Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 136 st.

Uppförade av vindkraftverk i Falkenberg
Avvaktar sökt miljötillstånd. Planer finns på uppförande av 60 verk.

Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049 och etapp 3 1162918.

Utformning av kunskaps- o. kulturcentrum i Falkenberg
Gymnasieskola och biblioteksbyggnad. Avser nybyggnad av huvudbyggnaden. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Ätradalen

Nybyggnad av flerbostadshus på Kristenslätt i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 126 lägenheter i flerbostadshus med 6, 7 och 8 våningar samt källare och fläktrum. Kommer att byggas på den gamla fotbollsplanen norr om Ljungholmsvägen.

Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Planer finns på uppförande av ca 30 havsbaserade verk.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 1
Omfattar ett 100-tal lägenheter. Beslut ej tagna. Detaljplan krävs.

Nybyggnad av bostäder m m i Falkenberg etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i punkthus.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontorshus i Falkenberg
Avser nybyggnation av ett 16 våningar höghus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrättslägenheter i två huskroppar med 6-9 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hjortsberg Falkenberg
Avser nybyggnad av 45 lägenheter i nio våningar med indragen vindsvåning (fläktrum) samt en parkeringsplats.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 bostadsrättslägenheter i en huskropp med nio våningar.

Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.

Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arvidstorp, Falkenberg
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med ca 30 lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Ugglarp
20-25 villatomter

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 28 bostadsrätter i 2 huskroppar med 4 våningar. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt två radhus med 6 lägenheter i varje.

Ny anläggning i Falkenberg
Avser nybyggnad av lager och kontor om ca 3000-5000 kvm.

Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Planer finns på uppförande av 5-6 verk.

Nybyggnad av flerbostadshus och restaurang i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av restaurang och hyreslägenheter.

Upphandling av tillfälliga evakueringspaviljonger i Falkenbergs kommun
Avser uppställning av tillfälliga evakueringspaviljonger med fyra avdelningar med tillhörande pentry i varje avdelning. Hyrestid 12 månader med option på 6+6 månaders förlängning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ullared
Avvaktar beslut. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Rivning av bef bostadshus och uppförande av nytt flerbostadshus med 16 - 20 lägenheter, 5-8 våningar.Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.

Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggarbeten inkl. mark hiss och storkök, el, vvs- och styrarbeten. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Nybyggnad av kontorshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av optofiberanläggning i Gällaryd, Falkenberg
Avser fiberoptiskt nätverk, markarbete, kanalisationsarbete samt blåsning, svetsning av fiber och installationsarbete.

Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid Tullbroskolan i Falkenberg. Byggnaden består av en fullstor idrottshall (42x22 m) med fyra omklädningsrum, toaletter, duschar och biutrymmen, BTA ca 1800 kvm. Hallen är ca. 2 m högre än en normalhall. i projektet ingår även rivning av befintlig idrottshall belägen på samma plats som den nya hallen (ingår i markentreprenaden). Igångsättningstider: Etablering och selektiv rivning: 2016-05-15. Maskinrivning: 2016-06-15. Nybyggnad: 2016-08-15.

Nybyggnad av stugby på Hjortsberg, Falkenberg, etapp 2 mfl
Ändring av gällande detaljplan pågår. Projektet ligger för närvarande på is.

Nybyggnad av förskola, Skogstorp i Falkenbergs kommun
Projektet avser nybyggnad av en ny 4-avdelningars förskola med storkök. Befintlig förskola skall rivas efter byggnationen. Byggstart tidigast våren 2017. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.

Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Planer finns på uppförande av 3 verk 2 MW/verk, navhöjd 105 meter.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 14 lägenheter i parhus. .

Utbyggnad av gc-bana mellan Stranninge-Ås
Projektet avser 2 delsträckor; väg 735 delen Stranninge-Morup och väg 768 delen Morup-Ås, totalt en sträcka på ca 12 km.

Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.

Schaktarbeten samt sluttäckning av Hunnestad deponi i Falkenberg
Avser att förbereda fastigheten för utgrävning, schakt samt fyll med berg för den kommande ÅVC samt sluttäckning av Hunnestad deponi.

Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 2 radhus med 8 lägenheter i 1,5 våning.

Skolpaviljonger på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Projektet avser uppställning och uthyrning av en paviljong innehållande 4 hemvister i Hjortsbergsskolan. Den ska innehålla personalutrymmen för 10 personer innehållande WC, omklädningsutrymme, pentry och arbetsplatser.

Tillbyggnad av spa i Falkenberg
Avser tillbyggnad av spaanläggningen med nya utomhuspooler och tillbyggnader med tak och fasad av glas. Denna etapp avser nybyggnad av tre utomhuspooler. Utföres i två etapper.

Nybyggnad av servicebostad i Falkenberg
Avser nybyggnad av servicebostad.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 4 st parhus/fritidshus.

Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassningar av Söderskolan. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Nybyggnad av tvätthall i Falkenberg
Avser nybyggnad av tvätthall för lastbilar vid Sandladan ÅVC i Falkenberg.

Utvändigt underhåll av affärshus i Falkenberg
Avser byte av fasad till sandwichelement.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning från lager till kontor.

Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Ågårds deponi ska sluttäckas med bentonitmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning. Det ingår även en del diken.

Ombyggnad av golfbana i Falkenberg
Avser ombyggnad av drivingrange, studio med isolering samt förråd. Byggstart tidigast hösten 2017.

Uppförande av tillfälliga förskolelokaler i Falkenberg
Avser uppförande av provisoriska paviljonger med en komplett förskoleavdelning samt tillbyggnad av balkong.

Rivning av flerbostadshus i Falkenberg
Avser rivning av ett flerbostadshus.

Ombyggnation av el vid Smedjeholmens reningsverk, Falkenberg
Befintligt ställverk på anläggningen ska bytas ut mot nytt. Nya ställverken och transformatorer placeras i en ny nätstation placerad på tomtgränsen för reningsverket. Mellan befintligt ställverk samt ny nätstation ska kablar dras i mark.

Uppställning av skolpaviljonger vid skola i Falkenberg
Entreprenaden avser uppställning av provisorisk paviljong. Fajansskolan skall förses med 2 kompletta hemvister med tillhörande utrymmen. I entreprenaden skall option om ytterligare en identisk paviljong ingå.

Tillbyggnad av museum i Falkenberg
Avser ombyggnad av muséum samt tillbyggnad av balkong.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Asige - Abild
Inom projektområdet Asige/Abild ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Kos
Inom projektområdet Kos i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oktorp
Inom projektområdet Oktorp i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vessige
Inom projektområdet Vessige i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 industilokaler.

Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industri.

Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av verksamhet, fryshus och personalutrymme med kontor samt rivning av garage.

Nybyggnad av stugby i Falkenberg
Nybyggnad campingstugor samt anläggning av vägar inom området.

Rivning av villor i Falkenberg
Avser rivning av ett villor vid Marknadsvägen.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Fasadändring inglasning av 126 balkonger flerbostadshus.

Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med aggregatrum/vetilationsrum, Ventilationsombyggnad Heberg 2:2.

Rivning av enbostadshus i Falkenberg
Rivning av bostadshus och ladugård.

Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad affärshus.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.

Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad av lager samt rivning lagertält och sluss.

Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Ändrad användning från lägenhet till förskola.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning från restaurang till kontor/industri, fasadändring, rivning av balkong.

Ombyggnad av skola i Falkenberg
Ändrad användning och fasadändring.

Ombyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Ändrad användning till LSS-boende.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning.

Ombyggnad av lager i Falkenberg
Ändrad användning.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändring av bärande konstruktion, ventilation och brandskydd.

Ombyggnad av skola i Falkenberg
Ventilationsombyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Ändrad användning från kontor till lägenheter.

Tillbyggnad av pumpstation i Falkenberg
Överbyggnad av bef avloppspumpstation.

Tillbyggnad av pumpstation i Falkenberg
Överbyggnad till bef avloppspumpstation.

Tillbyggnad av pumpstation i Falkenberg
Överbyggnad till bef. avloppspumpstation.

Ombyggnad av lägenheter i Falkenberg
Ändring av en femrumslägenhet till 2 lägenheter i flerbostadshus.

Tillbyggnad av idrottshall i Falkenberg
Tillbyggnad av verksamhet med lokal.

Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av verksamhet med skärmtak.

Tillbyggnad av industribyggnad i Falkenberg
Tillbyggnad av verksamhet.

Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus, fasdändring.

Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus.

Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av byggnad.

Rivning av garage i Falkenberg
Rivning av cykelgarage.

Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av fyra förrådsbyggnader.

Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av äldre kalkdoserare.

Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Strandskyddsdispens uppförande av tryckstegringsstation samt ledningsförläggning.

Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov beviljas för kontorspaviljong.

Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Tidsbegränsat lov för förskola, ändrad användning.

Utvändigt underhåll av restaurang i Falkenberg
Tidsbegränsat lov för markförankrade markiser.

Nybyggnad av paviljong i Falkenberg
Tidsbegränsat lov för uppförande av paviljonger.

Utvändigt underhåll av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med ny entré samt fasadändring.

Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförande av mast.

Nybyggnad av skola i Falkenberg
Uppförande av paviljong tidsbegränsat lov 2017-02-01 - 2019-02-01.

Utvändigt underhåll av kontor i Falkenberg
Uppförande av skylt och fasadändring.

Nybyggnad av mur i Falkenberg
Uppförande mur.

Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Uppställning av cistern.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: