Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.

Nybyggnad av bostäder och butiker i Vetlanda
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flervåningshus med butiker på bottenplan. Bäck med idag överdäckning för parkering planeras öppnas. Kv Brogärde på andra sidan bäcken planeras ny öppnad parkyta. Idag parkering.

Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Byggstart planeras för våren 2017. Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje. Byggherre för projektet är ej beslutat.

Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.

Ev. renovering av flerbostadshus i Vetlanda
Stambyte i flerbostadshus, 1 huskropp 98 lägenheter. Nya kök samt badrum.

Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Undersöker möjligheter att uppföra en vindkraftspark med ca 11 vindkraftverk med en totalhöjd om max 200 meter. Samråd har hållits med kommun, länsstyrelsen och allmänhet. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Planerat projekt. 4 vindkraftverk, Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk
Avser två verk.

Anläggande av allmänt VA i Kristinelund, Vetlanda
Ca 130 fastigheter/sommarstugor. Byggstart tidigast april.

Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.

Tillbyggnad av avfallsanläggning i Vetlanda
Tillbyggnad för förbehandling av matavfall. Markentreprenaden utförs i egen regi.

Utbnyggnad av bef verksamhet i Vetlanda
Projektet avser utökning av befintligt område med parkeringsplatser samt mindre ombyggnation av befintlig lokal på området.

Nybyggnad av enbostadshus, Vetlanda
Projektet avser nybyggnation av 10 stycken fristående villor.

Nybyggnad av industriområde, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.

Renovering av idrottshall i Vetlanda
Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. BTA ca 1000 m2

Nybyggnad av grupphus i Vetlanda
Avser nybyggnation av bostadsrätter i en- och två-planshus i Vaggeryd.

Anläggande av allmänt VA i Ädelfors, Vetlanda

Ny restaurang vid Nydalarondellen, Vetlanda

Uppförande av multi-park i Vetlanda
Planer finns för uppförande av en Multi-park i Vetlanda. Byggplats ej fastställd. Anläggningen kommer att ge plats för skateboardåkare, utegym, kickbikeåkare och parkour-utövare. Ca 2.000 kvm. Byggstart tidigast 2016. För närvarande har förfrågan gått ut till 3 företag som ska få ge offerter på gestaltningsförslag.

Anläggande av konstgräsplan vid Sapa Arena i Vetlanda
Inga beslut har fattats angående anläggande av konstgräsplan. Byggstart kan tidigast ske 2017.

Till- och ombyggnad av brandstation i Vetlanda
Projektet avser tillbyggnad på 80 m2 samt invändig ombyggnation på 200 m2.

Anläggande av vatten- och spillvattenledningar, Vetlanda
Projektet avser ny överförningsledning i Vetlanda.

Ny anslutning till Nydala handelsområde i Vetlanda
Avser ny anslutning.

Om- och tillbyggnad av storkök i Vetlanda
Objektet avser tillbyggnad av storkök för utbildning och restaurang med tillhörande utrustning, va-installationer, fettavskiljare och ny ventilation. I entreprenaden ingår även markarbeten för ny fettavskiljare och justering av parkerings- och körytor i anslutning till tillbyggnaden samt återställande av grönytor.

Nybyggnad av lägenheter, Vetlanda
Uppförande av 2 lägenhetsbyggnader.

Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Avser nybyggnad av ett lastbilsgarage.

Byte av plåttak på Ökna kyrka
Avser byte av tak till plåttak på Ökna Kyrka, i Jönköping.

Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnation av panncentral för ny bio panna. Pannleverantör är Kopaticon i Finland.

Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på äldreboendet Norrgården i centrala Vetlanda. Se även objekt nummer 1397976

Installation av sprinkler i äldreboende i Korsberga
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på Österängs äldreboende i Korsberga. Se även objekt nummer : 1064989 .

Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2013-2017.

Nybyggnad av lokstall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall med spårdragningar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i Hallsnäs, Ramkvilla

Renovering av stenmur
Kyrkobyggnadsbidrag 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för kompressorum och skärmtak.

Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorsutrymme.

Nybyggnad av gruppbostad i Vetlanda
Bygg, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad.

Nybyggnad av anslutningsväg i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för ny infart till nydala handelsområde, utökning av parkering och damm.

Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktarbete.

Rivning av klubbhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för föreningslokal.

Rivning av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för förrådsbyggnad.

Rivning av gatukök i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för hus.

Rivning av mast i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för telemast.

Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält.

Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nätstation.

Utvändigt underhåll av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för port.

Nybyggnad av pumpstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för pumphus för va.

Tillbyggnad av bensinstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintligt skärmtak och pumpö.

Tillbyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformator.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation Bodaskögle 1:5,1:3,1:12.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation i plåt.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.

Utvändigt underhåll av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.

Nybyggnad av återvinningsstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för återvinningsstation.

Installation av luftvärmepump i Vetlanda
Avser installation av luftvärmpepumpar för lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 2 st transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 2 stycken nätstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 2 stycken transformatorstation.

Nybyggnad av carport i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för carport och renovering av befintligt plåtförråd.

Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för cykelförråd.

Nybyggnad av elverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för elverk.

Nybyggnad av hembygdsgård i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för järnåldersgård.

Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för kallförråd.

Tillbyggnad av in- och utlastning vid industrilokal i Ekenässjön
Objektet avser tillbyggnad av skärmtak för in- och utlastning med tillhörande markarbeten inklusive bärlager och justering av körytor.

Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Omfattning av industrihus för en sammankoppling av ett annat industrihus. Total bta ca 60-70 kvm.

Utvändigt underhåll av kontor i Vetlanda
Avse utvändig ändring och tillbyggnad av lastkaj, väggar och ett skärmtak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: