Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 1000 lägenheter, 3-6 våningar.

Nybyggnad av bostäder i kv Bautastenen i Värnamo
Nivika Bostads AB och GBJ Bygg har tillsammans erhållet markanvisning i kv Bautastenen 2-4. Området omfattar idag en befintlig byggnad byggnad som inrymmer lokaler samt parkeringsplatser,Yta ca 3700 kvm.

Nybyggnad av bostäder på Gamla sjukhusområdet i Värnamo
Ombyggnad av Johan Bauergymnasiet till bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Planen syftar till att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter. Byggstart tidigast 2017. Kostnad okänd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bor och Bredaryd
Projektet avser nybyggnad av flerbodtashus som är uppdelat i tre huvuddelar. Totalt ska det bli 31 lägenheter i 2 våningar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Värnamo
Ej erhållet bygglov. Planer finns för nybyggnad av 3 verk. Ev byggstart under 2016. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av Östboskolan, Hus B i Värnamo
Ombyggnad till F-6 skola både utvändigt och invändigt.

Nybyggnad av idottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café.

Nybyggnad av restaurang och hotell på Bredasten, Värnamo
Enligt planerna kommer anläggningen att inrymma en restaurang, ca 50-60 rum samt andra lokaler.

Nybyggnad av kontor och handel i Värnamo
Planarbete pågår. Beräknas eventuellt vinna laga kraft under hösten 2015. Avser nybyggnad av kontor och begränsad handel.

Ombyggnad av kök och matsal. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Ombyggnad av kök och matsal.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggndad av industri.

Spårbyte vid genomfart Värnamo

Nybyggnad av studentbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av studentbostäder på Kv. Väktaren 24 i Värnamo Kommun.

Ombyggnad av förskola, i Bor Etapp1
Omfattar genomgripande ombyggnad av förskola i Bor. Förskolan består av 4 avdelningar i en träbyggnad uppförd på 70-talet.

Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.

Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo

Förstudie infrastruktur Gummifabriken, Värnamo
Omfattar tidiga planer för ett kulturcenter.

Exploateringsarbeten, grovplanering,industriområde, Värnamo
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2016.

GC-bro över Lagan, Värnamo

Nybyggnad av flerbostadshus, Värnamo

Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.

Ombyggnad av utbildningslokal i Värnamo
Omfattar ombyggnad av ett lager på 2000 kvm.

Ombyggnad av byggvaruhus i Värnamo
Avser ändrad användning till trävaruhandel samt nybyggnad av skärmtak, kallager samt en skyltanordning. Målningsentreprenör: Målarens målare Jönköping.

Anläggande av dagvattenledning i Ågatan, Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.

Utbyggnad av skolgård, Enehagens skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.

Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.

Ombyggnad av kontor i Värnamo
Projektet avser renoveringar både invändigt samt utvändigt.

Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av kontor med sju stycken platser.

Ny ventilation i Ekbackens förskola i Värnamo
Avser ny ventilation i Ekbackens förskola.

Iståndsättning av gator i Åminne, etapp 5, Värnamo

Nybyggnad av kontor vid industri i Hornaryd, Värnamo, etapp 3
Byggstart ev. under 2017.

Rivning av restaurang i Värnamo
Omfattar rivning av restaurangbyggnad.

Relining av vattenledning i Värnamo
Omfattar ledningsrenovering med formpassade rör för ny matarledning Pustakulle, Anslutningsarbeten och svetsning av vattenledningar, inspektion, kontroll, spolning av befintlig och ny vattenledning. Omfattningen i detalj framgår i förfrågningsunderlaget.

Leverans samt installation av laddstation, Värnamo
Projektet avser 1 styck laddstation inkl service. Leverantören ansvarar för igångsättning, intrimning samt driftsättning av laddstation.

Avloppspumpstation 45 Forsheda, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Anläggande av dagvattenledning i Vråenparken i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.

Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
0,5 mkr upptaget 2016 till förstudie i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Tidpunkt för utförande av ev. åtgärder kan ej anges. Kostnad okänd.

Exploateringsarbeten på Svensbyggevägen i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Utbyggnad av va-ledningar m.m för uppförande av flerbostadshus på Svensbyggevägen.

Anläggande av dagvattendamm i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen.

Krossning av bergmaterial, Värnamo kommun
Avser krossning av sprängsten och natursten. Mängden är cirka 24 000 m³ och ska krossas till fraktionen 0-18.

Nybyggnad av belysning i motionsspår, Värnamo

Ombyggnad av förskola i Värnamo
Projektet avser ombyggnation av en gammal vårdfastighet till förskola. Nya inneväggar, belysning, våtrum, golv & målning samt kök. Lokalen är 650 m2 men ombyggnationen/upprustningen skrer på en yta av ca 100 m2.

Renovering av cafeteria i Värnamo
Avser mindre invändig renovering på coffee time.

Ombyggnation av Västhorja förskola, Värnamo
Avser ombyggnation av befintlig förskola då fler avdelningar i kommunen måste tillämpas.

GC-väg Kärda-Bredaryd-Forsheda

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.

Anläggande av dagvattenledning i Lagastigen i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.

Ombyggnad av vind i Värnamo
Avser ändrad användning från en del av källare till två midre lägenheter, samt inredande av vind till två lägenheter.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av industri samt rivning.

Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring av affärshus, skyltanordning samt ny ventilation.

Ombyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till bostad.

Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till bostad.

Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak, samt plank på förskola.

Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation Bor 1:100,3:81.

Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av campingstuga i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för campingstugor.

Tillbyggnad av fläktrum i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av befintligt fläktrum.

Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av industri med förråd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.

Nybyggnad av cistern i Värnamo
Ansökan om bygglov för cistern.

Nybyggnad av sophus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och ramp.

Nybyggnad av staket i Värnamo
Ansökan om bygglov för nätstaket med vegetation.

Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av teknikhus och reservelverk.

Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov gällande skolpaviljong Värnamo 14:1 Del Av,14:2.

Tjärning av tak och målning av fönster.
Kyrkoantikvarisk ersättning 2017

Ombyggnad av gata i Bredaryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2020.

Målning av plåttak
Kyrkoantikvarisk ersättning 2017

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av industri, samt rivning.

Nytt kompletterande låssystem till idrottsanläggningar i Värnamo

Installation för ökad säkerhet i skola i Värnamo
Omfattar installation av el- och teletekniska system för ökad säkerhet i Horda skola. Arbeten med uppkoppling för passagesystem skall även utföras i stadshuset i Värnamo.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
En utbyggnad av plåttak som hålls upp av stommar. BTA ca 60m2. utförs i egen regi.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser en mindre tillbyggnad av bränslerum i Värnamo.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: