Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.

Nybyggnad av flerbostadshus, affärshus och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter.

Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder i Särö Centrum.

Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Avser nybyggnad av industri. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av skola.

Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet.

Nybyggnad av grundskola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för 300 elever. Byggnaden ska han en integrerad skolidrottshall och ett mottagningskök. Kungsbacka kommun avser certifiera skolbyggnaden enligt Miljöbyggnad SILVER.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka etapp 2
Eksta planerar att bygga 46 hyresrätter i området, vilka skall vara energieffektiva byggnader som delvis försörjs med solenergi på taken och skall dessutom projekteras och byggas i enlighet med Passivhuskraven enligt FEBY 12

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 63 bostadsrätter i 1 huskropp med 6 våningar plus parkeringsgarage i källarvåningen.

Nybyggnad av bostäder på Tölö i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 79 lägenheter, 11 lägenheter i kedjehus och fyra flerbostadshus i både hyres- och bostadsrättsform.

Nybyggnad av äldreboende i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i äldreboende.

Trafiksäkerhetsåtgärder på Väg 940 mellan Forsbäck-E6
Avser ombyggnad av två korsningar samt att förse korsningarna med trafiksignaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås
Seniorbostäder eller 55+ bostäder. Markförsäljning förestår. Förhandlar med kommunen. Byggstart och kostnad är uppskattad.

Nybyggnad av bostäder & kontor på Tingberget
Avvaktar beslut. Oviss byggstart.

Nybyggnad av vindkraftverk i Kungsbacka
7 verk á 2,5 MW. Ansöker om tillstånd. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 30 bostadsrättslägenheter i 6 huskroppar i 2,5-3 våningar.

Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat.

Nybyggnad av kvinnoklinik i Kungsbacka, 3a

Integrerat brounderhåll i Hallands län
Tillståndsstyrt underhåll på 31 st byggnadsverk.

Ombyggnad av gata och va-ledningar i Kungsbacka
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar. Kommer att utföras under en 5-års period.

Nybyggnad av förskola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar samt anläggande av intilliggande parkområde.

Nybyggnad av bilhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall om ca. 2000 kvm med kontor i entresolplan.

Ny- och ombyggnad av ställverk i Hanhals, Kungsbacka kommun
Om- och nybyggnation av 130, 50 och 10 kV ställverk i Hanhals. Avser bl a markarbeten, ny byggnad, kompletteringar i 130 kV och 50 kV ställverk, nytt 10 kV ställverk mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjärås, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ett parhus med 2 lägenheter samt en radhuslänga med 4 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av 2 hus med 16 hyresrättslägenheter.

Paviljonger för skolverksamhet i centrala Kungsbacka
Avser uppförande av paviljonger avsedda för skolverksamhet på Varla- samt Tingbergsskolan, med placering på Tingbergsskolan.

Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager.

Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Avser nybyggnad av Drive-Thru restaurang.

Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Oviss byggstart och kostnad.

Uppförande av skolmodul i Fjärås, Kungsbacka
Paviljongen är avsedd för skoländamål för elever och personal under byggnationen av nya Fjärås Bräckaskolan.

Nybyggnad av gruppbostad i Kungsbacka
Avser nybyggnad av gruppbostad med 6 lägenheter samt en gemensamhetslokal och en personallokal.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser inglasning av balkonger.

Tillbyggnad av idrottshall i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av idrottshall.

Anläggande av gång- och cykelväg Östra Särövägen Kungsbacka
Avser utbyggnad av en belyst gång- och cykelväg längs väg 955 (Östra Särövägen) på en sträcka av ca 2 km.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åsa
Byggnad i 2,5 plan.

Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av fotbollsanläggning.

Återuppbyggnad av butiker efter brand i Kungsbacka
Planer finns för återuppbyggnad av butiker, med lägenheter åvan, efter brand. Planfrågor måste lösas. Byggstart oviss.

Sanering av va-ledningar i Lerkil, etapp 8
Planerat projekt efter tidigare etapper.

Anläggande av skatepark i Kungsbacka

Nybyggnad av gc-väg i Kungsbacka
Anläggande av GC-väg utmed Guntoftavägen.

Upprustning av ridsportanläggning i Vallda, Kungsbacka
Avser upprustning av ridsportanläggning. Omfattning oklar. Upptaget i investeringsbudget år 2015. Uppskattad byggstart.

Upprustning av ridsportanläggning Alekärret i Kungsbacka
Avser upprustning av stallbyggnader, rivningsarabeten m m.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser påbyggnad med en våning med 4 lägenheter.

Nybyggnad av gc-väg i Torpa
Avser trafik- och tillgänglighetsåtgärder.

Sanering av mark vid fd Tölö fabriker, Kungsbacka
Avfall ska omhändertas vid godkänd anläggning för behandling, deponering och/eller förbränning beroende på avfallets innehåll. Inom fastigheten Tölö 11:1 i Kungsbacka har historisk tillverkning av tak- och byggpapp med tjär- och oljeprodukter utförts. I mitten av 1900-talet ändrades verksamheten till att istället omfatta rostskyddsoljor, rostskyddsfärger, träskyddsmedel och andra olje- och tjärbaserade produkter.

Anläggande av stamnät för vatten-avlopp och fiber i Kungsbacka kommun
Avser anläggande av stamnät för vatten-avlopp-bredband.

Ombyggnad av skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av lokaler för administration, omklädningsrum och förråd m.m.

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Onsala

Exploatering för nya bostäder i Kungsbacka
Planarbete pågår. Väntas bli antagen under 2017.

Anläggande av gång- och cykelväg i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av en belyst gång- och cykelväg längs väg 953 (ca 1 km) och väg 953 flytts på en sträcka av ca 250 meter för att ge plats för gång- och cykelvägen. Uppskattad byggstart.

Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré samt invändig ombyggnad för fisk- och skaldjursförsäljning.

Ombyggnad av vägkorsning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av tre befintliga vägkorsningar mellan Inlagsleden och Södra Infarten till en cirkulationsplats.

Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Kungsbacka etapp 5
Nybyggnad av solcellsanläggningar på bef. fastigheter. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning. Berörda fastigheter enligt följande: Aranäsgymnasiet, Gymnasiegatan 44. Fullriggaren Malevik, Maleviksvägen 84. Gamla Kollaskolan, Askvägen 45. Elof Lindälvs gymnasium, fordon o. transport, Marios gata 3. Snickargårdens förskola, Allmogevägen 16. Strannegårdens förskola, Jojos väg 7. Strannegårdens gruppboende, Jojos väg 7. Älvsåkerskolan, Hus L och Hus B, Gamla Älvsåkersvägen 2.

Renovering av förskola i Kungsbacka
Avser rivning samt ombyggnad/återställande av förskola efter brand.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter. Byggstart oviss.

Ombyggnad till HVB-hem i Kungsbacka
Avser ombyggnad av förskola till HVB-hem för ensamkommande barn. I projekten ingår att anpassa byggnaden till verksamheten genom ny rumsindelning, ventilation och nytt värmesystem, samt rörarbeten-, elanläggning-, teleteknisk anläggning-, och styr och övervakningsanläggning.

Om- och tillbyggnad av bårhus i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av befintligt bårhus. Omfattning oklar.

Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av en flygel om ca 300 kvm med undervisningslokaler i två våningar.

Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Miljökonsulter - Miljöutredningar, Naturvärdesinventeringar (NVI) och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Ny anslutning vid Mariedal i Onsala
Ny anslutning ca 110 meter söder om Mariedalskrysset.

Utbyggnad av infiltrationsdamm i Fjärås
Projektet avser utbyggnad av infiltrationsdamm. Byggstart tidigast 2017.

Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av lager.

Upprustning av stadsentréer i Kungsbacka
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Utvändigt underhåll av fyr
Avser rivning av skadad betong, förstärkning av armering samt pågjutning av ny betong runtom, från kanten av isskydd +0,90 till plattform +8,00.

Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Fastighetsbesikning, riskanalys, vibrationsmätning och skadeutredning/reglering för successiva leveranser under avtalsperioden.

Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem.

Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Kungsbacka kommun
Avser ett komplett driftsatt passivt fiberoptiskt nät för bredband för Förlanda Avloppsförening ek förening.

Tillbyggnad av kylrum i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av två kylrum på ca 120 kvm.

Om- och tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad till tre nya kapprum samt sju nya toaletter.

Nybyggnad av bensinstation i Kungsbacka
Sökt bygglov. Planer för nybyggnad av obemannad bensinstation.

Rivning av lager i Kungsbacka
Rivningslov - lagerlokal.

Nybyggnad av personallokal i Kungsbacka
Nybyggnad-personalbyggnad åvc.

Utvändigt underhåll av kontor i Kungsbacka
Utvändig ändring.

Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.

Utvändigt underhåll av förskola i Kungsbacka
Utvändig ändring-kulörbyte.

Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad och tidsbegränsat lov för evakuering av befintlig verksamhet.

Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning + skylt.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ändrad användning + utvändig ändring.

Ombyggnad av postterminal i Kungsbacka
Ändrad användning-lokal för postnord.

Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
11 st Enbostadshus+garage-nybyggnad, Kyvik 26:52,26:51,26:56,26:57,26:60,26:59,26:50,26:48,26:49,26:58,26:53.

Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov+rivningslov.

Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Industri-nybyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering 3 enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering flerbostadshus & kontor.

Nybyggnad av verkstad i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering verkstadsbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.

Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Marklov samt bygglov för stödmurar.

Nybyggnad av sjöbod i Kungsbacka
Brygga m. sjöbod-nybyggnad + rivning.

Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Busshållplats, väderskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus, garage,förråd-nybyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus, garage-nybyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad + rivning.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Kungsbacka
Avloppspumpstation - nybyggnad.

Tillbyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.

Tillbyggnad av fläktrum i Kungsbacka
Verksamhet-tillbyggnad-fläktrum.

Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Väderskydd - hållplats guntofta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: