmodan: Tomtplanering Repisvaara mitten
Grovplanering av ca 60 st tomter för byggnation av småhus.

Höglyftande ledstaplare till Centralförrådet i Malmberget
Höglyftande ledstaplare till Centralförrådet i Malmberget.

Installation av brand och utrymningslarm Malmberget
Installation av brand och utrymningslarm till sovringsverket Malmberget. Upphandlingen baseras på ABT06. Inom Sovringsverket samt anslutande byggnader skall automatisk brandlarmanläggning och utrymningslarmanläggning installeras enligt specifikationer i denna beskrivning. Produktionslokaler skall förses samplingsdetektor för att underlätta drift och skötsel. Larmöverföringsfunktion till Vakten Mbgt skall ingå i enlighet med gällande regelverk. Installation av 230 V skall ingå i denna entreprenad.

Konstruktions/Ritningsunderlag av Cylinderbänk
Konstruktions/Ritningsunderlag av Cylinderbänk.

Ombyggnad mek. arbeten, Vitåfors västra
Mek. Stativ spelsal, inbyggnad av smörjoljeaggregat, stegväg i lyftschakt och byte av drivstation. (skydd transportör).

Från anmodan: Ställverkscontainer -890 i Gällivare
Ny ställverksconteiner samt mellanspänningsfördelning till bandpåmatning för Vitåfors Västra med option för Vitåfors Östra.

Ombyggnad rörarbeten, Vitåfors västra
Byte och omdragning av hydraulrör Vitåfors västra. Demontage av brandsprinklerrör, Vitåfors östra och västra.

Repisvaara NO-NV, mark och infra
Objektet omfattar i huvudsak markarbeten, anläggande av infrastruktur, vägar, gator, VA och belysning för nytt planområde. Planområdet Repisvaara Norra är indelat i två delområden, Repisvaara Nordöstra och Repisvaara Nordvästra. Områdena är belägna på var sin sida om väg 825 (Dundretvägen). Hela planområdet bestående av Repisvaara Nordvästra och Nordöstra omfattar en yta på cirka 20 hektar. 2 km belyst gata med trottoar o 500 m fristående, belyst gc-väg o Vatten, spillvatten, dagvatten och dränering i gatan. Förfrågan ut: ca. 2017-02-10 Anbud in: ca. 2017-03-30

Ombyggnad av gata, belysning, opto & va-ledningar m.m. i Gällivare, Del 1
Ombyggnad av gata, gatubelysning, kanalisation för opto och va-ledningar inne på Björkmansheden, Gällivare tätort. Under 2017 utförs endast arbeten med VA-ledningar, kanalisation för opto och belysning. Återställning av dessa arbeten ut-förs under 2017 till ök bärlager. Övriga arbeten utförs 2018.

Ombyggnad av gata, belysning, opto & va-ledningar m.m. i Gällivare, Del 3
Ombyggnad av gata, gatubelysning, kanalisation för opto och va-ledningar inne på Björkmansheden, Gällivare tätort. Under 2017 utförs endast arbeten med VA-ledningar, kanalisation för opto och belysning. Återställning av dessa arbeten ut-förs under 2017 till ök bärlager. Övriga arbeten utförs 2018.

Ombyggnation tömningsläge Vitåfors västra Gällivare
Ombyggnad infästning tömningskurvor. Telferbalkar för lyft av pallnings balkar. Ombyggnation av tömning från dubbel cylinderlösning till enkelcylinder.

Rivning/Byggnation kontorsdel Malmberget
Rivning och byggnation av kontorsdel i anrikningsverket, Malmberget.

Ombyggnad Roståtgärder BUV Malmberget
Roståtgärder i Bandugnsverket Malmberget i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Slipning/polering av betonggolv V2an Centralförrådet, Vitåfors Industriområde
Slipning/polering av betonggolv V2an Centralförrådet, Vitåfors Industriområde.

Väderskydd/takkonstruktion utomhus på förrådsplanen Vitåfors Industriområde
Väderskydd/takkonstruktion över ställage för stänger utomhus förrådsplanen Vitåfors Industriområde.

Repisvaara NO-NV, mark och infra Repisvaara
Översiktlig information: Objektet omfattar i huvudsak markarbeten, anläggande av infrastruktur, vägar, gator, VA och belysning för nytt planområde. Planområdet Repisvaara Norra är indelat i två delområden, Repisvaara Nordöstra och Repisvaara Nordvästra. Områdena är belägna på var sin sida om väg 825 (Dundretvägen). Hela planområdet bestående av Repisvaara Nordvästra och Nordöstra omfattar en yta på cirka 20 hektar. 2 km belyst gata med trottoar o 500 m fristående, belyst gc-väg o Vatten, spillvatten, dagvatten och dränering i gatan. Förfrågan ut: ca. 2017-02-10 Anbud in: ca. 2017-03-30

Ombyggnad ventilationsarbeten, Vitåfors västra
Ventilationsarbeten i spelsal samt hydraulikvåning för tömningen.

Lossningsstation Malmberget, insatsficka
Tillverkning och montage av insatsficka enl underlag i Malmbergets lossningsstation för förbättrat materialflöde.

Tillverkning och montage av skrapverk och centrumpelare Malmberget
Tillverkning och montage av nytt skrapverk och centrumpelare (MVA00DO005) till anrikningen i Vitåfors Malmberget samt demontering av befintligt skrapverk och centrumpelare.

Tillverkning och montage av skrapverk och centrumpelare Vitåfors
Tillverkning och montage av nytt skrapverk och centrumpelare (MVA00DO005) till anrikningen i Vitåfors Malmberget samt demontering av befintligt skrapverk och centrumpelare.

Bergarbeten Ortdrivning Projekt 2017 Malmberget
Bergarbeten, ortdrivning och bergförstärkning, i Malmberget på Fa1250. ca 2000 m år 2017 med start i mars och 1300 m under 2017/2018. Den nya nivån för Fabian kommer att etappvis tas i produktion, med produktionsstart under 2019. Vidare omfattar arbetena drivningar av områden i syfte att genom-föra förbättringar av ventilationen på Printzsköld.

Bergarbeten Ortdrivning Projekt 2017 Malmberget
Bergarbeten, ortdrivning och bergförstärkning, i Malmberget på Fa1250. ca 2500 m år 2017 med start i mars och 1300 m under 2018. Den nya nivån för Fabian kommer att etappvis tas i produktion, med produktionsstart under 2019. Vidare omfattar arbetena drivningar av områden i syfte att genom-föra förbättringar av ventilationen på Printzsköld.

Byggarbeten, Vitåfors västra
Byggarbeten i spelsal samt hydraulikvåning för tömningen.

Ombyggnad av utemiljö i Gällivare

Nybyggnad av parkområde ev café i Gällivare

Krossning, siktning och transport Nalo Vitåfors

EL-installation Kulturbyggnader Koskullskulle

Nya va-ledningar för flygplats i Gällivare

Bergarbeten tillredning i Malmberget 2017
Entreprenaden gäller ortdrivning i tillredningen i Malmberget. Det är ca 5000m 2017 med optioner på 5000m för 2018 och 5000m 2019.

Flytt av betongfabrik från Svappavaara till Malmberget
Entreprenaden omfattar nedmontering av betongfabrik i Svappavaara, flytt av fabrik till Vitåfors Malmberget, gjuta nya fundament för fabriken samt återmontage av fabriken vid LKAB Vitåfors, Malmberget.

Industriport, Vitåfors Industriområde
Förfrågan avser leverans- och montage av 1st Industriport till Vitåfors Industriområde. Rivning av befintlig port skall ske.

Industriport, Vitåfors industriområde
Förfrågan avser leverans- och montage av 1st Industriport, port MVS00PT005 till Vitåfors Industriområde. Rivning av befintlig port ska ske.

Omfördelning av manöver och instrumentkretsar RK3 BUV Malmberget
Förfrågan avser omfördelning av manöver och instrumentkretsar rullkrets 3 i Bandugnsverket, Malmberget. Omfattning är demontage och nymontage i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

ROT-arbeten Kulturbyggnader Koskullskulle
Förfrågan avser ROT-arbeten i Kulturbyggnader Koskullskulle.

Fjärrvärme Ö och V Malmberget
Förhandsannons om planerad upphandling Observera att detta är en förhandsannons. Förfrågningsunderlag och anbudsförfarande beräknas bli tillgängligt mars 2017. Malmbrytningen i gruvan under Malmberget och därmed följande staketflyttningar påverkar nuvarande huvudledning för fjärrvärmeförsörjning till västra Malmberget. Ledningen kommer under sommaren 2017 att hamna innanför staketet mot gropen. För att bibehålla energiförsörjningen och uppfylla miljövillkoren behöver nuvarande fjärrvärmeledning och panncentral ersättas. Entreprenaden omfattar anläggande av ny huvudledning för försörjning av västra Malmberget samt uppförande av ny panncentral, den s.k. ”PC Navet”. Inkråm tas från befintlig PC Krickan. Ny tryckspillvattenledning samförlagt med fjärrvärmeledning från gamla Hertiggatan till Barongatan (ca 1km) kommer finnas som en option i entreprenaden. FFU enligt entreprenadform AB04 (Utförandeentreprenad) beräknas finnas ute under april 2017. Entreprenad är beräknad att starta i maj och avslutas under oktober. Vid frågor, vänligen kontakta Elena Ström +46970 76 133 elena.strom@sweco.se

Ombyggnad dammhöjning i Malmberget
Dammhöjning kommer att utföras i Malmberget under 2017. Arbeten beräknas starta 2017-05-20 och slutbesiktning 2017-10-31. Volymer anges i m3: Morän 5000 Anrikningssand truckas 264000 Finfilter 28000 Grovfilter 29000 Övergångslager 10000 Stödfyllning 50000 Befintligt utskov ska höjas med ca 3 meter.

Demontering och montering fläktar Malmberget under jord
Demontering av sex stycken gamla fläktar och montering av sex stycken nya fläktar i Malmberget under jord, ViRi350 , (E5). Arbetena kommer i stor del att bestå av montage och demontage av fläktar, diameter 1900, effekt 132 kW.

Byte av drivstation sovringsverket Malmberget
Denna förfrågan avser byte av drivstation i sovringsverket, Malmberget, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Byte returvattenpumpar ANR Vitåfors
Denna förfrågan avser byte av returvattenpumpar i Anrikningsverket Vitåfors i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Installation av sprinkleranläggning Malmberget
Denna förfrågan avser installation av sprinkleranläggning i Malmbergets Anrikningsverk i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Ombyggnation av trommelsikt MVA05KV001 Vitåfors
Denna förfrågan avser ombyggnation av trommelsikt till primärkvarn sektion 5, Vitåfors anrikningsverk, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Bandtransportör BUV Malmberget
Denna förfrågan avser tillverkning samt leverans av en bandtransportör till Bandugnsverket, Malmberget, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Elentreprenad Uttagscentraler BUV i Gällivare
Denna förfrågan avser uppsättning av uttagscentraler i Bandugnsverket, Malmberget, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.

Rörentreprenad Malmberget
Denna förfrågan omfattar rörentreprenad i gruvan under jord, Malmberget, nivå 600-1250 avv. Arbetena kommer i stor del att bestå av montage och demontage av rör.

Elinstallation av fläktar, Malmberget under jord, ViRi 350 Malmberget
Denna förfrågan omfattar urkoppling av sex stycken befintliga fläktar och inkoppling av sex stycken nya fläktar i gruvan under jord, Malmberget, ViRi 350 (E5). Arbetet kommer i huvudsak bestå av ur- och inkoppling av fläktar, diameter 1900, effekt 132 kW.

Inväxlingar, demontage, omdragningar mm (MBPA) Malmberget
Denna förfrågan omfattar utförandeentreprenad, Malmberget. Arbetena kommer i huvudsak att bestå av följande: En del arbeten kan påbörjas och utföras helt eller delvis innan majstoppet efter överenskommelse med beställaren. Detta gäller: 2. Demontage sprinklerpump 3. Avväxling ledningar på 00DO009 4. Omdragning spillvattenledning 5. Rivning gamla rör 7. Flytt av befintlig luftvärmare 10. Spillvattenledning (Delvis, dragning av stamledningen kan utföras) De arbeten som måste utföras under majstoppet är: 1. Inväxlingar (Enligt inväxlingslista, luftinväxlingar under tryckluftsstopp samt vatteninväxlingar under vattenstopp. Inväxlingar på returvattenledningar kan troligen göras innan 11/5) 6. Omdragning luftledning (under tryckluftsstoppet) 8. Åtgärder 00DO002 9. Förberedelse redundant 00PU017 10. Spillvattenledning (Delvis, anslutning avfallsledningar mot stamledningen). Platsbesök är ett krav och sker efter överenskommelse med vår kontaktperson Mikael Uusitalo..

El-entreprenad Fläktstation Vitåfors 400, F1Hj
El-entreprenad Fläktstation Vitåfors 400, F1Hj.

Ombyggnad elinstallationer, Vitåfors västra
Elinstallationer i spelsal, hydraulikvåning för tömningen samt nivå +890.

El-entreprenad Vitåfors 250, SN-stollen Vitåfors
Elmontage fläktstation och värmecentral SN-stollen, Vitåfors 250.

Anläggande av ny lågreservoar för dricksvatten belägen i bostadsområdet Mosebacke, Gällivare kommun
En kortfattad beskrivning på arbetet samt omfattning Anläggande av ny lågreservoar för dricksvatten belägen i bostadsområdet Mosebacke, Gällivare kommun. Reservoaren utförs i betong, till största del under jord och skall rymma en vattenvolym om cirka 600 m3. Ovanpå reservoaren byggs ett mindre teknikhus (prefab) 12-15 m2. Distribution från reservoaren sker via intilliggande tryckstegringsstation (befintlig). I entreprenaden ingår även mark- och VA-arbeten. - tid för när förfrågan kommer ut 2017-05-19 - anbudstid T om. 2017-06-12 - starttid och entreprenadtid (prel.) Starttid, tidigast 2017-06-26 Färdigställande 2017-10-20.

Renovering av balkonger på flerbostadshus i Gällivare
Avser renovering av 34 st balkonger på 4 huskroppar.

Nybyggnad av parhus i Gällivare
Bygglov nybyggnad parhus.

Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industrilokaler.

Nybyggnad av sågverk i Gällivare
Ansökan, nybyggnad skärmtak , kallförråd samt såghus.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus med garage Gällivare 12:467.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Grupphus/Enbostadshus och garage Dundret 5:196,5:200,5:195,5:221,5:102.

Nybyggnad av lager i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för lagerhall.

Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för moduler.

Nybyggnad av lager i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för tälthall.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av carport i Gällivare
Bygglov nybyggnad carport.

Nybyggnad av telestation i Gällivare
Bygglov för fiberstation (teknikbod).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: