Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder i Särö Centrum.
Nybyggnad av kontor, butiker och parkeringshus i Kungsbacka
Avser parkeringshus i fem våningar med ett plan under mark. Plats för 400 bilar. Intilliggande kontorsbyggnad samt butikslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, affärshus och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 1
Avser nybyggnad av skola F-5 för 660 elever. Befintliga byggnader ska rivas och ersättas med ny skola med en mindre fristående idrottshall samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka etapp 2
Eksta planerar att bygga 46 hyresrätter i området, vilka skall vara energieffektiva byggnader som delvis försörjs med solenergi på taken och skall dessutom projekteras och byggas i enlighet med Passivhuskraven enligt FEBY 12
Nybyggnad av parhus i Björkris, Kungsbacka
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i parhusform med egen uteplats. Utanför husen finns en innergård med lekplats.
Nybyggnad av lägenheter och radhus i Kungsbacka etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 32 lägenheter, samt 9 rad/kedjehus. Planerad byggstart under 2018. Etapp 1 har objekt nr 1309683.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av gruppbostad i Tölö, Kungsbacka
Planer finns på två nya gruppbostäder för funktionshindrade i Tölö med ca 12 lägenheter.
Nybyggnad av förskola på Varlaberg, Kungsbacka
Avser förskola med 8 avdelningar. Grunden blir platta på mark. Upptaget i investeringsbudget för 2013 - 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Kungsbacka
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar. Kommer att utföras under en 5-års period.
Nybyggnad av förskola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar samt anläggande av intilliggande parkområde.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 16 radhus plus ett fristående hus.
Ny- och ombyggnad av ställverk i Hanhals, Kungsbacka kommun
Om- och nybyggnation av 130, 50 och 10 kV ställverk i Hanhals. Avser bl a markarbeten, ny byggnad, kompletteringar i 130 kV och 50 kV ställverk, nytt 10 kV ställverk mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av 2 hus med 16 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av stationshus i Hede, Kungsbacka
Avser nybyggnad av ett stationshus med vänthall, gångbro, verksamheter på 12000 kvm (BTA) som kontor etc. i direkt anslutning till befintlig perrong vid Hede station.
Paviljonger för skolverksamhet i centrala Kungsbacka
Avser uppförande av paviljonger avsedda för skolverksamhet på Varla- samt Tingbergsskolan, med placering på Tingbergsskolan.
Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av restaurangverksamhet om ca 600 kvm i två våningar.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 3 kedjehus (äganderätter) med tillhörande carport.
Ombyggnad av skola till förskola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av befintlig skola till förskola med fyra avdelningar. Omfattning oklar.
Anläggande av gator och ledningar i Kungsbacka, etapp C01
Objektet avser nybyggnad av gator, GC-vägar, VA-ledningar, pumpstationer och grönytor.
Nybyggnad av gc-väg i Kungsbacka
Avser nybyggnad av belyst GC-cäg mellan Dalslyckevägen och Hvilan, ca 4100 kvm. Ombyggnad av busshållplatserna Särö Kyrka, Sunnegärde, Klev och Guntofta. Ombyggnad av korsningen Västra Särövägen - Guntoftavägen. Ny GC-passage samt anslutning till befintlig GC-väg i korsningen mellan Särö Danska väg - Västra Särövägen.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 4 villor.
Sanering av mark vid fd Tölö fabriker, Kungsbacka
Avfall ska omhändertas vid godkänd anläggning för behandling, deponering och/eller förbränning beroende på avfallets innehåll. Inom fastigheten Tölö 11:1 i Kungsbacka har historisk tillverkning av tak- och byggpapp med tjär- och oljeprodukter utförts. I mitten av 1900-talet ändrades verksamheten till att istället omfatta rostskyddsoljor, rostskyddsfärger, träskyddsmedel och andra olje- och tjärbaserade produkter.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Detaljplanearbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av butik i Kungsbacka
Avser nybyggnad av affärshus.
Nyanläggning av parkeringsyta samt rivningsentreprenad i Kungsbacka
Avser nyanläggning av parkering med plats för ca 32 bilar samt rivning av två st administrations- och mottagningsbyggnader.
Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Kungsbacka etapp 5
Nybyggnad av solcellsanläggningar på bef. fastigheter. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning. Berörda fastigheter enligt följande: Aranäsgymnasiet, Gymnasiegatan 44. Fullriggaren Malevik, Maleviksvägen 84. Gamla Kollaskolan, Askvägen 45. Elof Lindälvs gymnasium, fordon o. transport, Marios gata 3. Snickargårdens förskola, Allmogevägen 16. Strannegårdens förskola, Jojos väg 7. Strannegårdens gruppboende, Jojos väg 7. Älvsåkerskolan, Hus L och Hus B, Gamla Älvsåkersvägen 2.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av befintligt bårhus. Omfattning oklar.
Ombyggnad till HVB-hem i Kungsbacka
Avser ombyggnad av förskola till HVB-hem för ensamkommande barn. I projekten ingår att anpassa byggnaden till verksamheten genom ny rumsindelning, ventilation och nytt värmesystem, samt rörarbeten-, elanläggning-, teleteknisk anläggning-, och styr och övervakningsanläggning
Nybyggnad av rondell i Kungsbacka
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en maskinhall samt kallförråd om totalt ca 1000 kvm.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Miljökonsulter - Miljöutredningar, Naturvärdesinventeringar (NVI) och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av en flygel om ca 300 kvm med undervisningslokaler i två våningar.
Nybyggnad av fibernät i Sundstorp, Kungsbacka kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 200 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av lagelhall om ca 300 kvm.
Ny anslutning vid Mariedal i Onsala
Ny anslutning ca 110 meter söder om Mariedalskrysset.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Kungsbacka
Entreprenaden innefattar byte av konstgräs för 11-mannalag på Kungsbacka Sportcenter. Konstgräsyta ca 7881 kvm.
Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Upprustning av stadsentréer i Kungsbacka
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Verksamhetslokaler (22 lagerlokaler i 2 hus) - nybyggnad.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Kungsbacka kommun
Avser ett komplett driftsatt passivt fiberoptiskt nät för bredband för Förlanda Avloppsförening ek förening.
Utvändigt underhåll av fyr
Avser rivning av skadad betong, förstärkning av armering samt pågjutning av ny betong runtom, från kanten av isskydd +0,90 till plattform +8,00.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Fastighetsbesikning, riskanalys, vibrationsmätning och skadeutredning/reglering för successiva leveranser under avtalsperioden.
Utbyte av värmecentral vid skola i Kullavik
Avser utbyte av värmecentral i befintligt pannrum.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem.
Tillbyggnad av kylrum i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av två kylrum på ca 120 kvm.
Tillbyggnad av ranchhus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av ranchhus med ca 75 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad till tre nya kapprum samt sju nya toaletter.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
11 st Enbostadshus+garage-nybyggnad, Kyvik 26:52,26:51,26:56,26:57,26:60,26:59,26:50,26:48,26:49,26:58,26:53.
Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Avser verksamhetslokal-lagerlokal-tillbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Enbostadshus,carport-nybyggnad Algusered 2:50,2:12,Nötegång 5:2, 5:3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus-nybyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering 3 enbostadshus.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Tillbyggnad av radhus i Kungsbacka
Verksamhet-tillbyggnad.
Rivning av lager i Kungsbacka
Rivningslov - lagerlokal.
Tjädern 17
Rivningslov.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning - invändig ombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ändrad användning + utvändig ändring.
Ombyggnad av postterminal i Kungsbacka
Ändrad användning-lokal för postnord.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Ändring planlösning som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.
Nybyggnad av brunn i Kungsbacka
Strandskyddsdispens-nedgrävning av ny avloppsbrunn.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - paviljonger för skola.
Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - restaurangverksamhet i en flyttbar container.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-ändrad anv. - endast viss del.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Tidsbegränst lov - verksamhetslokal, tillbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation - nybyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på ombyggnad till lägenhet.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Parkeringsplats, utökning av befintlig.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Ändring som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.
Nybyggnad av sjöbod i Kungsbacka
Sjöbodslängor - nybyggnad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kungsbacka
Utvändig ändring - fönsteröppningar.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Väderskydd-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus, garage-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad + rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad och garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-tillbyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Kungsbacka
Brygga m. sjöbod-nybyggnad + rivning.
Tillbyggnad av förråd i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av förråd med ca 50 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: