Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

Nybyggnad av flerbostadshus i kv. Lunden, etapp 2, Eksjö
Etapp 2 och 3 är sammanslagna till ett projekt, uppförande av 49 lägenheter. Nybyggnad av 2 stycken lamellhus med 33 stycken respektive 16 stycken lägenheter samt tillhörande markanläggningar. 2-3 r.o.k

Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Omfattar nybyggnad av industrihus i Vallnäs.

Ombyggnad, tillbyggnad och renovering av Prästängsskolan
Projektet avser ombyggnad för anpassning till sex förskoleavdelningar samt ett tilllagningskök.

Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i området. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Eksjö
Detaljplan som syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Området ligger nordost om I12-området intill Sjöängen.

Åtgärdande av tak och fasader m.m. på flerbostadshus i Eksjö, etapp 4
Åtgärdande av tak, fasader, fönster och balkonger. Kostnad okänd.

Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.

Ev. anläggande av ledning för dricksvatten från Eksjö till Höreda

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö

Nyb av verksamhetsomr (trafikplats Eksjö centrum) i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Sjövik, Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark

Anslutning till kommunalt avlopp i Mariannelund
Avser nybyggnad av anläggning av tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation i mark som är beläget i Eksjö kommun, 40km öster om centrala Eksjö.

Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.

Nybyggnad av kontor i Eksjö
Nybyggnad av kontor. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad start och kostnad. 2,5 hektar mark.

Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.

VA-utbyggnad Norra Hunsnäsen i Eksjö
Omfattar schakt, anläggning och återställning för vatten- och tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation.

Ombyggnad av befintliga lokaler dagsuppvakningsavdelning, Eksjö
Projektet avser ombyggnation av befintliga lokaler i hus 26 plan 4 på Höglandssjukhuset Eksjö till ny dagsuppvakningsavdelning (Duva)

Nybyggnad och rivning av avloppspumpstation i Mariannelund
Projektet avser innehållande av markarbeten, anläggande och byggnation av avloppspumpstation, demontering av befintlig avloppspumpstation, installationsarbeten och utbildning av driftspersonal. Avloppspumpstationen i Rälen ska ersättas med en nybyggd avloppspumpstation med överbyggnad.

Relining av spillvattenledningar vid Höglandssjukhuset, Eksjö
Relining av spillvattensammar med infordringsmetod på Hus 26 som består av 5 plan. Plan 2: Avfallsanläggning och Friskhus. Plan 3: Medicinsk vårdenhet D. Plan 4: Intensiv vårdsavdelning. Plan 5: Ortopedisk vårdenhet. Plan 6: Jourrum och fläktrum. Uppskattad kostnad.

Åtgärdande av tak på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Kostnad okänd.

Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Utföres under 2017-2018. Kostnad okänd.

Nybyggnad av tvätthall i Eksjö
Nybyggnad av biltvätt -"gör det självtvätt" personbilar.

Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser ombyggnad i restaurangköket på campingen i Eksjö.

Utökning av parkeringsplatser i Eksjö
Planer finns för utökning av Bryggeritomten med parkeringsplatser intill Höglands sjukhuset.

Utbyggnad av fiber för bredband Härstorp-Grimmestorp, Eksjö
Utbyggnad av fiber för bredband, telefoni och TV till villor. Kostnad okänd.

Anläggande av GC-väg, Hunsnäsen, Eksjö
Skall flytta en gc-väg som går runt sjön så vägen ej går bredvid motorväg.

Renovering av idrottshall vid skola i Eksjö
Renovering gällande invändiga ytskikt samt mindre el & vvs arbeten.

Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg från Hult till Movänta.

Inventering av potentiella förorenade områden, Eksjö kommun
Uppdraget omfattar att göra en fortsatt inventering av nedlagda kommunala hushållsdeponier enligt MIFO fas 1. De objekt som är aktuella är Bruzaholm avfallsupplag nr 31, Eksjö avfallsupplag nr 12 och Mariannelunds avfallsupplag nr 61.

Nybyggnad av parhus i Eksjö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av par/radhus.

Utbyggnad av fiber för bredband m.m. i Hult, etapp 4, Eksjö
Utbyggnad av fiber för bredband, telefoni och TV till villor. Byggstart ev. 2017. Kostnad okänd.

Ombyggnad av studentlägenhet i Eksjö
Ändrad användning av kontorslokaler till studentboende.

Ombyggnad av skola i Eksjö
Anmälan installation eller ändring av ventilation skola.

Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokaler på 2200 kvm.

Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Avser ändrad användning från lagerlokal till affärslokaler.

Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Nybyggnad av industrilokaler.

Ombyggnad av gym i Eksjö
Bygglov ändrad användning förrådsbyggnad till gym.

Ombyggnad av gruppbostad i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till lss.

Nybyggnad av lager i Eksjö
Omfattar nybyggnad lager.

Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Avser ändrad användning kontor till en lägenhet.

Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Avser schaktning av marknivå ca halv meter intill industribyggnaden.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av campingstuga i Eksjö
Bygglov nybyggnad 2 st campingstugor.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov nybyggnad garage och carport, ändring av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler till bostad.

Ombyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning enbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Eksjö
Nybyggnad av nätstation.

Ombyggnad av gym i Eksjö
Omfattar ändrad användning förråd till träningslokaler.

Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Anmälan installation eller ändring av hiss samlingslokaler.

Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokaler.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: