Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lessebo

Nybyggnad av mötesstation i Skruv
Ett nytt mötesspår anläggs norr om befintligt enkelspår genom Skruv, plankorsningen vid väg 821, Östra infarten kommer att stängas, Kajvägen får en ny utformning. I förslaget planerar vi även att bygga en ny bro med planskild gång- och cykelpassage under järnvägen för att öka säkerheten.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om-/tillbyggnad av skola genom nytt våningsplan, plan 2, placerat över befintlig byggnad. Nytt våningsplan med tre basrum, tillhörande grupprum, Wc, entréer, loftgångsanslutning till befintlig byggnad mm. Påbyggnaden omfattar ca 487 kvadratmeter+ loftgång och utvändig trapp.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ombyggnad i del av kommunentré, socialförvaltning, polis, tidigare affärslokal samt mindre del av arbetsförmedlingen. Avser att skapa bättre verksamhetsanpassade lokaler.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredning pågår. Primär förorening av arsenik. Inga bidrag har ännu beviljats till ev sanering. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid Kosta Glasbruk
Ansvarsutredning pågår. Projektet ligger stilla. Inga bidrag har beviljats till ev sanering ännu.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Bergdala glasbruk finns upptaget på Kronobergs läns 30-lista över de områden som Länsstyrelsen anser utgör störst risk i länet. Primär förorening arsenik och bly. Inga bidrag har ännu beviljats. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev sanering. Projektet ligger stilla.
Avveckling av Lessebo deponi
Avser markarbeten/sluttäckning.
Ny intagningspunkt på vattenverk i Hovmantorp
Avser ny intagningspunkt på vattenverk.
Sanering av metallindustri i Hovmantorp
Länsstyrelsen har beslutat att lämna bidrag för sanering av Malmens metallfabrik. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av VA-ledningar ch gata/gc-stråk i Lessebo, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, anläggande av ny gata och nytt gång- och cykelstråk med tillhörande gatubelysning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av utemiljö vid bostadsområde i Lessebo
Avser upprustning av utemiljöerna runt lägenheterna vid Odengatan och Rasthagsvägen.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Anmälan om ändring av brandskyddet.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin samt tillbyggnad av magasin.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Installation av oljeavskiljare vid Skruv/Lessebo brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om rivningslov och bygglov för nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för en signalblockkiosk.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för nätstation Visjön 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för nätstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för ombyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lessebo
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av elverk i Lessebo
Ansökan om bygglov för signalblockkiosk och en byggnad för dieselelverk.
Nybyggnad av silo i Lessebo
Ansökan om bygglov för silos samt tippgrop.
Nybyggnad av skärmtak i Lessebo
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Renovering av gravmonument vid kyrkogård i Ekeberga
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Oviss byggstart.
Ombyggnad av brandstation i Lessebo
Avser renovering av omklädningsrum och lokaler på brandstation i Kosta.
Målning av fönster och portar på kyrka i Hovmantorp
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Ny dagvattenledning m m vid kyrka i Hovmantorp
Ny dagvattenledning och granithällar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: