Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

Nybyggnad av bostäder i kv. Städet, Huvuddel 2, Värnamo
Huvuddel 2 omfattar 70 lägenheter fördelat på 1 punkthus, 1 radhus, boende i verksamhetsklass 5 GB samt 1 flerbostadshus och ett miljöhus. Option från huvuddel 1 se objektnummer 1004852. Uppskattad kostnad.

Ramavtal för anläggningsentreprenad gällande utbyggnad av kommunikationsnät
Projektet omfattar byggnation av kanalisation för ett fibernät inklusive samförläggning i större omfattning med ombyggnation av elnätet. Projektet kommer bli uppdelat i 15 stycken etapper med totalt 60 mkr. Totalt berör projektet 183 fastigheter, varav 107 respektive 76 hushåll av fiber och el byggnationen.

Nybyggnad av bostäder på Gamla sjukhusområdet i Värnamo
Ombyggnad av Johan Bauergymnasiet till bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Planen syftar till att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter.

Ombyggnad av kök och matsal. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Ombyggnad av kök och matsal.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggndad av industri.

Spårbyte vid genomfart Värnamo

Nybyggnad av studentbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av studentbostäder på Kv. Väktaren 24 i Värnamo Kommun.

Ombyggnad av förskola, i Bor Etapp1
Omfattar genomgripande ombyggnad av förskola i Bor. Förskolan består av 4 avdelningar i en träbyggnad uppförd på 70-talet.

Trafiklösning Järnvägsplan samt GC-vägar i Värnamo
Tidpunkt för utförande av ev. åtgärder kan ej anges.

Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.

Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo

Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.

GC-bro över Lagan, Värnamo

Exploateringsarbeten, grovplanering,industriområde, Värnamo
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus, Värnamo

Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.

Anläggande av dagvattenledning i Ågatan, Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.

Ombyggnad av utbildningslokal i Värnamo
Omfattar ombyggnad av ett lager på 2000 kvm.

Ombyggnad av byggvaruhus i Värnamo
Avser ändrad användning till trävaruhandel samt nybyggnad av skärmtak, kallager samt en skyltanordning. Målningsentreprenör: Målarens målare Jönköping.

Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Avser tillbyggnad av kontor med sju stycken platser.

Ombyggnad av kontor i Värnamo
Projektet avser renoveringar både invändigt samt utvändigt.

Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.

Utbyte matarledning Värnamo väster, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Byggstart planeras för 2017 och kommer att utföras i egen regi.

Trafiklösning Enehagsskolan, Värnamo
Omfattar att att göra om trafiklösningen på Norra sidan, och förflytta busshållplatserna från skolgården ner på Lagastigen ( gatan). Åtgärder på skolgården finns i planer.

Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt  anläggning för distribution av producerad värme (option).

Nybyggnad av kontor vid industri i Hornaryd, Värnamo, etapp 3
Byggstart ev. under 2017.

Iståndsättning av gator i Åminne, etapp 5, Värnamo

Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
0,5 mkr upptaget till förstudie 2016 i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Ombyggnad av trafikplats. Tidpunkt för utförande av ev. åtgärder kan ej anges. Kostnad okänd.

Relining av vattenledning i Värnamo
Omfattar ledningsrenovering med formpassade rör för ny matarledning Pustakulle, Anslutningsarbeten och svetsning av vattenledningar, inspektion, kontroll, spolning av befintlig och ny vattenledning. Omfattningen i detalj framgår i förfrågningsunderlaget.

Rivning av restaurang i Värnamo
Omfattar rivning av restaurangbyggnad.

Leverans samt installation av laddstation, Värnamo
Projektet avser 1 styck laddstation inkl service. Leverantören ansvarar för igångsättning, intrimning samt driftsättning av laddstation.

Anläggande av dagvattenledning i Vråenparken i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.

Avloppspumpstation 45 Forsheda, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
0,5 mkr upptaget 2016 till förstudie i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Tidpunkt för utförande av ev. åtgärder kan ej anges. Kostnad okänd.

Exploateringsarbeten på Svensbyggevägen i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Utbyggnad av va-ledningar m.m för uppförande av flerbostadshus på Svensbyggevägen.

Anläggande av dagvattendamm i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen.

Krossning av bergmaterial, Värnamo kommun
Avser krossning av sprängsten och natursten. Mängden är cirka 24 000 m³ och ska krossas till fraktionen 0-18.

Nybyggnad av belysning i motionsspår, Värnamo

Ombyggnad av förskola i Värnamo
Projektet avser ombyggnation av en gammal vårdfastighet till förskola. Nya inneväggar, belysning, våtrum, golv & målning samt kök. Lokalen är 650 m2 men ombyggnationen/upprustningen skrer på en yta av ca 100 m2.

Renovering av cafeteria i Värnamo
Avser mindre invändig renovering på coffee time.

Anläggande av dagvattenledning i Lagastigen i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.

GC-väg Kärda-Bredaryd-Forsheda

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.

Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Utvändig ändring av industribyggnad samt ändring av brandskydd.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av vind i Värnamo
Avser ändrad användning från en del av källare till två midre lägenheter, samt inredande av vind till två lägenheter.

Invändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Avser renovering av kontor på befintliga ytor och 2 nya fönster ska bytas.

Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.

Nybyggnad av cistern i Värnamo
Ansökan om bygglov för cistern.

Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och ramp.

Nybyggnad av staket i Värnamo
Ansökan om bygglov för nätstaket med vegetation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.

Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till bostad.

Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av förrådsbyggnad samt parkeringsplats.

Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak, samt plank på förskola.

Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation Bor 1:100,3:81.

Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.

Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av industri med förråd.

Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning av flerbostadshus från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av storkök i Värnamo
Ändrad användning från kök till restaurangkök.

Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov gällande skolpaviljong Värnamo 14:1 Del Av,14:2.

Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfälligt bygglov för skolbyggnad/paviljong.

Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av förråd/friggebod, samt rivning av befintlig friggebod.

Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av teknikbod för bredband/fiber.

Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av teknikhus och reservelverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av gata i Bredaryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2020.

Nytt kompletterande låssystem till idrottsanläggningar i Värnamo

Installation för ökad säkerhet i skola i Värnamo
Omfattar installation av el- och teletekniska system för ökad säkerhet i Horda skola. Arbeten med uppkoppling för passagesystem skall även utföras i stadshuset i Värnamo.

Ombyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till lager.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
En utbyggnad av plåttak som hålls upp av stommar. BTA ca 60m2. utförs i egen regi.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser en mindre tillbyggnad av bränslerum i Värnamo.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: