Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 156 st.

Nybyggnad av bostäder i Stensö

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivnings av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
100-130 lägenheter.

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 1 och 2
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, Nygård-Bälö (etapp 1 och 2) och Bälö-Gladhammar (etapp 3 och 4). Ca 3,4 mil totalt.

Till- och ombyggnad av tingsrätten i Kalmar
Avser tillbyggnad av två stycken tingssalar inklusive samtalsrum. Dessutom byggs en ny häktesdel.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Sanering av glasbruk i Kalmar län
Geohydrologi, förorenad mark, sediment samt åtgärdsteknik.

Nybyggnad av parkeringsdäck i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.

Muddringsarbeten i Kalmar Hamn

Nybyggnad av industri,kontor & logistikverksamhet i Kalmar
Totalt 400 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Upprustning av grupphus i Kalmar

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter.

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av butik i Kalmar

Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.

Nytt bostadsområde i Kalmar
Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.

Nybyggnad av parkeringsdäck i Kalmar
Planerat projekt. Detaljplanen ej klar. Framflyttad uppskattad byggstart och kostnad. Ca 400-440 bilplatser.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2
Standardhus med upplåtelseformen hyresrätt. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.

Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser F - 6 skola.

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Tillbyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad med kontor och butik samt skärmtak/kallförråd (del av dokumentet 5, ny fastighet blir dokumentet 8 efter avstyckning).

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.

Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 50-60 styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus, 381 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Planerat TIDIGT projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Nybyggnad av klubbhus i Kalmar

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Halltorp
Nybyggnad av en skola (hus 3) samt ombyggnad av vissa delar av hus01 och 02.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Ombyggnad av sjukhus i Kalmar
Avser ombyggnation inom hus 2 och 15, Kungsljuset 3.

Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar

Upphandling av hyra av Förskola Snurrom, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.

Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.

Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dranering.

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Ombyggnad av fastighet till innebandyarena i Kalmar
Avser ombyggnad av industribyggnad till en idrottsarena med innebandy i fokus.

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärsbyggnad med affärslokaler och ny entré.

Installation av rörpostsystem i länssjukhuset i Kalmar
Objektet omfattar ombyggnad delar av rörpostsystem 110 och 160 mm, Hanter MC 2000, Länssjukhuset. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.

Tillbyggnad av bilhall i Västervik
Avser nybyggnad parkering och verkstad. Markytan är 2500 kvm.

Nybyggnad av tvättanläggning i Oxhagen, Kalmar

Nybyggnad av kontor i Berga industriområde, Kalmar

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.

Tillbyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning.

Ombyggnad av entrén till Skälby i Kalmar
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder där man kommer att smalna av Kungsgårdsvägen med en gångpassage där man lättare kan korsa gatan. Gång- och cykelvägen utmed Kungsgårdsvägen (Bergabanan) blir upphöjd där den korsar infarten till Skälby. Gång- och cykelvägen från 4H-gården förlängs ner till Bergabanan. Bilparkeringen vid lekplatsen tas bort och ersätts delvis med cykelparkering. Som ersättning för de parkeringsplatser som nu försvinner finns de två nya parkeringsytor utmed Ölandsleden som anlades för några år sedan.

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.

Upprustning av Kalmaranstalten

Balkonginglasning av flerbostadshus i Kalmar
Avser inglasning av 36 balkonger. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av återvinningscentral, kontor- och personalbyggnad.

Tillbyggnad av idrottshall i Kalmar
Tillbyggnad av idrottshall/föreningslokal, entré.

Nybyggnad av vågbrytare & betongponton i Kalmar
Avser 1 st vågbrytare utanför Dockhamnen Varvsholmen, och 1 st betongponton i Ekö småbåtshamn.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Avser nytt tak samt solceller.

Rivning av skola i Kalmar
Avser rivning av hus 1 och 3 vid Djurängsskolan.

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.

Service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar
Service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar

Utvändigt underhåll av vattentorn i Kalmar
Fasadändring av vattentorn.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring, tillbyggnad av flerbostadshus, inredande av ytterligare bostäder samt rivning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.

Ombyggnad av vind i Kalmar
Förhandsbesked: inredning av lgh (5st) på bef. vind.

Tillbyggnad av teatrar i Kalmar
Förhandsbesked: tillbyggnad av teaterlokal.

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Fasadändring av församlingsgård, ändrad användning från kök till kontor samt ändringar i planlösning.

Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Nybyggnad av skolkök i Kalmar
Anmälan, nytt kök.

Ombyggnad av spa i Kalmar
Anmälan, spa-bad.

Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri.

Rivning av bensinstation i Kalmar
Rivning av drivmedelsanläggning.

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Om- och tillbyggnad av industrilokal.

Tillbyggnad av kylhus i Kalmar
Om-/tillbyggnad av inlastning och kylrum under bef.tak.

Ombyggnad av kök i Kalmar
Ombyggnad av kök och matsal samt tillbyggnad av miljöhus.

Ombyggnad av administrationslokal i Kalmar
Ombyggnad av lokal till personal- och administrationslokal.

Ombyggnad av varuhus i Kalmar
Ombyggnad av varuhus (citygross).

Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.

Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak samt fasadändring.

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor, tvättunnel, miljötvätt (brandbilen 2).

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerhall för asfaltsförvaring.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st. flerbostadshus, 105 lgh, snurrom etapp 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (148 lgh).

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 140 lgh.

Ombyggnad av förskola i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: