Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Nybyggnad av vindkraftverk i Korsberga
Planerat projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas. Ca 13 verk.
Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Ekenässjön i Vetlanda
Projektet avser nybyggnad av SABO-kombohus, 30-40 lägenheter i 1 huskropp. Referenshus: JSB:s typhus - Trygga boendet.
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Planer finns för en stor om- och tillbyggnad av hela skolan. Ev kommer projekteringen att utföras av ramavtalade konsulter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Avser ombyggnad och renovering av lägenheter och lokaler i del 1-6 och del 9-16. Ombyggnad av 7-8 har utförts under hösten 2016 och dessa arbeten utgör referensobjekt för denna entreprenad. För rör- och luftinstallationer byggs nya fläktrum och kopplingsrum på vindar. I källare och övriga allmänna utrymmen utförs viss ombyggnad av installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ca 3000 kvm.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Planerat projekt. 4 vindkraftverk, Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Bäckseda, Vetlanda
Uppförande av 16 radhuslägenheter.
Anläggande av allmänt VA i Kristinelund, Vetlanda
Omfattar schaktning, förläggning av ledningar, fyllning och återställning av markytor. Förläggning av ledningar avser vatten- och spillvattenledningar samt utbyte av befintlig rååvattenledning. Spillvatten ska hanteras i ett trycksatt system – tryckavlopp med LTA-teknik samt en del med självfall till två pumpstationer. Samförläggning av 400 V elkabel på delar av sträckorna där vatten- och spillvatten-ledningar läggs.
Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.
Fönsterbyte (pcb-sanering) på stadshus i Vetlanda
Projektet är framflyttat till 2018.
Renovering av idrottshall i Vetlanda
Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. BTA ca 1000 m2
Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnad av panncentral med 2 st pannor.
Anläggande av vatten- och spillvattenledningar, Vetlanda
Projektet avser ny överförningsledning i Vetlanda, ca 4 km.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ny lagerhall där gammal ska monteras ner samt utökning av befintligt tält.
Ombyggnad av bilhall i Vetlanda
Avser renovering och ombyggnad av bilhall, ca 1000 kvm.
Ramavtal avseende målningsarbeten, Vetlanda kommun
Avser ramavtal avseende målningsarbeten för Vetlanda kommun och de kommunala bolagen Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler.
Takrenovering på flerbostadshus i Myresjö, Vetlanda
Avser byte av yttertak på 3 st punkthus.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på äldreboendet Norrgården i centrala Vetlanda. Se även objekt nummer 1397976.
Installation av sprinkler i äldreboende i Korsberga
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på Österängs äldreboende i Korsberga. Se även objekt nummer: 1064989.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2013-2017.
Invändigt underhåll vid Bäckseda kyrka
Avser invändigt underhåll och ombyggnad av koret.
Nytt fallskyddssystem på stadshus i Vetlanda
Avser installation av nytt fallskyddssytem på Vetlanda stadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring samt skyltar.
Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring. returrum ska flyttas samt ny entredörr och skyltar.
Nybyggnad av parhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st parhus med äganderätter.
Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i Hallsnäs, Ramkvilla
Entreprenaden omfattar anslutning av vatten- och spillvatten för 7-8 fastigheter/tomter med anslutningspunkt vid tomtgräns. Totalt ca 1,2 km ledningsschakt.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av enplansvilla med garage.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av rökhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nytt pannrum samt ny port fasad.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för parkering på villatomt.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för påbyggnad av en våning över befintlig byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för skärmtak på industri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för solpaneler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för solpaneler.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tidsbegränsat uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Rivning av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov av brygghus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, anmälan om brandskydd, till verksamhetsklass 5.2b.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 2 st teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för bredbandsnod.
Tillbyggnad av pumphus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för förlängning av pumphus.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för helt ny byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för installation av ny gasoltank.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält, skärmtak över utlastningen samt fler parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält.
Installation av återluftsaggregat för kylning av arkiv i Vetlanda stadshus
Entreprenaden omfattar installation av ett nytt återluftsaggregat inkl. kylbatteri för att sänka temperaturen i ett av kommunens arkiv i stadshusets källare.
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus i Vetlanda
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus. Totalt skall det bli 4 stycken etapper. Varje etapp utförs under 1år. Samma entreprenörer i alla etapper.
Renovering av stenmur, Vetlanda
Avser renovering av stenmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: