Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 199 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 190 lägenheter i 5-7 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 110 hyreslägenheter i ett punkthus om 16 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och butik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 110 lägenheter i en huskropp med 16 våningar.

Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 138 lägenheter i sex huskroppar med fyra våningar.

Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema.

Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
TSK och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH01, DH02, DH51-2017.

Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.

Rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 30 lägenheter. Innan bygget dras igång skall även befintlig fastighet rivas, rivningen utförs i april 2017 och nybyggnationen startar Q4 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i två huskroppar om fem våningar.

Nybyggnad av bostäder Östra Åled i Halmstad
Avser nybyggnad av radhus med 10 hyresrätter.

Ombyggnad av hamn i Halmstad
Avser upphöjning av uppställningsytorna A, B och C i Halmstad Hamn. Ytorna ska höjas för att klara framtida regn och översvämningar.

Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en grundskola för ca 540 elever inom Kattegattområdet. Ingår i lokalförsörjningsplanen.

Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola intill Halmstad Arena med plats för ca 540 elever.

Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola med plats för ca 540 elever.

Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola på Tullkammarkajen.

Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola som ska inrymma ca 540 elever i Kv Bakladdaren på Söder. Ingår i lokalförsörjningsplanen.

Ny- eller tillbyggnad av skola
Planer finns på tillbyggnad av Snöstorpsskolan, alternativt nybyggnad av skola i Snöstorp hästhagen med plats för ca 300 elever.

Nybyggnad av villor i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 36 st enbostadshus i 1 1/2 plan.

Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper. Omfattning oklar.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering.

Vägmarkering inom distrikt Halmstad

Nybyggnad av punkthus på Linehed i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ett tillgänglighetsanpassat punkthus i åtta våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet ligger för närvarande på is. Planer för 40-100 lägenheter.

Nybyggnad av seniorvillor i Halmstad
Söker tomt i Halmstad samt kringliggande kommuner.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av 5 lokaler till 7 lägenheter. Totalt ska man bygga om 40 lägenheter fram till och med 2019.

Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontorshus i två plan om ca 1000 kvm.

Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor.

Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket.

Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm.

Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av galleria på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria.

Nybyggnad av radhus i Frösakull, Halmstad
Avser nybyggnad av 20 radhus i tre huskroppar med 2 våningar.

Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.

Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Kvibilleskolan med ca 100 platser.

Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av Frennarps byskola.

Ombyggnad av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.

ROT av lokaler inom Vallås Torg i Halmstad
Projektet innefattar: Ombyggnad av befintligt husvärdskontor, frisörsalong och aktivitetslokal till gym, Ombyggnad av befintlig apotekslokal till skollokaler, Tillbyggnad av befintlig ICA-butik för att skapa nya lokaler för frisör, apotek, bankomat samt utökning av yta för ICA-handlare. Ny fasadbeklädnad runt befintlig ICA-lokal, Utvändigt underhåll av resterande lokaler inom Vallås Torg. Vårdcentral: tvätt av fasad, tegel, målning av underslag, plåtar, putsfasad samt bandfalsat plåttak. Nuvarande huslänga med apotek, hemtjänst, allaktivitetlokal och husvärdskontor: tvätt av fasad, tegel och VKR-stål, målning underslag, plåtar, VKR-stål samt putsfasad. Folktandvården: Målning av fönster, plåt, underslag, betongbalkar ovan fönster samt tvätt och oljebehandling av tryckt virke. Rivning av skärmtak. Tvätt och målning av takpannor, justering och målning av hängrännor och stuprör.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.

Nybyggnad av förskola i Söndrum, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.

Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av två stycken höglager om ca 7 m höga.

Om- och tillbyggnad av förskola i Harplinge, Halmstads kommun
Bygg inkl mark med samordningsansvar. Rör, vent, el samt storkök och varukyla. Tillbyggnad med fyra nya avdelningar. Ombyggnad av personaldel och tillagningskök. Tillbyggnad 835 kvm huvudbyggnad, 32 kvm förråd. Ombyggnad 608 kvm.

Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser ombyggnad av Stora Torg samt Brogatan och Storgatan.

Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser totalrenovering av flerbostadshus med ny el, vs och ventilation samt nya ytskikt.

Ombyggnad av hotell i Halmstad
Avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum.

Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter i 1,5 våning.

Nybyggnad av skolpaviljong i Halmstad
Planer finns på uppförande av skolpaviljong vid Kv Kemisten i Halmstad. Igångsättning tidigast mars 2017.

Utvidgning av kyrkogård vid Söndrum kyrka
Avser utvidgning av kyrkogården för de kommande 40 åren.

Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.

Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 363 platser i 5 plan varav ett halvt plan på källarnivå om totalt 9356 kvm.

Anläggande av gator, VA-ledningar och park i Halmstad
Avser anläggande av gator, VA-ledningar, nytt utjämningsmagasin för dagvatten och en park.

Renovering av vatten- och avloppsledningar, Halmstad
Avser ombyggnad av gata med nya cykelbanor samt VA-sanering med bland annat ny D1200-ledning.

Ombyggnad till förskola i Halmstad
Avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar.

Utbyggnad av gc-bana längs väg 610 mellan Steninge-Stensjö
Avser en sträcka på 3 km mellan Kustvägens (väg 610) korsning med Gamla vägen till korsningen med Ejdervägen.

Inköp av krafttransformator i Halmstad
Avser montage av krafttranformator T71 i station Hovgård.

Underhåll av bro över enskild väg i Halmstad
Bro över enskild väg, sj och gata. Om- och bättringsmålning, fogning.

Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad
Utbyte tätskikt, kantskoning mm.

Takrenovering av ekonomibyggnader i Halmstad
Yttertaken på 9 st så kallade ekonomibyggnader inom bostadsområdet Gamla Vallås i Halmstad, är i behov av takrenovering. Yttertaken är idag belagda med sinuskorrugerade eternitplattor. Ny taktäckning utförs med bärprofiler som monteras ovanpå bef eternitplattor och som täcks med sinuskorrugerad stålplåt. I samband med takrenoveringar ska även av installation av solfångare, ingående i en sidoentreprenad utföras på nästan hälften av takytorna. Valthornet 1 201 och 205 Strandvallen, nr 8, 10, 26 och 28 Vallmon 1 206, 208, och 210 Nyvången, nr 2, 4, 10, 12, 18 och 20 Vallonen 1 212, 214 och 216 Nyvången, nr 5, 7, 13, 15, 21 och 23 Valfisken 1 229 Strandvallen, nr 134 och 136.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på uppförande av förskola på markområde som idag är parkmark. Beslut om upprättande av detaljplan har fattats. Planen ev klar hösten 2016. Oviss byggstart.

Utbyggnad av fibernät i Halmstad
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning/plöjning/fräsning och dokumentation sa,t leverans av kanalisation, brunnar, skåp samt övrig nödvändig material för att få en fullt fungerande kanalisation.

Ombyggnad av kontorshus i Halmstad
Avser ombyggnad av kontor om ca 600 kvm.

Nybyggnad av stall i Halmstad
Avser nybyggnad av stall på ca 400 kvm med plats för 16 hästar.

Nybyggnad av översvämningsskydd, VA-ledningar och pumpstation i Halmstad
Avser nybyggnad av översvämningsskydd, nya VA-ledningar samt en ny pumpstation.

Takomläggning och fasadrenovering på skola i Halmstad
Projektet delas in i två etapper, en ska utföras under 2017 och en under 2018.

Utyggnad av gata, ombyggnad av korsning mm i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad av Ridhusgatan (väster om kv Eskadern och kv Endräkten), inklusive korsning i anslutning till Lasarettsvägen, Övre och Nedre Badhusparken samt parkeringsyta i anslutning till kv Endräkten.

Ombyggnad av skyddsvall med nytt VA-system i Halmstad
Avser ombyggnad av skyddsvall med nytt VA-system, pumpstation samt fördröjningsmagasin för dagvatten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.

Utbyggnad av dricks- och spillvattenledningar i Marbäck, Halmstad
Avser utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledning i Marbäck mellan Skedala och Simlångsdalen.

Nybyggnad av stugby i Halmstad
Avser nybyggnad av 14 fritidshus i bostadsrättsform om ca 10 kvm/hus.

Nybyggnad av cirkulationsplats i Halmstad
Avser anläggande av en cirkulationsplats vid korsningen Kristinehedsvägen/Skyttevägen.

Ombyggnad av omklädningsrum i Halmstad
Avser ombyggnad av Kärlekens IP omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.

Underhåll av ställverk på Höganäs fabrik i Halmstad
Avser underhåll av ställverk (0,4-130 kV) på Höganäs fabrik. Syftet med underhållet är att minska risken för plötsliga strömavbrott och driftstörningar i produktionen samt att förlänga livslängden på ställverksanläggningarna och dess komponenter.

Byte av kök i flerbostadshus, Halmstads kommun
Avser 44 st kök på Andersbergsringen 101-251 kv Hjässan i Halmstad samt ombyggnad av styckevisa avrop av kök i samband med byte av hyresgäst. I genomsnitt sker 5 byten i området per månad.

Renovering av förskola i Halmstad
Avser renovering av bl.a ytskikt och dörrar samt igensättning av fönster, och ramp för att öka tillgängligheten.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Avser renovering av loftgångar och balkonger på Nyvången 6-8. Omfattar betongrenoveringsarbeten, utbyte utvändig träpanel samt målningsarbeten.

Nybyggnad av servicehus & mur vid kyrkogård i Halmstad
Avser nybyggnad av servicehus samt två murar vi kyrkogård.

Renovering av fasad och tak på kriminalvårdsanstalten i Halmstad
Arbetet ska utföras i ca fem etapper i samråd med beställare och hyresgäst.

Avkortade tågvägar i Halmstad

Förnyelse av parkeringsdäck i Halmstad

Plankorsningsåtgärder i Drared

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser byte av fönster i 28 lägenheter samt byte av rutten panel och målning av fasad.

Byte av frånskiljare i station EON Linehed, Halmstad
Avser utbyte av befintliga 130 kV frånskiljare i E.ON:s station Linehed. Totalt handlar det om nio (9) stycken frånskiljare i fyra (4) fack 102, 105, 111, 112. Kontrollutrustning för dessa fack är dels placerad i E.ON:s stationsbyggnad, dels i intilliggande station H4 Linehed.

Uppförande av bullerplank vid väg 15 i Fyllebro, Halmstad
Projektet avser uppförande av ca 300 meter långt bullerskydd mellan trafikplats 43 Halmstad södra och Fylleån.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Objektet avser utvändig renovering, såsom utbyte vindskivor, utbyte rötskadad fasadpanel av trä, hydrofobering av tegelfasader, utbyte av balkongräcken m m inom fastigheten Mimosan 1 i Halmstad. Även montering av nockräcke på samtliga sutterrängshus dvs på både Kv Mimosan och Malvan. Objektet är beläget på Lundstorpsvägen 1-26 och Prosttorpsvägen 1-9 (Kv Mimosan) samt Norsbergsvägen 20,22,24,42,44,46,47,54,58,62,64 (Kv Malvan) i Halmstad.

Ombyggnad av hissar i fastighet, Halmstad
Detta är en option från 1342424. Avser ombyggnad av fyra personhissar på Andersbergsringen 111, 113, 115 och 117.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser balkongrenovering och bl.a rengöring av yttertak inom fastigheten Hajen 6.

Ombyggnad av ljudsystem i ishall i Halmstad
Avser ombyggnad av ljudsystem i Ishall A i Halmstad Arena samt demontering av befintlig ljudanläggning.

Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus i Halmstad
Avser relining av spillvattenledningar i 184 st lägenheter.

Ombyggnad av lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.

Anläggande av cykelled i Halmstad
Avser anläggande av gång- och cykelväg samt bro. Projektet kan komma att delas.

Uppförande av tillfälliga skollokaler i Halmstad
Avser Förhyrning av tillfälliga skollokaler i Halmstad kommun Projektet avser uppförande av tillfälliga skollokaler som komplett skoletablering lokaliserade till två platser i Halmstad, under arbetsnamnen Arenaskolan och Söderskolan. De båda objekten har följande benämning, lokalisering och omfattning: - Arenaskolan, Halmstad 10:41, för 540 elever årskurs 4-6 och 7-9 - Söderskolan, del av Halmstad 1:1 för 300 elever årskurs F-3 och 4-5

Byte av fönster på flerbostadshus i Halmstad

Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov - utvändig ändring av industribyggnad-påbyggnad av kylrum.

Nybyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser uppställning av paviljong för skolverksamhet.

Solvärmeinstallation av ekonomibyggnader i Halmstad
Solfångare ska utföras på bef yttertak, på 9 st så kallade ekonomibyggnader, inom bostadsområdet Gamla Vallås i Halmstad. Följande optionspriser ska anges i anbud • Nr 1, installation av solfångare på ekonomibyggnaderna 218 och 222. • Nr 2, tillägg för rörinstallationer för produktion av värmevatten i byggnad 201. I samband med denna entreprenad kommer även sidoentreprenader att utföras. En av sidoentreprenaderna är en plåtentreprenad, som innebär att de övriga delarna av yttertaken, som ej utförs med solfångare, kommer att beläggas med ny plåttäckning. De två yttertak som tillhör optionspris nr 1, har redan ny taktäckning av plåt. Valthornet 1 201 Strandvallen 4,6,8,10. Valthornet 1 205 Strandvallen 22,24,26,28. Vallmon 1 206 Nyvången 2,4,6,8. Vallmon 1 208 Nyvången 10,12,14,16. Vallmon 1 210 Nyvången 18,20,22,24. Vallonen 1 212 Nyvången 17,19,21,23. Vallonen 1 214 Nyvången 9,11,13,15. Vallonen 1 216 Nyvången 1,3,5,7. Valfisken 1 229 Strandvallen 134, 138, 140, 146.

Byte av elinstallation i flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser byte av befintlig elinstallation mot ny. Entreprenaden omfattar 20 lägenheter, yttre samt allmänna delar källare, trapphus och vindar.

Utvändigt underhåll av kriminalvårdsanläggning i Halmstad
Bygglov - utvändig ändring av kriminalvårdsanläggning.

Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärsbyggnad, eurostop del 3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fasadkulör.

Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av idrottshall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: