Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö
Uppförande av en ny huskropp som innefattar ny huvudentré med tillhörande funktioner, restaurang och café, operationsavdelning med IVA m.m. samt teknisk försörjning. Ny elstation som ska innehålla högspänningsställverk med kontrollrum, 3st. Huset ska sammanbyggas med befintligt sjukhus via en ljusgård. Även ombyggnad av befintlig anslutning mot resterande sjukhus ska ske, t.ex. yttervägg, ytor i plan 2 och 3. Total bruttoarea ca 29.000 kvm. Bruttovolym ca 120.000 kbm. Behandlad tomtarea ca 10.000 kvm. Markarbetet påbörjas i februari 2016. ALT Hiss upphandlad för hissar och rulltrappor.
Nybyggnad av väg 40 förbi Eksjö
Ny väg söder om Eksjö tätort med omväxlande ett respektive två körfält. Ny väglängd är 6,7 km.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i form av punkthus, ca 50-60 tal bostäder.
Nybyggnad av Ciselören, Eksjö
I Augusti 2015 utbröt en storbrand på fastigheten Ciselören 1 i Gamla stan, Eksjö. Den drabbade byggnaden gick under namnet Forsellska gården och var ett av Eksjös äldsta och största trähus. Planer finns för att återuppbygga Forsellska gården.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i form av punkthus, ca 20 tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av radhus i bostadsrättsform.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av 20 radhus i bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av 2 st radhus med 8 lägenheter, samt 1 st flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av 1 st radhus med 4 lägenheter, samt 1 st flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av parhus och radhus i Eksjö
Avser nybyggnad av 19 lägenheter i par- och radhus. Radhusen består av fem huskroppar med 3 lägenheter i varje huskropp. Parhusen består av två huskroppar med två lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av parhus i Eksjö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av par/radhus.
Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse.
Nybyggnad al LSS-boende i Eksjö
Avser nybyggnad av guppbostäder med totalt sex lägenheter för personer inom LSS. Lägenheterna planeras bli tvårumslägenheter om 40 kvadratmeter med eget kök och uteplats. Fastigheten ska man bygga i ett plan med tillhörande gemensamhetsutrymmen som kök, allrum, uteplats och tv-rum.
Ombyggnad av vårdhem Långanäs i Eksjö
Avser helrenovering av fristående byggnad inom SiS ungdomshem Långanäs, samt nybyggnad av intilliggande rastgård med ytan ca 140 kvm. Bl a ytskiktsrenovering, vissa planlösningsändringar, installationsarbeten, ny sprinklerinstallation, nya säkerhetspartier och fönster.Berörd yta entréplan är ca 700 kvm, vissa arbeten kommer att behöva utföras på vinds- och källarplan.
Anslutning till kommunalt VA i Mycklaflon m fl, Eksjö
Projektet omfattar att förse Förnäs, Mycklaflons camping, Gumarp och Näset med kommunalt VA. Ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Totalt handlar det om ca 70 fastigheter och Mycklaflons camping.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns för flerbostadshus. Ny detaljplan krävs.
Exploateringsarbete för nybyggnad av bostäder i Kvarnarp, Eksjö
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inom kv. Ängsviolen, Eksjö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser ombyggnad av källarlokal till 10 st lägenheter.
Ombyggnad av röntgenarkivet, Eksjö
Projektet innebär ombyggnation av befintligt röntgenarkiv till ny avdelning för demonstration och samtalsrum för röntgen.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö
I etapp 2 berörs ombyggnad av Teknikum till förskola med 3 avdelningar.
VA-utbyggnad Södra Hunsnäsen i Eksjö
Omfattar schakt, anläggning och återställning för vatten- och tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation.
Renovering av hygienutrymmen i Eksjö
Projektet omfattar renovering av hygienutrymmen och WC-grupp på 3 st våningsplan. Ytskikt ska bytas samt nya avlopps- och vattenstammar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola till HVB-boende i Eksjö
Avser ombyggnad av huvudbyggnaden vid Kvarnarps Gård med bla nya elevrum, duschutrymmen, nytt serveringskök, upprustning av bef samlingssalar, matsalar mm
Ramavtal avseende hantverkstjänster - Måleriarbete, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende hantverkstjänster - Måleriarbete. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - VS-arbeten, Eksjö Kommun
Ramavtal, vs-arbeten. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Avser ett provhus från den nya fabriken i Eksjö.
Ventilationsarbeten i trapphus, Eksjö
Avser option från projekt ID 1485196. Ny ventilation i trapphus.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads konstruktion affärslokaler.
Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg utmed Försjövägen till badplatsen i Movänta camping. En hastighetsdämpande åtgärd kommer att skapas vid ett övergångställe som kommer att anläggas nära Hults samhälle.s
Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bensinstation i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta Nybyggnad Bensinstation.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad lagerlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov ombyggnad av del av affär och förråd till lägenheter.
Takrenovering Räddningstjänsten i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd.
Ombyggnad av vårdcentral i Eksjö
Bygglov ändrad användning från hvb-hem till undervisning/omsorg.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Bygglov ändrad användning flerbostadshus, lägenhet till familjedaghem.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad industrilokaler.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Eksjö
Bygglov ändrad användning av kontor/butik till restaurang/butik.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Eksjö
Bygglov ändrad användning av simhall till motionshall.
Ombyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov ändrad användning av stuga till komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenheter i Eksjö
Bygglov ändrad användning från cykelverkstad till två lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov ändring av marknivå.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Förhandsbesked nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Strandskyddsdispens nybyggnad förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Eksjö
Utvändig ändring av kyrka/förskola, solceller på tak.
Tillbyggnad av scen i Eksjö
Bygglov tak till scen.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat för nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av samlingslokal i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat tillbyggnad samlingslokaler.
Nybyggnad av återvinningsstation i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad återvinningsstation.
Nybyggnad av automatstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad automatstation för drivmedel.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov nybyggnad cykelgarage.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov Nybyggnad Komplementbyggnad tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad teknikhus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eksjö
Avser utvändig ändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.
Målningsrenovering fasad på stadshuset i Eksjö
Planerade underhållsåtgärder. Byggstart tidigast 2018. Kostnad okänd.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Ändrad användning flerbostadshus, lagerlokal till föreningslokal.
Ny belysningsinstallation i Norrtullskolan, Eksjö vid skola i Eksjö
Avser ny belysning i 10 klassrum i Norrtullskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: