Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka kommun
Planer finns på nybyggnad av 150-175 lägenheter runt om i Kungsbacka kommun. Projektet kommer att delas in i flera etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus, affärshus och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder i Särö Centrum.

Nybyggnad av kontor, butiker och parkeringshus i Kungsbacka
Avser parkeringshus i fem våningar med ett plan under mark. Plats för 400 bilar. Intilliggande kontorsbyggnad samt butikslokaler.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 105 hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 81 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.

Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 63 bostadsrätter i 1 huskropp med 6 våningar plus parkeringsgarage i källarvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka etapp 2
Eksta planerar att bygga 46 hyresrätter i området, vilka skall vara energieffektiva byggnader som delvis försörjs med solenergi på taken och skall dessutom projekteras och byggas i enlighet med Passivhuskraven enligt FEBY 12

Nybyggnad av förskola och lågstadieskola i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 350 elever.

Nybyggnad av volymhandel på Hede, Kungsbacka
Hyresgäst är bl.a Bergendahls Foods koncept M.A.T.

Nybyggnad av centrumverksamhet & skola i Kungsbacka

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 37 lägenheter i ett flerbostadshus, samt 16 lägenheter i radhus med två huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus och 6 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 30 bostadsrättslägenheter i 6 huskroppar i 2,5-3 våningar.

Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat.

Nybyggnad av kvinnoklinik i Kungsbacka, 3a

Nybyggnad av förvaltningsbyggnad i Kungsbacka
Avser nybyggnad av lokaler med personalutrymmen, omklädnings- och duschrum, förråd, verkstäder, garage och tvätthall för de tekniska förvaltningarna i Kungsbacka kommun.

Integrerat brounderhåll i Hallands län
Tillståndsstyrt underhåll på 31 st byggnadsverk.

Nybyggnad av bilhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall om ca. 2000 kvm med kontor i entresolplan.

Ombyggnad av gata och va-ledningar i Kungsbacka
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar. Kommer att utföras under en 5-års period.

Nybyggnad av förskola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar samt anläggande av intilliggande parkområde.

Nybyggnad av stationshus i Hede, Kungsbacka
Avser nybyggnad av ett stationshus med vänthall, gångbro, verksamheter på 12000 kvm (BTA) som kontor etc. i direkt anslutning till befintlig perrong vid Hede station.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.

Ny- och ombyggnad av ställverk i Hanhals, Kungsbacka kommun
Om- och nybyggnation av 130, 50 och 10 kV ställverk i Hanhals. Avser bl a markarbeten, ny byggnad, kompletteringar i 130 kV och 50 kV ställverk, nytt 10 kV ställverk mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjärås, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ett parhus med 2 lägenheter samt en radhuslänga med 4 lägenheter.

Sanering av va-ledningar i Lerkil, etapp 8

Paviljonger för skolverksamhet i centrala Kungsbacka
Avser uppförande av paviljonger avsedda för skolverksamhet på Varla- samt Tingbergsskolan, med placering på Tingbergsskolan.

Nybyggnad av boende för ensamkommande barn i Kungsbacka
Detaljplanen förväntas antas under tredje kvartalet 2016. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett boende för ensamkommande barn och unga.

Sanering av VA-ledningar i Torred, Kungsbacka
Avser sanering av va-ledningar i Torrved, Kungsbacka.

Anläggande av va-ledningar m m i befintliga gator i Lerkil, etapp 6
Objektet omfattar VA-ledningar cirka 2600 meter i befintliga gator och naturmark, optokabel ca 2600 meter (Kungsbacka bredbandsnät). Elkablar ca 650 meter i befintliga vägar och grönområden (Fortum) samt upprättande av tillfällig väg och byggväg.

Uppförande av skolmodul i Fjärås, Kungsbacka
Paviljongen är avsedd för skoländamål för elever och personal under byggnationen av nya Fjärås Bräckaskolan.

Ombyggnad av skola till förskola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av befintlig skola till förskola med fyra avdelningar. Omfattning oklar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser inglasning av balkonger.

Nybyggnad av gruppbostad i Kungsbacka
Avser nybyggnad av gruppbostad med 6 lägenheter samt en gemensamhetslokal och en personallokal.

Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av restaurangverksamhet om ca 600 kvm i två våningar.

Anläggande av gång- och cykelväg Östra Särövägen Kungsbacka
Avser utbyggnad av en belyst gång- och cykelväg längs väg 955 (Östra Särövägen) på en sträcka av ca 2 km.

Nybyggnad av parhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 9 parhus.

Anläggningsarbete för VA-ledningar och opto i Kungsbacka
Avser anläggningsarbete för va-ledningar ca 1400 m, utbyggnad av tryckstegringsstation, optokanalisation ca 1400 m samt elkablar ca 1800 m.

Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av GC-väg längs Lerbergsvägen. Förstudie finns framtagen. Arbetet med vägplan påbörjas under vintern 2016. Planerad byggstart 2018.

Nybyggnad av gc-väg i Kungsbacka
Anläggande av GC-väg utmed Guntoftavägen.

Sanering av mark vid fd Tölö fabriker, Kungsbacka
Avfall ska omhändertas vid godkänd anläggning för behandling, deponering och/eller förbränning beroende på avfallets innehåll. Inom fastigheten Tölö 11:1 i Kungsbacka har historisk tillverkning av tak- och byggpapp med tjär- och oljeprodukter utförts. I mitten av 1900-talet ändrades verksamheten till att istället omfatta rostskyddsoljor, rostskyddsfärger, träskyddsmedel och andra olje- och tjärbaserade produkter.

Anläggande av stamnät för vatten-avlopp och fiber i Kungsbacka kommun
Avser anläggande av stamnät för vatten-avlopp-bredband.

Nybyggnad av butik i Kungsbacka
Avser nybyggnad av affärshus.

Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré samt invändig ombyggnad för fisk- och skaldjursförsäljning.

Anläggande av gång- och cykelväg i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av en belyst gång- och cykelväg längs väg 953 (ca 1 km) och väg 953 flytts på en sträcka av ca 250 meter för att ge plats för gång- och cykelvägen. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av vägkorsning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av tre befintliga vägkorsningar mellan Inlagsleden och Södra Infarten till en cirkulationsplats.

Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Kungsbacka etapp 5
Nybyggnad av solcellsanläggningar på bef. fastigheter. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning. Berörda fastigheter enligt följande: Aranäsgymnasiet, Gymnasiegatan 44. Fullriggaren Malevik, Maleviksvägen 84. Gamla Kollaskolan, Askvägen 45. Elof Lindälvs gymnasium, fordon o. transport, Marios gata 3. Snickargårdens förskola, Allmogevägen 16. Strannegårdens förskola, Jojos väg 7. Strannegårdens gruppboende, Jojos väg 7. Älvsåkerskolan, Hus L och Hus B, Gamla Älvsåkersvägen 2.

Nyanläggning av parkeringsyta samt rivningsentreprenad i Kungsbacka
Avser nyanläggning av parkering med plats för ca 32 bilar samt rivning av två st administrations- och mottagningsbyggnader.

Om- och tillbyggnad av bårhus i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av befintligt bårhus. Omfattning oklar.

Renovering av förskola i Kungsbacka
Avser rivning samt ombyggnad/återställande av förskola efter brand.

Ombyggnad till HVB-hem i Kungsbacka
Avser ombyggnad av förskola till HVB-hem för ensamkommande barn. I projekten ingår att anpassa byggnaden till verksamheten genom ny rumsindelning, ventilation och nytt värmesystem, samt rörarbeten-, elanläggning-, teleteknisk anläggning-, och styr och övervakningsanläggning.

Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av skola i två våningar.

Nybyggnad av rondell i Kungsbacka
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.

Lågkontaktledning i tunnel, Almedal och Borås

Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Miljökonsulter - Miljöutredningar, Naturvärdesinventeringar (NVI) och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av en flygel om ca 300 kvm med undervisningslokaler i två våningar.

Nybyggnad av fibernät i Sundstorp, Kungsbacka kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 200 st fastigheter.

Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av lagelhall om ca 300 kvm.

Ny anslutning vid Mariedal i Onsala
Ny anslutning ca 110 meter söder om Mariedalskrysset.

Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av lager.

Upprustning av stadsentréer i Kungsbacka
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Verksamhetslokaler (22 lagerlokaler i 2 hus) - nybyggnad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Kungsbacka kommun
Avser ett komplett driftsatt passivt fiberoptiskt nät för bredband för Förlanda Avloppsförening ek förening.

Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Fastighetsbesikning, riskanalys, vibrationsmätning och skadeutredning/reglering för successiva leveranser under avtalsperioden.

Utvändigt underhåll av fyr
Avser rivning av skadad betong, förstärkning av armering samt pågjutning av ny betong runtom, från kanten av isskydd +0,90 till plattform +8,00.

Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem.

Tillbyggnad av kylrum i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av två kylrum på ca 120 kvm.

Om- och tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad till tre nya kapprum samt sju nya toaletter.

Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering 3 enbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
11 st Enbostadshus+garage-nybyggnad, Kyvik 26:52,26:51,26:56,26:57,26:60,26:59,26:50,26:48,26:49,26:58,26:53.

Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en maskinhall samt kallförråd om totalt ca 1000 kvm.

Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-ombyggnad-trappa/fönster.

Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.

Tillbyggnad av radhus i Kungsbacka
Verksamhet-tillbyggnad.

Utvändigt underhåll av förskola i Kungsbacka
Utvändig ändring-kulörbyte.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ändrad användning + utvändig ändring.

Ombyggnad av postterminal i Kungsbacka
Ändrad användning-lokal för postnord.

Utvändigt underhåll av kontor i Kungsbacka
Utvändig ändring.

Rivning av lager i Kungsbacka
Rivningslov - lagerlokal.

Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Skola-tillbyggnad.

Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov+rivningslov.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Marklov-parkering.

Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Marklov samt bygglov för stödmurar.

Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Parkeringsplats, utökning av befintlig.

Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsbacka
Solceller & skyltar.

Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - paviljonger för skola.

Nybyggnad av barack i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - personalbod och verktygsbodar.

Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - restaurangverksamhet i en flyttbar container.

Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-ändrad anv. - endast viss del.

Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Tidsbegränst lov - verksamhetslokal, tillbyggnad.

Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation - nybyggnad.

Rivning av förråd i Kungsbacka
Rivningslov.

Nybyggnad av sjöbod i Kungsbacka
Sjöbodslängor - nybyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.

Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Tryckstegringsstation-nybyggnad.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Kungsbacka
Utvändig ändring.

Tillbyggnad av fläktrum i Kungsbacka
Verksamhet-tillbyggnad-fläktrum.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: