Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 140 st.

Nybyggnad för psykiatrin på Kalmar sjukhus
Projektet kommer att delas in i flera faser.

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 2
I denna etapp är det främst bostäder som ska planeras. Förslaget visar omkring 50 småhus men även några flerbostadshus i anslutning till den stadsmässiga gatan.

Om- och tillbyggnad av universitet i Kalmar etapp 1 VÄSTRA
Projektet avser nybyggnad av Hus 1 och 2 samt om- och tillbyggnad av Hus B med 3-4 våningar. Avser studielokaler, föreläsningslokaler och kontor mm. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.

Nybyggnad av hotell och parkeringsplats i Kalmar

Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar
Projektet omfattar nybyggnad av: Personalbyggnad, byggnad A; Personalbyggnaden skall certifieras som miljöbyggnad nivå silver; Service-, tvätthall-, kärltvätt och kallförråd, byggnad B; Carportbyggnad inklusive närförråd, byggnad C; Carport tjänstefordon, byggnad D; Tillhörande mark-, installationsarbeten och servisledningar.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Sanering av glasbruk i Kalmar län
Geohydrologi, förorenad mark, sediment samt åtgärdsteknik.

Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Igångsättning planeras under vecka 25 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Ombyggnad av kulturens hus i Kalmar, etapp 2
Avser upprustning av befintliga byggnader, samt en eventuell tillbyggnad. Detaljplanen är under bearbetning.

Integrerat brounderhåll inom Kalmar/Blekinge län

Om- och tillbyggnad till bostäder och butik i Kalmar

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Till- och ombyggnad av tingsrätten i Kalmar
Avser tillbyggnad av två stycken tingssalar inklusive samtalsrum. Dessutom byggs en ny häktesdel.

Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.

Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.

Ny återvnningscentral vid travbanan, Kalmar

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser F - 6 skola.

Nybyggnad av kedjehus i Djurängen, etapp 1
Väntar kommunala beslut.

Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad med kontor och butik samt skärmtak/kallförråd (del av dokumentet 5, ny fastighet blir dokumentet 8 efter avstyckning).

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.

Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 48 styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.

Nybyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Bulleråtgärder längs sträckan Kalmar-Växjö

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Nybyggnad av förskola i Melby

Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av befintligt ventilationssystem.

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Halltorp
Nybyggnad av en skola (hus 3) samt ombyggnad av vissa delar av hus01 och 02.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st punkthus och ca 21 villor.

Nybyggnad av förskola, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.

Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.

Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.

Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager/kontor.

Nybyggnad av bro i Kalmar
Stål/träbro. Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärsbyggnad med affärslokaler och ny entré.

Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1
Avser ombyggnad av bibliotek.

Målning av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-67-1 över Emån N Lilla Aby - Bro 8-107-1 över Maren vid Virum i Oskarshamn

Nybyggnad av tvättanläggning i Oxhagen, Kalmar

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.

Tillbyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning.

Balkonginglasning av flerbostadshus i Kalmar
Avser inglasning av 36 balkonger. Uppskattad kostnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Avser nytt tak samt solceller.

Renovering av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-117-1 över Emåns huvudgren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-139-1 över Emåns högvattengren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-140-1 över Emåns norra gren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-230-1 över Lillån SO Lönneberga station - Bro 8-461-1 över industrispår och fabriksväg vid Överum - Bro 8-898-1 över väg 25 tpl Nybro Västra - Bro 8-23-1 över Storån vid Nelhammar

Nybyggnad av vågbrytare & betongponton i Kalmar
Avser 1 st vågbrytare utanför Dockhamnen Varvsholmen, och 1 st betongponton i Ekö småbåtshamn.

Ombyggnad av skolgård samt ny entré vid skola i Kalmar

Renovering av sporthall och fritidsgård i Lindsdal, Kalmar

Nybyggnad av fibernät i Anen Yxern, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 300 st fastigheter.

Exploatering för bostäder i Kalmar, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator från terrassnivå upp till första asfaltslager och kantstensättning i delar av gatorna. I entreprenaden ingår dräneringsarbete, belysningsanläggningsarbete, fjärrvärmeläggning samt el- och kabeldragning.

Ombyggnad av verkstad i Kalmar
Ändring av planlösning.

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Fasadändring av församlingsgård, ändrad användning från kök till kontor samt ändringar i planlösning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss - gripgatan 9.

Utvändig målning av tak på utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser utvändig målning av utbildningslokal och kontor.

Service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar
Service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar

Utvändigt underhåll av vattentorn i Kalmar
Fasadändring av vattentorn.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.

Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Förhandsbesked: nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/förråd.

Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.

Vedgårdsholmen 15
Avser ändring av ventilation, vatten och avlopp samt nytt brandskydd på fastigheten i Kalmar.

Nybyggnad av förskola i Kalmar
Anmälan, nybyggnation av förskola på bef förskoletomt.

Nybyggnad av skolkök i Kalmar
Anmälan, nytt kök.

Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Personhiss, handelsbanken (mattaffär) kaggensgatan 16.

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.

Tillbyggnad av veterinärstation i Kalmar
Tillbyggnad av djursjukhus, modulhus.

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Ombyggnad, församlingslokal.

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus samt rivning av balkong.

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av kontor-/lagerbyggnad.

Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.

Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage, carport.

Nybyggnad av silo i Kalmar
Uppförande av betongsilo.

Nybyggnad av garage i Kalmar
Uppförande av kundvagnsgarage.

Nybyggnad av sophus i Kalmar
Upplag/miljöstation samt plank och skylt.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning av befintlig parkering (volleybollplanerna på långviken).

Tillbyggnad av tvätthall i Kalmar
Utökning biltvättsanläggning.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning och nyaläggning av parkering (grusytan vid gallstrandsgatan/håmmegatan).

Tillbyggnad av hembygdsgård i Kalmar
Tillbyggnad av entre.

Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Väsentlig ändring av brandskydd.

Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Väsentlig ändring av planlösning, brandskydd samt vatten och avlopp.

Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från församlingslokal till bostadslägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från kontor till bostad.

Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från läkarmottagning till bostad.

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning hobbylokal - studentrum.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: