Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östersund

Nybyggnad av bostäder i Frösön
Planer finns att bygga bostäder i frösö park intill hotellet. Totalt kan det komma att inrymmas 800 bostäder inom området. Uppskattad byggstart och kostnad. Oklart vilken hustyp det kommer bli.

Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Byggstart planeras för 2017. Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2017-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.

Nybyggnad av kommunhus i Östersund
Planer finns på ett nytt kommunhus omfattande cirka 700 arbetsplatser. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) på stadsdel Norr i Östersund. etapp 2
Avser två huskroppar med 24 lägenheter i varje huskropp, varav en med takterass. Under marken kommer ett gemensamt garage ingå med 50-talet parkeringsplatser. Samtliga lägenheter kommer att ha terrasser/balkonger.

Nybyggnad av äldrebostäder i Remonthagen/främre delen
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart och kostnad.

Invändigt underhåll samt tillbyggnad av Storsjöteatern i Östersund
Projektet omfattar utbyggnad av scenförråd mot Storgatan, 4x6 meter, ny scenteknik, ombygnad av toaletter och hiss från nedre entrévåningen, ny ramp och nytt lyftbord ner till studioscenen och konferenslokaler, upprustning av konferensrummen Fredssalen och Thomésalen samt deras entreér med t.ex. toaletter, ny utrymningsväg från salongen vid stora scenen, ombyggnad med ramp i det gamla rökrummet för att skapa en mer tillgänglig entré, ombyggnad av café inkl köksdel, nybyggnad av bardisk i foajén, ombyggnad av artisområdet med ny hiss, nytt lyftbord, nya toaletter och ytskikt, ny el och nya ytskikt i fastigheten.

Nybyggnad av studentlägenheter och kontor på Campus i Östersund
De tre övre planen blir studentboende med 80-90 st lägenheter och de tre nedre planen blir kontorslokaler samt ett underjordiskt garage med cirka 26 platser. Detaljplan finns.

Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.

Renovering/nybyggnad av skolor/förskolor
Omfattar utveckling av skolor i Östersund dom närmaste åren.

Nybyggnad av flerbostadshus i Storsjöstrand, Östersund
Detaljplanen är godkänd. Avser uppförande av ett punkthus i 7 våningar med ca 25-28 lägenheter.

Nybyggnad av konsthall och magasin i Östersund
Nybyggnad av lokaler för konst och design samt kreativ verkstad och magasin. Byggnaden består av tre plan; källare, entréplan och utställningsvåning. Invigning skall ske i juni 2018.

Nybyggnad av kedjehus i Östersund
Avser nybyggnad av 32 st kedjehus på Remonthagen i Östersund.

Nybyggnad av villor i Östersund
Avser nybyggnad av 21 stycken tvåplansvillor på den nya Fotbollsvägen. Bygget påbörjades under hösten 2016 och samtliga hus skall stå färdiga till våren 2018.

Nybyggnad av förskola i Östersund
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med förskoledel i ett plan och allmänna delar med personal och kök m.m. i två plan. Nybyggnaden av förskola är på totalt 2112 kvm BTA fördelat på 1581 kvm för plan 1 samt 531 kvm för plan 2.

Nybyggnad av bostäder, industrilokaler m.m. i Östersund
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att stycka av området för 17 nya bostadstomter samt en tomt för småindustri och hantverk. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Om- och tillbyggnad av ICA Maxi i Östersund
Avser en om- och tillbyggnad av personallokaler och butik vid ICA Maxi i Östersund.

Nybyggnad till bostäder i Lugnvik
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 15 lägenheter. Ett bolag kommer att bildas för projektet. Rivning av fd Semsåskolan se projektnummer 1238595.

Utbyggnad av Icabutik på Frösön
Butiksytan ska bli 380 kvadratmeter större och den andra tillbyggnaden ska bli lager- och personalutrymmen på 410 kvadratmeter eller totalt 820 kvadratmeter i två plan.

Påbyggnad av lägenheter i Odenslund
Projektet ligger något vilande. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser en påbyggnad på befintlig affärslokal med 21 bostadsrättslägenheter i 3 huskroppar. En huskropp med 4 våningar, 1 huskropp med 3 våningar och 1 huskropp med 2 våningar. På taket även en altan ca 700 kvm.

Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Östersund
Östersundshem avser att bygga 32 st kedjehus. I denna entreprenad avser markarbeten för byggande av gator, gångvägar, tomtinfarter, allmänna grönytor, VA-ledningar, terrassering för bostadshus och carport, terrassering för gräsmattor på tomter och för betongplattytor och singelytor under trätrall i anslutning till hus. Samt markjobb för FV-ledningar, belysningskablar, gatubelysning och avfallsaläggning.

Utbyggnad av begravningsplatser i Östersund
Utökning av begravningsytan med 2,5 hektar. Ytan skall till största delen användas för begravningar av urnor, en mindre del för kistor. Kommer även att användas för muslimska begravningar. Utföres under två år, etapp 1 och 2.

Nya hissar på Byggnad 08, Östersunds lasarett
Projektet omfattar utbyte av 4 större hissar och 2 mindre som ska bytas ut etappvis.

Nybyggnad av bostäder, kontor och butiker i Östersund

Nybyggnad av gc-väg längs väg 604 mellan Slandrom-Vallsundsbron
Avser ny gång och cykel-väg från Vallsundsbron v 592 och efter väg 604 söderut i riktning mot Brunfloviken. Totalt ca 4,5 km.

Ombyggnad för XL-Fresks i Östersund
Ombyggnad av XL-Bygg Fresks anläggning i Östersund. Målet är att förbättra logistiken och samtidigt utöka butiksytan.

Markförvärv i Östersund
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av lägenheter i Östersund
Planer i tidigt skede. Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund
Planerat projekt i tidigt skede. Någon detaljplan är ej gjord. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Östersund
Projektet omfattar fönsterbyte, byte av fasaddelar i trä samt reparation av balkonger.

Nybyggnad av äldreboende i Östersund
Planer finns för nybyggnad av någon form av äldreboende med plats för 10-12 boende.

Räckesåtgärder längs väg 546 och 535 i Jämtlands län
Grusväg.

Upprustning av väg 801 i Jämtland
Grusväg.

Ombyggnad av kontor i Östersund
Objektet omfattar bland annat fasadändring på kontorshus samt installation av ny hiss.

Nytt produktionskök vid sjukhuset i Östersund
Anpassning av lokalerna och förbättring av logistiken i samband med byte av köksutrustning.

Ombyggnad av hissar i Kv Solberg, etapp 1 Östersund
Avser renovering av ett antal hissar i Kv Solberg, Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59 och Tullgatan 8. Entreprenaden kommer att delas upp i två etapper. Option skall lämnas på etapp 2. Vilka hissar som ingår i vilken etapp avgör beställaren.

Ombyggnad av hissar i Kv Solberg, etapp 2 Östersund
Avser renovering av ett antal hissar i Kv Solberg, Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59 och Tullgatan 8. Entreprenaden kommer att delas upp i två etapper. Option skall lämnas på etapp 2. Vilka hissar som ingår i vilken etapp avgör beställaren. Uppskattad byggstart.

Nytt bergvärmesystem för Frösö ridcenter, Frösön
Nybyggnad av värmesystem för bergvärme. Ersätter befintligt värmesystem och uppför ett nytt teknikutrymme i samband med detta.

Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.

Renovering av dusch och omklädningsrum på Storbadet.
Avser ytskiktsrenoveringar i dusch och omklädningsrum med wc etc på Storsjöbadet.

Tillbyggnad av förskola i Östersund
Bygglov tillbyggnad av förskola, nybyggnad av förråd samt anläggning av parkeringsplatser.

Anläggande av gc-väg på Frösön
Åtgärdsförslag cykelvägnät. 1155 m. Byggstart kan ej anges.

Anläggande av mark och va för nybyggnad av attefallshus "Innanförskapshem",Östersund
Innanförskapshemmen är avsedda främst för nyanlända, men även för studenter och ungdomar som inte tagit sig in på arbetsmarknaden. Östersundshem avser att bygga ca 7 grupper inom Östersunds Kommun med 8-10 Attefallshus i varje grupp.

Nytt stationärt gaslager i Östersund
Avser utökning av det stationära gaslagret med större volym och högre tryck. Detta utförs genom upprättande av prefab-byggnad på platsen. Ingen byggnation krävs.

Ramavtal för service av högspänningsanläggningar, Östersund
Avtalet gäller 5 objekt inom Östersund och Frösön. Rådhuset, Södra Gröngatan 24 i Östersund Solliden, Sollidenvägen 62B, Östersund Storsjöbadet Krondikesvägen 95A i Östersund Palmcrantzskolan, Tegelbruksvägen 36 i Östersund Lövsta Företagscentrum, Lövstavägen 1, Frösön. Möjlighet till förlängning av avtalet med 1 + 1 år. Uppskattat värde.

Uppförande av attefallshus i Östersunds kommun
Projektet omfattar 4 grupper om 8-10 hus/grupp. Innanförskapshemmen är avsedda främst för nyanlända, men även för studenter och ungdomar som inte tagit sig in på arbetsmarknaden.

Ombyggnad av förskola i Häggenås
Fyra innerväggar skall rivas vilket medför att angränsande installationer och ytskikt ska anpassas. Mellan entréerna på förskolan skall det breda skärmtaket förlängas.

Nyanläggning av begravningsplats inklusive ekonomibyggnad inom Ängsmon, Torvalla, Östersund.
Markarbeten för askgravar i olika former över en yta av c:a 26 000 m2. Ekonomibyggnad om c:a 150 m2 med tillhörande kör- och parkeringsytor samt väg för angöring.

Relining av stammar i flerbostadshus i Frösön
Planerat projekt. Byggstart tidigast 2017. Kostnad okänd.

Anläggande av supercykelväg i Östersund
Anläggande av supercykelväg efter Krondikesvägen. Cykelvägen fungerar ungefär som en motorväg fast för cyklister, där flera kan cykla i rad och vägen har en högsta tillåtna hastighet. Befintliga vägsträckor kommer att omfördelas för att ge plats för cykelvägen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utvändig rust samt nya lägenheter i flerbostadshus, Östersund
Upprustning av fasad på flerbostadshus, samt tillskapande av två nya lägenheter. En i vindsvåning och en i källarplan. Uppskattad kostnad.

Installation av fjärrvärme i Kastalskolan i Östersund
Inga beslut fattade. Utföres tidigast 2017.

Ombyggnation av Bibliotek vid Treälvens skola
Omfattar ombyggnad av biblioteket vid Treälvens skola. Byggnadstekniskt innebär det att öppna upp innerväggar, ny RWC samt anpassning av rum till kontor. Ny golvmatta ska läggas på ca 115 kvm. Total ombyggnadsyta är 160 kvm.

Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad. Byggkostnad och byggstart uppskattad.

Renovering av fasad på Östersunds gamla kyrka
Planerat projekt. Tillstånd sökt. Uppskattad byggstart och kostnad.

Sanering av förorenad mark i Östersund
Primär förorening PAH. Miljöteknisk markundersökning har utförts under 2014. Tidpunkt för ev. sanering kan ej anges. Kostnad okänd.

Åtgärdande av värmesystem i Stenhuset i Östersund
Projektering pågår. Omfattning osäker. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Tillbyggnad av kontor i Östersund
Bygglov tillbyggnad av kontorshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning - från hotell till lägenhet.

Ombyggnad av cafeteria i Östersund
Bygglov Ändrad användning - från kontor till café.

Ombyggnad av utbildningslokal i Östersund
Bygglov ändrad användning av del av kontorshus till vuxenutbildning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Östersund
Bygglov nybyggnad av rad/kedjehus.

Nybyggnad av sedimentbassäng vid Storsjö strand
Avser ca 4000 kvm stor sedimentbassäng vid Storsjöstrand, volym ca 10 340-25 430 kubik. Arbetena sker till största del i sjön.

Upprustning av fasad på flerbostadshus i Östersund
Uppskattad byggstart och kostnad.

Rivning av förråd i Östersund
Anmälan rivning av 3 förrådsbyggnader.

Utvändigt underhåll av förråd i Östersund
Bygglov fasadändring på förråd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av 2 balkonger på flerbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov nybyggnad av skärmtak för sopkärl.

Tillbyggnad av bageri i Östersund
Bygglov tillbyggnad av bagarstuga.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av tre balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus - från lokal till bostad.

Laddstationer för elbussar, i Östersund.
Leverans och montage av 2 laddstationer och 2 pantografer för el bussar enligt det öppna gränsnittet OPPCharge. Leverans och montage av elskåp med plats för elmätare och strömtransformatorer. Serviceavtal för anläggningen. Överordnat system för övervakning och insamling av statisk från anläggningen.

Tillbyggnad av affärshus med entré i Östersund
Tillbyggnad av affärshus med entré/trapphus och skärmtak samt invändig ändring.

Nybyggnad av flytbrygga till Surfbukten i Östersund
Avser flytbrygga i betong inkl landfäste, ca 55 m.

Målning av tak på Östersunds gamla kyrka
Planerat projekt. Målning av plåttak. Uppskattad kostnad och byggstart.

Uppförande av pergolor vid förskolor i Östersund
Objektet avser nybyggnad av pergolor för solskydd vid sandlådor på 17 st förskolor i kommunens regi. Där utöver är det aktuellt med 3 st pergolor som här upphandlas genom option. Arbetet kommer att utföras i etapper.

Nybyggnad Flytbrygga
Objektet är beläget i Östersund, vid sjön Storsjön Objektets läge är i Storsjön. Surfbukten ligger på Frösön, mellan gångbron och Frösöbron. Bron är 55 meter lång

Uppförande av attefallshus på Frösön, Östersund
Uppförande av 1 grupp innehållande 8-10 stycken hus.Innanförskapshemmen är avsedda främst för nyanlända, men även för studenter och ungdomar som inte tagit sig in på arbetsmarknaden.

Uppförande av attefallshus på Körfältet, Östersund
Uppförande av 1 grupp innehållande 8-10 stycken hus.Innanförskapshemmen är avsedda främst för nyanlända, men även för studenter och ungdomar som inte tagit sig in på arbetsmarknaden.

Uppförande av attefallshus på Torvalla, Östersund
Uppförande av 1 grupp innehållande 8-10 stycken hus.Innanförskapshemmen är avsedda främst för nyanlända, men även för studenter och ungdomar som inte tagit sig in på arbetsmarknaden.

Installation av automatiskt brandlarm i Östersund
Entreprenaden omfattar installation av automatisk brandlarm på särskilt boende Myran.

Renovering av tvättstuga i Lit
Projektet omfattar renovering av tvättstuga vad gäller ytskikt, vatten- och avlopp samt maskininstallation. Maskininstallationen utförs av annan entreprenör.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: