Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 90 lägenheter fördelade på 6 huskroppar. 2 större huskroppar och 4 mindre. Husen byggs 6-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Nybyggnad av bilhall, restaurang m.m. i Värnamo
Avser nybyggnad av bilanläggning, ca 3000 kvm, ytterligare byggnad i anslutning för däckhotell och liknande, 1000 kvm samt restaurang ca 200 kvm. Stora asfalterade ytor för parkering. Tomten är totalt 18400 kvm stor. Markarbeten har påbörjats under sommaren 2017.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Rivning av C-längan Trälleborgsskolan, Värnamo
En av skolans byggnader skall rivas på grund av mögelskador. Rivningen kommer att ske samtidigt som skolan skall byggas till.
Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Omfattar nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Nybyggnad av värmeverk i Värnamo
Nybyggnad av flisångpanna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 6-7 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Anläggande av VA i Herrestad, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.
Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av bilhall i Bredasten, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av bilhall i Värnamo på området Bredasten. Omfattning, kostnad samt byggstart är uppskattat av redaktör.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Översvämningsåtgärder Område 2a, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2017.
Utbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Omfattar tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
GC-bro över Lagan, Värnamo
Planer finns för nybyggnad av bro över Lagan, söder som Apladalen.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av kall-lager för virkes förvaring.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Tillbyggnad av grupprum.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Ny ventilation i Ekbackens förskola i Värnamo
Avser ny ventilation i Ekbackens förskola.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser utvändig ändring på industribyggnad. (målning av fasader)
Stadsutvecklingsprojekt för del av centrala Värnamo Stad
Avser en stadsutvecklingsstudie för västra Värnamo. Området är under stor utveckling och studien avser att ta fram olika lösningar för att sammanbinda områden, trafiklösningar, parkeringslösningar och eventuell förtätning.
Nybyggnad av maskinhall i Värnamo
Nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.
Ombyggnad för kontaktcenter i Värnamo stadshus
Avser bla ombyggnad av foaje och reception.
Rörmaterial Bredaryd - Pålslund, E3
Avser vatten och avloppsledningar från Bredaryd till Pålslund med en sträcka på cirka 5 km. Projektet utförs som en etapp där beställaren avropar rören i god tid före leverans.
Utförande av sluttäckning av avfallsanläggning i Stomsjö, Värnamo
Avser entreprenad för utförande av sluttäckning i etapper av duk på avfallsanläggning.
Ombyggnad av restaurang i Värnamo
Ombyggnaden avser en ny badanläggning med spa och relaxavdelning. Huset har tidigare varit ett sommarcafé.
Exploateringsarbeten för bostäder i Bredaryd
Projektet framflyttat till år 2018.
Rivning av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av bar i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad planlösning, utvändig ändring, samt rivning.
Tillbyggnad av vattenverk i Värnamo
Avser utbyte av turbiner vilket kräver en ny byggnad ovanför sumpen.
Rivning av kontor i Värnamo
Rivning av kontorsdel på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad av industri med kontor.
Ombyggnad av sjukhus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av entré och centralhall i sjukhus.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagerbyggnad/förråd.
Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
Omfattar avsmalning av väg för en hastighetsåtgärd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av enbostadshus, samt rivning.
Nybyggnad av mur i Värnamo
Nybyggnad av mur, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation, sn 803007 r 308, ib 322071.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av industri med skärmtak samt tillfälligt bygglov för lagertält.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd Prästen 5,Kolonien 2.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfälligt bygglov för skolpaviljong.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillfälligt bygglov för tillbyggnad av idrottshall med förråd.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov gällande skolpaviljong.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om lov transformatorstation.
Rivning av förråd i Värnamo
Ansökan om rivning av förråd.
Rivning av ställverk i Värnamo
Ansökan om rivning av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till lägenhet.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av entrétak.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av grillstuga.
Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för container att användas som miljöhus.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Avser utvändig ändring, insättning av dörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: