Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Planer finns på nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus.

Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.

Sanering av förorenad mark i Varberg
Naturvårdsverket har beviljat bidrag med 91 miljoner kronor, att fördela mellan åren 2015 - 2024. Anbud kommer att infordras på marksaneringen. En byggnad som står på tomten måste helt eller delvis rivas. Oviss byggstart

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 42 lägenheter i tre till fem våningar samt parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus på Träslöv, Varberg
Anbudsförfrågan gällande konstruktör samt el-, vs-, ventilations- och stomentreprenörer utlämnas i augusti/september 2016. Avser tre punkthus på fyra och ett halvt våningsplan med totalt 63 lägenheter. Man bygger också ett gemensamt bibliotek samt en cykelverkstad. Inflyttning planerad till hösten 2018.

Tillbyggnad av skola i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av skola samt renovering. Utbyggnaden möjliggör för 720 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Varberg
Avser nybyggnad av bostäder och/eller hotell. Detaljplanarbete pågår under 2017.

Nybyggnad av bostadsrätter i Tvååker, Varberg
Avser nybyggnad av ca 30 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Tvååker, Varberg
Avser nybyggnad av ca 30 hyreslägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Tvååker, Varberg
Avser nybyggnad av ca 40 bostäder i blandad bebyggelse med parhus och villor.

Nybyggnad av förskola i Varberg
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Nybyggnad av hotell i Tvååker
Avser nybyggnad av hotell med 24 rum i fyra våningar samt en konferensdel med tre rum och spa-avdelning med bastu och pool. Totalt 2800 kvm.

Anpassning/lokaloptimering av skollokaler i Veddige, Varberg
Avser ombyggnad, anpassning/förändrad rumsindelning av F - 9 skola.

Utbyggnad av omformarstation i Varberg
Omformarhallar inkl spår samt nödvändiga anpassningar mot befintlig elkraftanläggning. Och utmatning till Varbergstunneln.

Om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt, Varberg
Avser om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt för bl.a säkerhetshöjande åtgärder. Tillbyggnad av en fastighet i anslutning till entrén med säkerhetskontroll och utökat väntrum. Tingssal 2 kommer att uppgraderas till en sal med förhöjd säkerhet. Tillbyggnad av en ny häktesdel med garage, häktesrum m.m. Ombyggnad på plan 3 och 4 där personalköket på plan 3 kommer att ersättas med kontorsrum. Plan 4 kommer det att byggas nya ytor för personalkök och bibliotek. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Tvååker, Varberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.

Om- och tillbyggnad av restaurang i Varberg
Avser etablering av restaurang och café i Rådhuset. Projektet kommer troligtvis att utföras i två etapper.

Tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Planer finns på påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad av markplan på kontorshus på Svärdfisken.

Nybyggnad av särskilt boende i Varberg
Planer finns på nybyggnad av särskilt boende.

Nyb campingstugor, servicebyggnader & reception i Varberg
Avser 10 stugor, tre servicebyggnader, reception och varmförråd. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av kontor i Varberg
Avser nybyggnad av kontor för Bravida i Varberg om ca 1500 kvm i två våningar.

Nybyggnad av omklädningsrum i Varberg
Objektet kommer troligen att utföras i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Avser omfogning av tegelfasad samt takbyte och dränering.

Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Avser omfogning av tegelfasad samt takbyte.

Installation av biogaspanna vid värmeverk i Varberg
Avser installation av en komplett biogaseldad panna med kringutrustning placerad i en container 20 fot. Pannan ska eldas med rötgas från det intilliggande reningsverket och producera värme till fjärrvärmeverket. Panna med kringutrustning ska uppfylla kraven enligt EGN 2014.

Schaktarbeten samt sluttäckning av Hunnestad deponi i Falkenberg
Avser att förbereda fastigheten för utgrävning, schakt samt fyll med berg för den kommande ÅVC samt sluttäckning av Hunnestad deponi.

Omdaning av torg och parkmiljö i Varberg
Avser ombyggnad av torg med ny markbeläggning, belysning och växtlighet.

Nybyggnad av biobränsleeldad panncentral i Tvååker
Anläggningen ska bestå av en biobränsleeldad panncentral i container/prefabutförande för fjärrvärmeleveranser inom Tvååker samhälle.

Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2013-2017.

Utvändigt underhåll av idrottshall i Varberg
Avser omfogning av tegelfasad, takbyte samt renovering av fönster.

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Varberg
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av radhus i Varberg
Avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i en våning.

Anläggande av park i Tvååker
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2014-2016. I projektet ingår även ca 250 meter gång- och cykelväg.

Ombyggnad av väg i Tvååker, Varbergs kommun
Avser ombyggnad av Fastarpsvägen, väg 760.

Anläggande av grönområde vid Göingegården i Varberg
Projektet avser anläggande av naturområde. Byggstart tidigast våren 2017.

Tak- och fasadunderhåll av flerbostadshus i Varberg
Avser tak- och fasadunderhåll samt målningsarbeten på Dolken 4.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät, Åkulla Fibernät Ekonomisk Förening
I Varbergs kommun Gödestad - Rolfstorp ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade till det befintliga fibernätet i Åkulla med omnejd.

Ombyggnad av luftningssystem vid reningsverk i Varberg
Avser utbyte av luftningssystem på Getteröverket. Befintlig blåsmaskinutrustning ska rivas ut och ersättas med ny. Dessutom ska en ny programvara för effektivare styrning installeras samt den automation som erfordras. I samband med detta ska även luftarmembranen i bassängerna bytas ut.

Hissrenoveringar för Varbergs Bostads AB 2017
Entreprenaden innefattar tre hissar vilka skall moderniseras och renoveras. Hissarna är belägna i bostadshus med hyreslägenheter. Objekt 1: Gatuadress: Ranelidsgatan 13, distrikt Syd Objekt 2: Gatuadress: Ranelidsgatan 15, distrikt Syd Objekt 3: Gatuadress: Ranelidsgatan 21, distrikt Syd

Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av en offentlig toalettbyggnad i Brunnsparken.

Yttre målning m m på fastigheter i Varberg
Objektet avser underhållsåtgärder i form av tvätt och målningsbehandling av klimatavskiljande byggnadsdelar på bostadshus, garagebyggnader, miljöhus, tvättstuga samt övriga komplementbyggnader inom arbetsområdet. Uppskattad kostnad.

Invändig upprustning i flerbostadshus i Varberg
Projektet avser byte av lägenhetsdörrar och installation av postboxar i flerbostadshus.

Köksrenoveringar i flerbostadshus i Varberg
Projektet omfattar 7 st köksrenoveringar på kv Havstruten, Håstensgatan i Varberg.

Hissrenovering för Varbergs Bostads AB 2017
Entreprenaden innefattar en hiss som skall moderniseras och renoveras. Hissen är belägna i bostadshus med hyreslägenheter. Gatuadress: Lilla Drottninggatan 2.

Nytt trygghetslarmssystem till trygghetsboende, Varbergs kommun
Avser nytt trygghetslarmssystem till trygghetsboende på Träslövsvägen 23 L i Varberg.

Installation av fiber i befintlig kanalisation, Åkulla Fibernät Ekonomisk Förening
Anbudet gäller installation av fiber, svetsning och OTDR-mätning i en utbyggnad i Mjöavad - Grimeton.

Upphandling av ny diskrumslösning i Varberg
Upphandlingen avser en ny diskrumslösning till produktionsköket på Hallands sjukhus i Varberg. Leverantören ska utöver att leverera diskmaskin även förväntas ha ett helhetstänk vad avser tillbehör och kringutrustning, ergonomi, logistik och flöden.

Rengöring och mögelsanering i Grimetons kyrka
Projektet avser konservator och rengöringsarbeten i kyrkorum inkl. orgel. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: