Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.

Nybyggnad av bostäder och butiker i Vetlanda
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flervåningshus med butiker på bottenplan. Bäck med idag överdäckning för parkering planeras öppnas. Kv Brogärde på andra sidan bäcken planeras ny öppnad parkyta. Idag parkering.

Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.

Nybyggnad av lokal till Bilförsäljning, verkstad o. drivmedelsförsäljning, Jönköping
Avser en nybyggnad av lokal där bilförsäljning samt verkstad skall ingå. Citagon AB ÄR leverantör av stommen inkl sandwich och TRP.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje. Byggherre för projektet är ej beslutat.

Nybyggnad av industriområde, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.

Ev. renovering av flerbostadshus i Vetlanda
Stambyte i flerbostadshus, 1 huskropp 98 lägenheter. Nya kök samt badrum.

Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Ölandsgatans förskola har idag 3 avdelningar. En av dessa avdelning ska rivas. De övriga 2 avdelningarna ska behållas och renoveras. Tillbyggnaden skall innehålla 4 avdelningar och tillagningskök. Skolgården utökas och ny parkering med tillfart ska anläggas.

Nybyggnad av gruppbostad i Vetlanda
Bygg, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad.

Anläggande av allmänt VA i Kristinelund, Vetlanda
Omfattar schaktning, förläggning av ledningar, fyllning och återställning av markytor. Förläggning av ledningar avser vatten- och spillvattenledningar samt utbyte av befintlig rååvattenledning. Spillvatten ska hanteras i ett trycksatt system – tryckavlopp med LTA-teknik samt en del med självfall till två pumpstationer. Samförläggning av 400 V elkabel på delar av sträckorna där vatten- och spillvatten-ledningar läggs.

Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.

Tillbyggnad av avfallsanläggning i Vetlanda
Tillbyggnad för förbehandling av matavfall. Markentreprenaden utförs i egen regi.

Nybyggnad av grupphus i Vetlanda
Avser nybyggnation av bostadsrätter i en- och två-planshus i Vaggeryd.

Till- och ombyggnad av brandstation i Vetlanda
Projektet avser tillbyggnad på 80 m2 samt invändig ombyggnation på 200 m2.

Ny anslutning till Nydala handelsområde i Vetlanda
Avser ny anslutning.

Om- och tillbyggnad av storkök i Vetlanda
Objektet avser tillbyggnad av storkök för utbildning och restaurang med tillhörande utrustning, va-installationer, fettavskiljare och ny ventilation. I entreprenaden ingår även markarbeten för ny fettavskiljare och justering av parkerings- och körytor i anslutning till tillbyggnaden samt återställande av grönytor.

Byte av plåttak på Ökna kyrka
Avser byte av tak till plåttak på Ökna Kyrka, i Jönköping.

Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnation av panncentral för ny bio panna. Pannleverantör är Kopaticon i Finland.

Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på äldreboendet Norrgården i centrala Vetlanda. Se även objekt nummer 1397976

Installation av sprinkler i äldreboende i Korsberga
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på Österängs äldreboende i Korsberga. Se även objekt nummer : 1064989 .

Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i Hallsnäs, Ramkvilla

Nybyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnation av restauranglokal.

Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Avser ändrad användning av kontorsutrymme.

Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för cykelförråd.

Nybyggnad av gatukök i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad.

Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktarbete.

Rivning av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för förrådsbyggnad.

Rivning av mast i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för telemast.

Rivning av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för transformatorstation.

Tillbyggnad av in- och utlastning vid industrilokal i Ekenässjön
Objektet avser tillbyggnad av skärmtak för in- och utlastning med tillhörande markarbeten inklusive bärlager och justering av körytor.

Utvändigt underhåll av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för port.

Nybyggnad av pumpstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för pumphus för va.

Tillbyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.

Tillbyggnad av lastkaj i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation i plåt.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.

Utvändigt underhåll av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: