Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av inomhusskidanläggning m.m i Hestra
Planerna avser en inomhusskidbacke och inomhusanläggning med restaurang, café, konferens, bad, bastu VIP-rum, omklädningsrum, balkongbar och skidutrustningsbutik. Ytan på alpindelen är ca 50.000 m2, längdåkningsdelen ca 10.400 m2 (650 m x 16 m) och servicedelen ca 2.500 m2. Servicebyggnaden i fyra plan. Allt byggs i en huskropp med flera huskroppar inuti. Parkering med ca 500 - 600 platser. Bygget sker i två etapper. Projektet kommer inte att utföras närmaste tiden, byggstart är oviss.. Ansöker om EU-medel.
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Nybyggnad av samlingslokal i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av bostäder i Hestra, Gislaved
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i en huskropp med fyra våningar.
Utbyggnad av skidby i Hestra
Planerna ligger på is. Ovisst om och när de kan komma till utförande.
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad till förskola och fritids i Anderstorp
Avser ombyggnad av Åsenskolan byggnad C för förskole- och fritidshemsverksamhet. Den befintliga byggnaden är uppförd i huvudsak 4 våningar. Ombyggnad av befintlig byggnad innefattandes ändring av planlösning samt nya ytskikt. Nybyggnad av trapp- och hissbyggnad samt ett miljöhus. Nya el och vvs installationer. Ny markanläggning. Berörd yta: Ombyggnad: ca 1375 kvm BRA. Nybyggnad: Miljöhus ca 61 kvm BRA. Hiss/trapphus ca 39 kvm BRA.
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av hamburgerbar i Gislaved
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av restaurang i Gislaved
Hyresgästen är ansvarig för inredningskonceptet samt kök.
Nyanläggning av Va-ledning, Isaberg, Gislaved
Avser nyanläggning av VA-ledningar runt berget. Projektet omfattar även nya brunnar och pumpstationer.
Bussangöring och parkering, Gisle
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2018.
Utbyggnad av VA till Vik fritidshusområde i Gislaved
Även påkoppling Hestraviken. Utföres ev. under 2018 och 2019.
Utskovsrenovering på Gyllenfors kraftstation, Gislaved
Avser renovering av segmentlucka för UL II, samt byggnadsarbeten som reparation av- och tätskikt på betongkonstruktioner och diverse förbättringsarbeten med räcken.
Utbyggnad av bredbandsnät Fiber 35, Gislaved
Avser utbyggnad av fiber till fastigheter på landsbygden mellan Smålandsstenar-Burseryd.
Anläggande av gång- och cykelväg Ågatan i Anderstorp
Längd 2.190 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ombyggnad av lager i Gislaved
Planer för ändrad användning från förråd till lagerkontor samt anmälan för installation av hiss.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser ombyggnad från tandläkarmottagning till 2 lägenheter.
Anläggande av gång- och cykelväg Norra Nissastigen i Gislaved
Längd 800 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Anläggande av gång- och cykelväg Norra Storgatan i Gislaved
Längd 730 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Anläggande av GC-väg Hestra Ådalen
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Ombyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från restaurang till affärshus.
Tillbyggnad av bilhall i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av bilförsäljning och bilverkstad med ny bilhall och ny serviceverkstad samt rivningslov av bef.bilhall. bygglov för ändrad användning av verkstad till bilhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från affärshus till hyresbostäder.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luft och värmesystem, demontering av befintliga till- och frånluftsdon och kanaler. Nytt luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser stambyte i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för tillbyggnad av flerbostadshus med takkupa (attefallsåtgärd).
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal och lägenhet till 2 st lägenheter.
Tillbyggnad av soprum i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av förskola med soprum.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av silo (4 st).
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av samlingslokal i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal (glashuset).
Nybyggnad av grundskola i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler för grundskola.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lagertält samt rivningslov för rivning av bef.tält.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av garage i Gislaved
Ändring av bygglov för nybyggnad av garage samt anordning av parkeringplats.
Nybyggnad av mast i Gislaved
Bygglov för uppsättning av mast 30 m och nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Marklov för anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för ändring av marknivån.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av bostadshus och förrådsbyggnad.
Rivning av garage i Gislaved
Rivningslov för rivning av garage.
Utvändigt underhåll av Bredaryds kyrka
Tornfasadrenovering. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres under 2018
Fasadrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Projektet avser målning,fasadputs samt fönster renoveringar.
Nybyggnad av paviljong/båthus i Broaryd, Giaslaved
Avser nybyggnad av paviljong/båthus.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning.
Tillbyggnad av fläktrum i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skola (fläktrum).
Reningsfunktion för triförorenat grundvatten - Lacko -, Gislaved
Upphandlad entreprenör ska se till att grundvatten fortsätter att pumpas upp och renas från klorerade kolväten. Vilken teknisk installation som används är upp till entreprenören så länge som reningsfunktionen upprätthålls. Grundvattnet som behandlas innehåller höga halter järn varför pumpar och reningsutrustning slammar igen och är i behov av kontinuerlig rening
Rivning av kontor i Gislaved
Rivningslov för rivning av kontorshus.
Anläggande av gc-väg i Anderstorp, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2018.
Anläggande av lekplats Anderstorp-Moen
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2018.
Anläggande av lekplats Broaryd, Burseryd
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2018.
Anläggande av gång- och cykelväg Danska vägen i Gislaved
Längd 300 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Utbyte av tunneldiskmaskin i Gislaved
Avser utbyte av tunneldiskmaskin på Nordinskolan.
Anläggande av gång- och cykelväg Stinsgatan i Gislaved
Längd 150 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Pendelparkering vid Henja östra industriområde, Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Pendelparkering Henja Östra industriområde, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2018.
Trafikmiljö, Ågatan Brogatan, Anderstorp
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2018.
Anläggande av gc-väg, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2018.
Anläggande av VA-ledning på Isaberg
0,2 mkr upptaget 2015 i investeringsplanen avseende projektering. Byggstart efter 2017. Okänd kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av transportbands utbyggnad.
Dränering och avvattning vid kyrka i Gislaved
Avser dränering samt avvattning vid Ås kyrka.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Utvändig ändring av affärshus.
Renovering av rötskador i tornet samt underhåll av fasad, Gislaved
Projektet avser renovering av rötskador i tornet samt underhålla av befintligt träfasad på Gislaveds kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: