Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

Anläggande av inomhusskidanläggning m.m i Hestra
Planerna avser en inomhusskidbacke och inomhusanläggning med restaurang, café, konferens, bad, bastu VIP-rum, omklädningsrum, balkongbar och skidutrustningsbutik. Ytan på alpindelen är ca 50.000 m2, längdåkningsdelen ca 10.400 m2 (650 m x 16 m) och servicedelen ca 2.500 m2. Servicebyggnaden i fyra plan. Allt byggs i en huskropp med flera huskroppar inuti. Parkering med ca 500 - 600 platser. Bygget sker i två etapper. Projektet kommer inte att utföras närmaste tiden, byggstart är oviss.. Ansöker om EU-medel.
Nybyggnad av hotell i Hestra
Planerna ligger på is. Ovisst om och när de kan komma till utförande.
Nybyggnad av fastbränslepanna i Gislaved
Avser tillbyggnad för ny fastbränslepanna (FB2) vid Gislaveds Energirings fjärrvärmecentral mellan Gislaved och Anderstorp. Entreprenaden omfattar leverans av en komplett pannanläggning from bränslelager (planlager) tom skorstensmynningen. Kringutrustning såsom kanaler, rör, isolering, armaturer, pumpar, elkraft, instrument, styr- och övervakningssystem ingår.
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av simhall och nybyggnad av idrottshall. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av samlingslokal i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av bostäder i Hestra, Gislaved
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i en huskropp med fyra våningar.
Utbyggnad av skidby i Hestra
Planerna ligger på is. Ovisst om och när de kan komma till utförande.
Ombyggnad av väg 26/40/47 vid trafikplats Hedenstorp
Kapacitetsförstärkning. Fri högersväng förbi rondellen för trafik från Jönköping (väg 40) mot Habo/Mullsjö/Falköping (väg 26/47/195) samt breddning av avfarten från väg 40. Även väg 26/47/195 ska breddas i södergående riktning in mot rondellen för att minska köerna.
Nybyggnad av bilservice mm i Gislaved
Förhandlingar pågår med intresserad byggherre. Uppskattad start och kostnad. Exploateringen är klar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad till förskola och fritids i Anderstorp
Avser ombyggnad av Åsenskolan byggnad C för förskole- och fritidshemsverksamhet. Den befintliga byggnaden är uppförd i huvudsak 4 våningar. Ombyggnad av befintlig byggnad innefattandes ändring av planlösning samt nya ytskikt. Nybyggnad av trapp- och hissbyggnad samt ett miljöhus. Nya el och vvs installationer. Ny markanläggning. Berörd yta: Ombyggnad: ca 1375 kvm BRA. Nybyggnad: Miljöhus ca 61 kvm BRA. Hiss/trapphus ca 39 kvm BRA.
Nybyggnad av panncentral i Gislaved
Avser nybyggnad av en prefab panncentral samt anläggande av ca 1000 m fjärrvärmerör.
Nybyggnad av flerbostadshus i Anderstorp
Nybyggnad av ett punkthus, 4 våningar, 16 lägenheter, kooperativa hyresrätter samt vindsvåning med förråd och teknik samt miljöhus.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata. Ytterligare omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av industri i Broaryd
Totalt cirka 18,000 m2. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.
Ombyggnad av äldreboende i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Smålandsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.
Nyanläggning av Va-ledning, Isaberg, Gislaved
Avser nyanläggning av VA-ledningar runt berget. Projektet omfattar även nya brunnar och pumpstationer.
Bussangöring och parkering, Gisle
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2018.
Utbyggnad av VA till Vik fritidshusområde i Gislaved
Även påkoppling Hestraviken. Utföres ev. under 2018 och 2019.
Utbyggnad av bredbandsnät Fiber 35, Gislaved
Avser utbyggnad av fiber till fastigheter på landsbygden mellan Smålandsstenar-Burseryd.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Anläggande av gång- och cykelväg Ågatan i Anderstorp
Längd 2.190 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Ombyggnad för cykelväg i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget 2014-2018. Ombyggnad av vägområden för att få plats med cykelväg.
Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.
Omläggning av tak på Mariagården i Smålandsstenar
Avser takomläggning på äldreboendet Mariagården.
Ombyggnad av kyrka i Öreryd Kyrka
Avser renovering av Öreryds kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad.
Invändigt underhåll i simhall, Gislaved
Avser 25 st nya inloppsdysor, anpassning av 14 st skvalpränneutlopp, 9 st bottenutlopp och lejdare. Banmarkering 1,2 mm till respektive bana.
Fasadrenovering av Töråshallen i Anderstorp
Avser fasadrenovering på Töråshallen.
Installation av värmesystem i Gislaved
Avser installation av vattenburet värmesystem till Gisletorp lokaler AB.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Anläggande av gång- och cykelväg Glasbruksgatan i Gislaved
Längd 220 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser ombyggnad från tandläkarmottagning till 2 lägenheter.
Förbättring av tillgänglighet i Gislaveds kyrka
Tillgänglighetsanpassning av entré.
Anläggande av gång- och cykelväg Norra Nissastigen i Gislaved
Längd 800 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Anläggande av gång- och cykelväg Norra Storgatan i Gislaved
Längd 730 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Anläggande av GC-väg Hestra Ådalen
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020
Tillbyggnad av fläktrum i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skola (fläktrum).
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från affärshus till hyresbostäder.
Ombyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från restaurang till affärshus.
Nybyggnad av hiss på Villstadskolan i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av hiss vid skola.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luftbehandlingssystem, demontering av befintliga till- och frånluftsdon och kanaler enl. ritningar. Nytt luftbehandlingsaggregat.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Aver montering av entrépartier.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av väderskydd (utbyte av befintligt).
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad för gym i Gislaved
Avser ombyggnad för gym samt installation av ny toalett.
Nybyggnad av mast i Gislaved
Bygglov för uppsättning av mast 30 m och nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av affärslokaler (regnskydd, vikport) samt anläggande av cykelskydd och laddstationer.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Nybyggnad av silotorn 4 st.
Nybyggnad av friggebod i Gislaved
Nybyggnad och flyttning av grillkåta.
Rivning av barack i Gislaved
Rivning av boendemoduler.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av bostadshus och förrådsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av gäststuga i Gislaved
Rivningslov för rivning av gäststuga (3 st).
Rivning av skärmtak i Gislaved
Rivningslov för rivning av skärmtak på flerbostadshus.
Nybyggnad av regionnät i Gislaved
Strandskyddsdispens för anordning av sjökabel vid bolmen.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lagertält samt rivningslov för rivning av bef.tält.
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Utvändig ändring skola.
Ombyggnad av gym i Gislaved
Ändrad användning från garage/förråd till träningslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av garage i Gislaved
Ändring av bygglov för nybyggnad av garage samt anordning av parkeringplats.
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Ändring av bygglov för nybyggnad av nätstation.
Reningsfunktion för triförorenat grundvatten - Lacko -, Gislaved
Upphandlad entreprenör ska se till att grundvatten fortsätter att pumpas upp och renas från klorerade kolväten. Vilken teknisk installation som används är upp till entreprenören så länge som reningsfunktionen upprätthålls. Grundvattnet som behandlas innehåller höga halter järn varför pumpar och reningsutrustning slammar igen och är i behov av kontinuerlig rening
Anläggande av gc-väg i Anderstorp, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2018.
Anläggande av lekplats Anderstorp-Moen
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2018.
Anläggande av lekplats Broaryd, Burseryd
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2018.
Tillbyggnad av bilverkstad i Gislaved
Anmälan för tillbyggnad av bilverkstad (attefallsåtgärd).
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av förskola i Gislaved
Avser målning av förskolebyggnad.
Anläggande av gång- och cykelväg Danska vägen i Gislaved
Längd 300 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Utbyte av tunneldiskmaskin i Gislaved
Avser utbyte av tunneldiskmaskin på Nordinskolan.
Anläggande av gång- och cykelväg Stinsgatan i Gislaved
Längd 150 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Ny spånsug i slöjdsal Ölmestadskolan i Färgelanda
Projektet avser installation av 1 spånsuganläggning i träslöjdsal.
Pendelparkering vid Henja östra industriområde, Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Pendelparkering Henja Östra industriområde, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2018.
Trafikmiljö, Ågatan Brogatan, Anderstorp
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2018.
Anläggande av gc-väg, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2018.
Anläggande av VA-ledning på Isaberg
0,2 mkr upptaget 2015 i investeringsplanen avseende projektering. Byggstart efter 2017. Okänd kostnad.
Dränering och avvattning vid kyrka i Gislaved
Avser dränering samt avvattning vid Ås kyrka.
Rivning vid Villstadsskolan, Gislaved
Omfattar en mindre rivning av ventilation intill villstadsskolan.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Utvändig ändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: