Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka.
Ombyggnad av väg 26 mellan Smålandsstenar-Gislaved
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, viltstyrningsåtgärder, skydd av vattentäkter.
Nybyggnad av samlingslokal i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020. Etapp 2 omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Nybyggnad av bilservice mm i Gislaved
Förhandlingar pågår med intresserad byggherre. Uppskattad start och kostnad. Exploateringen är klar.
Nybyggnad av panncentral i Gislaved
Avser nybyggnad av en prefab panncentral samt anläggande av ca 1000 m fjärrvärmerör.
Nybyggnad av flerbostadshus i Reftele, Gislaved
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 14 lägenheter, i 2 våningar med souterräng.
Ombyggnad till förskola och fritids i Anderstorp
Avser ombyggnad av Åsenskolan byggnad C för förskole- och fritidshemsverksamhet. Den befintliga byggnaden är uppförd i huvudsak 4 våningar. Ombyggnad av befintlig byggnad innefattandes ändring av planlösning samt nya ytskikt. Nybyggnad av trapp- och hissbyggnad samt ett miljöhus. Nya el och vvs installationer. Ny markanläggning. Berörd yta: Ombyggnad: ca 1375 kvm BRA. Nybyggnad: Miljöhus ca 61 kvm BRA. Hiss/trapphus ca 39 kvm BRA.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Ny överföringsledning mellan Smålandsstenar-Burseryd
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 1 mil.
Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.
Ombyggnad/renovering av simhall i Smålandsstenar
Omfattning oklar. Byggstart kan ej anges. Förslag finns för profilering mot rehabiliteringsbad.
Nybyggnad av produktionslokal i Gislaved
Förhandsbesked för nybyggnad av produktionslokal.
Utbyggnad av bredbandsnät Fiber 35, Gislaved
Avser utbyggnad av fiber till fastigheter på landsbygden mellan Smålandsstenar-Burseryd.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av butik i Gislaved
Avser ombyggnad av ventilation i butikslokal.
Ombyggnad av Valdshult Kyrka
Avser renovering av Valdhults kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Byggstart tidigast hösten 2016. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats för lagning av läckage i tornspira, tillgänglighetsanpassning samt utvändig renovering av fönster, tak och träfasad.
Ombyggnad av kyrka i Öreryd Kyrka
Avser renovering av Öreryds kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Omläggning av tak på Mariagården i Smålandsstenar
Avser takomläggning på äldreboendet Mariagården.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager ca 1500 kvm.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad.
Anläggande av gång- och cykelväg Glasbruksgatan i Gislaved
Längd 220 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Invändigt underhåll i simhall, Gislaved
Avser 25 st nya inloppsdysor, anpassning av 14 st skvalpränneutlopp, 9 st bottenutlopp och lejdare. Banmarkering 1,2 mm till respektive bana.
Fasadrenovering av Töråshallen i Anderstorp
Avser fasadrenovering på Töråshallen.
Installation av värmesystem i Gislaved
Avser installation av vattenburet värmesystem till Gisletorp lokaler AB.
Anläggande av gc-väg, Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2020.
Utvändigt underhåll av förskola i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av förskolebyggnad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Gislaved
Anmälan för väsentlig ändring av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Aver montering av entrépartier.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luftbehandlingssystem, demontering av befintliga till- och frånluftsdon och kanaler enl. ritningar. Nytt luftbehandlingsaggregat.
Nybyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Invändigt underhåll av hotell i Gislaved
Avser väsentlig ändring av va för hotell.
Nybyggnad av carport i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplats och nybyggnad av carport och cykelskjul.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av ställverk i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av telestation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av plank i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av väderskydd (utbyte av befintligt).
Tillbyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för påbyggnad av tak på garage och förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med skärm samt utvändig ändring (dörrar).
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärm.
Ombyggnad för gym i Gislaved
Avser ombyggnad för gym samt installation av ny toalett.
Nybyggnad av gäststuga i Gislaved
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad ( gäststuga).
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Gislaved
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av gäststuga i Gislaved
Rivningslov för rivning av gäststuga (3 st).
Rivning av skärmtak i Gislaved
Rivningslov för rivning av skärmtak på flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Anläggande av gc-väg i Gislaved
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.
Anläggande av gc-väg i Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Trafikverket ansvarar för projektet och kommunen delfinansierar.
Reningsfunktion för triförorenat grundvatten - Lacko -, Gislaved
Upphandlad entreprenör ska se till att grundvatten fortsätter att pumpas upp och renas från klorerade kolväten. Vilken teknisk installation som används är upp till entreprenören så länge som reningsfunktionen upprätthålls. Grundvattnet som behandlas innehåller höga halter järn varför pumpar och reningsutrustning slammar igen och är i behov av kontinuerlig rening
Tillbyggnad av bilverkstad i Gislaved
Anmälan för tillbyggnad av bilverkstad (attefallsåtgärd).
Ny spånsug i slöjdsal Ölmestadskolan i Färgelanda
Projektet avser installation av 1 spånsuganläggning i träslöjdsal.
Rivning vid Villstadsskolan, Gislaved
Omfattar en mindre rivning av ventilation intill villstadsskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: