Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Barkeryd
Kan komma att delas upp i flera etapper. Ca 15 mil. 400 kV.
Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, Oskarshamn
Detaljplanen är under bearbetning och förväntas bli klar sommaren 2017. Kooperativa hyresrätter om 1 - 3 rok. Alla lägenheter får egen balkong eller uteplats, samt tvättenhet. Tillhörande vinds- eller källarförråd och parkeringsplatser. Gäst/övernattningsrum. Byggstart kanske hösten 2017. Ca 12 månaders byggtid.
Sluttäckning av deponi i Storskogen, Oskarshamn, E3
Avser teckning av muddringsmassor från sanering av hamnbassäng.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn, etapp 3-5
Planerat projekt efter etapp 2.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.
Nybyggnad av förskola i Oskarshamn
Avser nybyggnad av modulförskola 4 avd varav en avdelning även ska användas som nattförskola och tillagningskök.
Ny krafttransformator i station Väderum, Oskarshamn
Oskarshamn Energi Nät AB avser att under 2018 förstärka matningen av Oskarshamn stad genom att ersätta befintlig krafttransformator T1 i station Väderum med en ny.
Nybyggnad av bensinstation i Oskarshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät.
Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.
Ny vattenledning i Oskarshamn
Avser nyläggning av ca 2,8 kilometer huvudledning för dricksvatten med dimension 160 mm. Längs med sträckan ska även ett antal anslutningar till befintligt vattenledningsnät utföras.
Uppförande av fribärande promenaddäck samt anordnande av sedimentering av dagvatten i Oskarshamn
Exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser fribärande promenaddäck längs kaj samt anordnande av sedimentering av dagvatten.
Renovering av befintliga kajer i Oskarshamn
Avser exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser renovering av befintliga kajer.
Ombyggnad av torg och gata i Oskarshamn
Projektet omfattar ca 3 700 m², ombyggnad av torget Träffen och Postmästargatan, samt p-platser i kv Iris. Konsult för fontänanläggning: Byggros AB, Magnus Hansson.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.
Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.
Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad för nickelupplösning.
Nybyggnad av gata i Oskarshamn
Avser nybyggnad av industrigata om 225 meter samt VA-ledningar vid Storskogens industriområde i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till 5 st lägenheter.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamn
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i Åsavägen och Saltviksvägen i Oskarshamn. Dagvattenledning Åsavägen: Totalt ca 260 m dagvattenledning i dimension 400 mm och med 17 st servisanslutningar som ska öppnas längs sträckan. Läggningsdjup troligen ca 2,5-3,5 m. Spillvattenledning Saltviksvägen: Totalt ca 250 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm med läggningsdjup ca 2,5-3,5 m. Anslutande huvudledningar ska borras upp på 2 ställen.
Nybyggnad, Park
Oskarshamns kommun planerar att skapa en park för rekreation och nöje på området.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
Osäkert projekt! Har ansökt om förhandsbesked avseende ombyggnad av affärslokal till gruppboende. Omfattning oklar. Detaljplanearbete krävs. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Inredning av lägenheter i flerbostadshus samt nybyggnad av förråd Mars 3, inredning av lägenheter i flerbostadshus Apollo13.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Oskarshamn
Byte av fasadfärg kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef stolptransformator.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus där en våning blir två lägenheter.
Ombyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Installation av kommunalt avlopp i enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Montage av ny port i industribyggnad (Byggnad B653).
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggna av lusthus.
Tillbyggnad av kapell i Oskarshamn
Tillbyggnad av kapell med ny entré under bef skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Tillbyggnad av servicehus på lägergård.
Tillbyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Tillbyggnada v väderskydd för ventiler.
Utvändigt underhåll av skola i Oskarshamn
Utvändig ändring av skola med byte av kulör.
Ombyggnad av lägenhet i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till bostad.
Rivning av förskola i Oskarshamn
Rivning av förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: