Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

Utformning av kunskaps- o. kulturcentrum i Falkenberg
Gymnasieskola och biblioteksbyggnad. Avser nybyggnad av huvudbyggnaden. Byggnaden som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet.
Nybyggnad av radstugor i Ullared, Falkenberg
Avser nybyggnad av 72 radstugor i två våningar om ca 35 kvm, varav 12 av stugorna är 42 kvm och tillgänglighetsanpassade.
Nybyggnad av bostäder i Stafsinge, Falkenberg
Detaljplanen avser nybyggnad av 240 bostadshus, hälften lägenheter och resterande bostäder i blandad bebyggelse med villor och kedjehus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av fryshus med personalutrymme och kontor om ca 4000 kvm.
Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt två radhus med 6 lägenheter i varje.
Nybyggnad av bostäder på Skrea, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av parhus med 26 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Tröingeberg, Falkenbergs kommun
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt 2 radhus med 6 lägenheter vardera samt nybyggnad av gator & VA-ledningar.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 lägenheter och lokaler. Husen har loftgångar med invändiga trapphus.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggarbeten inkl. mark hiss och storkök, el, vvs- och styrarbeten. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Nybyggnad av kontorshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av butik i Falkenberg
Avser nybyggnad av butik om ca 2200 kvm.
Nybyggnad av byggvaruhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av byggvaruhus för Byggmax om ca 2000 kvm.
Nybyggnad av optofiberanläggning i Gällaryd, Falkenberg
Avser fiberoptiskt nätverk, markarbete, kanalisationsarbete samt blåsning, svetsning av fiber och installationsarbete.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Anläggande av gator och cirkulationsplats i Falkenberg
Avser nybyggnation av cirkulationsplats i korsningen mellan Kattegattsvägen och Peter Åbergs Väg. Ombyggnation av GC-vägar samt anläggande av två nya busshållplatser intill den nya cirkulationsplatsen. Plantering av bl.a nya träd och ny belysning inom hela området.
Skolpaviljonger på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Projektet avser uppställning och uthyrning av en paviljong innehållande 4 hemvister i Hjortsbergsskolan. Den ska innehålla personalutrymmen för 10 personer innehållande WC, omklädningsutrymme, pentry och arbetsplatser.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Falkenberg
Avser anläggande av gator & VA-ledningar inför nytt industriområde.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 4 st parhus/fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser nybyggnad av en industribyggnad med kontor och maskinhall om ca 1100 kvm i en våning, kontor i två plan.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av affärshus i två plan med ca 1800 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industri.
Spontreparation av kajer i Falkenberg
Objektet avser spontreparationer inom Falkvarv AB och Falkenbergs Terminal AB industriområde: spontingjutning kaj V ca 230 m, kaj A ca 20 m, Krönbalksgjutning ca 220 m3 mm.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassningar av Söderskolan. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Muddring i Glommen, Lövstaviken samt Fallkenbergs yttre hamn
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment i Glommens hamn, Lövstaviken samt inloppet till och de yttre delarna av Falkenbergs Hamn.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvsered
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av maskininstallationer på Älvsereds ARV och i inkommande pumpstation till reningsverket.
Ombyggnad av golfbana i Falkenberg
Avser ombyggnad av drivingrange, studio med isolering samt förråd. Byggstart tidigast hösten 2017.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Ågårds deponi ska sluttäckas med bentonitmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning. Det ingår även en del diken.
Rivning av flerbostadshus i Falkenberg
Avser rivning av ett flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Avser tillbyggnad av kallager om ca 660 kvm.
Turbinrenovering i kraftstation i Falkenberg
Avser renovering av aggregat G1 innefattande sammanfattningsvis svetsreparation av löphjul (propeller), nya vattensmorda turbinlager, nya smörjningsfria lagringar i ledapparaten, ny reglerutrustning samt ytskiktsförbättrande åtgärder i vattenvägen (separat entreprenad).
Uppställning av skolpaviljonger vid skola i Falkenberg
Entreprenaden avser uppställning av provisorisk paviljong. Fajansskolan skall förses med 2 kompletta hemvister med tillhörande utrymmen. I entreprenaden skall option om ytterligare en identisk paviljong ingå.
Om- och tillbyggnad av museum i Falkenberg
Avser ombyggnad av muséum samt tillbyggnad av balkong.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Falkenberg
Avser omläggning av tak samt byte av fönster och dörrar på vårdcentral.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Källsjö, Falkenberg
I Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Området runt Källsjö.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Falkenbergs kommun
I Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Området runt Vinberg – Töringe – Långås.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Asige - Abild
Inom projektområdet Asige/Abild ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Kos
Inom projektområdet Kos i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oktorp
Inom projektområdet Oktorp i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Renovering av friidrottsanläggning i Falkenberg
Objektet avser ny ytstruktur och på valda delar ska det även läggas helt ny beläggning. Vissa grenspecifika funktioner såsom kastringar och längdhoppsgropar byggs också om.
Nybyggnad av produktionslokal i Falkenberg
Nybyggnad av verksamhet och tillbyggnad.
Nybyggnad av servicehus i Falkenberg
Nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Marklov för parkeringsytor/grönytor.
Rivning av villor i Falkenberg
Avser rivning av ett villor vid Marknadsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 65-70 lägenheter i tre huskroppar.
Turbinrenovering i kraftstation i Falkenberg
Avser utbyte av aggregat G2 i Hertings kraftstation samt renovering av aggregat G2:s intagsluckor.
Rivning av villor i Falkenberg
Avser rivning av villor vid i Kv Grieg.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning.
Ombyggnad av lager i Falkenberg
Ändrad användning.
Rivning av bensinstation i Falkenberg
Rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av lager i Falkenberg
Rivning lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad av lager samt rivning lagertält och sluss.
Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförand av mast.
Nybyggnad av skola i Falkenberg
Uppförande av tillfällig skolbyggnad.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Uppställning av moduler tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Ställplatser för husbilar, säsongsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av kiosk i Falkenberg
Tidsbegränsat lov för glasskiosk.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Falkenberg
Tillbyggnad av bef omklädningsrum.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av förråd och tak.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av lekstuga.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av lägenheter i Falkenberg
Ändring av en femrumslägenhet till 2 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Falkenberg
Anslutning till kommunalt vatten och avloppsledning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falkenberg
Avser fasadändring. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av 2 st enbostadshus samt bygglovsbefriad åtgärd inrättande av ytterligare en lägenhet i varje enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av 4 st komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Falkenberg
Nybyggnad av fritidshus och garage samt rivning av bef.
Tillbyggnad av anslutningsväg i Falkenberg
Marklov Bredda asfalterad infart till flerbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Falkenberg
Marklov för markuppfyllnad.
Nybyggnad av ställverk i Falkenberg
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad/miljöhus med rivning.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av växthus i Falkenberg
Nybyggnad av växthus samt rivning av befintligt växthus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av bef byggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av byggnad pga brand.
Utbyte av övergångskonstruktioner på bro över Ätran, Falkenberg
Övergångskonstruktionerna till befintlig bro över Ätran i Falkenberg ska bytas ut.
Rivning av flerbostadshus i Falkenberg
Avser rivning av flerbostadshus. Uppskattad start.
Utvändigt underhåll av kontor i Falkenberg
Avser installation av ett fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: