Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

Nytt naturgasnät mellan Reftele & Jönköping, etapp 1

Ombyggnad av Rv 26/40 vid trafikplats Hedenstorp
Kapacitetsförstärkning.

Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Smålandsstenar
Uppförande av ett hus i 4 våningar med 16 lägenheter, vindsvåning med förråd och teknik samt garage och miljöhus.

Ombyggnad till lokaler för förskola, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Ombyggnaden av huvudbyggnaden vid Johan Orre till lokaler för förskolan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Anderstorp
Nybyggnad av ett punkthus, 4 våningar, 16 lägenheter, kooperativa hyresrätter samt vindsvåning med förråd och teknik samt miljöhus.

Ombyggnad av hus C, Åsenskolan till förskola i Anderstorp
4 förskoleavdelningar, 1 fritidsavdelning samt personalutrymmen, gemensamma utrymmen och teknikutrymmen. En förskoleavdelning skall vara dragspelsavdelning. Även tillbyggnad med 225 kvm i 1 våning. Byggnaden har 4 plan och alla berörs av åtgärderna.

Nybyggnad av industriområde i Gislaved
Byggbara tomter. Intresserade byggherrar kan kontakta planansvarig. Uppskattad start och kostnad. 3-5 tomter

Byggnation av ny fastbränslepanna FB2 i Gislaved
Avser tillbyggnad för ny fastbränslepanna (FB2) vid Gislaveds Energirings fjärrvärmecentral mellan Gislaved och Anderstorp. Entreprenaden omfattar leverans av en komplett pannanläggning from bränslelager (planlager) tom skorstensmynningen. Kringutrustning såsom kanaler, rör, isolering, armaturer, pumpar, elkraft, instrument, styr- och övervakningssystem ingår.

Nybyggnad av fritidshusby i Gislaved
Avser nybyggnad av fritidshusby. Omfattning oklar.

Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Avser en tillbyggnad av affärshus i Gislaved.

Nybyggnad av industri i Skeppshult
Byggbara tomter. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med komunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. Totalt ca 31,000 m2

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Byggbara tomter, totalt ca 150 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av industri i Smålandsstenar
Byggbara tomter, totalt ca 32 hektar. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnad saknas.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Ej exploaterat område, cirka 2,9 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Ej exploaterat område, cirka 4,7 hektar. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Ej exploaterat område. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av industri, verkstad, kontor mm i Nöbbele
Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av industri i Broaryd
Totalt cirka 18,000 m2. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Uppförande av arena med familjebad i Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 för planerad projekteringsstart 2020. Kommunen kommer att utreda var en ny bad- och simanläggning ska lokaliseras.

Nybyggnad av vindkraftverkspark i Frostnäs i Gislaved
Uppförande av en vindkraftspark som består av 6 vindkraftverk med en maximal effekt om 2,3 MW per verk och totalhöjd av högst 150 meter.

Ombyggnad av skolkök & diskrum i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök samt diskrum. Byggstart tidigast 2017-2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Reftele, Gislaved
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar med souterräng.

Ombyggnad av äldreboende i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Små- landsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.

Ombyggnad av spillvattenledning på Isaberg
Byggstart troligen tidigast 2017.

Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Ej exploaterat, cirka 2400 m2. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Ej exploaterat, cirka 5,200 m2. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Byggbara tomter, totalt cirka 2,4 hektar. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad av bibliotek i Gislaved
Avser ändrad användning från banklokal till bibliotek.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Byggbar tomt på cirka 1,6 hektar. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av industri inom östra Henja industriområde
Byggbar tomt, cirka 7600 m2. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad av förskolan Kastanjegården till HBV-hem, Reftele
Ombyggnad av förskola till bostäder för ensamkommande barn, Hbv-hem, Järnvägsgatan 26. Ombyggnad av personalutrymmen till administrationslokaler, Järnvägsgatan 22, Mindre renoveringsåtgärder i fritidslokal, Järnvägsgatan 24.

Ramavtal avseende fjärrvärme i Anderstorp, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Avtalstid är tre år, 2016-12-15 - 2019-12-14, med ensidig rätt för B till 1+1 års förlängning

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.

VA-plan, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med ca 3,5 mkr/år

Ny vägsektion Järnvägsgatan i Gislaved
Anläggning av ny vägsektion av Järnvägsgatan när Rv 27 är utflyttad från centrum.

Nybyggnad av bro vid Trafikplats Hedenstorp

Nybyggnad av samlingslokal i Smålandsstenar
Planer finns för nybyggnad av samlingslokal.

Anläggande av dagvattenledning i Skeppshult
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017.Tveksamt om och när objektet kan komma till utförande.

Gata, Nordinskolan, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2017 och 2018.

Industriobjekt gata, Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017..

Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.

Bassängfolie Hörsjöbadet i Smålandsstenar

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av 4 st skärmtak på industri.

Va-objekt, Nordinskolan, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Industriobjekt VA, Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017..

Va-ledning, marknadsplats, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Utbyggnad av torg i Reftele

Ombyggnad till förskola i Gislaved
Byggstart och kostnad okänd.

Pumpar till VA-verk i Gislaved
Gislaveds kommun har ålderstigen pumputrustning och budgeterar att köpa in pumpar och kringrörande tjänster för ca 1 000 000 kr per år där 50 % till service, reparationer mm.

Ombyggnad av gata i Gyllenfors, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning under 2016. Gatan omformas samt dubbelriktas för trafik.

Installation av sprinkler, Mariagården, Smålandsstenar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 för planerad byggstart 2017.

Nybyggnad av servicebyggnad i Gislaved
Förfrågan om nybyggnad av ett servicehus.

Ombyggnad av vatten i Gyllenforsområdet, Gislaved
Ombyggnad av vatten för att säkra driften. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med skärmtak.

Va-objekt, Floragatan, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Flyttning av campingstugor, Mötesplats Gisle
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Flyttning av campingstugorna för Glashusets fortsatta utbyggnad.

Ombyggnad av läkarcentral i Gislaved
Avser en ändrad användning från kontor till kiropraktor i läkarcentralen i Gislaved.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Reftele
I entreprenaden ingår att utföra projektering (med beaktande av bl.a. gasledning i området), grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material

Nybyggnad av mur i Gislaved
Marklov för ändring av marknivån samt bygglov för uppförande av mur.

Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för ändring av marknivån.

Nybyggnad av personallokal i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbyggnad ( 6 st moduler).

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Projektet avser tillbyggnad av industrihus.

Rivning av förråd i Gislaved
Anmälan för rivning av byggnad ( lada ).

Tillbyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.

Tillbyggnad av fritidshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad och ändring av fritidshus.

Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av lagertält.

Nybyggnad av paviljong i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 3 st paviljonger och 4 st förråd.

Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av industri med lagertält.

Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av toalett i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av toalett anpassad för rullstolar.

Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Reftele 2:5,3:1,Rosendal 1:7,Sibbo 1:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Vä 5:3,6:5,6:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärmtak.

Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.

Anläggande av GC-väg, Gislegatan i Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart år 2017.Längd 600 m.

Omläggning av parkeringsplats vid vårdcentralen i Smålandsstenar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 för planerad byggstart 2017.

Anläggande av gc-väg Eneströmsgatan, Gyllenforsområdet, Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Anläggande av spontan-/näridrottsplats i Burseryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Ombyggnad av trygghetsbostäder Ekbacken, Burseryd, Broaryd
Invändiga arbeten. Byte av kök m.m.

Lekplats Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Restaurering av Trekanten i Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Fönsterrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad 2017. Projektet avser renovering av fönster på kapellet. Totalt 15 stycken fönster.

Renovering av klockstapel i Gislaved
Projektet avser renovering av klockstapel. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat 2017.

Renovering av tornet vid Gislaveds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres tidigast under 2017.

Ny ventilation i Furutopp, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017.

Trafikmiljö, Danska Vägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2017.

Invändigt underhåll av väggar, tak, golv.
Kyrkoantikvarisk ersättning 2017

Byte av klimatstyrsystem i Villstads kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad 2017. Avser byte av klimatstyrsystem i Villstads kyrka.

Renovering av fönster på kyrka i Gislaved
Projektet avser renovering av fönster inkl målning av takfot.

Anläggande av park vid Nordinskolan, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning av industri (virkesförråd).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: