Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 168 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 255 lägenheter i två huskroppar med 3-5 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 183 lägenheter (en del kommer att fungera som seniorboende) och en gemensamhetslokal samt tillhörande källare med garage. Källaren ska innehålla utrymmen för teknik, parkeringsplatser, lägenhetsförråd, gemensamma tvättstugor och cykelparkering. Husen uppförs som loftgångshus med direktentré på markplan och solcelsanläggning kommer att monteras på tak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 158 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter.
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 2
Avser renovering av 223 lägenheter samt nybyggnad av 47 vindslägenheter på Stålgatan 24-40 och Granatvägen 2-26. Stambyte, ventilation, el, fönsterbyte, källare, badrum samt köksrenovering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i två huskroppar om fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus om ca 10.000 kvm. Antal lägenheter är ej fastställt. Byggstart tidigast kvartal 1 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola, där formen kommer att bli rund, för 200 barn med 12 avdelningar samt tre förråd och en miljöstation. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter med tillhörande förråd och finplanering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 363 platser i 5 plan varav ett halvt plan på källarnivå om totalt 9356 kvm.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Strategisk partnering. Byggstart tidigast kvartal 2 2018.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lekland.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser in- och utvändig renovering av flerbostadshus med bl astambyte, renovering av badrum, byte av fönster och säkerhetsdörrar, nya elinstallationer i lägenheterna, trapphus renovering, renovering av balkonger, fasader och tak mm. Marken runt huset läggs om och fasadbelysning byts.
Nybyggnad av varuhus i Halmstad
Planerat projekt som ligger stilla. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 och 3 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator & VA i Halmstad
Projektet avser bl a nybyggnad av gator, parkutbyggnad, VA ledningar inkl fördröjningsmagasin, belysningsanläggning samt lekplats inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm.
Vägmarkering inom distrikt Halmstad
Entreprenaden är fördelad på grupp DH1, nyläggning med utförandekrav på nytt beläggningsslitlager samt grupp DH2, som omfattar underhållsmarkeringar med krav på funktion. Grupperna kommer att utgöra ett kontrakt.
Nybyggnad av seniorvillor i Halmstad
Söker tomt i Halmstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar. Byggstart tidigast kvartal 1 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.
Nybyggnad av butik i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler och butiker. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontorshus i två plan om ca 1000 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2017.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar. Tillbyggnad av storkök samt personaldel. BTA byggnad totalt 1585 m2. Tillbyggnad avser ca 220 m2, förråd ca 32 m2 samt miljöhus ca 16 m2. Ombyggnad avser ca 1135 m2. Behandlad tomtarea ca 4500 m2.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Planerat osäkert projekt. Avser nybyggnad av 16 st campingstugor, reception, skärmtak samt plank.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola med 2 nya avdelningar samt tillhörande utemiljö och ett mottagningsskök samt nybyggnad av två förråd och bullerskärm.
Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad, etapp 2
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper.
Nybyggnad av galleria på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad
Utbyte tätskikt, kantskoning mm. Bro 13-599-1 tillkommer avseende underhåll samt bullerskydd.
Nybyggnad av torg i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av torg/parkering.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Haverdal, Halmstad
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Haverdal.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Ombyggnad till kontor i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av f d postterminal till kontorslokaler.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum. Uppskattad kostnad.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Kattegattsgymnasiet.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende.
Tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av konstmuseum.
Uppförande av bullerplank vid väg 15 i Fyllebro, Halmstad
Projektet avser uppförande av ca 300 meter långt bullerskydd mellan trafikplats 43 Halmstad södra och Fylleån. Även omisolering av 3 broar längs sträckan ingår.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Tankbeläggning i distrikt Halmstad
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DH21-2018.
Nybyggnad av skärmtak för insats- och utbildningsförband i Halmstad
Avser nybyggnad av skärmtak om 15 m djup med 26 dubbelfack. Totalt ca 1900 kvm.
Tak- och fasadrenovering vid sjukhus i Halmstad
Avser tak- och fasadrenovering av byggnaderna 071 och 131 vid Hallands sjukhus i Halmstad.
Invändig renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser invändig renovering av badrum, nytt luftbehandlingsaggregat i källarplan, ommålning av trapphus, arbeten på vind och yttertak mm. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av gc-bana längs väg 610 mellan Steninge-Stensjö
Avser en sträcka på 3 km mellan Kustvägens (väg 610) korsning med Gamla vägen till korsningen med Ejdervägen.
Anläggande av gator, VA-ledningar och park i Halmstad
Avser anläggande av gator, VA-ledningar, nytt utjämningsmagasin för dagvatten och en park.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Anläggande av GC-bro i Halmstad
Projektet avser en ny gång- och cykelbro över Genevadsån med anslutande asfalterade gång- och cykelvägar söder och norr om ån.
Lokalanpassning/ombyggnad av kontor i Halmstad
Avser ombyggnad/lokalanpassning av kontorslokaler på halva plan 3 och och hela plan 4.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av tre lokaler till fyra lägenheter. Strategisk partnering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till 6 st äldrebostäder. Strategisk partnering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av kulturcentrum i Halmstad
Projektet avser ombyggnad/hyresgästanpassning från industrilokal till öppen kommunal kulturverksamhet.
Renovering av förskola i Halmstad
Avser renovering av bl.a ytskikt och dörrar samt igensättning av fönster, och ramp för att öka tillgängligheten.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Halmstad
Avser anläggande av en cirkulationsplats vid korsningen Kristinehedsvägen/Skyttevägen.
Utförande av infräsning väg i Distrikt Halland, Region Väst
Omfattar 3 objekt; 130822 Kungsäter-Gunnarsjö, 130821 Gunnarsjö-Länsgränsen och 141520 Länsgränsen-Älekulla.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser totalrenovering av flerbostadshus med ny el, vs och ventilation samt nya ytskikt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av godsterminal i Halmstad
Avser nybyggnad av godsterminal/lager.
Ombyggnad av lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser ett skärmtak för 26 st lastbilar/containers, ska kunna ställas upp i sammanlagt 26 st fack.
Rivning av skola i Halmstad
Projektet avser rivning av skolbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av innergård samt garage mm vid flerbostadshus i Halmstad
Objektet avser att justera fallgeometri på gårdsjälklag, montera nytt tätskikt, asfaltmastix och terrassbrunnar på gårdsbjälklag, byta källarfönster, åtgärda entrésteg vid trapphusentréer, avlägsna färg i tak och på väggar i garage samt betongrenovering. Några bilplatser i garage ska toppas med asfaltbeläggning. Även en del puts- och målningsarbeten ska utföras. Byggstart oviss.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Projektet avser utvändig ändring av affärsbyggnad, nya glaspartier och solavskärmning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Projektet avser ändrad användning från sportbutik till aktivitetscenter.
Renovering av Sperlingsholms kyrka i Halmstad
Projektet avser byte av ytter tak, omfogning av tegelfasad samt invändig rengöring och lagning av puts samt målning i kyrka.
Tillbyggnad av lager och kontor i Halmstad
Kontakta byggherren för ytterligare information. Planerna har lagts på is. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande. Avser tillbyggnad på ca 350 kvm med lager och kontor.
Renovering av kyrka i Halmstad
Projektet avser in- och utvändiga puts- och målningsarbeten i kyrka.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad/lokal. Uppskattad kostnad.
Uppförande av brygga samt upprustning av kaj i Halmstad
Avser uppförande av pålad brygga samt upprustning av kajfront.
Relining av kontor i Halmstad
Avser relining av spillvattensystem i del av KV Klostret mot Skolgatan. Uppskattad kostnad.
Konsultstöd - Lokalplanering för grundskolor i Söndrum
Avser konsultstöd för en rapport om behov av kompletterande grundskolelokaler samt lämplig storlek och årskursindelning för planerade Ranagårdsskolan i barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde Söndrum.
Nybyggnad av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal för träning och konferens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 st. lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tre lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 150 st lgh.
Nybyggnad av butik i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av gårdsbutik.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av brandstation i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av brandstation med kallgarage och skärmtak samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av badhus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av idrottshall - actic- nya entrépartier och skyltar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, byte av fasadmaterial och nya fönster.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av golfrestaurang/klubblokal.
Tillbyggnad av golfbana i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av golfanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kylanläggning i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kylbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Halmstad
Projektet avser byte av panel och målning av fasad på förskola.
Rivning av garage, skola mm i Halmstad
Projektet avser rivning på fyra ställen en industribyggnad/garage, skola, bostadshus och lada.
Ombyggnad till lägenhet i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av tvättstuga till 1 lägenhet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd 2017-07-31--2017-12-31 uppförande av 2st tälthallar.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd 2018-01-01 -- 2022-12-31 nybyggnad av tankstation, ecobränsle.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: