Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

Nybyggnad av husfabrik i Eksjö
Nybyggnad av industrilokaler för hustillverkning samt kontor, matsal och lager.
Nybyggnad av Ciselören, Eksjö
I Augusti 2015 utbröt en storbrand på fastigheten Ciselören 1 i Gamla stan, Eksjö! Den drabbade byggnaden gick under namnet Forsellska gården och var ett av Eksjös äldsta och största trähus. Ett stort hål på en strategisk plats mitt i stadens hjärta uppstod efter branden.
Ombyggnad, tillbyggnad och renovering av Prästängsskolan
Projektet avser ombyggnad för anpassning till sex förskoleavdelningar samt ett tilllagningskök.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt punkthus på ca 55-60 tal bostäder.
Sanering av mark i Mariannelund
Projektet ligger stilla. Provtagningar kommer att göras i egen regi. Oklar när saneringsarbete kommer att utföras. Uppskattad framflyttad byggstart. Marktäckning el. bortschaktning av massor
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Eksjö
Detaljplan som syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Området ligger nordost om I12-området intill Sjöängen.
Åtgärdande av tak och fasader m.m. på flerbostadshus i Eksjö, etapp 5
Åtgärdande av tak, fasader, fönster och balkonger. Kostnad okänd.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av 13 radhus i bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av hyresrätter.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokaler på 2200 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
Nybyggnad och rivning av avloppspumpstation i Mariannelund
Projektet avser innehållande av markarbeten, anläggande och byggnation av avloppspumpstation, demontering av befintlig avloppspumpstation, installationsarbeten och utbildning av driftspersonal. Avloppspumpstationen i Rälen ska ersättas med en nybyggd avloppspumpstation med överbyggnad.
Renovering av hygienutrymmen i Eksjö
Projektet omfattar renovering av hygienutrymmen och WC-grupp på 3 st våningsplan. Ytskikt ska bytas samt nya avlopps- och vattenstammar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av dagvattensystem vid Nifsarp Industriområde, Eksjö kommun
Objektet avser nybyggnad av dagvattensystem för industriområdet Nifsarp. Total bruttoarea ca 7 ha (etapp 1) + 5,9 m2 (etapp 2, option).
Anläggande av brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp, Eksjö kommun
Objektet avser schakt, anläggning och återställning för brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp i Eksjö kommun.
Rivning och nybyggnad av bro över Eksjöån på Grenadjärgatan i Eksö
Avser rivning av befintlig bro och utförande av ny bro över Eksjöån på Grenadjärgatan samt ombyggnad av VA-anläggning.
Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser ombyggnad i restaurangköket på campingen i Eksjö.
Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö
3 avdelningar. Kostnad uppskattad.
Nybyggnad av förråd/maskinhall i Eksjö
Avser nybyggnad av förråd/maskinhall.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Avser ändrad användning affärslokaler.
Ombyggnad av cafeteria, duschar och bastu i Eksjö simhall
Objektet avser ombyggnad av kök, cafeteria, reception, duschar och bastu i Eksjö simhall.
Renovering av idrottshall vid skola i Eksjö
Renovering gällande invändiga ytskikt samt mindre el & vvs arbeten.
Anslutning till kommunalt avlopp i Mariannelund
Avser nybyggnad av anläggning av tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation i mark som är beläget i Eksjö kommun, 40km öster om centrala Eksjö.
Nybyggnad av minsökbana för hund på Ränneslätts skjutfält, Eksjö Garnison
Objektet avser en inhägnad minsökbana för hundar med tillhörande kabeldragning för att koppla upp anläggningen med fiber, beläget inom Eksjö garnisonsområde, på Ränneslätts skjutfält.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Tillbyggnad industrilokaler.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Ändrad användning flerbostadshus , från lägenheter till familjedaghem.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 2
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället.
Ombyggnad av Stora Torget i centrala Eksjö, Etapp 1
Ombyggnation delar av torget inklusive ny möblering.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov ändrad användning, vårdlokaler till utbildning skola.
Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg från Hult till Movänta.
Nybyggnad av grupphus i Eksjö
Avser nybyggnad husfabrik samt gruppbyggda småhus/radhus som kommer bli först att bli levererade därifrån.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov ändrad användning av lokaler till skola.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eksjö
Bygglov utvändig ändring restaurang.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Omfattar nybyggnad lager.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eksjö
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Nybyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Eksjö
Strandskyddsdispens för anordning av sittplatå i trä.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler till bostad.
Ombyggnad av konserthus i Eksjö
Bygglov ändrad användning från växthus till evenemangslokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av två pumpstationer Mariannelund 9:1, Stocksnäs 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av två transformatorstationer Åsarp 2:1, Prosttorp 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat ändrad användning av samlingslokaler till förskola.
Tillbyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokal med ett elverk.
Tillbyggnad av kontor i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad kontorslokaler.
Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser tillbyggnad av uteservering av restaurang.
Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser tillbyggnad med tältlösning under sommaren.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Planer för ändring av byggnads planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Avser ändrad användning i affärslokaler.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: