Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sävsjö

Nybyggnad av radhus och villor i Sävsjö
Ändrade planer från seniorbostäder till radhus och villor.

Anläggande av VA-ledning Sävsjö-Landsbro
Ev. bygger projektet att utföras i egen regi.

Utbyggnad av VA Vallsjöområdet Sävsjö
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.

Tillbyggnad av förskola i Vrigstad
Upptaget i investeringsbudget för åren 2016-2020. Tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.

Nybyggnad av förskoleavdelningar i Sävsjö
Nybyggnation av 2-3 förskoleavdelningar.

Omläggning av idrottsplats i Sävsjö
Omfattar ombyggnad av idrottsarena, löparbana, höjdhopp, stavhopp, 3 steg samt kulstötning.

Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.

Ev. anläggande av VA för nytt handels- o industriområde,Sävsjö
VA-verksamhetsområde för nytt handels- och industriområde öster Södra Stambanan ska fastställas 2016. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Om- och tillbyggnad av gatuförråd i Sävsjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2018. Gatuförrådet byggs om och till för att inhysa all personal inom enheten samt maskiner och verktyg.

Hyra av moduler till förskola i Rörvik, Sävsjö
Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, yta ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 år och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.

Byte av ventilationsanläggning, Familjebadet Sävsjö kommun
Projektet avser tekniskt byte av ventilationsaggregat inom befintlig badanläggning, Familjebadet Sävsjö. Två ventilationsaggregat typ Menerga skall bytas, samtidigt med detta ska även befintligt aggregat för allmänventilation av omklädningsrum bytas, aggregaten har på befintliga ritningar beteckningen TA1, TA1B samt TA2.

Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Omfattar ombyggnation av kontor.

Tillbyggnad Jobbhuset/integration i Sävsjö
För att kunna utveckla Integrationsenheten behövs lokaler. Förslaget är att bygga ut Jobbhusets lokaler för att få plats med Integrationsenheten.

Nybyggnad av gevärsskyttebana i Sävsjö
Gevärsskyttebanan omfattar bla en skjuthall, parkering, ett tavelhus och bullervallar. Det tillkommer även anpassning av pistolskytteklubbens lokaler i form av två nya omklädningsrum samt en wc.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sävsjö
Avser en tillbyggnad med två lägenheter till med en yta på ca 147 m2

Hyra av moduler till förskola i Stockaryd
Hyra av moduler för lokalkomplettering av förskola i Stockaryd. Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 jår och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.

Ombyggnad av stationsområde i Sävsjö, etapp 2
Hissar båda sidor bef. gångbro samt inbyggnad av trappor och passage över järnvägen. Projektet förutsätter samfinansiering med Trafikverket.

Utvändig renovering av Hjärtlanda kyrka
Inga beslut fattade. Kyrkobyggnadsbidrag beviljat.

Nybyggnad av omklädnings- och duschutrymmen i Sävsjö
Utföres under 2017-2018. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2020.

Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av lagerhall.

Separering av gång- och cykeltrafiken längs Villagatan, Sävsjö
Bidrag har sökts. Kostnad oviss.

Ev. förlängning av gc-väg längs genomfarterna i Stockaryd
Dels mot Tallbacken och dels längs Järnvägsgatan till Radhusgatan. Kostnad okänd.

Tillbyggnad av förskola i Vrigstad
Projektet avser tillbyggnad av Förkolna Paletten i Vrigstad.

Ev. anläggande gc-väg längs v.763 till Hagens Camping,Vrigstad
Kostnad okänd.

Ev. anläggande av gc-väg längs väg 825 i Sävsjö
Kostnad okänd. Oviss byggstart.

Nybyggnad av panncentral i Sävsjö
Nybyggnad av gasolpanna tillfälligt lov.

Nybyggnad av lager i Sävsjö
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av transformatorstation.

Rivning av telestation i Sävsjö
Rivning för bortforsling av teknikbod.

Åtgärdande av fuktproblem i krypgrunden på Stockaryds kyrka
Inga beslut fattade. Tidpunkt för utförande kan ej anges. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till klimatutredning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: