Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

Nybyggnad av bostäder i kv. Städet, Huvuddel 2, Värnamo
Huvuddel 2 omfattar 70 lägenheter fördelat på 1 punkthus, 1 radhus, boende i verksamhetsklass 5 GB samt 1 flerbostadshus och ett miljöhus. Option från huvuddel 1 se objektnummer 1004852. Uppskattad kostnad.
Ramavtal för anläggningsentreprenad gällande utbyggnad av kommunikationsnät
Projektet omfattar byggnation av kanalisation för ett fibernät inklusive samförläggning i större omfattning med ombyggnation av elnätet. Projektet kommer bli uppdelat i 15 stycken etapper med totalt 60 mkr. Totalt berör projektet 183 fastigheter, varav 107 respektive 76 hushåll av fiber och el byggnationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Nybyggnad av bilhall, restaurang m.m. i Värnamo
Avser nybyggnad av bilanläggning, ca 3000 kvm, ytterligare byggnad i anslutning för däckhotell och liknande, 1000 kvm samt restaurang ca 200 kvm. Stora asfalterade ytor för parkering. Tomten är totalt 18400 kvm stor. Markarbeten har påbörjats under sommaren 2017.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Nybyggnad av studentbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av studentbostäder på Kv. Väktaren 24 i Värnamo Kommun.
Nybyggnad av värmeverk i Värnamo
Nybyggnad av flisångpanna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 9 lägenheter fördelat på 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus.
Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av kall-lager för virkes förvaring.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Utbyte av ventilationsaggregat på Värnamo Sjukhus
Ombyggnaden avser att byta ut befintliga aggregat som numera är uttjänta, dessa aggregat kommer att ersättas med nya. Detta medför en del ändringar på kanalsystemet samt rörinstallationer.
Utbyte matarledning Värnamo väster, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Byggstart planeras för 2017 och kommer att utföras i egen regi.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.
Trafiklösning Enehagsskolan, Värnamo
Omfattar trafiklösning för dubbelsidig busshållsplats på Södra sidan, allmänändamål.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Ändring användning från lokal till 2 lägenheter samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Rydaholm
Entreprenaden omfattar fönsterbyte på byggnader inom fastighet Nederled 2:215 samt vissa fönster inom fastigheterna Sävarp 2:61 och Hjortsjö 7:13 i Rydaholm. Byggnaderna är belägna på Hovslagaregatan samt Fridhemsgatan i Rydaholm.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Ansökan om rivningslov av avloppsreningsverk.
Rörmaterial Bredaryd - Pålslund, E3
Avser vatten och avloppsledningar från Bredaryd till Pålslund med en sträcka på cirka 5 km. Projektet utförs som en etapp där beställaren avropar rören i god tid före leverans.
Rivning av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till restaurang.
Utvändigt underhåll av bar i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad planlösning, utvändig ändring, samt rivning.
Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
Omfattar avsmalning av väg för en hastighetsåtgärd.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfälligt bygglov för skolpaviljong.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd Prästen 5,Kolonien 2.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov gällande skolpaviljong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Värnamo
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum, samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om lov transformatorstation.
Nybyggnad av studio i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak och studio.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av entrétak.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillstuga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering Knekten 14,16.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för container att användas som miljöhus.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser utvändig ändring, anläggande av parkering, samt installation av ventilation.
Nybyggnad av gaslager i Värnamo
Nybyggnad av gasförråd.
Nybyggnad av nätstation i Värnamo
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Nybyggnad av plank, altan samt skylt.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation Jussö 1:7,Hörle 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av vattenverk i Värnamo
Rivning av gammalt vattenverk.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Avser utvändig ändring, insättning av dörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: