Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sävsjö

Spårbyte mellan Aleholm-Grevaryd

Nybyggnad av radhus och villor i Sävsjö
Ändrade planer från seniorbostäder till radhus och villor.

Anläggande av VA-ledning Sävsjö-Landsbro
Avser nybyggnad av vattenledning mellan Sävsjö-Landsbro i Jönköping.

Utbyggnad av VA Vallsjöområdet Sävsjö
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.

Omläggning av idrottsplats i Sävsjö
Omfattar ombyggnad av idrottsarena, löparbana, höjdhopp, stavhopp, 3 steg samt kulstötning.

Tillbyggnad av förskola i Vrigstad
Avser tillbyggnad av Förkolna Paletten i Vrigstad.

Utbyggnad av Vallsjöskolans kök i Sävsjö

Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.

Ev. anläggande av VA för nytt handels- o industriområde,Sävsjö
VA-verksamhetsområde för nytt handels- och industriområde öster Södra Stambanan.

Om- och tillbyggnad av gatuförråd i Sävsjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2018. Gatuförrådet byggs om och till för att inhysa all personal inom enheten samt maskiner och verktyg.

Hyra av moduler till förskola i Rörvik, Sävsjö
Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, yta ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 år och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.

Byte av ventilationsanläggning, Familjebadet Sävsjö kommun
Projektet avser tekniskt byte av ventilationsaggregat inom befintlig badanläggning, Familjebadet Sävsjö. Två ventilationsaggregat typ Menerga skall bytas, samtidigt med detta ska även befintligt aggregat för allmänventilation av omklädningsrum bytas, aggregaten har på befintliga ritningar beteckningen TA1, TA1B samt TA2.

Uppförande av biltvättanläggning i Sävsjö
Projektet avser byggnation av en anläggning med 4 platser och 3,5 meters frihöjd. Anläggningen får också utrustning för eftervård. Leverantör och entreprenör för anläggningen blir ett polskt-tyskt företag.

Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Omfattar ombyggnation av kontor.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sävsjö
Avser en tillbyggnad med två lägenheter till med en yta på ca 147 m2

Nybyggnad av gevärsskyttebana i Sävsjö
Gevärsskyttebanan omfattar bla en skjuthall, parkering, ett tavelhus och bullervallar. Det tillkommer även anpassning av pistolskytteklubbens lokaler i form av två nya omklädningsrum samt en wc.

Hyra av moduler till förskola i Stockaryd
Hyra av moduler för lokalkomplettering av förskola i Stockaryd. Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 jår och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.

Ombyggnad av stationsområde i Sävsjö, etapp 2
Hissar båda sidor bef. gångbro samt inbyggnad av trappor och passage över järnvägen. Projektet förutsätter samfinansiering med Trafikverket.

Utvändig renovering av Hjärtlanda kyrka
Inga beslut fattade. Kyrkobyggnadsbidrag beviljat.

Nybyggnad av omklädnings- och duschutrymmen i Sävsjö
Utföres under 2017-2018. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2020.

Ev. anläggande gc-väg längs v.763 till Hagens Camping,Vrigstad
Kostnad okänd.

Ev. anläggande av gc-väg längs väg 825 i Sävsjö
Kostnad okänd. Oviss byggstart.

Anpassning av avloppsreningsverk i Stockaryd
Anpassning av bef. avloppsreningsverk till bräddverk för överförande av spillvatten till Djupadalsverket i Sävjö.

Separering av gång- och cykeltrafiken längs Villagatan, Sävsjö
Bidrag har sökts. Kostnad oviss.

Ev. förlängning av gc-väg längs genomfarterna i Stockaryd
Dels mot Tallbacken och dels längs Järnvägsgatan till Radhusgatan. Kostnad okänd.

Tillbyggnad av personallokal i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal med personalrum.

Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av nytt ventilationssystem.

Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av oljeavskiljare.

Rivning av telestation i Sävsjö
Rivning för bortforsling av teknikbod.

Nybyggnad av lager i Sävsjö
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av transformatorstation.

Åtgärdande av fuktproblem i krypgrunden på Stockaryds kyrka
Inga beslut fattade. Tidpunkt för utförande kan ej anges. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till klimatutredning.

Installation av reningsanläggning för fordonstvätt i Sävsjö
Avser installation av reningsanläggning för fordonstvätt vid Gatukontorets verkstad i Sävsjö kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: