Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

Nybyggnad av bostäder på Tölö Syd i Kungsbacka
Planer finns för nytt bostadsområde med blandade upplåtelseformer. Området ligger söder om Tölö ängar etapp 2, mellan golfbanan och Hällingsjövägen.
Nybyggnad av bostäder i Aranäs, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av tre nya kvarter med ca 300 lägenheter i varierad bebyggelse med 6-7 våningar samt butiks- och handelslokaler.
Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 106 lägenheter i flerbostadshus i Särö Centrum. Uppskattad kostnad.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka
Ca 647 km väg. 4 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Nybyggnad av volymhandel på Hede, Kungsbacka
Hyresgäst är bl.a Bergendahls Foods koncept M.A.T.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 37 lägenheter i ett flerbostadshus, samt 16 lägenheter i radhus med två huskroppar.
Nybyggnad av stationshus i Hede, Kungsbacka
Avser nybyggnad av ett stationshus med vänthall, gångbro, verksamheter på 12000 kvm (BTA) som kontor etc. i direkt anslutning till befintlig perrong vid Hede station.
Sanering av VA-ledningar i Torred, Kungsbacka, etapp 2 och 3
Avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus och 6 radhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Tölö, Kungsbacka
Avser nybyggnad av två nya gruppbostäder för funktionshindrade i Tölö med ca 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat.
Trafiksäkerhetsåtgärder på Väg 940 mellan Forsbäck-E6
Avser ombyggnad av två korsningar samt att förse korsningarna med trafiksignaler.
Ombyggnad av förvaltningsbyggnad i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av pålfabrik till lokaler med personalutrymmen, omklädnings- och duschrum, förråd, verkstäder, garage och tvätthall för de tekniska förvaltningarna i Kungsbacka kommun. Rivningsarbetet påbörjas i november 2017.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås tätort
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i fyrbohus.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Rantorp
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm. Byggstart oviss.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 24 lägenheter.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Vinkelhus, 2 våningar + loft, 3 affärslokaler. Detaljplan finns. Ev. bildas ett bolag för byggherrerollen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad/anpassning av skola i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Projektet är framflyttat. Nybyggnad av verksamhetsbyggnad i två våningar innehållande sex st kontor-/lager-lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 2 hus med 16 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Oviss byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Sökt bygglov i förebyggnade syfte. Planer finns för fördubbling av verksamheten med om- och tillbyggnad av produktion och lager. Inget bestämt i dagsläget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus.
Återuppbyggnad av butiker efter brand i Kungsbacka
Planer finns för återuppbyggnad av butiker, med lägenheter åvan, efter brand. Planfrågor måste lösas. Byggstart oviss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Påbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser påbyggnad med en våning med 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Anläggande av gator och ledningar i Kungsbacka, etapp C01
Objektet avser nybyggnad av gator, GC-vägar, VA-ledningar, pumpstationer och grönytor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 3 kedjehus (äganderätter) med tillhörande carport. Byggstart september/oktober 2017. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gc-väg i Torpa
Ny gc-väg längs väg 939 mellan Torpavägen-Torkelstorpsvägen. Del av Kattegattleden.
Reparation av broar inom Kungsbacka kommun
För utförande av utbyte överbyggnad av bro 13-117-1 över Rolfsån och bro 13-2-1 över kanal vid Gåsevadsholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av rondell i Kungsbacka
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Återställande av förskola i Kungsbacka
Projektet avser återställande av förksola genom ny rumsindelning, ventilation och nytt värmesystem, samt rörarbeten-, elanläggning-, teleteknisk anläggning-, och styr och övervakningsanläggning
Nybyggnad av logistiklokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och kontor med lager på entrésolplan (1000-1500 kvm). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en maskinhall samt kallförråd om totalt ca 1000 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Fasadarbeten i Fjärås, etapp 2-5
Avser restaurering av fasadmurverk. Byggstart tidigast mars 2018.
Ombyggnad till hotellverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av ett parhus till hotellverksamhet.
Nyanläggning av parkeringsyta samt rivningsentreprenad i Kungsbacka
Projektet avser nyanläggning av parkering med plats för ca 32 bilar samt rivning av två byggnad 002 och 003 administrations- och mottagningsbyggnader.
Utbyte av värmecentral vid skola i Kullavik
Avser utbyte av värmecentral i befintligt pannrum. Uppskattad kostnad.
Arkeologisk förundersökning av mark i Fjärås, Kungsbacka
Avser arkeologisk förundersökning på del av boplats RAÄ 496 inom Rossa-red 5:18 i Fjärås. Det finns planer på nybyggnad av bostäder inom en del av fastigheten (1032622).
Tillbyggnad av ranchhus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av ranchhus med ca 75 kvm.
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Installation och service av brand- och inbrottslarm.
Fasadarbeten i Fjärås, etapp 1
Avser restaurering av fasadmurverk.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Projektet avser ändrad användning. Uppskattad kostnad.
Upprustning av allé i Kungsbacka
Projektet avser upprustning av allé.
Upprustning av park i Kungsbacka
Projektet avser upprustning av park.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation-nybyggnad och tryckstegringsstation-nybyggnad.
Rivning av avloppspumpstation i Kungsbacka
Rivning - avloppspumpstation.
Rivning av enbostadshus i Kungsbacka
Rivningslov Tölö 3:4,3:5.
Rivning av industrihus i Kungsbacka
Rivningslov. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Kungsbacka
Rivningslov-verksamhet Bolsheden 1:48,1:62. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Parkeringsplatser Skårby 3:33,3:41.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på ombyggnad till lägenhet.
Nybyggnad av plank i Kungsbacka
Annat - mur/plank, flytt av åv-plats samt nytt cykelskydd.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad + skylt.
Nybyggnad av nätstation i Kungsbacka
Nätstation-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus, garage-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad inkl garage.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad-bullerplank.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Taköverbyggd mopedparkering.
Nybyggnad av telestation i Kungsbacka
Teknikbod för fiberkablar och bredband-nybyggnad.
Nybyggnad av telestation i Kungsbacka
Teknikbod för fibernät-nybyggnad.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - ändrad användning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov- parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-parkeringsplats/grusplan.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-tält.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Utvändig & invändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bensinstation i Kungsbacka
Ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Verksamhetslokal-om- och tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av herrgård i Kungsbacka
Ändrad användning-verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ändring av bärande konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser inredning av ett rum och ett förråd på vinden till en befintlig lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser inredning av vind till ett rum och förråd i flerbostadshus.
Rivning av industribyggnad i Kungsbacka
Projektet avser rivning av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Rivning av bostadshus i Kungsbacka
Projektet avser rivning av ett enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: