Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

Nybyggnad av bostäder i kv. Städet, Huvuddel 2, Värnamo
Huvuddel 2 omfattar 70 lägenheter fördelat på 1 punkthus, 1 radhus, boende i verksamhetsklass 5 GB samt 1 flerbostadshus och ett miljöhus. Option från huvuddel 1 se objektnummer 1004852. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i kv. Städet, Huvuddel 1, Värnamo
Huvuddel 1 omfattar 75 lägenheter fördelat på 1 punkthus i 4 våningar, 1 radhuslänga i 2,5 våning samt 1 flervåningshus i vinkel i 3-5 våningar med källare samt ett underjordisk garageanläggning. Option huvuddel 2 se projektnummer 1326038.
Ramavtal för anläggningsentreprenad gällande utbyggnad av kommunikationsnät
Projektet omfattar byggnation av kanalisation för ett fibernät inklusive samförläggning i större omfattning med ombyggnation av elnätet. Projektet kommer bli uppdelat i 15 stycken etapper med totalt 60 mkr. Totalt berör projektet 183 fastigheter, varav 107 respektive 76 hushåll av fiber och el byggnationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Nybyggnad av studentbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av studentbostäder på Kv. Väktaren 24 i Värnamo Kommun.
Nybyggnad av värmeverk i Värnamo
Nybyggnad av flisångpanna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 9 lägenheter fördelat på 3 huskroppar.
Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .
Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Ombyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök mossleskolan. Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
GC-bro över Lagan, Värnamo
Planer finns för nybyggnad av bro över Lagan, söder som Apladalen.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Ombyggnad av byggvaruhus i Värnamo
Avser ändrad användning till trävaruhandel samt nybyggnad av skärmtak, kallager samt en skyltanordning. Målningsentreprenör: Målarens målare Jönköping.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Avser tillbyggnad av kontor med sju stycken platser.
Utbyte matarledning Värnamo väster, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Byggstart planeras för 2017 och kommer att utföras i egen regi.
Trafiklösning Enehagsskolan, Värnamo
Omfattar trafiklösning för dubbelsidig busshållsplats på Södra sidan, allmänändamål.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Ändring användning från lokal till 2 lägenheter samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Rydaholm
Entreprenaden omfattar fönsterbyte på byggnader inom fastighet Nederled 2:215 samt vissa fönster inom fastigheterna Sävarp 2:61 och Hjortsjö 7:13 i Rydaholm. Byggnaderna är belägna på Hovslagaregatan samt Fridhemsgatan i Rydaholm.
Nybyggnad av maskinhall i Värnamo
Nybyggnad av maskinhall.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Ansökan om rivningslov av avloppsreningsverk.
Rivning av restaurang i Värnamo
Omfattar rivning av restaurangbyggnad.
Relining av vattenledning i Värnamo
Omfattar ledningsrenovering med formpassade rör för ny matarledning Pustakulle, Anslutningsarbeten och svetsning av vattenledningar, inspektion, kontroll, spolning av befintlig och ny vattenledning. Omfattningen i detalj framgår i förfrågningsunderlaget.
Leverans samt installation av laddstation, Värnamo
Projektet avser 1 styck laddstation inkl service. Leverantören ansvarar för igångsättning, intrimning samt driftsättning av laddstation.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Rörmaterial Bredaryd - Pålslund, E3
Avser vatten och avloppsledningar från Bredaryd till Pålslund med en sträcka på cirka 5 km. Projektet utförs som en etapp där beställaren avropar rören i god tid före leverans.
Rivning av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Krossning av bergmaterial, Värnamo kommun
Avser krossning av sprängsten och natursten. Mängden är cirka 24 000 m³ och ska krossas till fraktionen 0-18.
Ombyggnad av restaurang i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Nybyggnad av flerbostadshus med carport/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från lager till kontor.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri.
Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
Omfattar avsmalning av väg för en hastighetsåtgärd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Utvändig ändring av industribyggnad samt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av storkök i Värnamo
Ändrad användning från kök till restaurangkök.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfälligt bygglov för skolbyggnad/paviljong.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av förråd/friggebod, samt rivning av befintlig friggebod.
Nybyggnad av gaslager i Värnamo
Nybyggnad av gasförråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Värnamo
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum, samt rivning.
Nybyggnad av nätstation i Värnamo
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Nybyggnad av plank, altan samt skylt.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av teknikbod för bredband/fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation Jussö 1:7,Hörle 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser utvändig ändring, anläggande av parkering, samt installation av ventilation.
Invändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Avser renovering av kontor på befintliga ytor och 2 nya fönster ska bytas.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning av flerbostadshus från lokal till lägenhet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering Knekten 14,16.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av förrådsbyggnad samt parkeringsplats.
Nybyggnad av studio i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak och studio.
Rivning av vattenverk i Värnamo
Rivning av gammalt vattenverk.
Ombyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till lager.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: