Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 1000 lägenheter, 3-6 våningar.

Nybyggnad av förbifart vid Bor

Nybyggnad av bostäder i kv. Städet, Huvuddel 2, Värnamo
Huvuddel 2 omfattar 70 lägenheter fördelat på 1 punkthus, 1 radhus, boende i verksamhetsklass 5 GB samt 1 flerbostadshus och ett miljöhus. Option från huvuddel 1 se objektnummer 1004852. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i kv. Städet, Huvuddel 1, Värnamo
Huvuddel 1 omfattar 75 lägenheter fördelat på 1 punkthus i 4 våningar, 1 radhuslänga i 2,5 våning samt 1 flervåningshus i vinkel i 3-5 våningar med källare samt ett underjordisk garageanläggning. Option huvuddel 2 se projektnummer 1326038.

Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planerat projekt. Ca 200 lgh. Finns 2 förslag: Campus el Trädgårdsstaden.

Nybyggnad av fotbollsarena i Värnamo
Omfattar nytt arenaområde på fältet där Malmövägen ansluter till riksväg 27. Det ska även innehålla – två läktare, kansli, klubblokal, omklädningsrum samt en träningshall .

Ramavtal för anläggningsentreprenad gällande utbyggnad av kommunikationsnät
Projektet omfattar byggnation av kanalisation för ett fibernät inklusive samförläggning i större omfattning med ombyggnation av elnätet. Projektet kommer bli uppdelat i 15 stycken etapper med totalt 60 mkr. Totalt berör projektet 183 fastigheter, varav 107 respektive 76 hushåll av fiber och el byggnationen.

Nybyggnad av bostäder på Gamla sjukhusområdet i Värnamo
Ombyggnad av Johan Bauergymnasiet till bostäder.

Nybyggnad av restaurang och hotell på Bredasten, Värnamo
Enligt planerna kommer anläggningen att inrymma en restaurang, ca 50-60 rum samt andra lokaler.

Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.

Nybyggnad av bostäder i Värnamo
Planer finns att bygga bostäder på en "åker" på grönområdet vid Floragatan-Västermogatan i Jönköping. Planen är att bygga 25 lägenheter fördelande med 2 huskroppar med tillhörande carport och förråd.

Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Avser nytt bostadsområde med allt inom bostadsform, parhus, flerbostadshus, enbostadshus m.m.

Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Hamra
Avser omhändertagande av vatten och avloppsledningar.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggndad av industri.

Ombyggnad av kontor i Värnamo
Projektet avser renoveringar både invändigt samt utvändigt.

Ombyggnad av förskola, i Bor Etapp1
Omfattar genomgripande ombyggnad av förskola i Bor. Förskolan består av 4 avdelningar i en träbyggnad uppförd på 70-talet.

Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .

Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation i Värnamo.

Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.

Nybyggnad av överföringsledningar mellan Kärda - Bredaryd

Nybyggnad av seniorbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av seniorbostäder.

Byte av bro över Fredriksdalsån

Byte av bro över Storån i Forsheda

Exploateringsarbeten, grovplanering,industriområde, Värnamo
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus, Värnamo

Ombyggnad av utbildningslokal i Värnamo
Omfattar ombyggnad av ett lager på 2000 kvm.

Ombyggnad av byggvaruhus i Värnamo
Avser ändrad användning till trävaruhandel samt nybyggnad av skärmtak, kallager samt en skyltanordning. Målningsentreprenör: Målarens målare Jönköping.

Utbyte matarledning Värnamo väster, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Byggstart planeras för 2017 och kommer att utföras i egen regi.

Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Avser tillbyggnad av kontor med sju stycken platser.

Trafiklösning Enehagsskolan, Värnamo
Omfattar trafiklösning för dubbelsidig busshållsplats på Södra sidan, allmänändamål.

Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
Omfattar ombyggnad av trafikplats till en cirklationsplats.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Rydaholm
Entreprenaden omfattar fönsterbyte på byggnader inom fastighet Nederled 2:215 samt vissa fönster inom fastigheterna Sävarp 2:61 och Hjortsjö 7:13 i Rydaholm. Byggnaderna är belägna på Hovslagaregatan samt Fridhemsgatan i Rydaholm.

Mellanblocksignal mellan Värnamo-Alvesta

Ny cirkulationsplats i Värnamo

Ställverksbyte i Värnamo

Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Ansökan om rivningslov av avloppsreningsverk.

Rivning av restaurang i Värnamo
Omfattar rivning av restaurangbyggnad.

Relining av vattenledning i Värnamo
Omfattar ledningsrenovering med formpassade rör för ny matarledning Pustakulle, Anslutningsarbeten och svetsning av vattenledningar, inspektion, kontroll, spolning av befintlig och ny vattenledning. Omfattningen i detalj framgår i förfrågningsunderlaget.

Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo
Omfattar omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo.

Leverans samt installation av laddstation, Värnamo
Projektet avser 1 styck laddstation inkl service. Leverantören ansvarar för igångsättning, intrimning samt driftsättning av laddstation.

Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.

Rivning av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.

Krossning av bergmaterial, Värnamo kommun
Avser krossning av sprängsten och natursten. Mängden är cirka 24 000 m³ och ska krossas till fraktionen 0-18.

Renovering av cafeteria i Värnamo
Avser mindre invändig renovering på coffee time.

Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Nybyggnad av flerbostadshus med carport/förråd.

Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring, anläggande av parkering, samt installation av ventilation.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad.

Anläggande av dagvattenledning i Ågatan, Värnamo
Taget från investeringsbudget/-plan 2014-2018. Omfattar anläggande av dagvattenledning i Ågatan i Värnamo.

Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Utvändig ändring av industribyggnad samt ändring av brandskydd.

Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
Omfattar avsmalning av väg för en hastighetsåtgärd.

Ombyggnad av vind i Värnamo
Avser ändrad användning från en del av källare till två midre lägenheter, samt inredande av vind till två lägenheter.

Invändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Avser renovering av kontor på befintliga ytor och 2 nya fönster ska bytas.

Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av förråd/friggebod, samt rivning av befintlig friggebod.

Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av teknikbod för bredband/fiber.

Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av teknikhus och reservelverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till bostad.

Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av förrådsbyggnad samt parkeringsplats.

Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak, samt plank på förskola.

Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation Bor 1:100,3:81.

Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.

Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning av flerbostadshus från lokal till lägenhet.

Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av cistern i Värnamo
Ansökan om bygglov för cistern.

Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och ramp.

Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.

Ombyggnad av storkök i Värnamo
Ändrad användning från kök till restaurangkök.

Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfälligt bygglov för skolbyggnad/paviljong.

Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov gällande skolpaviljong Värnamo 14:1 Del Av,14:2.

Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd.

Installation för ökad säkerhet i skola i Värnamo
Omfattar installation av el- och teletekniska system för ökad säkerhet i Horda skola. Arbeten med uppkoppling för passagesystem skall även utföras i stadshuset i Värnamo.

Ombyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till lager.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: