Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser.

Nybyggnad av hotell i Varberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 100 rum samt gym, matsal och möteslokaler.

Nybyggnad av hotell i Bua, Varberg
Projektet avser utveckling av området till en attraktiv turistdestination med bostäder/handel/verksamhetslokaler/restaurang/servicelokaler m m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bua, Varberg
Projektet avser utveckling av området till en attraktiv turistdestination med bostäder/handel/verksamhetslokaler/restaurang/servicelokaler m m. Denna etapp avser nybyggnad av flerbostadshus med ett 70-tal lägenheter.

Påbyggnad av affärshus Varberg
Avser påbyggnad av två våningar om totalt 5600 kvm. Befintliga lokaler ska byggas om och grundförstärkas samt rustas upp med nya hissar, rulltrappor, ny fasad och nytt skärmtak.

Exploatering av industriområde i Varberg
Tidiga planer.

Nybyggnad av villaområde i Varberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 60 enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 42 lägenheter i tre till fem våningar samt parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus på Träslöv, Varberg
Anbudsförfrågan gällande konstruktör samt el-, vs-, ventilations- och stomentreprenörer utlämnas i augusti/september 2016. Avser tre punkthus på fyra och ett halvt våningsplan med totalt 63 lägenheter. Man bygger också ett gemensamt bibliotek samt en cykelverkstad. Inflyttning planerad till hösten 2018.

Nybyggnad av villaområde i Varberg
Avser byggnation av ca. 60 enbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Tvååker, Varberg
Avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse om ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage.

Tillbyggnad av skola i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av skola samt renovering. Utbyggnaden möjliggör för 720 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Varberg
Avser nybyggnad av bostäder och/eller hotell. Detaljplanarbete pågår under 2017.

Nybyggnad av förskola i Varberg
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Nybyggnad av affärshus i Varberg
Nybyggnad av Biltema-butik om ca 5500 kvm.

Nybyggnad av hotell i Tvååker
Avser nybyggnad av hotell med 24 rum i fyra våningar samt en konferensdel med tre rum och spa-avdelning med bastu och pool. Totalt 2800 kvm.

Anpassning/lokaloptimering av skollokaler i Veddige, Varberg
Avser ombyggnad, anpassning/förändrad rumsindelning av F - 9 skola.

Utbyggnad av omformarstation i Varberg
Omformarhallar inkl spår samt nödvändiga anpassningar mot befintlig elkraftanläggning. Och utmatning till Varbergstunneln.

Nybyggnad av parkeringshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus med ca 237 platser i tre plan och källare. BTA ca 6.250 kvm. Detta skall anslutas mot befintlig byggnad Galleria Trädgården. Grunden blir platta på mark. Byggnationen är avhängig påbyggnad av Galleria Trädgården.

Tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Planer finns på påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad av markplan på kontorshus på Svärdfisken.

Om- och tillbyggnad av restaurang i Varberg
Avser etablering av restaurang och café i Rådhuset. Projektet kommer troligtvis att utföras i två etapper.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Tvååker, Varberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.

Nybyggnad av särskilt boende i Varberg
Planer finns på nybyggnad av särskilt boende.

Rivning av bostäder i Bua, Varberg
Avser rivning av totalt 80 lägenheter i sex huskroppar. Projektet kommer att delas in i etapper. Omfattning oklar.

Nybyggnad av café med butiker och lägenheter i Varberg
Avvaktar besked gällande planändring. 10-12 lgh. Befintlig fastighet måste rivas, alternativt att man bygger till den befintliga fastigheten istället. Oviss byggstart och uppskattad kostnad.

Nybyggnad av parhus i Varberg, Etapp 2
Avser nybyggnad av parhus. Hus 1 & 2 igångsättning i december 2016 och färdigställande juli 2017. Hus 3 & 4 igångsättning under hösten 2017 och färdigställande i augusti 2018.

Nyb campingstugor, servicebyggnader & reception i Varberg
Avser 10 stugor, tre servicebyggnader, reception och varmförråd. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av parhus i Kungsäter
Projektet avser nybyggnad av 5 parhus med 10 lägenheter på Österby.

Nybyggnad av kedjehus i Bua
Projektet avser utveckling av området till en attraktiv turistdestination med bostäder/handel/verksamhetslokaler/restaurang/servicelokaler m m. Denna etapp avser nybyggnad av 8 kedjehus.

Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Planer finns på uppförande av tre vindkrafverk, 2,3 MW/verk. Beslut ej tagna. Oviss byggstart.

Om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg
Planer finns på om- och tillbyggnad, alternativt nybyggnad av räddningscentralen.

Ombyggnad till hotell i Varberg
Planer finns på ombyggnad av Tullhuset till ett hotell med ca 20 rum.

Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Fasadändring - omfogning tegelfasad, takbyte, renovering fönster samt kylanläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Nybyggnad av omklädningsrum samt renovering av klubbhus i Varberg
Avser rivning av befintligt omklädningsrum och nybyggnad av nytt omklädningsrum. Samt renovering och tillbyggnad av klubbhus.

Installation av biogaspanna vid värmeverk i Varberg
Avser installation av en komplett biogaseldad panna med kringutrustning placerad i en container 20 fot. Pannan ska eldas med rötgas från det intilliggande reningsverket och producera värme till fjärrvärmeverket. Panna med kringutrustning ska uppfylla kraven enligt EGN 2014.

Nybyggnad av biobränsleeldad panncentral i Tvååker
Anläggningen ska bestå av en biobränsleeldad panncentral i container/prefabutförande för fjärrvärmeleveranser inom Tvååker samhälle.

Nybyggnad av parhus och radhus i Varberg
Detaljplanen i samrådsskede.

Ny omlastningsstation för hushållsavfall i Himle/Spannarp
Avser nybyggnad av omlastningsstation för hushållsavfall.

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Varberg
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utvändigt underhåll av idrottshall i Varberg
Avser omfogning av tegelfasad, takbyte samt renovering av fönster.

Nybyggnad av radhus i Varberg
Avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i en våning.

Om- och tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Avser ombyggnad av två kontorslokaler samt tillbyggnad av entré.

Ombyggnad av väg i Tvååker, Varbergs kommun
Avser ombyggnad av Fastarpsvägen, väg 760.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avvaktar besked angående sökt byggnadslov. Planer finns på nybyggnad flerbostadshus med 6 lägenheter.

Anläggande av grönområde vid Göingegården i Varberg
Projektet avser anläggande av naturområde. Byggstart tidigast våren 2017.

Tak- och fasadunderhåll av flerbostadshus i Varberg
Avser tak- och fasadunderhåll samt målningsarbeten på Dolken 4.

Ombyggnad för pentry samt markarbeten vid Grimetons kyrka
Avser ombyggnad av pentry, schaktarbeten, installation av bergvärme samt anläggande av nya el- och dagvattenledningar.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät, Åkulla Fibernät Ekonomisk Förening
I Varbergs kommun Gödestad - Rolfstorp ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade till det befintliga fibernätet i Åkulla med omnejd.

Anläggande av gc-väg vid bostadsområdet Stenen i Tvååker, etapp 2
Ny cirkulationsplats i korsningen Fastarpsvägen/infarten till Övrevi idrottsplats. Förlängning av gc-vägen från Tvååker till det nya bostadsområdet Stenen B och C.

Ombyggnad av luftningssystem vid reningsverk i Varberg
Avser utbyte av luftningssystem på Getteröverket. Befintlig blåsmaskinutrustning ska rivas ut och ersättas med ny. Dessutom ska en ny programvara för effektivare styrning installeras samt den automation som erfordras. I samband med detta ska även luftarmembranen i bassängerna bytas ut.

Tak- och fasadunderhåll på bostadshus i Varberg
Avser byte av tak samt panelbyten mm på 15 st bostadshus med komplementbyggnader. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande.

Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.

Om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt, Varberg
Avser om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt för bl.a säkerhetshöjande åtgärder. Tillbyggnad av en fastighet i anslutning till entrén med säkerhetskontroll och utökat väntrum. Tingssal 2 kommer att uppgraderas till en sal med förhöjd säkerhet. Tillbyggnad av en ny häktesdel med garage, häktesrum m.m. Ombyggnad på plan 3 och 4 där personalköket på plan 3 kommer att ersättas med kontorsrum. Plan 4 kommer det att byggas nya ytor för personalkök och bibliotek. Uppskattad byggstart och kostnad.

Hissrenoveringar för Varbergs Bostads AB 2017
Entreprenaden innefattar tre hissar vilka skall moderniseras och renoveras. Hissarna är belägna i bostadshus med hyreslägenheter. Objekt 1: Gatuadress: Ranelidsgatan 13, distrikt Syd Objekt 2: Gatuadress: Ranelidsgatan 15, distrikt Syd Objekt 3: Gatuadress: Ranelidsgatan 21, distrikt Syd

Ombyggnad av varumottagning vid teater i Varberg
Ombyggnad av varumottagning på Varbergs teater.

Anläggande av parkeringsplats i Varberg
Avser asfaltering av 15 - 20 parkeringsplatser. Avvaktar beslut om byggstart.

Tillbyggnad av varumottagning i Varberg
Avser tillbyggnad av varumottagning vid Varbergs teater.

Yttre målning m m på fastigheter i Varberg
Objektet avser underhållsåtgärder i form av tvätt och målningsbehandling av klimatavskiljande byggnadsdelar på bostadshus, garagebyggnader, miljöhus, tvättstuga samt övriga komplementbyggnader inom arbetsområdet. Uppskattad kostnad.

Invändig upprustning i flerbostadshus i Varberg
Projektet avser byte av lägenhetsdörrar och installation av postboxar i flerbostadshus.

Köksrenoveringar i flerbostadshus i Varberg
Projektet omfattar 7 st köksrenoveringar på kv Havstruten, Håstensgatan i Varberg.

Hissrenovering för Varbergs Bostads AB 2017
Entreprenaden innefattar en hiss som skall moderniseras och renoveras. Hissen är belägna i bostadshus med hyreslägenheter. Gatuadress: Lilla Drottninggatan 2.

Installation av fiber i befintlig kanalisation, Åkulla Fibernät Ekonomisk Förening
Anbudet gäller installation av fiber, svetsning och OTDR-mätning i en utbyggnad i Mjöavad - Grimeton.

Upphandling av ny diskrumslösning i Varberg
Upphandlingen avser en ny diskrumslösning till produktionsköket på Hallands sjukhus i Varberg. Leverantören ska utöver att leverera diskmaskin även förväntas ha ett helhetstänk vad avser tillbehör och kringutrustning, ergonomi, logistik och flöden.

Rengöring och konservering av inventarier i Grimetons kyrka
Projektet avser i huvudsak konserveringsarbeten av textilier. Uppskattad byggstart.

Rengöring och mögelsanering i Grimetons kyrka
Projektet avser konservator och rengöringsarbeten i kyrkorum inkl. orgel. Uppskattad byggstart.

Tillgänglighetsanpassning kyrka i Varberg
Projektet avser tillgänglighetsanpassning entré.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: