Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 213 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 300 lägenheter. Projektet kommer att utföras i etapper.

Nybyggnad av trafikplats och infart i Halmstad, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Omfattning ännu oklar. Kan delas upp i flera delar. Samarbetsprojekt med trafikverket. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 190 lägenheter i 5-7 våningar.

Om- och tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Avser om- och tillbyggnad av lokaler på ca 15000 kvm, huvudsak i ett plan, med plats för 45 nya butiker.

Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser bland annat nytt café, bibliotek, skolrestaurang, ny sporthall m m. Objektets ungefärliga storlek: BTA befintlig byggnad ca 29.000 m2. BTA nybyggnad ca 700 m2. Tomtarea ca 80.400 m2. Ytterligare 100 miljoner finns i förslag till investeringsbudget för de kommande året.

Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 3 punkthus med 36 hyresrättslägenheter och 35 rad/kedjehus.

Nybyggnad av butik och flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av lokaler och bostäder samt upprusning av centrum.

Utbyggnad av oceanhamnen i Halmstad
Avser utökning/tillbyggnad av kaj med 100 meter, 50 meter åt vardera hållet i djuphamnen, höjning av hamnområdet samt ombyggnad av bulkterminalyta. Igångsättning troligtvis tidigast 2017-2018.

Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema.

Anläggande av ny vattentäkt i Halmstad
Projekt i planeringsskede. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av en del av befintlig skola samt nybyggnad av kök. Omfattning oklar.

Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Avser nybyggnad av en förskola med 12 avdelningar. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.

Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
TSK och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH01, DH02, DH51-2017.

Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.

Om- samt nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.

Nybyggnad av bostäder på Nyhem i Halmstad
Avser 1 eller ev 2 huskroppar, 100-tal bostadsrätter, 3-4 våningar.

Nybyggnad av bostäder Östra Åled i Halmstad
Avser nybyggnad av radhus med 10 hyresrätter.

Om- och tillbyggnad av bilanläggning för Audi i Halmstad
Avser nytt showroom för nya bilar samt en omfattande ombyggnation av befintliga lokaler för att göra plats för begagnade bilar och ett komplett servicecenter.

Ombyggnad av Lagaholmsskolan Laholm
Avser ombyggnad av skola. 7st sammanhängande huskroppar. Totalyta 5000m2.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Strategisk partnering.

Nybyggnad av äldreboende i Fyllinge, Halmstads kommun
Avser en byggrätt om ca 5000 kvm.

Nybyggnad av SABO Kombohus i Vårhem, Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30-32 lägenheter. Eventuellt kommer detta byggas som ett SABO Kombohus. Igångsättning troligtvis hösten 2016.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering.

Ombyggnad av verkstad i Halmstad
Avser rivning samt ombyggnad av bilserviceanläggning.

Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Omvandling av område till blandad bebyggelse.

Nybyggnad av F-9 skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en F-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever.

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Halmstad
Presumtiv exploatör finns. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av villor i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 36 st enbostadshus i 1 1/2 plan.

Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av skola och förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av skola och förskola. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019. Uppskattad kostnad.

Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge

Vägmarkering inom distrikt Halmstad

Nybyggnad av punkthus på Linehed i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ett tillgänglighetsanpassat punkthus i åtta våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus samt eventuellt en förskola.

Nybyggnad av biogasanläggning i Halmstad
Projektet ligger vilande. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnation av ca 350 bostäder i blandade hustyper samt äldreboende och förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnation av ca 350 bostäder i blandade hustyper samt äldreboende och förskola. I denna etapp kommer 5 företag att bygga bostäder.

Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Avser nybyggnation av äldreboende med 54 eller 60 platser.

Nybyggnad av dagcentral i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av lokaler för daglig verksamhet.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av 5 lokaler till 7 lägenheter. Totalt ska man bygga om 40 lägenheter fram till och med 2019.

Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor.

Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket.

Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad.

Nybyggnad av radhus i Frösakull, Halmstad
Avser nybyggnad av 20 radhus i tre huskroppar med 2 våningar.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en ny förskola i Kv. Kemisten.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar.

Ombyggnd av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.

Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar. Tillbyggnad av storkök samt personaldel. BTA byggnad totalt 1585 m2. Tillbyggnad avser ca 220 m2, förråd ca 32 m2 samt miljöhus ca 16 m2. Ombyggnad avser ca 1135 m2. Behandlad tomtarea ca 4500 m2.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.

Nybyggnad av förskola i Söndrum, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.

Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Avser exploatering inför verksamhetsområde.

Nybyggnad av bostäder/lågenergi i Halmstad

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola på 4 avdelningar.

Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av två stycken höglager om ca 7 m höga.

Om- och tillbyggnad av förskola i Harplinge, Halmstads kommun
Bygg inkl mark med samordningsansvar. Rör, vent, el samt storkök och varukyla. Tillbyggnad med fyra nya avdelningar. Ombyggnad av personaldel och tillagningskök. Tillbyggnad 835 kvm huvudbyggnad, 32 kvm förråd. Ombyggnad 608 kvm.

Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser ombyggnad av Stora Torg samt Brogatan och Storgatan.

Nybyggnad av ny hotell- och konferensanläggning i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en hotell- och konferensanläggning. Igångsättning ej fastställd.

Tillbyggnad av restaurang och samlingslokal i Tylösand
Detaljplanen möjliggör för restaurang och samlingslokal i anslutning till varmbadhuset.

Nybyggnad av förskola i Halmstad

Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter i 1,5 våning.

Ombyggnad av hotell i Halmstad
Avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum.

Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.

Ombyggnad av hamn i Halmstad
Avser upphöjning av uppställningsytorna A, B och C i Halmstad Hamn. Ytorna ska höjas för att klara framtida regn och översvämningar.

Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser totalrenovering av flerbostadshus med ny el, vs och ventilation samt nya ytskikt.

Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Detaljplanearbete pågår. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett fritidshusområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.

Nybyggnad av skolpaviljong i Halmstad
Planer finns på uppförande av skolpaviljong vid Kv Kemisten i Halmstad. Igångsättning tidigast mars 2017.

Utvidgning av kyrkogård vid Söndrum kyrka
Avser utvidgning av kyrkogården för de kommande 40 åren.

Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.

Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 360 platser i 5 våningar med handel i bottenvåningen.

Renovering av vatten- och avloppsledningar, Halmstad
Avser ombyggnad av gata med nya cykelbanor samt VA-sanering med bland annat ny D1200-ledning.

Ombyggnad till förskola i Halmstad
Avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar. Förtätning av bebyggelsen.

Tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad

Anläggande av gator, VA-ledningar och park i Halmstad
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och park.

Utbyggnad av gc-bana längs väg 610 mellan Steninge-Stensjö
Avser en sträcka på 3 km.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser byte av fönster i 28 lägenheter samt byte av rutten panel och målning av fasad.

Inköp av krafttransformator i Halmstad
Avser montage av krafttranformator T71 i station Hovgård.

Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang vid stranden i Tylösands havsbad.

Underhåll av bro över enskild väg i Halmstad
Bro över enskild väg, sj och gata. Om- och bättringsmålning, fogning.

Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad
Utbyte tätskikt, kantskoning mm.

Takrenovering av ekonomibyggnader i Halmstad
Yttertaken på 9 st så kallade ekonomibyggnader inom bostadsområdet Gamla Vallås i Halmstad, är i behov av takrenovering. Yttertaken är idag belagda med sinuskorrugerade eternitplattor. Ny taktäckning utförs med bärprofiler som monteras ovanpå bef eternitplattor och som täcks med sinuskorrugerad stålplåt. I samband med takrenoveringar ska även av installation av solfångare, ingående i en sidoentreprenad utföras på nästan hälften av takytorna. Valthornet 1 201 och 205 Strandvallen, nr 8, 10, 26 och 28 Vallmon 1 206, 208, och 210 Nyvången, nr 2, 4, 10, 12, 18 och 20 Vallonen 1 212, 214 och 216 Nyvången, nr 5, 7, 13, 15, 21 och 23 Valfisken 1 229 Strandvallen, nr 134 och 136.

Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.

Utbyggnad av fibernät i Halmstad
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning/plöjning/fräsning och dokumentation sa,t leverans av kanalisation, brunnar, skåp samt övrig nödvändig material för att få en fullt fungerande kanalisation.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på uppförande av förskola på markområde som idag är parkmark. Beslut om upprättande av detaljplan har fattats. Planen ev klar hösten 2016. Oviss byggstart.

Nybyggnad av översvämningsskydd, VA-ledningar och pumpstation i Halmstad
Avser nybyggnad av översvämningsskydd, nya VA-ledningar samt en ny pumpstation.

Ombyggnad av kontorshus i Halmstad
Avser ombyggnad av kontor om ca 600 kvm.

Nybyggnad av stall i Halmstad
Avser nybyggnad av stall på ca 400 kvm med plats för 16 hästar.

Nybyggnad av försäljning/kontor
Projektet ligger stilla. Oviss byggstart. Bilhallen och verkstaden har objekt nr 898631.

Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.

Nybyggnad av stugby i Halmstad
Avser nybyggnad av 14 fritidshus i bostadsrättsform om ca 10 kvm/hus.

Ombyggnad av omklädningsrum i Halmstad
Avser ombyggnad av Kärlekens IP omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.

Byte av kök i flerbostadshus, Halmstads kommun
Avser 44 st kök på Andersbergsringen 101-251 kv Hjässan i Halmstad samt ombyggnad av styckevisa avrop av kök i samband med byte av hyresgäst. I genomsnitt sker 5 byten i området per månad.

Anläggande av utjämningsmagasin för dagvatten i Harplinge, Halmstad

Byte av ljuskällor och armatur i Halmstad hamn

Underhåll av ställverk på Höganäs fabrik i Halmstad
Avser underhåll av ställverk (0,4-130 kV) på Höganäs fabrik. Syftet med underhållet är att minska risken för plötsliga strömavbrott och driftstörningar i produktionen samt att förlänga livslängden på ställverksanläggningarna och dess komponenter.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Avser renovering av loftgångar och balkonger på Nyvången 6-8. Omfattar betongrenoveringsarbeten, utbyte utvändig träpanel samt målningsarbeten.

Rivning av byggnader och anordnande av parkering i Halmstad
Avser rivning av fyra stycken hureshus (de s.k. flygarbostäderna) samt Gamla projektkontoret, som består av två stycken huskroppar. Anordnande av parkeringsplats. Ny grönyta anordnas. Rivning Flygarbostädernqa ca 2250 m2 BTA. Rivning av Gamla projektkontoret ca 375 m2 BTA. Uppskattad kostnad.

Byte av frånskiljare i station EON Linehed, Halmstad
Avser utbyte av befintliga 130 kV frånskiljare i E.ON:s station Linehed. Totalt handlar det om nio (9) stycken frånskiljare i fyra (4) fack 102, 105, 111, 112. Kontrollutrustning för dessa fack är dels placerad i E.ON:s stationsbyggnad, dels i intilliggande station H4 Linehed.

Förnyelse av parkeringsdäck i Halmstad

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: