Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

Nybyggnad av vindkraftverk i Korsberga
Planerat projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas. Ca 13 verk.
Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Nybyggnad av bostäder och butiker i Vetlanda
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flervåningshus med butiker på bottenplan. Bäck med idag överdäckning för parkering planeras öppnas. Kv Brogärde på andra sidan bäcken planeras ny öppnad parkyta. Idag parkering.
Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.
Nybyggnad av lokal till Bilförsäljning, verkstad o. drivmedelsförsäljning, Jönköping
Avser en nybyggnad av lokal där bilförsäljning samt verkstad skall ingå. Citagon AB ÄR leverantör av stommen inkl sandwich och TRP.
Nybyggnad av kulturhus i Vetlanda
Enligt förslag ska byggnaden inrymma lokaler för teater, musik, dans, reception, turistbyrå, konferenslokaler, café och lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Ekenässjön i Vetlanda
Projektet avser nybyggnad av SABO-kombohus, 30-40 lägenheter i 1 huskropp. Referenshus: JSB:s typhus - Trygga boendet.
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Nybyggnad av industribyggnad, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Avser ombyggnad och renovering av lägenheter och lokaler i del 1-6 och del 9-16. Ombyggnad av 7-8 har utförts under hösten 2016 och dessa arbeten utgör referensobjekt för denna entreprenad. För rör- och luftinstallationer byggs nya fläktrum och kopplingsrum på vindar. I källare och övriga allmänna utrymmen utförs viss ombyggnad av installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ca 3000 kvm.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Planerat projekt. 4 vindkraftverk, Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Bäckseda, Vetlanda
Uppförande av 16 radhuslägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Avser uppförande av 3 verk.
Anläggande av allmänt VA i Kristinelund, Vetlanda
Omfattar schaktning, förläggning av ledningar, fyllning och återställning av markytor. Förläggning av ledningar avser vatten- och spillvattenledningar samt utbyte av befintlig rååvattenledning. Spillvatten ska hanteras i ett trycksatt system – tryckavlopp med LTA-teknik samt en del med självfall till två pumpstationer. Samförläggning av 400 V elkabel på delar av sträckorna där vatten- och spillvatten-ledningar läggs.
Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Vetlanda
Nybyggnad av Burger King.
Fönsterbyte (pcb-sanering) på stadshus i Vetlanda
Projektet är framflyttat till 2018.
Renovering av idrottshall i Vetlanda
Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. BTA ca 1000 m2
Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnad av panncentral med 2 st pannor.
Uppförande av multi-park i Vetlanda
Planer finns för uppförande av en Multi-park i Vetlanda. Byggplats ej fastställd. Anläggningen kommer att ge plats för skateboardåkare, utegym, kickbikeåkare och parkour-utövare. Ca 2.000 kvm.
Anläggande av vatten- och spillvattenledningar, Vetlanda
Projektet avser ny överförningsledning i Vetlanda, ca 4 km.
Ny anslutning till Nydala handelsområde i Vetlanda
Projektet avser ombyggnad av korsningarna Snickarvägen/Västerleden, Östanåvägen/Västerleden och Stålvägen/Västerleden samt en ny anslutning.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Ny lagerhall där gammal ska monteras ner samt utökning av befintligt tält.
Installation av nätverksuttag mm för utbyggnad av fastighetsdatanät till skolor i Vetlanda kommun
Entreprenaden omfattar installation av nätverksuttag samt montering av accesspunkter inför utbyggnad av fastighetsdatanät vid Vetlanda kommuns samtliga grundskolor och Njudungsgymnasiet.
Ombyggnad av bilhall i Vetlanda
Avser renovering och ombyggnad av bilhall, ca 1000 kvm.
Ramavtal avseende golvarbeten, Vetlanda kommun
Avser ramavtal avseende golvarbeten för Vetlanda kommun och de kommunala bolagen Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler. Avtalstid gäller från och med datum för avtalstecknande i två (2) år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning, med oförändrade villkor
Ramavtal avseende målningsarbeten, Vetlanda kommun
Avser ramavtal avseende målningsarbeten för Vetlanda kommun och de kommunala bolagen Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler.
Byte av plåttak på Ökna kyrka
Avser byte av tak till plåttak på Ökna Kyrka, i Jönköping.
Takrenovering på flerbostadshus i Myresjö, Vetlanda
Avser byte av yttertak på 3 st punkthus.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på äldreboendet Norrgården i centrala Vetlanda. Se även objekt nummer 1397976.
Installation av sprinkler i äldreboende i Korsberga
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på Österängs äldreboende i Korsberga. Se även objekt nummer: 1064989.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2013-2017.
Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i Hallsnäs, Ramkvilla
Entreprenaden omfattar anslutning av vatten- och spillvatten för 7-8 fastigheter/tomter med anslutningspunkt vid tomtgräns. Totalt ca 1,2 km ledningsschakt.
Ombyggnad av folkhögskola i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning, Bygg, ansökan om bygglov för skylt samt utvändig ändring Huskvarn 1:133.
Tillbyggnad av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad på affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring samt tillkommande bostad.
Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring. returrum ska flyttas samt ny entredörr och skyltar.
Utvändigt underhåll av hotell i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för målning av fasad.
Nybyggnad av biogasanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ny biopanna.
Ombyggnad av väg i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ny trafiklösning med parkeringsplats.
Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nytt lastbilsgarage, skärmtak samt kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nytt pannrum samt ny port fasad.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nätstationer,Torpa 2:4,Emhult 3:2,Repperda 4:3,Repperda 2:13,Ämmaryd 2:6.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för parkering på villatomt.
Nybyggnad av elverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för reservelverk.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för skärmtak på industri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för solpaneler.
Tillbyggnad av fritidshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt anmälan om attefallsåtgärd av garage.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av nytt tak över innegård.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad och eldstad samt rivning av befintlig stuga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, anmälan om brandskydd, till verksamhetsklass 5.2b.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 2 st teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 6 transformatorstationer Skirö-löneberg 1:2,Skirö-sjöarp 2:4,Skirö-gatu 1:2,Skönberga 3:5.
Utvändigt underhåll av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för att bygga större port.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för borttagning av kullar.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för bredbandsnod.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ett tält.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för helt ny byggnad.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält, skärmtak över utlastningen samt fler parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält.
Ombyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ventilation.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillfälligt lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Installation av återluftsaggregat för kylning av arkiv i Vetlanda stadshus
Entreprenaden omfattar installation av ett nytt återluftsaggregat inkl. kylbatteri för att sänka temperaturen i ett av kommunens arkiv i stadshusets källare.
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus i Vetlanda
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus. Totalt skall det bli 4 stycken etapper. Varje etapp utförs under 1år. Samma entreprenörer i alla etapper.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: