Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 162 st.

Nya bostäder i ny stadsdel i Kalmar
Ca 500 lgh

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen. Detaljplanen befinner sig i samrådsskede t.o.m. 7 augusti 2016.

Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 1, Östra delen
Projektet avser en huskropp, Hus 4 med labsalar, föreläsningslokaler och garage i källarvåning. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.

Nybyggnad av studentbostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av studentbostäder med ca 200 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).

Nybyggnad av bostäder i Rinkabyholm, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.

Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar
Projektet omfattar nybyggnad av: Personalbyggnad, byggnad A; Personalbyggnaden skall certifieras som miljöbyggnad nivå silver; Service-, tvätthall-, kärltvätt och kallförråd, byggnad B; Carportbyggnad inklusive närförråd, byggnad C; Carport tjänstefordon, byggnad D; Tillhörande mark-, installationsarbeten och servisledningar.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Lindsdal, Kalmar
Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Sanering av glasbruk i Kalmar län
Geohydrologi, förorenad mark, sediment samt åtgärdsteknik.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Igångsättning planeras under vecka 25 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.

Till- och ombyggnad av tingsrätten i Kalmar
Avser tillbyggnad av två stycken tingssalar inklusive samtalsrum. Dessutom byggs en ny häktesdel.

Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.

Ny återvnningscentral vid travbanan, Kalmar

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser F - 6 skola.

Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 7 st (fundamentet 1 - 7).

Nybyggnad av kedjehus i Djurängen, etapp 1
Väntar kommunala beslut.

Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad med kontor och butik samt skärmtak/kallförråd (del av dokumentet 5, ny fastighet blir dokumentet 8 efter avstyckning).

Tillbyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.

Nybyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Bulleråtgärder längs sträckan Kalmar-Växjö

Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av befintligt ventilationssystem.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st punkthus och ca 21 villor.

Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 5 st (röret 1 - 5).

Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av småhus, 8 st (hjärtsenen 1 - 4).

Nybyggnad av förskola, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.

Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.

Ombyggnad av möbelaffär till flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar

Anläggande av aktivitetspark i Norrliden, Kalmar
Avser nybyggnad av park i Norrliden. Totalyta ca 5 hektar.

Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.

Byte av ventilationssystem i kontorshus i Kalmar
Ändring av ventilation.

Renovering av sporthall och fritidsgård i Lindsdal, Kalmar

Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1
Avser ombyggnad av bibliotek.

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Bullerdämpande åtgärder längs järnvägen mellan Växjö-Kalmar
Avser fastigheter i Kalmar kommun samt en fastighet i Nybro kommun. Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler.

Bullerdämpande åtgärder längs järnvägen mellan Växjö-Kalmar
Avser fastigheter i Växjö, Lessebo, Emmaboda och Nybro kommun. Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler.

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärsbyggnad med affärslokaler och ny entré.

Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager/kontor.

Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 48 styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av tvättanläggning i Oxhagen, Kalmar

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.

Tillbyggnad av klubbhus i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokaler.

Exploatering för bostäder i Kalmar

Ombyggnad av HVB hem i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.

Målning av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-67-1 över Emån N Lilla Aby - Bro 8-107-1 över Maren vid Virum i Oskarshamn

Nybyggnad av fibernät i Anen Yxern, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 300 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun.

Exploatering för bostäder i Kalmar, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator från terrassnivå upp till första asfaltslager och kantstensättning i delar av gatorna. I entreprenaden ingår dräneringsarbete, belysningsanläggningsarbete, fjärrvärmeläggning samt el- och kabeldragning.

Ombyggnad av skolgård samt ny entré vid skola i Kalmar

Nybyggnad av vågbrytare & betongponton i Kalmar
Avser 1 st vågbrytare utanför Dockhamnen Varvsholmen, och 1 st betongponton i Ekö småbåtshamn.

Ombyggnad av verkstad i Kalmar
Ändring av planlösning.

Exploatering för bostadsområde Snurrom

Renovering av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-117-1 över Emåns huvudgren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-139-1 över Emåns högvattengren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-140-1 över Emåns norra gren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-230-1 över Lillån SO Lönneberga station - Bro 8-461-1 över industrispår och fabriksväg vid Överum - Bro 8-898-1 över väg 25 tpl Nybro Västra - Bro 8-23-1 över Storån vid Nelhammar

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Fasadändring av församlingsgård, ändrad användning från kök till kontor samt ändringar i planlösning.

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.

Utvändig målning av tak på utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser utvändig målning av utbildningslokal och kontor.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss - gripgatan 9.

Service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar
Service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar

Nybyggnad av gastankstation i Kalmar
Avser gastankstation för fordonsgas (biogas/metan) långsamtankning 12 platser för sopbilar.

Utvändigt underhåll av vattentorn i Kalmar
Fasadändring av vattentorn.

Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Förhandsbesked: nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/förråd.

Vedgårdsholmen 15
Avser ändring av ventilation, vatten och avlopp samt nytt brandskydd på fastigheten i Kalmar.

Nybyggnad av förskola i Kalmar
Anmälan, nybyggnation av förskola på bef förskoletomt.

Nybyggnad av damm i Kalmar
Anläggning av dagvattendamm.

Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Personhiss, handelsbanken (mattaffär) kaggensgatan 16.

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.

Tillbyggnad av veterinärstation i Kalmar
Tillbyggnad av djursjukhus, modulhus.

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av kontor-/lagerbyggnad.

Tillbyggnad av personallokal i Kalmar
Tillbyggnad av personalutrymmen.

Tillbyggnad av cafeteria i Kalmar
Tillbyggnad för cafe- och mötesrum.

Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till restaurang.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager för invallning.

Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 8 enbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från vind till kontor.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus samt rivning av balkong.

Tillbyggnad av hembygdsgård i Kalmar
Tillbyggnad av entre.

Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Väsentlig ändring av brandskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: