Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mörbylånga

Nybyggnad av vindkraftsanläggning i Utgrunden
24 st, Max 70 MW. Totalhöjd på 150 meter.

Ombyggnad av hamnområde till hotell, flerbo, kulturhus mm

Nybyggnad av bostäder i Mörbylånga
Totalt 120 bostäder, fördelningen ej klar än.

Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden

Nybyggnad av 7-9 skola i Färjestaden

Ny mark för handelsändamål mm i Färjestaden

Nybyggnad av skola i Färjestaden
Avser nybyggnad av F till 9 skola för ca 260 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.

Förtätning av bostadshus, handelshus mm i Färjestaden

Nybyggnad av enbostadshus på Öland, etapp 3

Nybyggnad av vattenverk i Mörbylånga

Nybyggnad av överföringsledning för avlopp i Mörbylånga

Nybyggnad av bostadsrätter i Mörbylånga
Avser 14-16 styckehus mot privat personer.

Nybyggnad av vattenverk i Degerhamn
Nybyggnad av vattenverk.

Nybyggnad av va-ledning i Gårdby, Mörbylånga

Nybyggnad av verksamheter i Färjestaden

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Nybyggnad av förskola i Färjestaden

Nybyggnad av vindkraftverksanläggning på Öland
Vindkraftsanläggningen planeras att bestå av 5 vindkraftverk med en totalhöjd om max 130,5 meter, förväntad årsproduktion 43 GWh.

Nya havsbaserade vindkraftverk på Södra Midsjöbanken
Projetket är i mycket tidigt skede. En lång process kvar med tillståndsansökningar. Ca 300 st. Total effekt 3*300 MW.

Nybyggnad av vindkraftverk i Mörbylånga kommun
Planerat projekt som väntar beslut. Framflyttad byggstart. Okänd kostnad. 3 st, 2-3 MW, totalhöjd max 150 m.

Nybyggnad av va-ledning i Mörbylånga
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av va-ledning i Mörbylånga
Planerat projekt ur flerårsplan. Kostnaden är fördelad över 2 år. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av kedjehus i Färjestaden

Nybyggnad av HVB boende i Mörbylånga

Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.

Exploateringsområde för nya bostäder i Mörbylånga
För ca 110 lgh.

Nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga.

Va och gatuarbeten i Mörbylånga, etapp 1

Ombyggnad av hamn i Mörbylånga
Avser ombyggnad av hamn.

Ombyggnad av skola i Mörbylånga
En ombyggnation skall utföras av befintlig skola till en bostad. Ändrad användning till bostad.

Nybyggnad av förskola i Mörbylånga

Exploatering för nytt bostadsområde i Mörbylånga

Tillbyggnad av restaurang i Mörbylånga
Tillbyggnad av ny serveringsdel i restaurang.

Tillbyggnad av biogastankställe i Mörbylånga

Ombyggnad av trygghetsboende S:a Möckleby

Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.

Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Avser tillbyggnad av produktionslokal med ca 300 kvm.

Exploateringsområde för enbostadshus i Algutsrum

Exploateringsområde i Färjestaden

Nya flytbryggor till Norra Piren i Färjestaden

Sanering av VA-ledningar i Färjestaden
Objektet avser sanering av befintliga vatten, spill och dagvattenledningar. Befintlig dagvattenledning behöver dimensioneras upp och samtidigt byts spill- och vattenledningar. Total rörgravslängd är ca 340 m. Berör gatorna Gröngatan, Trastgatan och Trädgårdsgatan.

Ombyggnad av saltvattenledning i Mörbylånga
Planerat projekt. Utredning pågår. Oklart när förfrågan till konsulter går ut. Uppskattad byggstart och kostnad.

Väghållning, GC väg i Färjestaden

Nya tomter för enbostadshus i Isgärde
Avser 7 nya tomter för styckebebyggelse. Privat markägare, Bengt Sundvall. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av bostadsmark och väg/gata i Mörbylånga

Utvändigt underhåll av affärshus i Mörbylånga
Fasadändring.

Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.

Nybyggnad av vindkraftverk i Mörbylånga
Nybyggnad av vindkraftverk.

Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnasd av enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorkiosk.

Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Rivning av vattenverk i Triberga, Mörbylånga
Planerat projekt efter nybyggnation av Triberga vattenverk.

Nybyggnad av staket i Mörbylånga
Uppförande av staket/plank/mur.

Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Tillbyggand av verksamhet.

Nybyggnad av cykelleder på Öland
Södvik-Alböke. Norra Slingan totalt 18 delsträckor, ca 11 mil.

Borrningar på Öland, SGU
Avser borrningsarbeten i berg för att kunna utföra geofysiska underökningar och efterföljande hydrogeologiska undersökningar.

Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Nybyggnad av trapp.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: