Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

Nybyggnad av grundskola F-9 i Varberg
Ny F-9 skola i Trönninge. Skolan ska ha plats för ca 800 elever och ca 100 lärare och ska uppföras som ett lågenergihus med passivhusteknik. Vidare byggs ett tillagningskök för cirka 1200 portioner per dag. I projektet ingår även en friidrottshall, en idrottshall, en gymnastikhall, styrketräningshall samt en omklädningsdel. Projektet bedrivs i samarbetsformen partnering.

Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg
Planer finns på nybyggnad av 50 enfamiljshus samt ca 32-48 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Träslöv, Varberg
Anbudsförfrågan gällande konstruktör samt el-, vs-, ventilations- och stomentreprenörer utlämnas i augusti/september 2016. Avser tre punkthus på fyra och ett halvt våningsplan med totalt 63 lägenheter. Man bygger också ett gemensamt bibliotek samt en cykelverkstad. Inflyttning planerad till hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 42 lägenheter i tre till fem våningar samt parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Varberg
Avser nybyggnad av bostäder och/eller hotell. Detaljplanarbete pågår under 2017.

Nybyggnad av förskola i Varberg
nybyggnad av Vidhöge förskola.

Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg
Planer finns på nybyggnad av ca 36 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av förskola i Varberg
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Anpassning/lokaloptimering av skollokaler i Veddige, Varberg
Avser ombyggnad, anpassning/förändrad rumsindelning av F - 9 skola.

Utbyggnad av omformarstation i Varberg
Omformarhallar inkl spår samt nödvändiga anpassningar mot befintlig elkraftanläggning. Och utmatning till Varbergstunneln.

Om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt, Varberg
Avser om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt för bl.a säkerhetshöjande åtgärder. Tillbyggnad av en fastighet i anslutning till entrén med säkerhetskontroll och utökat väntrum. Tingssal 2 kommer att uppgraderas till en sal med förhöjd säkerhet. Tillbyggnad av en ny häktesdel med garage, häktesrum m.m. Ombyggnad på plan 3 och 4 där personalköket på plan 3 kommer att ersättas med kontorsrum. Plan 4 kommer det att byggas nya ytor för personalkök och bibliotek. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Tvååker, Varberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.

Tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Planer finns på påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad av markplan på kontorshus på Svärdfisken.

Nybyggnad, alternativt renovering av campingstugor och servicebyggnad i Varberg
Planer finns på nybyggnad av 10 stugor och en servicebyggnad, alternativt renovering av befintliga stugor.

Nybyggnad av kedjehus i Bua
Projektet avser utveckling av området till en attraktiv turistdestination med bostäder/handel/verksamhetslokaler/restaurang/servicelokaler m m. Denna etapp avser nybyggnad av 8 kedjehus.

Nybyggnad av kontor i Varberg
Avser nybyggnad av kontor för Bravida i Varberg om ca 1500 kvm i två våningar.

Nybyggnad av omklädningsrum i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av klubbhus samt nybyggnad av omklädningsrum. Man kommer att öka tillgängligheten genom att anlägga en ny handikapp-parkering.

Nybyggnad av havsbad i Varberg
Avser nybyggnad av pålad brygga inklusive arbeten på pir.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Nybyggnad av brandstation i Varberg
Avser nybyggnad av brandstation.

Omdaning av torg och parkmiljö i Varberg
Avser ombyggnad av torg med ny markbeläggning, belysning och växtlighet.

Nybyggnad av biobränsleeldad panncentral i Tvååker
Anläggningen ska bestå av en biobränsleeldad panncentral i container/prefabutförande för fjärrvärmeleveranser inom Tvååker samhälle.

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Varberg
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av återvinningscentral i Varberg, etapp 2
Objektet avser byggnation av ny återvinningscentral för Vatten & Miljö i Väst AB.

Stam- och badrumsrenovering i flerbostadshus i Varberg
Projektet omfattar stam- och badrumsrenovering i 4 st bostadshus, innefattande totalt 58 hyreslägenheter.

Nybyggnad av radhus i Varberg
Avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i en våning.

Anläggande av park i Tvååker
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2014-2016. I projektet ingår även ca 250 meter gång- och cykelväg.

Ombyggnad av väg i Tvååker, Varbergs kommun
Avser ombyggnad av Fastarpsvägen, väg 760.

Nybyggnad av vattentäkt i Varberg
Avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.

Anläggande av grönområde vid Göingegården i Varberg
Projektet avser anläggande av naturområde. Byggstart tidigast våren 2017.

Tak- och fasadunderhåll av flerbostadshus i Varberg
Avser tak- och fasadunderhåll samt målningsarbeten på Dolken 4.

Ombyggnad av luftningssystem vid reningsverk i Varberg
Avser utbyte av luftningssystem på Getteröverket. Befintlig blåsmaskinutrustning ska rivas ut och ersättas med ny. Dessutom ska en ny programvara för effektivare styrning installeras samt den automation som erfordras. I samband med detta ska även luftarmembranen i bassängerna bytas ut.

Ombyggnad av tunnel i Varberg

Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av en offentlig toalettbyggnad i Brunnsparken.

Hissrenoveringar för Varbergs Bostads AB 2017
Entreprenaden innefattar tre hissar vilka skall moderniseras och renoveras. Hissarna är belägna i bostadshus med hyreslägenheter. Objekt 1: Gatuadress: Ranelidsgatan 13, distrikt Syd Objekt 2: Gatuadress: Ranelidsgatan 15, distrikt Syd Objekt 3: Gatuadress: Ranelidsgatan 21, distrikt Syd

Installation av biogaspanna vid värmeverk i Varberg
Avser installation av en komplett biogaseldad panna med kringutrustning placerad i en container 20 fot. Pannan ska eldas med rötgas från det intilliggande reningsverket och producera värme till fjärrvärmeverket. Panna med kringutrustning ska uppfylla kraven enligt EGN 2014.

Ombyggnad av varumottagning vid teater i Varberg
Ombyggnad av varumottagning på Varbergs teater.

Uppförande av solcellsanläggning på evenemangshall i Varberg
Omfattar uppförande av solkraftssystem för elproduktion på Sparbankshallen i Varberg.

Yttre målning m m på fastigheter i Varberg
Objektet avser underhållsåtgärder i form av tvätt och målningsbehandling av klimatavskiljande byggnadsdelar på bostadshus, garagebyggnader, miljöhus, tvättstuga samt övriga komplementbyggnader inom arbetsområdet. Uppskattad kostnad.

Invändig upprustning i flerbostadshus i Varberg
Projektet avser byte av lägenhetsdörrar och installation av postboxar i flerbostadshus.

Köksrenoveringar i flerbostadshus i Varberg
Projektet omfattar 7 st köksrenoveringar på kv Havstruten, Håstensgatan i Varberg.

Hissrenovering för Varbergs Bostads AB 2017
Entreprenaden innefattar en hiss som skall moderniseras och renoveras. Hissen är belägna i bostadshus med hyreslägenheter. Gatuadress: Lilla Drottninggatan 2.

Nytt trygghetslarmssystem till trygghetsboende, Varbergs kommun
Avser nytt trygghetslarmssystem till trygghetsboende på Träslövsvägen 23 L i Varberg.

Rengöring och mögelsanering i Grimetons kyrka
Projektet avser konservator och rengöringsarbeten i kyrkorum inkl. orgel. Uppskattad byggstart.

Upphandling av ny diskrumslösning i Varberg
Upphandlingen avser en ny diskrumslösning till produktionsköket på Hallands sjukhus i Varberg. Leverantören ska utöver att leverera diskmaskin även förväntas ha ett helhetstänk vad avser tillbehör och kringutrustning, ergonomi, logistik och flöden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: