Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 151 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 650 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 500 lägenheter och eventuella handelslokaler. En bensinmack måste rivas innan bygget kan komma igång.

Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.

Nybyggnad av flerbostadshus, affärshus och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av verksamhetslokaler, infrastrukturåtgärder samt upprustning/ombyggnad av befintliga byggnader. Lokalytan är på ca 3000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus, affärshus och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av kontor, butiker och parkeringshus i Kungsbacka
Avser parkeringshus i fem våningar med ett plan under mark. Plats för 400 bilar. Intilliggande kontorsbyggnad samt butikslokaler.

Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Avser nybyggnad av industri. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av skolor i Kungsbacka

Nybyggnad av skola i Voxlöv

Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av bostäder i Anneberg
Objektet omfattar 20 trygghetsbostäder med hyresrätt. 20 bostadsrätter för seniorer. 30 bostäder, delvis med inriktning mot mindre lägenheter. Centrumfunktioner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka etapp 2
Eksta planerar att bygga 46 hyresrätter i området, vilka skall vara energieffektiva byggnader som delvis försörjs med solenergi på taken och skall dessutom projekteras och byggas i enlighet med Passivhuskraven enligt FEBY 12

Nybyggnad av bostäder på Tölö i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 79 lägenheter, 11 lägenheter i kedjehus och fyra flerbostadshus i både hyres- och bostadsrättsform.

Nybyggnad av äldreboende i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i äldreboende.

Nybyggnad av handelsområde i Onsala
Planer finns på nybyggnad av handelsområde med kommersiella lokaler och butiker om ca 17000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås
Seniorbostäder eller 55+ bostäder. Markförsäljning förestår. Förhandlar med kommunen. Byggstart och kostnad är uppskattad.

Nybyggnad av lägenheter och radhus i Kungsbacka etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 32 lägenheter, samt 9 rad/kedjehus. Planerad byggstart under 2018. Etapp 1 har objekt nr 1309683.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 48 lägenheter, samt 16 lägenheter i radhus. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av bostäder & kontor på Tingberget
Avvaktar beslut. Oviss byggstart.

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler mm i Åsa
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 30 bostadsrättslägenheter i 6 huskroppar i 2,5-3 våningar.

Nybyggnad av gruppbostad i Tölö, Kungsbacka
Planer finns på två nya gruppbostäder för funktionshindrade i Tölö. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ett trevåningshus samt ett fyravåningshus med totalt 19 lägenheter.

Integrerat brounderhåll i Hallands län
Tillståndsstyrt underhåll på 31 st byggnadsverk.

Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning.

Nybyggnad av kvinnoklinik i Kungsbacka, 3a

Nybyggnad av förvaltningsbyggnad i Kungsbacka
Avser nybyggnad av lokaler med personalutrymmen, omklädnings- och duschrum, förråd, verkstäder, garage och tvätthall för de tekniska förvaltningarna i Kungsbacka kommun.

Ombyggnad av gata och va-ledningar i Kungsbacka
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar. Kommer att utföras under en 5-års period.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka

Nybyggnad av bostäder i Fjärås tätort
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i fyrbohus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad av väg i Kungsbacka
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Nybyggnad av bilhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall om ca. 2000 kvm med kontor i entresolplan.

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Vinkelhus, 2 våningar + loft, 3 affärslokaler. Detaljplan finns. Ev. bildas ett bolag för byggherrerollen. Uppskattad kostnad.

Ny- och ombyggnad av ställverk i Hanhals, Kungsbacka kommun
Om- och nybyggnation av 130, 50 och 10 kV ställverk i Hanhals. Avser bl a markarbeten, ny byggnad, kompletteringar i 130 kV och 50 kV ställverk, nytt 10 kV ställverk mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjärås, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ett parhus med 2 lägenheter samt en radhuslänga med 4 lägenheter.

Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Projektet är framflyttat. Nybyggnad av verksamhetsbyggnad i två våningar innehållande sex st kontor-/lager-lokaler.

Nybyggnad av förskola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar samt anläggande av intilliggande parkområde.

Nybyggnad av omklädningsrum och klubbhus i Onsala
Avser rivning samt nybyggnad av klubbhus för Onsala BK med konferenslokal, sammanträdesrum, dusch/omklädningsrum samt rehabiliteringsrum.

Ombyggnad av skola i Kungsbacka
Avser byte av stammar och ventilation. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2014 - 2016.

Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Planer finns för tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager.

Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av restaurang.

Uppförande av skolmodul i Fjärås, Kungsbacka
Paviljongen är avsedd för skoländamål för elever och personal under byggnationen av nya Fjärås Bräckaskolan.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser inglasning av balkonger.

Nybyggnad av gruppbostad i Kungsbacka
Avser nybyggnad av gruppbostad.

Rivning av byggnader och nybyggnad av parkering i Kungsbacka
Avser rivning av administrations- och mottagningsbyggnader samt nybyggnad av parkering med plats för ca 32 bilar.

Ombyggnad av skola till förskola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av befintlig skola till förskola med fyra avdelningar. Omfattning oklar.

Tillbyggnad av idrottshall i Kungsbacka
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2013-2017.

VA-sanering i Älvsåker-Kyrkotorp i Kungsbacka, etapp 3
Objektet avser anläggningsarbete av VA-ledningar, opto och el-kablar i befintliga gator, naturmark och skogsmark.

Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 5 lägenheter i radhus som är tänkta att uppföras på jordbruksmark.

Anläggande av gång- och cykelväg Östra Särövägen Kungsbacka
Avser utbyggnad av en belyst gång- och cykelväg längs väg 955 (Östra Särövägen) på en sträcka av ca 2 km.

Ombyggnad av gata i Kungsbacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Tanken är att bygga enligt BoKlok koncept. Byggstart ej fastställd.

Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2014-2016.

Återuppbyggnad av butiker efter brand i Kungsbacka
Planer finns för återuppbyggnad av butiker, med lägenheter åvan, efter brand. Planfrågor måste lösas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åsa
Byggnad i 2,5 plan.

Sanering av va-ledningar i Lerkil, etapp 8
Planerat projekt efter tidigare etapper.

Anläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Avser anläggningsarbete av VA-ledningar i befintliga gator och naturmark. Viss röjning och avverkning av buskar, träd samt återställning.

Nybyggnad av gc-väg i Kungsbacka
Anläggande av GC-väg utmed Guntoftavägen.

Upprustning av ridsportanläggning i Vallda, Kungsbacka
Avser upprustning av ridsportanläggning. Omfattning oklar. Upptaget i investeringsbudget år 2015. Uppskattad byggstart.

Upprustning av ridsportanläggning Alekärret i Kungsbacka
Avser upprustning av stallbyggnader, rivningsarabeten m m.

Ombyggnad av skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av lokaler för administration, omklädningsrum och förråd m.m.

Sanering av mark vid fd Tölö fabriker, Kungsbacka
Avfall ska omhändertas vid godkänd anläggning för behandling, deponering och/eller förbränning beroende på avfallets innehåll. Inom fastigheten Tölö 11:1 i Kungsbacka har historisk tillverkning av tak- och byggpapp med tjär- och oljeprodukter utförts. I mitten av 1900-talet ändrades verksamheten till att istället omfatta rostskyddsoljor, rostskyddsfärger, träskyddsmedel och andra olje- och tjärbaserade produkter.

Anläggande av stamnät för vatten-avlopp och fiber i Kungsbacka kommun
Avser anläggande av stamnät för vatten-avlopp-bredband.

Nybyggnad av väg i Kungsbacka

Exploatering för nya bostäder i Anneberg

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Onsala

Exploatering för nya bostäder i Kungsbacka
Planarbete pågår. Väntas bli antagen under 2017.

Anläggande av gång- och cykelväg i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av en belyst gång- och cykelväg längs väg 953 (ca 1 km) och väg 953 flytts på en sträcka av ca 250 meter för att ge plats för gång- och cykelvägen. Uppskattad byggstart.

Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré samt invändig ombyggnad för fisk- och skaldjursförsäljning.

Ombyggnad av vägkorsning i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av tre befintliga vägkorsningar mellan Inlagsleden och Södra Infarten till en cirkulationsplats.

Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Kungsbacka etapp 5
Nybyggnad av solcellsanläggningar på bef. fastigheter. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning. Berörda fastigheter enligt följande: Aranäsgymnasiet, Gymnasiegatan 44. Fullriggaren Malevik, Maleviksvägen 84. Gamla Kollaskolan, Askvägen 45. Elof Lindälvs gymnasium, fordon o. transport, Marios gata 3. Snickargårdens förskola, Allmogevägen 16. Strannegårdens förskola, Jojos väg 7. Strannegårdens gruppboende, Jojos väg 7. Älvsåkerskolan, Hus L och Hus B, Gamla Älvsåkersvägen 2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter. Byggstart oviss.

Renovering av förskola i Kungsbacka
Avser rivning samt ombyggnad/återställande av förskola efter brand.

Ombyggnad till HVB-hem i Kungsbacka
Avser ombyggnad av förskola till HVB-hem för ensamkommande barn. I projekten ingår att anpassa byggnaden till verksamheten genom ny rumsindelning, ventilation och nytt värmesystem, samt rörarbeten-, elanläggning-, teleteknisk anläggning-, och styr och övervakningsanläggning.

Om- och tillbyggnad av bårhus i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av befintligt bårhus. Omfattning oklar.

Nybyggnad av rondell i Kungsbacka
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.

Anläggande av cirkulationsplats vid väg 958 i Kungsbacka

Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av industrihus.

Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av en flygel om ca 300 kvm med undervisningslokaler i två våningar.

Nybyggnad av lokaler för småkskalig verksamhet i Kungsbacka
Projektet ligger på is..

Utbyggnad av infiltrationsdamm i Fjärås
Projektet avser utbyggnad av infiltrationsdamm. Byggstart tidigast 2017.

Ny anslutning vid Mariedal i Onsala
Ny anslutning ca 110 meter söder om Mariedalskrysset.

Nybyggnad av solcellsanläggning på skola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av solcellsanläggning på skola.

Utvändigt underhåll av skolor i Kungsbacka
Avser nybyggnad av solcellsanläggning på skola.

Nybyggnad av solcellsanläggning på skola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av solcellsanläggning på skola. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av stamnät VA-ledningar & bredband i Fjärås
Avser markarbeten som omfattar stamnät för VA-ledningar och bredband. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ramavtal avseende plankonsulter inom Kungsbacka kommun

Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun

Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem.

Utvändigt underhåll av fyr
Avser rivning av skadad betong, förstärkning av armering samt pågjutning av ny betong runtom, från kanten av isskydd +0,90 till plattform +8,00.

Upprustning av stadsentréer i Kungsbacka
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Tillbyggnad av kylrum i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av två kylrum på ca 120 kvm.

Ombyggnad av skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad till tre nya kapprum samt sju nya toaletter.

Nybyggnad av växthus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av bensinstation i Kungsbacka
Sökt bygglov. Planer för nybyggnad av obemannad bensinstation.

Tillbyggnad av ranchhus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av ranchhus med ca 75 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus- om- och tillbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering flerbostadshus & kontor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: