Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Laholm

Nybyggnad av F-6 skola i Laholm
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 475 elever, varav 20 särskoleelever. Skolan är ca 6680 kvm (BRA) och idrottshallen ca 1839 kvm (BRA). Skolan får ett tillagningskök, slöjdsalar och en idrottshall bland annat. Byggnaden ska bli ett så kallat passivhus.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Halmstad
Avser om- och utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk.

Renovering av flerbostadshus i Laholms kommun
Avser renovering av hela Laholmshems fastighetsbestånd, totalt ca 1100 lägenheter. Första etappen avser 8 fastigheter. Projektet kommer att delas in i etapper.

Ombyggnad och tillbyggnad av vattenverk i Skottorp
Projektet avser ombyggnad vattenverket, ny process, maskinistallationer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 39 hyreslägenheter i tre huskroppar med 2,5 våning.

Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Skummeslövsstrand
Planer finns på nybyggnad av 24 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24-28 hyresrätter i en huskropp på sex våningar. Garage ovan mark.

Nybyggnad av radhus i Allarp, Laholm
Avser nybyggnad av 27 lägenheter i 9 huskroppar med två våningar.

Nybyggnad av bostäder för äldre i Mellbystrand
Planer finns på ett äldreboende med 12-14 lägenheter.

Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Kommer att byggas i två etapper. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av parhus i Laholm
Avser nybyggnad av 2 parhus samt 2 trippelhus.

Nybyggnad av LSS-boende i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med sex lägenheter i en våning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Planer finns på nybyggnad av bostäder.

Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser byte av ventilation samt fönster- och takbyte.

Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna.

Nybyggnad av exploateringsområde i Glänninge, Laholm
Avser anläggande av gator & VA-ledningar inför nytt villaområde i Glänninge, Laholm.

Nybyggnad av industrihus i Laholm
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800-900 kvm.

Nybyggnad av gruppbostad i Laholm
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.

Utveckling av Strandpromenaden i Laholm
Avser utveckling av strandpromenaden längs Stora Strandvägen, samt nytt grönområde med en lek- och samlingsplats och ev exploatering för fyra nya tomter för bostadsbebyggelse vid Matrosvägen.

Ramavtal avseende moduler för förskola och skola, Laholm
Laholmshem AB och kommunfastigheter i Laholm AB avser att genomföra en ramavtalsupphandling avseende förhyrning av moduler för användning som tillfälliga lokaler för förskole- och skolverksamhet (med tillhörande personal- och kontorsutrymmen).

Nybyggnad av lägenheter i Laholm
Avser nybyggnad av 4 lägenheter med sovloft.

Rivning samt nybyggnad av seniorbostäder i Hishult, Laholm
Planer finns på rivning av tre huskroppar samt nybyggnad av seniorlägenheter.

Nybyggnad av scen & läktare vid park i Laholm
Avser rivning av befintlig scen samt nybyggnad av scen med tillhörande läktare.

Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser ombyggnad till 5 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av kallager i Laholm
Avser nybyggnad av kallager.

Ombyggnad av reservkraftanläggning vid reningsverk i Halmstad
Avser ombyggnad av reservkraftanläggning vid Ängstorps avloppsreningsverk. Detta är en option från projekt 1045774.

Ombyggnad av rötkammare vid reningsverk i Halmstad
Avser ombyggnad av rötkammare vid Ängstorps avloppsreningsverk. Detta är en option från projekt 1045774.

Ombyggnad av ventilation på gymnasieskola i Laholm
Planer finns på ombyggnad av ventilationen på Osbecksgymnasiet.

Rivning av fd industribyggnad med kontor i Laholm
Rivningsobjektet är beläget i Laholms centralort, mellan Klarabäcksgatan och Toffelgatan. Industrifastigheten som skall rivas är belägen i anslutning till bostäder.

Rivning av g:a handskfabriken Diedrichs i Laholm
Projektet avser rivning av en gammal industribyggnad. Planer finns på uppförande av lägenheter på tomten, där idag en gammal industribyggnad finns. Detaljplanen är under bearbetning för lägenheterna som har objekt nr 932912.

Nybyggnad av väg i Laholm
Bygglov väg och p-plats.

Ombyggnad av klubbhus i Laholm
Bygglov ändrad användning samt nybyggnad av skärmtak/plank.

Ombyggnad av butik i Laholm
Bygglov ändring av butikslokal och fasadändring.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Förhandsbesked - nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av förskola i Laholm
Bygglov nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av kontor i Laholm
Bygglov nybyggnad av kontor/lagerbyggnad.

Nybyggnad av radhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av förråd i Laholm
Bygglov nybyggnad av sopförråd.

Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod för fiber.

Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod för mobiltelefoni.

Nybyggnad av toalett i Laholm
Bygglov nybyggnad av toalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Kasteberg 1:22, 1:10.

Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och rivningslov Våxtorp 9:62, 2:68.

Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och rivningslov.

Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av trapphus.

Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd/grilltak.

Tillbyggnad av förråd i Laholm
Bygglov tillbyggnad av cykelställ till förråd.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov utökning av parkering.

Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av pumpstation, tillbyggnad av slamavvattningsbyggnad samt diverse rivning Lagaholm 3:17.

Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av pumpstation.

Tillbyggnad av matsal i Laholm
Avser tillbyggnad av lunch och omklädningsrum.

Tillbyggnad av enbostadshus i Laholm
Anmälan tillkommande bostad - pbl 9 kap. 4.

Nybyggnad av markanläggning i Laholm
Marklov.

Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Laholm
Nybyggnad av radhus.

Rivning av enbostadshus i Laholm
Rivning av bostadshus och uthus.

Rivning av toalett i Laholm
Rivningslov toalett.

Rivning av växthus i Laholm
Rivningslov växthus.

Nytt entré- och verksamhetssystem till Folkhälsocentrum, Laholm
Upphandlingen avser nytt entré- och verksamhetssystem till Folkhälsocentrum, Laholms kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Laholms kommun
Avser tillbyggnad av två entréer på industrihus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: