Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östersund

Nybyggnad av flerbostadshus, kommersiella lokaler,Östersund
Uppförande av ca 250-300 lägenheter samt komersiella lokaler. Byggstart och kostnad uppskattad.

Uppförande av flerbostadshus vid Storsjö Strand, Östersund
Omfattning oklar. Kommer sälja mark till intresserade byggherrar.

Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Byggstart planeras för 2017. Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2017-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.

Nybyggnad av äldrebostäder i Remonthagen/främre delen
Planer i tidigt skede som ej är beslutade.

Nybyggnad av äldreboende i Östersund
Det kan bli fråga om annan byggplats, men för närvarande är bästa alternativet strax norr om Storsjöskolan. Eventuellt bygger man ca 64 lägenheter i två huskroppar.

Invändigt underhåll samt tillbyggnad av Storsjöteatern i Östersund
Projektet omfattar utbyggnad av scenförråd mot Storgatan, 4x6 meter, ny scenteknik, ombygnad av toaletter och hiss från nedre entrévåningen, ny ramp och nytt lyftbord ner till studioscenen och konferenslokaler, upprustning av konferensrummen Fredssalen och Thomésalen samt deras entreér med t.ex. toaletter, ny utrymningsväg från salongen vid stora scenen, ombyggnad med ramp i det gamla rökrummet för att skapa en mer tillgänglig entré, ombyggnad av café inkl köksdel, nybyggnad av bardisk i foajén, ombyggnad av artisområdet med ny hiss, nytt lyftbord, nya toaletter och ytskikt, ny el och nya ytskikt i fastigheten.

Nybyggnad av äldrebostäder i Remonthagen/bortre delen

Nybyggnad av hotell på Norr i Östersund
Genom planförslaget får planområdet sammanlagt ha högst ca 10200 m2 bruttoarea för hotell och tillfällig vistelse, kontor och centrum ändamål uppföras på fastigheten. Utöver den byggrätten får parkering ordnas i underjordiska garage. Avsikten är att den huvudsakliga användningen ska vara hotell eller kontor, men att det ska vara möjligt att komplettera den verksamheten med t.ex. idrottsändamål, mindre butiker, restaurang, hantverk etc.

Renovering/nybyggnad av skolor/förskolor
Omfattar utveckling av skolor i Östersund dom närmaste åren.

Nybygnad av Biltema-butik i Östersund

Nybyggnad av flerbostadshus i Storsjöstrand, Östersund
Avser uppförande av ett punkthus i 7 våningar med ca 25-28 lägenheter.

Nybyggnad av konsthall och magasin i Östersund
Nybyggnad av lokaler för konst och design samt kreativ verkstad och magasin. Byggnaden består av tre plan; källare, entréplan och utställningsvåning. Invigning skall ske i juni 2018.

Nybyggnad av förskola i Östersund
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med förskoledel i ett plan och allmänna delar med personal och kök m.m. i två plan. Nybyggnaden är på totalt 1880 kvm BTA fördelat på 1585 kvm för plan 1 respektive 295 kvm för plan 2.

Nybyggnad av bostäder, industrilokaler m.m. i Östersund
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att stycka av området för 17 nya bostadstomter samt en tomt för småindustri och hantverk. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder, industrilokaler m.m. i Östersund
Avser en fördjupad översiktsplan för Knytta-området.

Nybyggnad till bostäder i Lugnvik
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 15 lägenheter. Ett bolag kommer att bildas för projektet. Rivning av fd Semsåskolan se projektnummer 1238595.

Utbyggnad av Icabutik på Frösön
Butiksytan ska bli 380 kvadratmeter större och den andra tillbyggnaden ska bli lager- och personalutrymmen på 410 kvadratmeter eller totalt 820 kvadratmeter i två plan.

Utbyggnad av begravningsplatser i Östersund
Utökning av begravningsytan med 2,5 hektar. Ytan skall till största delen användas för begravningar av urnor, en mindre del för kistor. Kommer även att användas för muslimska begravningar. Utföres under två år, etapp 1 och 2.

Påbyggnad av lägenheter i Odenslund
Projektet ligger något vilande. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser en påbyggnad på befintlig affärslokal med 21 bostadsrättslägenheter i 3 huskroppar. En huskropp med 4 våningar, 1 huskropp med 3 våningar och 1 huskropp med 2 våningar. På taket även en altan ca 700 kvm.

Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Östersund
Östersundshem avser att bygga 32 st kedjehus. I denna entreprenad avser markarbeten för byggande av gator, gångvägar, tomtinfarter, allmänna grönytor, VA-ledningar, terrassering för bostadshus och carport, terrassering för gräsmattor på tomter och för betongplattytor och singelytor under trätrall i anslutning till hus. Samt markjobb för FV-ledningar, belysningskablar, gatubelysning och avfallsaläggning.

Nya hissar på Byggnad 08, Östersunds lasarett
Projektet omfattar utbyte av 4 större hissar och 2 mindre som ska bytas ut etappvis.

Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.

Nybyggnad av exploateringsområde i Östersund
Avser nytt exploateringsområde inför nybyggnation av flerbostadshus på 6 kvarter.

Markförvärv i Östersund
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av lägenheter i Östersund
Planer i tidigt skede. Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund
Planerat projekt i tidigt skede. Någon detaljplan är ej gjord.

Nybyggnad av äldreboende i Östersund
Planer finns för nybyggnad av någon form av äldreboende med plats för 10-12 boende.

Ny sjövattenledning i Östersund
Projektet avser ny sjövattenledning mellan Göviken och Östersunds Skidstadion. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad för mötesseparering på E14 mellan Brunflo-Pilgrimstad

Nybyggnad av gc-väg längs väg 592 genom Hara
3 km lång sträcka, 2,5 m bred gc-väg med belysning.

Räckesåtgärder längs väg 546 och 535 i Jämtlands län
Grusväg.

Upprustning av väg 801 i Jämtland
Grusväg.

Ombyggnad av risk- och krislab i Östersund
Objektet omfattar bland annat fasadändring på laboratorium samt installation av ny hiss.

Ombyggnad till konferensanläggning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av sportstugan till konferensanläggning med spa-/bastuavdelning i källaren.

Nytt bergvärmesystem för Frösö ridcenter, Frösön
Nybyggnad av värmesystem för bergvärme. Ersätter befintligt värmesystem och uppför ett nytt teknikutrymme i samband med detta.

Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.

Tillbyggnad av förskola i Östersund
Avser tillbyggnad av förskola, nybyggnad av förråd samt anläggning av parkeringsplatser.

Renovering av dusch och omklädningsrum på Storbadet.
Avser ytskiktsrenoveringar i dusch och omklädningsrum med wc etc på Storsjöbadet.

Anläggande av gc-väg på Frösön
Åtgärdsförslag cykelvägnät. 1155 m. Byggstart kan ej anges.

Ombyggnad av skola i Östersund
Objektet avser ombyggnad av skollokaler, uppdatering av ventilationsanläggning plan 6, hus 3, Solliden.

Nytt stationärt gaslager i Östersund
Avser utökning av det stationära gaslagret med större volym och högre tryck. Detta utförs genom upprättande av prefab-byggnad på platsen. Ingen byggnation krävs.

Ramavtal för service av högspänningsanläggningar, Östersund
Avtalet gäller 5 objekt inom Östersund och Frösön. Rådhuset, Södra Gröngatan 24 i Östersund Solliden, Sollidenvägen 62B, Östersund Storsjöbadet Krondikesvägen 95A i Östersund Palmcrantzskolan, Tegelbruksvägen 36 i Östersund Lövsta Företagscentrum, Lövstavägen 1, Frösön. Möjlighet till förlängning av avtalet med 1 + 1 år. Uppskattat värde.

Uppförande av attefallshus i Östersunds kommun
Projektet omfattar 4 grupper om 8-10 hus/grupp. Innanförskapshemmen är avsedda främst för nyanlända, men även för studenter och ungdomar som inte tagit sig in på arbetsmarknaden.

Utvändig rust samt nya lägenheter i flerbostadshus, Östersund
Upprustning av fasad på flerbostadshus, samt tillskapande av två nya lägenheter. En i vindsvåning och en i källarplan. Uppskattad kostnad.

Nyanläggning av begravningsplats inklusive ekonomibyggnad inom Ängsmon, Torvalla, Östersund.
Markarbeten för askgravar i olika former över en yta av c:a 26 000 m2. Ekonomibyggnad om c:a 150 m2 med tillhörande kör- och parkeringsytor samt väg för angöring.

Relining av stammar i flerbostadshus i Frösön
Planerat projekt. Byggstart tidigast 2017. Kostnad okänd.

Anläggande av supercykelväg i Östersund
Anläggande av supercykelväg efter Krondikesvägen. Cykelvägen fungerar ungefär som en motorväg fast för cyklister, där flera kan cykla i rad och vägen har en högsta tillåtna hastighet. Befintliga vägsträckor kommer att omfördelas för att ge plats för cykelvägen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Till- och ombyggnad av kontor och entré i Östersund
Avser en till- och ombyggnad av kontorshus med bl.a ny entrélösning samt åtgärder för ytskikt.

Installation av fjärrvärme i Kastalskolan i Östersund
Inga beslut fattade. Utföres tidigast 2017.

Konvertering och anslutning till fjärrvärme, Östersunds Camping
Etappen avser konvertering och anslutning av fjärrvärme till lägenheterna 113-139, totalt 27 st lgh i 4 huskroppar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning - från hotell till lägenhet.

Ombyggnad av cafeteria i Östersund
Bygglov Ändrad användning - från kontor till café.

Ombyggnad av utbildningslokal i Östersund
Bygglov ändrad användning av del av kontorshus till vuxenutbildning.

Nybyggnad av sedimentbassäng vid Storsjö strand
Avser ca 4000 kvm stor sedimentbassäng vid Storsjö strand, volym ca 10 340-25 430 kubik. Arbetena sker till största del i sjön.

Nybyggnad av radhus i Östersund
Avser nybyggnad av rad/kedjehus.

Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad. Byggkostnad och byggstart uppskattad.

Renovering av fasad på Östersunds gamla kyrka
Planerat projekt. Tillstånd sökt. Uppskattad byggstart och kostnad.

Sanering av förorenad mark i Östersund
Primär förorening PAH. Miljöteknisk markundersökning har utförts under 2014. Tidpunkt för ev. sanering kan ej anges. Kostnad okänd.

Åtgärdande av värmesystem i Stenhuset i Östersund
Projektering pågår. Omfattning osäker. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Rivning av förråd i Östersund
Anmälan rivning av 3 förrådsbyggnader.

Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus - från lokal till bostad.

Utvändigt underhåll av förråd i Östersund
Bygglov fasadändring på förråd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av 2 balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av tre balkonger på flerbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov nybyggnad av skärmtak för sopkärl.

Tillbyggnad av bageri i Östersund
Bygglov tillbyggnad av bagarstuga.

Laddstationer för elbussar, i Östersund.
Leverans och montage av 2 laddstationer och 2 pantografer för el bussar enligt det öppna gränsnittet OPPCharge. Leverans och montage av elskåp med plats för elmätare och strömtransformatorer. Serviceavtal för anläggningen. Överordnat system för övervakning och insamling av statisk från anläggningen.

Tillbyggnad av affärshus med entré i Östersund
Tillbyggnad av affärshus med entré/trapphus och skärmtak samt invändig ändring.

Uppförande av pergolor vid förskolor i Östersund
Objektet avser nybyggnad av pergolor för solskydd vid sandlådor på 17 st förskolor i kommunens regi. Där utöver är det aktuellt med 3 st pergolor som här upphandlas genom option. Arbetet kommer att utföras i etapper.

Nybyggnad av flytbrygga till Surfbukten i Östersund
Avser flytbrygga i betong inkl landfäste, ca 55 m.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser inglasning av några enstaka balkonger på flerbostadshus.

Installation av automatiskt brandlarm i Östersund
Entreprenaden omfattar installation av automatisk brandlarm på särskilt boende Myran.

Ombyggnad av förskola i Häggenås
Fyra innerväggar skall rivas vilket medför att angränsande installationer och ytskikt ska anpassas. Mellan entréerna på förskolan skall det breda skärmtaket förlängas.

Renovering av tvättstuga i Lit
Projektet omfattar renovering av tvättstuga vad gäller ytskikt, vatten- och avlopp samt maskininstallation. Maskininstallationen utförs av annan entreprenör.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: