Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ljungby

Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.

Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Avser ombyggnad samt renovering av vårdavdelningar. Fyrpatientsrum byggs om till en- eller tvåpatientsrum för att minska risken för smittspridning.

Nytt bostadsområde i Ljungby
Ny detaljplan krävs till befintligt industriområde för omvandling till bostads- och handelsområde. Kommunen äger delar av området.

Nytt bostadsområde i Ljungby
Planarbete pågår. Projekt ur centrumplanen.

Nybyggnad av vindkraftspark i Lagan
Inga beslut fattade. Avvaktar detaljplan. Byggstart kan ej anges.

Nybyggnad av vindkraftspark i Fårtorp
Byggstart kan ej anges.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby, Etapp 1
Etapp 1 omfattar 24-28 lägenheter fördelade på 4 huskroppar i 2 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby, Etapp 2
Etapp 2 omfattar 48 lägenheter fördelade på 2 huskroppar i 4 våningar, ej någon våning under mark.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hamneda
Planerat projekt. 10 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av hyresrätter i Ljungby
Avser nybyggnad av hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus samt parkeringsplatser.

Rivning och nybyggnad av grundskola i Ljungby
Planerna avser en nybyggnation av antingen F-6 skola eller F-9 skola.

Nybyggnad av lagerlokal och ingenjörslaboratorie i Ljungby
Projektet avser en ny lagerlokal och dels ett nytt ingenjörslabb med tillhörande kontor.

Nybyggnad av bostäder och handel i Ljungby
Ny detaljplan krävs till befintligt industriområde för omvandling till bostads- och handelsområde. Kommunen äger delar av området.

Ny bostadsbebyggelse södra Ljungbyholm, Ljungby
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ny bostadsbebyggelse på del av fastighet Ljungby 16:236 och fastighet Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm. Med bostadsbebyggelse avses enfamiljsbostäder såsom friliggande villor och/ eller parhus. I två områden i norr finns också möjlighet att bygga lägenheter i mindre skala.

Sluttäckning vid Bredemads avfallsanläggning i Ljungby
Upptaget i godkänd VA-plan. Sluttäckning av 11 ha. Genomförs under en längre period. En första del utförs under våren 2017 (projektnummer 1414259).

Nybyggnation av småhus mm Annerstad
Avser styckebebyggelse.

Sanering av mark i sjödel Färsjön, Ljungby kommun
Har lämnat in ansökan till Miljödomstolen. Avser föroreningar av främst nickel, krom, koppar och zink som härrör från en numera nedlagd ytbehandlingsverksamhet. Konsultupphandlingen sker i fastmarksdelen objekt nr 907372.

Nybyggnad av vindkraftverk i Deranäs, Ljungby
Bygglov sökt.Planer finns för nybyggnad av 1-3 vindkraftverk.

Ombyggnad av sterilcentral och operationslokal i Ljungby
Konsulter utses så snart alla beslut är tagna. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerbostadshus vid Lagavallen. Byggstart och kostnad uppskattad.

Ny cirkulationsplats samt ombyggnad av väg i Ljungby
Byggstart oviss.

Nybyggnad av bensinmack, Ljungby
Projektet avser nybyggnation av bensinmack. Omfattning, kostnad och byggstart uppskattad.

Nybyggnad av gruppbostad i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 6 st lägenheter på ca 500-600 kvm.

Sluttäckning vid Bredemads avfallsanläggning i Ljungby
Projektet avser sluttäckning på avfallsanläggning ca 0,5 hektar. Har tidigare ingått i objektnummer 1205533.

Tillbyggnad av avfalls- och markanläggning i Ljungby
Avser tillbyggnad av befintligt lagerutrymme som ska innehålla ny optisk sorteringsanläggning för hushållsavfall. Uppskattad kostnad. Kommer ske parallellt med husbyggnationen: 1353671.

Nybyggnad av teknik- och utvecklingscentrum, Ljungby
Avser nybyggnad av teknik- och utvecklingscentrum samt flyttning av industrigata ca 140 meter norrut.

Ny cirkulationsplats i Ljungby
Projektet ligger stilla.

Ny cirkulationsplats i Ljungby
Projektet ligger på is.

Nybyggnad av tankstation för biogas i Ljungby
Avser nybyggnad av tankstation för biogas.

Ombyggnad av förskola i Ljungby
Den nya förskolan kommer att ha plats för 120 barn upp till sex år.

Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av gata.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Bolmsö
Avser utbyggnad i Bolmsö, Vittaryd, Mjälen & Hölminge i Ljungby kommun. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyte av lekplatsutrustningar i Ljungby kommun
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser upprustning av kommunens lekplatser med en budget på 2,5 miljon uppdelat på 5år vilket ger 0,5 miljoner/år.

Nybyggnad av gång- och cykelväg
Upptagen i investeringsbudget för 2016-2017.

Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.

Nytt elfilter till hetvattenpanna i Ljungby
Avser nytt elfilter till en 6 MW flis eldad hetvattenpanna. Leveransen omfattar en total installation. (fundament, elfilter, ombyggnad av rökgaskannaler m.m.)

Ombyggnad av förskola i Ljungby
Ändrad användning från kontorslokaler till förskoleverksamhet på plan 2.

Nybyggnad av helikopterhangar i Ljungby
Avser nybyggnad av flyghangar.

Nybyggnad av lager i Ljungby
Avser uppsättning av förrådstält.

Ny fjärrvärmepanna i Strömsnäsbruk
Projektet avser ny fjärrvärmepanna i Strömsnäsbruk.

Nybyggnad av cistern i Ljungby
Montering av ovanjordisk cistern adblue.

Putslagning och avfärgning av fasader vid Södra Ljunga kyrka
Kommer att söka kyrkoantikvarisk ersättning 2016. Byggstart tidigast 2017.

Flytt av Stömsnäsvägen i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser flytt av Stömsnäsvägen i Ljungby.

Utvändig putslagning, avfärgning o målning vid Kånna kyrka
Kommer att söka kyrkoantikvarisk ersättning 2016. Byggstart tidigast 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: