Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.

Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.

Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 54-60 lgh.

Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro

Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av gravkapell/bårhus mm i Nybro
Avser nybyggnad av kapell och bårhus.

Nybyggnad av bostäder i Nybro

Utökning av industriområde i Nybro

Ombyggnad till byggvaruhus i Nybro

Sanering av förorenad mark i Nybro
Utredningar pågår. Uppskattad start. Ingen kostnadsuppgift.

Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter

Utbyggnad av VA-ledningar i Svartbäcksmåla, Nybro
Objektet avser utbyggnad av vatten och avlopp till Svartbäcksmåla aktivitetsområde.

Nybyggnad av ställverk samt ersättningsbrytare i Nybro
Denna entreprenad omfattar leverans av 12 kV ersättningsbrytare till station H7 Bäckebo under 2016, samt leverans av 24 kV ställverk till station H7 Bäckebo under 2017.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till korttidsboende.

Ombyggnad av vårdhem i Nybro
Bygglov - ändrad användning till lägenheter/hbv-hem.

Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändtrad användning från handel till bostads lgh.

Anläggande av konstgräsplan i Nybro
Avser byte av konstgräs i OG-hallen.

Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - bygglov lagertält.

Nybyggnad av mast i Nybro
Bygglov - byte av mast.

Utvändigt underhåll av bilhall i Nybro
Bygglov - fasadändring.

Nybyggnad av cistern i Nybro
Bygglov - montage av nya underjordiska cisterner.

Ombyggnad av scen i Nybro
Bygglov - ombyggnad av utomhus scen.

Konsultuppdrag fri vandringsväg genom Nybro stad
Syftet med projekteringen är att komma fram till lämpliga åtgärder för att få fria vandringsvägar främst för fisk men även annan flora och fauna.

Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Avser leverans av en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad.

Konsultupphandling Fri vandringsväg genom Nybro
Den aktuella undersökningssträckan tillhör Bolanders bäck och ST Sigfridsån, i Ljungbyåns avrinningsområde. Delar av sträckan ligger i Svartbäcksmåla naturreservat och är även vattenskyddsområde. Nybro kommun har klassat sträckan som bevarandevärde blåstrukturstadsmiljö, och är ett stort bidrag till vår gröna lunga och stadsnära rekreation. Syftet med projekteringen är att komma fram till lämpliga åtgärder för att få fria vandringsvägar främst för fisk men även annan flora och fauna. Det finns 6 stora hinder i vattendraget som hinder för fisk som kommunen avser att ta bort eller på annat vis åtgärda för att förbättra vandringsvägarna.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: