Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Planer finns på nybyggnad av bostäder i Väröbacka - Limabacka, totalt ca 2800 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Varberg
Avser nybyggnation av ca 900 bostäder.

Om och tillbyggnad av akutmottagning i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagning och ambulansintag. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.

Nybyggnad av husfabrik i Varberg
Planer finns på nybyggnad av montagehall/husfabrik om ca 18000 kvm med tillhörande kontor, konferensrum och omklädningsrum om ca 500-1000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus/miljöcertifierade i Varberg
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med bostads-, ägande- och hyresrättslägenheter. Omfattning; 2-5 våningar och ca 170 lägenheter. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av bostäder i Breared, Varberg
Planer finns på nybyggnad av trygghetsboende. Enligt förslag en huskropp i tre våningar med två flyglar om sju våningar vardera. Flyglarna får 48 vanliga lägenheter. Två huskroppar får 10 respektive 12 våningar med tillsammans 120 lägenheter. Totalt kan det bli 168 nya lägenheter i form av hyres- och bostadsrätter och 54 lägenheter för äldre. Under detta planeras ett underjordiskt garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser.

Nya flerbostadshus i Varberg
Planer finns på nybyggnad av ca 80 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder Varberg
Projektet avser nybyggnad av 40 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Utveckling av hamnområde i Bua
Projektet avser utveckling av området till en attraktiv turistdestination med bostäder/handel/verksamhetslokaler/restaurang/servicelokaler m m.

Sanering av förorenad mark i Varberg
Naturvårdsverket har beviljat bidrag med 91 miljoner kronor, att fördela mellan åren 2015 - 2024. Anbud kommer att infordras på marksaneringen. En byggnad som står på tomten måste helt eller delvis rivas. Oviss byggstart

Exploatering av industriområde i Varberg
Tidiga planer.

Nybyggnad av villaområde i Varberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 60 enbostadshus.

Nybyggnad av villaområde i Varberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca. 60 enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Träslöv, Varberg
Anbudsförfrågan gällande konstruktör samt el-, vs-, ventilations- och stomentreprenörer utlämnas i augusti/september 2016. Avser tre punkthus på fyra och ett halvt våningsplan med totalt 63 lägenheter. Man bygger också ett gemensamt bibliotek samt en cykelverkstad. Inflyttning planerad till hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 42 lägenheter i tre till fem våningar samt parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tvååker
30-40 lägenheter i flerbostadshus eller ev radhus. Igångsättning ej fastställd.

Tillbyggnad av skola i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av skola samt renovering. Utbyggnaden möjliggör för 720 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Varberg
Avser nybyggnad av bostäder och/eller hotell. Detaljplanarbete pågår under 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Planer finns på nybyggnad av ca 120 lägenheter i åtta huskroppar med fem våningar. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Planer finns på nybyggnad av ca 35 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av förskola i Varberg
Planer finns på nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av affärshus i Varberg
Nybyggnad av Biltema-butik om ca 5500 kvm.

Nybyggnad av hotell i Tvååker
Avser nybyggnad av hotell med 24 rum i fyra våningar samt en konferensdel med tre rum och spa-avdelning med bastu och pool. Totalt 2800 kvm.

Anpassning/lokaloptimering av skollokaler i Veddige, Varberg
Avser ombyggnad, anpassning/förändrad rumsindelning av F - 9 skola.

Utbyggnad av omformarstation i Varberg
Omformarhallar inkl spår samt nödvändiga anpassningar mot befintlig elkraftanläggning. Och utmatning till Varbergstunneln.

Tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Planer finns på påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad av markplan på kontorshus på Svärdfisken.

Nybyggnad av industriområde i Väröbacka

Nytt exploateringsområde för bostäder i Tvååker, Varberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.

Om- och tillbyggnad av restaurang i Varberg
Avser etablering av restaurang och café i Rådhuset. Projektet kommer troligtvis att utföras i två etapper.

Nybyggnad av café med butiker och lägenheter i Varberg
Avvaktar besked gällande planändring. 10-12 lgh. Befintlig fastighet måste rivas, alternativt att man bygger till den befintliga fastigheten istället. Oviss byggstart och uppskattad kostnad.

Renovering del av Varbergs fästning
Avser renovering av taket samt upprustning av invändiga ytskikt, omdragning av el samt ny ventilation.

Nybyggnad av parhus i Varberg, Etapp 2
Avser nybyggnad av parhus. Hus 1 & 2 igångsättning i december 2016 och färdigställande juli 2017. Hus 3 & 4 igångsättning under hösten 2017 och färdigställande i augusti 2018.

Nyb campingstugor, servicebyggnader & reception i Varberg
Avser 10 stugor, tre servicebyggnader, reception och varmförråd. Igångsättning ej fastställd.

Rivning samt nybyggnad av förskola i Rolfstorp, Varberg
Avser rivning samt nybyggnad av Skogsbackens förskola. Förskolan avser 3 avdelningar med plats för 60 barn. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Planer finns på uppförande av tre vindkrafverk, 2,3 MW/verk. Beslut ej tagna. Oviss byggstart.

Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Trönningenäs, Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Fyrkullen, Trönningenäs. Slutgiltiga beslut om utförande av projektet, ej tagna ännu. Oviss byggstart.

Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Hunnestad.

Nybyggnad av överföringsledning mellan Tvååker-Varberg
Avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Tvååker och Varberg.

Nybyggnad av vattentorn i Varberg
Vattentornet ska rymma 7000 - 8000 kubik vatten. Slutgiltiga beslut ej tagna. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av havsbad i Varberg
Avser nybyggnad av pålad brygga inklusive arbeten på pir.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Ny pendelstation i Väröbacka
Planerat projekt. Avser gångtunnel, perrong.

Nybyggnad av industri Östra Holmagärde, Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt industriområde. Planområdet ligger i nordöstra delen av Varberg utmed Värnamovägen och E6.

Anläggande av gång- och cykelväg i Varberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2014-2018.

Nybyggnad av gc-väg i Åkulla
Planer finns för GC-väg.

Nybyggnad av parhus och radhus i Varberg
Detaljplanen i samrådsskede.

Nybyggnad av biobränsleeldad panncentral i Tvååker
Anläggningen ska bestå av en biobränsleeldad panncentral i container/prefabutförande för fjärrvärmeleveranser inom Tvååker samhälle.

Ny omlastningsstation för hushållsavfall i Himle/Spannarp
Avser nybyggnad av omlastningsstation för hushållsavfall.

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Varberg
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad till hotell och restaurang i åskloster
Fd industri som för närvarande används för lagerverksamhet. Kan komma att byggas om i framtiden. Ändring av gällande detaljplan krävs. Projektet ligger på is.

Stam- och badrumsrenovering i flerbostadshus i Varberg
Projektet omfattar stam- och badrumsrenovering i 4 st bostadshus, innefattande totalt 58 hyreslägenheter.

Nybyggnad av radhus i Varberg
Avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i en våning.

Nybyggnad av råvattenledning till sjön Neden i Varberg
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Ragnhilds Källa och sjön Neden.

Ombyggnad av servicebyggnad och toalett i Varberg
Avser renovering av servicebyggnader.

Om- och tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Avser ombyggnad av två kontorslokaler samt tillbyggnad av entré.

Ombyggnad av väg i Tvååker, Varbergs kommun
Avser ombyggnad av Fastarpsvägen, väg 760.

Nybyggnad av vattentäkt i Varberg
Avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.

Anläggande av grönområde vid Göingegården i Varberg
Projektet avser anläggande av naturområde. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av skateboardpark i Varberg
Föreslagen byggplats är vid Ankarparken.

Ombyggnad för pentry samt markarbeten vid Grimetons kyrka
Avser ombyggnad av pentry, schaktarbeten, installation av bergvärme samt anläggande av nya el- och dagvattenledningar.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät, Åkulla Fibernät Ekonomisk Förening
I Varbergs kommun Gödestad - Rolfstorp ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade till det befintliga fibernätet i Åkulla med omnejd.

Ombyggnad av luftningssystem vid reningsverk i Varberg
Avser utbyte av luftningssystem på Getteröverket. Befintlig blåsmaskinutrustning ska rivas ut och ersättas med ny. Dessutom ska en ny programvara för effektivare styrning installeras samt den automation som erfordras. I samband med detta ska även luftarmembranen i bassängerna bytas ut.

Tak- och fasadunderhåll på bostadshus i Varberg
Avser byte av tak samt panelbyten mm på 15 st bostadshus med komplementbyggnader. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande.

Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.

Omläggning av torntak med kopparplåt på Grimetons kyrka
Avser omläggning av torntak. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Hissrenoveringar för Varbergs Bostads AB 2017
Entreprenaden innefattar tre hissar vilka skall moderniseras och renoveras. Hissarna är belägna i bostadshus med hyreslägenheter. Objekt 1: Gatuadress: Ranelidsgatan 13, distrikt Syd Objekt 2: Gatuadress: Ranelidsgatan 15, distrikt Syd Objekt 3: Gatuadress: Ranelidsgatan 21, distrikt Syd

Om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt, Varberg
Avser om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt för bl.a säkerhetshöjande åtgärder. Tillbyggnad av en fastighet i anslutning till entrén med säkerhetskontroll och utökat väntrum. Tingssal 2 kommer att uppgraderas till en sal med förhöjd säkerhet. Tillbyggnad av en ny häktesdel med garage, häktesrum m.m. Ombyggnad på plan 3 och 4 där personalköket på plan 3 kommer att ersättas med kontorsrum. Plan 4 kommer det att byggas nya ytor för personalkök och bibliotek. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av varumottagning vid teater i Varberg
Ombyggnad av varumottagning på Varbergs teater.

Anläggande av parkeringsplats i Varberg
Avser asfaltering av 15 - 20 parkeringsplatser. Avvaktar beslut om byggstart.

Ombyggnad av värmeanläggning i Grimetons kyrka
Avser ombyggnad av värmeanläggning. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Tillbyggnad av varumottagning i Varberg
Avser tillbyggnad av varumottagning vid Varbergs teater.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Trönninge, Varberg
Avser nybyggnad av överbyggnad för pumpstation för spillvatten.

Yttre målning m m på fastigheter i Varberg
Objektet avser underhållsåtgärder i form av tvätt och målningsbehandling av klimatavskiljande byggnadsdelar på bostadshus, garagebyggnader, miljöhus, tvättstuga samt övriga komplementbyggnader inom arbetsområdet. Uppskattad kostnad.

Installation av klimatstyrning i Grimetons kyrka
Avser installation av klimatstyrning.

Hissrenovering för Varbergs Bostads AB 2017
Entreprenaden innefattar en hiss som skall moderniseras och renoveras. Hissen är belägna i bostadshus med hyreslägenheter. Gatuadress: Lilla Drottninggatan 2.

Installation av fiber i befintlig kanalisation, Åkulla Fibernät Ekonomisk Förening
Anbudet gäller installation av fiber, svetsning och OTDR-mätning i en utbyggnad i Mjöavad - Grimeton.

Rengöring och konservering av inventarier i Grimetons kyrka
Projektet avser i huvudsak konserveringsarbeten av textilier. Uppskattad byggstart.

Rengöring och mögelsanering i Grimetons kyrka
Projektet avser konservator och rengöringsarbeten i kyrkorum inkl. orgel. Uppskattad byggstart.

Tillgänglighetsanpassning kyrka i Varberg
Projektet avser tillgänglighetsanpassning entré.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: