Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älmhult

Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus om totalt 78-lägenheter i 4- huskroppar samt tillhörande service/förrådsutrymmen.

Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.

Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser nybyggnad av gruppbyggda småhus, bostadsrätter med besöksparkering.

Nybyggnad av trygghetsboende i Älmhult
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 48 lägenheter i 4 stycken huskroppar.

Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser tidiga planer. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av sporthall i Älmhult
Spelytan blir 40 gånger 20 meter.Läktaren ska vara av teleskopmodell, och kostar 1,3 miljoner kronor.

Nybyggnad av bostäder i Haganäs, Älmhult etapp 1
Projektet avser nybyggnad av bostäder uppdelat i 2 stycken etapper. ET2 - 1401710

Exploateringsarbeten för bostadsområde, Bökhult i Älmhult
Avser gator och va inom V. Bökhult med en gatulängd på ca. 2 km. Anslutning till befintlig gata med cirkulationsplatser och gång och cykelvägar, samt finplaneringsarbete.

Nybyggnad av gata i Älmhult
Upptaget i kommunens översiktsplan. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i fyra radhus och flerbostadshus.

Exploatering/iordningställande av bostadsområde i Älmhult et 3
Etapp 1 och 2 har objekt nr 902959.

Ombyggnad till kontor i Älmhult, etapp 2
Avser ombyggnad till kontor om ca 600 kvm samt renovering av tegelfasad, byte av fönster och ny entré och parkeringsplats

Reparation av bro i Älmhult
Bro över IKEA gatan, Västergatan, järnväg och Knutsgatan vid Älmhults station.

Fiberanslutning mellan Diö-Stenbrohult, Älmhult
Avser fiberanslutningar för landsbygd mellan Diö-Stenbrohult. Totalt omfattas en sträcka på 12 mil. Detta sker i ett samarbete mellan ElmNet AB och Wexnet AB.

Ombyggnad av gata i Älmhult, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av gata och VA för Södra och Norra Esplanaden från cirkulationsplats i Hallandsvägen i söder till Kvarngatan i norr total gatulängd ca 550 meter.

Exploateringsarbeten för industriområden i Älmhult

Tillbyggnad av industrilokal i Älmhult

Nybyggnad av råvattenpumpstation Delary mm i Älmhult
Entreprenaden omfattar två huvuddelar: Huvuddel l - Råvattenpumpstation Delary som innefattar anläggande av ny råvattenpumpstation i Delary inkl. projektering av byggnad. Rivning av Delary vattenverk, Ledningsarbeten. l huvuddel l ingår också en kassun med bl.a. flödesmätare och reglerventil i anslutning till Älmhults vattenverk. Huvuddel 2 - Råvattenpumpstation Sjöstugan som avser renovering av byggnad och maskinutrustning i råvattenpumpstation Sjöstugan i nordvästra Älmhults centrum.

Utvändig renovering av kontor i Älmhult, etapp 1
Projektet avser fasadändring samt fönsterbyte av befintlig byggnad.

Renovering av avloppsledningar i Älmhult
Upptaget i investeringsplanen för 2014-2019. Avser schaktfri renovering av ca 600 meter avloppsledning i dimension 225 – 400 mm.

Ombyggnad av ytter mark vid entré på kommunhuset i Älmhult
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2016-2019.

Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart tidigast hösten 2017.

Tillbyggnad av väg i Älmhult
Projektet ligger stilla. Byggstart tidigast 2019.

Nybyggnad av gata i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av gata.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Avser utvändig ändring av flerbostadshus, balkonger samt inglasning av ca 30 lägenheter. Huskroppar i två och tre våningar.

Exploateringsarbete i Älmhult
Gata och VA samt belysning för exploatering av Torvströvägen, ca 220 m, anslutning av gata till bef cirkulationsplats i väg 120, anslutning av spill och vatten till bef anslutningspunkter ca 180 m norr om väg 120, anläggande av nytt dike för fördröjning samt bortledning av dagvatten, urgrävning av torvmassor, omläggning av bef fjärrvärmeledning samt lakvattenledning.

Utvändigt underhåll och ombyggnad av kontorshus i Älmhult
Avser ny entré samt renovering av kontor.

Utvändigt underhåll av kyrka i Älmhult
Avser avfärgning av fasader, ommålning av fönster och dörrar m.m.

Ombyggnad av gata i Älmhult
Planer som ej är beslutade. Projektet är avhängigt IKEAS planer på nytt framtida lager. Byggstart tidigast 2020.

Utbyggnad av fibernät, Eneryda fiber ek för
Entreprenad omfattar förläggning av kanalisationsutrustning i Eneryda tätort i Älmhults kommun. Förläggning i mark genom till största delen grävning /nerplöjning av fiberslang, kabelbrunnar o dyl samt återfyllnad och återställning.

Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Avser tillbyggnad industribyggnad.

Reparation av bro vid Älmhults station

Ombyggnad av kontor i Älmhult
Utvändig ändring kontorshus, samt ändring av planlösning (csc handla hemma).

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult
Avser nybyggnad av vindkraftverk.

Nybyggnad av lager i Älmhult
Avser nybyggnad lager och kontorsbyggnad på ca 600-700 kvm.

Ombyggnad av gata i Älmhult
Byggstart tidigast 2020.

Ombyggnad för miljöanpassning av gator i Älmhult
Man river bort bef. kantsten & asfalt för handikappanpassning.

Nybyggnad av maskinhall i Älmhult
Nybyggnad, maskinhall.

Nybyggnad av toalett i Älmhult
Nybyggnad, ny sommartoalett vid badplats.

Invändigt underhåll av skola i Älmhult
Projektet avser invändigt underhålla av skola. F-9 skola skall nu bli F-6 skola så klassrum skall ändras samt väggar skall tas bort & läggas till.

Nybyggnad av lager i Älmhult
Nybyggnad industribyggnad, lagertält.

Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, n149112.

Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, vareböke.

Tillbyggnad av restaurang i Älmhult
Avser tillbyggnad restaurang.

Utvändigt underhåll av affärshus i Älmhult
Utvändig ändring, solceller på tak.

Ombyggnad av skola i Älmhult
Ventilation, skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändrad användning, från lokal till lägenhet.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av enbostadshus, från puts till träpanel.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av enbostadshus, ändrad fasadkulör .

Nybyggnad av mindre aktivitetsstuga, Älmhult
Projektet avser nybyggnation av mindre aktivitetsstuga intill tennisbanorna.

Rivning av ställverk i Älmhult
Rivning, ställverk och kontrollbyggnad Knoxhult 1:29,Linnefälle 2:4.

Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, marklov, urgrävning och uppbyggnad av mark.

Nybyggnad av lekplatser, Älmhult
Inköp av 2 stycken lekplatser och framtida behov av lekplatsutrustning och som option: tillhörande tjänster, kompletta lekplatser samt drift och underhåll av dessa.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: