Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 200 st.

Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser bland annat nytt café, bibliotek, skolrestaurang, ny sporthall m m. Objektets ungefärliga storlek: BTA befintlig byggnad ca 29.000 m2. BTA nybyggnad ca 700 m2. Tomtarea ca 80.400 m2. Ytterligare 100 miljoner finns i förslag till investeringsbudget för de kommande året.

Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 3 punkthus med 36 hyresrättslägenheter och 35 rad/kedjehus.

Nybyggnad av butik och flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av lokaler och bostäder samt upprusning av centrum.

Utbyggnad av oceanhamnen i Halmstad
Avser utökning/tillbyggnad av kaj med 100 meter, 50 meter åt vardera hållet i djuphamnen, höjning av hamnområdet samt ombyggnad av bulkterminalyta. Igångsättning troligtvis tidigast 2017-2018.

Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av två flerbostadshus med 45 lägeneheter. HSB har optionsavtal på markområdet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av 2 flerbostadshus med 50-60 lägenheter. HSB har option på markområdet som är beläget intill vattnet. Detaljplan finns. Byggstart planeras om några år.

Nybyggnad av bostäder på Nyhem i Halmstad
Avser 1 eller ev 2 huskroppar, 100-tal bostadsrätter, 3-4 våningar.

Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Avser nybyggnad av en förskola med 12 avdelningar. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.

Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
TSK och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH01, DH02, DH51-2017.

Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.

Nybyggnad av bostäder Östra Åled i Halmstad
Avser nybyggnad av radhus med 10 hyresrätter.

Om- och tillbyggnad av bilanläggning för Audi i Halmstad
Avser nytt showroom för nya bilar samt en omfattande ombyggnation av befintliga lokaler för att göra plats för begagnade bilar och ett komplett servicecenter.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Strategisk partnering.

Nybyggnad av SABO Kombohus i Vårhem, Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30-32 lägenheter. Eventuellt kommer detta byggas som ett SABO Kombohus. Igångsättning troligtvis hösten 2016.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering.

Ombyggnad av verkstad i Halmstad
Avser rivning samt ombyggnad av bilserviceanläggning.

Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanearbete pågår. Antagande av detaljplanen troligtvis i slutet av 2016. Omvandling av område till blandad bebyggelse.

Nybyggnad av F-9 skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en F-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever.

Nybyggnad av hästsportcentrum i stadsdelen Vallås, Halmstad
Planer finns på ett hästsportcentrum med bla utbildningsstall, rid- och körhallar. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av varuhus i Halmstad
Planerat projekt som ligger stilla. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn.

Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av gruppboende. Troligtvis äldreboende.

Vägmarkering inom distrikt Halmstad

Nybyggnad av biogasanläggning i Halmstad
Projektet ligger vilande. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av 5 lokaler till 7 lägenheter. Totalt ska man bygga om 40 lägenheter fram till och med 2019.

Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av husvärdskontor.

Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontorshus i två plan om ca 1000 kvm.

Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket.

Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.

Nybyggnad av radhus i Frösakull, Halmstad
Avser nybyggnad av 20 radhus i tre huskroppar med 2 våningar.

Ombyggnd av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Kostnad och byggstart oviss.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola i Fyllinge.

Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar. Tillbyggnad av storkök samt personaldel. BTA byggnad totalt 1585 m2. Tillbyggnad avser ca 220 m2, förråd ca 32 m2 samt miljöhus ca 16 m2. Ombyggnad avser ca 1135 m2. Behandlad tomtarea ca 4500 m2.

Nybyggnad av bostäder i Harplinge centrum i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge som rymmer ca 15 lägenheter i kedjehus/radhus. Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen. Kommunen äger markområdet. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av stugby i Halmstad
Planerat osäkert projekt. Avser nybyggnad av 16 st campingstugor, reception, skärmtak samt plank.

Om- och tillbyggnad av förskola i Harplinge, Halmstads kommun
Bygg inkl mark med samordningsansvar. Rör, vent, el samt storkök och varukyla. Tillbyggnad med fyra nya avdelningar. Ombyggnad av personaldel och tillagningskök. Tillbyggnad 835 kvm huvudbyggnad, 32 kvm förråd. Ombyggnad 608 kvm.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.

Nybyggnad av förskola i Söndrum, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.

Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Avser exploatering inför verksamhetsområde.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola på 4 avdelningar.

Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av två stycken höglager om ca 7 m höga.

Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser ombyggnad av Stora Torg samt Brogatan och Storgatan.

Ombyggnad av äldreboende i Söndrum, Halmstad

Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter i 1,5 våning.

Ombyggnad av hotell i Halmstad
Avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum.

Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser totalrenovering av flerbostadshus med ny el, vs och ventilation samt nya ytskikt.

Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Detaljplanearbete pågår. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett fritidshusområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av skolpaviljong i Halmstad
Planer finns på uppförande av skolpaviljong vid Kv Kemisten i Halmstad. Igångsättning tidigast mars 2017.

Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Planer finns på utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.

Utvidgning av kyrkogård vid Söndrum kyrka
Avser utvidgning av kyrkogården för de kommande 40 åren. Även nybyggnad av ekonomibyggnad med förråd och toalett. Projektet kan komma att delas upp i etapper.

Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Avser gruppbostad och grupphusbebyggelse. Igångsättning ej fastställd.

Ombyggnad till förskola i Halmstad
Avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar. Förtätning av bebyggelsen.

Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 360 platser i 5 våningar med handel i bottenvåningen.

Tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad

Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende.

Ombyggnad för kulturskolan i Halmstad
Planer finns på att bygga en konsertsal för 400-500 personer.

Utbyggnad av fibernät i Halmstad
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning/plöjning/fräsning och dokumentation sa,t leverans av kanalisation, brunnar, skåp samt övrig nödvändig material för att få en fullt fungerande kanalisation.

Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad
Utbyte tätskikt, kantskoning mm.

Takrenovering av ekonomibyggnader i Halmstad
Yttertaken på 9 st så kallade ekonomibyggnader inom bostadsområdet Gamla Vallås i Halmstad, är i behov av takrenovering. Yttertaken är idag belagda med sinuskorrugerade eternitplattor. Ny taktäckning utförs med bärprofiler som monteras ovanpå bef eternitplattor och som täcks med sinuskorrugerad stålplåt. I samband med takrenoveringar ska även av installation av solfångare, ingående i en sidoentreprenad utföras på nästan hälften av takytorna. Valthornet 1 201 och 205 Strandvallen, nr 8, 10, 26 och 28 Vallmon 1 206, 208, och 210 Nyvången, nr 2, 4, 10, 12, 18 och 20 Vallonen 1 212, 214 och 216 Nyvången, nr 5, 7, 13, 15, 21 och 23 Valfisken 1 229 Strandvallen, nr 134 och 136.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser byte av fönster i 28 lägenheter samt byte av rutten panel och målning av fasad.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser en förskola med 4-6 avdelningar.

Utbyggnad av gc-bana längs väg 610 mellan Steninge-Stensjö
Avser en sträcka på 3 km.

Inköp av krafttransformator i Halmstad
Avser montage av krafttranformator T71 i station Hovgård.

Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang vid stranden i Tylösands havsbad.

Renovering av vatten- och avloppsledningar, Halmstad
Avser ombyggnad av gata med nya cykelbanor samt VA-sanering med bland annat ny D1200-ledning.

Underhåll av bro över enskild väg i Halmstad
Bro över enskild väg, sj och gata. Om- och bättringsmålning, fogning.

Nybyggnad av översvämningsskydd, VA-ledningar och pumpstation i Halmstad
Avser nybyggnad av översvämningsskydd, nya VA-ledningar samt en ny pumpstation.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på uppförande av förskola på markområde som idag är parkmark. Beslut om upprättande av detaljplan har fattats. Planen ev klar hösten 2016. Oviss byggstart.

Invändig renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser invändig renovering av badrum, nytt luftbehandlingsaggregat i källarplan, ommålning av trapphus, arbeten på vind och yttertak mm. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av kontorshus i Halmstad
Avser ombyggnad av kontor om ca 600 kvm.

Nybyggnad av kontor i Halmstad
Planer för nybyggnad av kontor.

Nybyggnad av stall i Halmstad
Avser nybyggnad av stall på ca 400 kvm med plats för 16 hästar.

Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser anläggande av gator och VA-ledningar samt naturområde och bullervall.

Nybyggnad av gator och VA i Halmstad

Tillbyggnad med läkarstation i Gullbrandstorp
Anbud kommer att infordras på totalentreprenad närmare byggstart. För närvarande ligger planerna på is.

Nybyggnad av försäljning/kontor
Projektet ligger stilla. Oviss byggstart. Bilhallen och verkstaden har objekt nr 898631.

Nybyggnad av stugby i Halmstad
Avser nybyggnad av 14 fritidshus i bostadsrättsform om ca 10 kvm/hus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.

Nybyggnad av gator & VA i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.

Ombyggnad av omklädningsrum i Halmstad
Avser ombyggnad av Kärlekens IP omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.

Byte av kök i flerbostadshus, Halmstads kommun
Avser 44 st kök på Andersbergsringen 101-251 kv Hjässan i Halmstad samt ombyggnad av styckevisa avrop av kök i samband med byte av hyresgäst. I genomsnitt sker 5 byten i området per månad.

Anläggande av utjämningsmagasin för dagvatten i Harplinge, Halmstad

Byte av ljuskällor och armatur i Halmstad hamn

Underhåll av ställverk på Höganäs fabrik i Halmstad
Avser underhåll av ställverk (0,4-130 kV) på Höganäs fabrik. Syftet med underhållet är att minska risken för plötsliga strömavbrott och driftstörningar i produktionen samt att förlänga livslängden på ställverksanläggningarna och dess komponenter.

Byte av frånskiljare i station EON Linehed, Halmstad
Avser utbyte av befintliga 130 kV frånskiljare i E.ON:s station Linehed. Totalt handlar det om nio (9) stycken frånskiljare i fyra (4) fack 102, 105, 111, 112. Kontrollutrustning för dessa fack är dels placerad i E.ON:s stationsbyggnad, dels i intilliggande station H4 Linehed.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Avser renovering av loftgångar och balkonger på Nyvången 6-8. Omfattar betongrenoveringsarbeten, utbyte utvändig träpanel samt målningsarbeten.

Rivning av byggnader och anordnande av parkering i Halmstad
Avser rivning av fyra stycken hureshus (de s.k. flygarbostäderna) samt Gamla projektkontoret, som består av två stycken huskroppar. Anordnande av parkeringsplats. Ny grönyta anordnas. Rivning Flygarbostädernqa ca 2250 m2 BTA. Rivning av Gamla projektkontoret ca 375 m2 BTA. Uppskattad kostnad.

Förnyelse av parkeringsdäck i Halmstad

Renovering av fasad och tak på kriminalvårdsanstalten i Halmstad
Arbetet ska utföras i ca fem etapper i samråd med beställare och hyresgäst.

Nybyggnad av servicehus & mur vid kyrkogård i Halmstad
Avser nybyggnad av servicehus samt två murar vi kyrkogård.

Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager.

Ombyggnad av ljudsystem i ishall i Halmstad
Avser ombyggnad av ljudsystem i Ishall A i Halmstad Arena samt demontering av befintlig ljudanläggning.

Ombyggnad av kontor i Halmstad
Avser ombyggnad av industrilokal till kontors- och konferenslokaler.

Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus i Halmstad
Avser relining av spillvattenledningar i 184 st lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser balkongrenovering och bl.a rengöring av yttertak inom fastigheter Hajen 6.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser inglasning av ca 38 balkonger i flerbostadshus.

Ombyggnad av hissar i fastighet, Halmstad
Detta är en option från 1342424. Avser ombyggnad av fyra personhissar på Andersbergsringen 111, 113, 115 och 117.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Objektet avser utvändig renovering, såsom utbyte vindskivor, utbyte rötskadad fasadpanel av trä, hydrofobering av tegelfasader, utbyte av balkongräcken m m inom fastigheten Mimosan 1 i Halmstad. Även montering av nockräcke på samtliga sutterrängshus dvs på både Kv Mimosan och Malvan. Objektet är beläget på Lundstorpsvägen 1-26 och Prosttorpsvägen 1-9 (Kv Mimosan) samt Norsbergsvägen 20,22,24,42,44,46,47,54,58,62,64 (Kv Malvan) i Halmstad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: