Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sävsjö

Nybyggnad av markbostäder i Sävsjö
Planerat projekt som är vilande. Byggstart tidigast Q4 2017.
Ombyggnad av lokaler för tekniska förvaltningen i Sävsjö
Lokalen byggs om för att tekniska förvaltningens verksamheter ska inrymmas. Oviss byggstart.
Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.
Ev. anläggande av VA för nytt handels- o industriområde,Sävsjö
VA-verksamhetsområde för nytt handels- och industriområde öster Södra Stambanan.
Ombyggnad/Utökning av förskola i Sävsjö
Avser ombyggnad av 2 lägenheter till förskolelokaler, bef avdelningar kommer att anpassas och renoveras. Ombyggnad och utökning av mottagningskök, förråd och personalrum.
Ombyggnad av högreservoar på Höga gärde i Sävsjö
Projektet avser byte av tak och rörgaller. Byggstart framflyttad till 2018-2019.
Ombyggnad av stationsområde i Sävsjö, etapp 2
Hissar båda sidor bef. gångbro samt inbyggnad av trappor och passage över järnvägen. Projektet förutsätter samfinansiering med Trafikverket.
Ny gång- och cykelväg i Rörvik
Sträckan på gång & cykelvägen är ca 400 meter.
Utökning av fjärrvärmenät i Sävsjö
Befintligt fjärrvärmenät förstärks med nya ledningar mellan befintligt nät vid Odenplan och Lundbergsplan. Schaktlängd ca 850 m.
Exploatering av bostäder och industri
Upptaget i investeringsbudget 2017-2019
Nybyggnad av gevärsskyttebana i Sävsjö
Projektetavser anläggning av ny gevärsskyttebana med 10 skjutplatser vid Skrapstad, i Sävsjö kommun. Gevärsskyttebanan omfattar bla en skjuthall, ett tavelhus, parkering och bullervallar Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sävsjö
Fasadförändring byte från tegel till puts.
Anpassning av avloppsreningsverk i Stockaryd
Anpassning av bef. avloppsreningsverk till bräddverk för överförande av spillvatten till Djupadalsverket i Sävjö.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Västerkvarn 1:2, 1:15 (2 st) Hjälmseryd 7:3.
Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Nybyggnad av förråd/garage.
Nybyggnad av nätstation i Sävsjö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Sävsjö
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Sävsjö
Uppförande av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Uppförande av transformatorstationer.
Rivning av förråd i Sävsjö
Rivning av bef byggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Sävsjö
Ändring av bef bensinstation samt montering av AdBlue container.
Åtgärder f.mottagning spillavloppsvatten vid ren.verk i Sävsjö
Åtgärder för mottagning av spillavloppsvatten från Stockaryd. Utföres ev. under 2018.
Ev. anläggande av våtmark vid avloppsreningsverk i Vrigstad
Inga beslut fattade. Utredningar ska utföras under 2017. Byggstart ev. 2018-2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: