Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

Ombyggnad, tillbyggnad och renovering av Prästängsskolan
Projektet avser ombyggnad för anpassning till sex förskoleavdelningar samt ett tilllagningskök.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i form av punkthus, ca 55-60 tal bostäder.
Sanering av mark i Mariannelund
Projektet ligger stilla. Provtagningar kommer att göras i egen regi. Oklar när saneringsarbete kommer att utföras. Uppskattad framflyttad byggstart. Marktäckning el. bortschaktning av massor
Åtgärdande av tak och fasader m.m. på flerbostadshus i Eksjö, etapp 5
Åtgärdande av tak, fasader, fönster och balkonger. Kostnad okänd.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av 13 radhus i bostadsrätt.
Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö
I etapp 2 berörs ombyggnad av Teknikum till förskola med 3 avdelningar.
Renovering av hygienutrymmen i Eksjö
Projektet omfattar renovering av hygienutrymmen och WC-grupp på 3 st våningsplan. Ytskikt ska bytas samt nya avlopps- och vattenstammar. Uppskattad kostnad.
Anläggande av brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp, Eksjö kommun
Objektet avser schakt, anläggning och återställning för brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp i Eksjö kommun.
Rivning och nybyggnad av bro över Eksjöån på Grenadjärgatan i Eksö
Avser rivning av befintlig bro och utförande av ny bro över Eksjöån på Grenadjärgatan samt ombyggnad av VA-anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser renovering av husfabrik samt tillbyggnad med ca 200 kvm.
Nybyggnad av förråd/maskinhall i Eksjö
Avser nybyggnad av förråd/maskinhall.
Ombyggnad av cafeteria, duschar och bastu i Eksjö simhall
Objektet avser ombyggnad av kök, cafeteria, reception, duschar och bastu i Eksjö simhall.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - bygg, Eksjö Kommun
Löpande underhåll av ca 125 fastigheter. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Anläggande av GC-väg, Hunsnäsen, Eksjö
Planer på att flytta en gc-väg som går runt sjön så att den ej går bredvid motorvägen.
Installation av domstolstele, Eksjö Tingsrätt
Avser domstolstele till Eksjö tingsrätt
Anslutning till kommunalt avlopp i Mariannelund
Avser nybyggnad av anläggning av tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation i mark som är beläget i Eksjö kommun, 40km öster om centrala Eksjö.
Nybyggnad av minsökbana för hund på Ränneslätts skjutfält, Eksjö Garnison
Objektet avser en inhägnad minsökbana för hundar med tillhörande kabeldragning för att koppla upp anläggningen med fiber, beläget inom Eksjö garnisonsområde, på Ränneslätts skjutfält.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov ändrad användning, vårdlokaler till utbildning skola.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 2
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov ändrad användning av lokaler till skola.
Nybyggnad av grupphus i Eksjö
Avser nybyggnad husfabrik samt gruppbyggda småhus/radhus som kommer bli först att bli levererade därifrån.
Ombyggnad av vårdhem i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads konstruktion och brandskydd vårdlokaler.
Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg från Hult till Movänta.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Tillbyggnad industrilokaler.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Ändrad användning flerbostadshus , från lägenheter till familjedaghem.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eksjö
Bygglov utvändig ändring restaurang.
Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat ändrad användning av samlingslokaler till förskola.
Ombyggnad av konserthus i Eksjö
Bygglov ändrad användning från växthus till evenemangslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eksjö
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Nybyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Eksjö
Strandskyddsdispens för anordning av sittplatå i trä.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Planer för ändring av byggnads planlösning i flerbostadshus.
Nybyggnad av dagvattensystem vid Nifsarp Industriområde, Eksjö kommun
Objektet avser nybyggnad av dagvattensystem för industriområdet Nifsarp. Total bruttoarea ca 7 ha (etapp 1) + 5,9 m2 (etapp 2, option).
Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser tillbyggnad med tältlösning under sommaren.
Tillbyggnad av kontor i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad kontorslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: