Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älmhult

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 1
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 11
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 3
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 4
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 5
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 6
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 7
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 8
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 9
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.

Ombyggnad av kontor i Älmhult
Projektet avser ombyggnad av lagerlokal till kontor, entré med hiss.

Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.

Nybyggnad av trygghetsboende i Älmhult
Avser nybyggnad av trygghetsboende i 4 stycken våningar.

Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser tidiga planer. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av sporthall i Älmhult
Spelytan blir 40 gånger 20 meter.Läktaren ska vara av teleskopmodell, och kostar 1,3 miljoner kronor.

Nybyggnad av bostäder på busstorget i Älmhult
Planer finns för ytterligare bostäder och handelslokaler på busstorget vid Älmhults station. Tanken är att det ska byggas på höjden. Antal lägenheter är oklart.

Stambyte & badrumsrenovering m m i flerbostadshus i Älmhult
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Haganäs, Älmhult Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av bostäder uppdelat i 2 stycken etapper. ET1 - 1072810

Nybyggnad av bostäder i Haganäs, Älmhult etapp 1
Projektet avser nybyggnad av bostäder uppdelat i 2 stycken etapper. ET2 - 1401710

Fiberanslutning mellan Diö-Stenbrohult, Älmhult
Avser fiberanslutningar för landsbygd mellan Diö-Stenbrohult. Totalt omfattas en sträcka på 12 mil. Detta sker i ett samarbete mellan ElmNet AB och Wexnet AB.

Exploateringsarbeten för bostadsområde, Bökhult i Älmhult
Avser gator och va inom V. Bökhult med en gatulängd på ca. 2 km. Anslutning till befintlig gata med cirkulationsplatser och gång och cykelvägar, samt finplaneringsarbete. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.

Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser nybyggnad av gruppbyggda småhus, bostadsrätter med besöksparkering.

Nybyggnad affärshus - Handelsområdet Haganäs, etapp 5, Älmhult
Omfattning ej fastställd.

Reparation av bro i Älmhult
Bro över IKEA gatan, Västergatan, järnväg och Knutsgatan vid Älmhults station.

Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i fyra radhus och flerbostadshus.

Exploatering/iordningställande av bostadsområde i Älmhult et 3
Planer i tidigt skede. Etapp 1 och 2 har objekt nr 902959. Planerad byggstart under 2017.

Ombyggnad till kontor i Älmhult, etapp 2
Avser ombyggnad till kontor om ca 600 kvm. Byggstart april/maj 2017.

Nybyggnad av lager i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av lager.

Ombyggnad av gata i Älmhult, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av gata och VA för Södra och Norra Esplanaden från cirkulationsplats i Hallandsvägen i söder till Kvarngatan i norr total gatulängd ca 550 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 5 km lång sträcka.

Nybyggnad av råvattenpumpstation Delary mm i Älmhult
Entreprenaden omfattar två huvuddelar: Huvuddel l - Råvattenpumpstation Delary som innefattar anläggande av ny råvattenpumpstation i Delary inkl. projektering av byggnad. Rivning av Delary vattenverk, Ledningsarbeten. l huvuddel l ingår också en kassun med bl.a. flödesmätare och reglerventil i anslutning till Älmhults vattenverk. Huvuddel 2 - Råvattenpumpstation Sjöstugan som avser renovering av byggnad och maskinutrustning i råvattenpumpstation Sjöstugan i nordvästra Älmhults centrum.

Ombyggnad av gata och avloppsledning i Älmhult
Avser utbyggnad av ny sträckning för Torngatan. Sträckan är ca 430 m och omfattar även en cirkulation i korsningen med Östra Esplanaden samt belysning och vissa VA-omläggningar. Befintliga Torngatan skall byggas om på en sträcka av ca 250 m mellan Källargatan och Norra Krongatan.

Utvändig renovering av kontor i Älmhult, etapp 1
Projektet avser fasadändring samt fönsterbyte av befintlig byggnad. Byggstart januari/februari 2017.

Fiberanslutning (Byanät) i Eneryda, Älmhult
Avser fiberanslutning på landsbygden.

Renovering av avloppsledningar i Älmhult
Upptaget i investeringsplanen för 2014-2019. Avser schaktfri renovering av ca 600 meter avloppsledning i dimension 225 – 400 mm.

Nybyggnad av gata i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av gata.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Avser utvändig ändring av flerbostadshus, balkonger samt inglasning av ca 30 lägenheter. Huskroppar i två och tre våningar.

Nybyggnad av industrilokaler i Älmhult

Tillbyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Tillbyggnad av solceller samt frånluft och fjärrvärme i flerbostadshus.

Utbyggnad av fibernät, Eneryda fiber ek för
Entreprenad omfattar förläggning av kanalisationsutrustning i Eneryda tätort i Älmhults kommun. Förläggning i mark genom till största delen grävning /nerplöjning av fiberslang, kabelbrunnar o dyl samt återfyllnad och återställning.

Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Projektet avser lagning av befintlig fasad samt målning.

Nybyggnad av lager i Älmhult
Avser nybyggnad lager och kontorsbyggnad på ca 600-700 kvm.

Nybyggnad av maskinhall i Älmhult
Nybyggnad, maskinhall.

Nybyggnad av lager i Älmhult
Nybyggnad förråd, öppen lagerbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, för allmän eldistribution.

Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, n145814 kateboda.

Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, prefabricerad nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, vareböke.

Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av barack i Älmhult
Nybyggnad, moduler, tillfälligt t.o.m. 2026-12-31.

Tillbyggnad av restaurang i Älmhult
Avser tillbyggnad restaurang.

Nybyggnad av enbostadshus i Älmhult
Nybyggnad 2 enbostadshus, 2-planshus Smultronet 5,Hallonet 1.

Nybyggnad av enbostadshus i Älmhult
Nybyggnad enbostadshus och garage.

Rivning av restaurang i Älmhult
Avser rivning av restaurang. Rivningsstart i november/december 2016.

Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, marklov, urgrävning och uppbyggnad av mark.

Nybyggnad av mindre aktivitetsstuga, Älmhult
Projektet avser nybyggnation av mindre aktivitetsstuga intill tennisbanorna.

Rivning av cistern i Älmhult
Rivning, av tillfällig oljepanna samt oljetank.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av enbostadshus, fasadkulör Ängen 16,23.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av enbostadshus, fönster och skorsten.

Ombyggnad av cafeteria i Älmhult
Ändring av verksamhet, från butik till café.

Upprustning av kommunens lekplatser, Vaggeryd
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2016-2019. Projektet avser upprustning av befintliga lekplatser i kommunen, ca 0,3 miljoner per/år.

Nybyggnad av lekplatser, Älmhult
Inköp av 2 stycken lekplatser och framtida behov av lekplatsutrustning och som option: tillhörande tjänster, kompletta lekplatser samt drift och underhåll av dessa.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: