Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049 och etapp 3 1162918.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 152 nya bostäder. Kommer att utföras i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kristenslätt i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 126 lägenheter i flerbostadshus med 6, 7 och 8 våningar samt källare och fläktrum. Kommer att byggas på den gamla fotbollsplanen norr om Ljungholmsvägen.

Anläggande av en kombiterminal i Falkenberg

Nybyggnad av handelsområde vid Tånga, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av handelsplats om ca 10.000 kvm.

Tillbyggnad av galleria i Falkenberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 3
Befintlig byggnad på tomten måste rivas innan någon byggstart kan ske. Lamellhus om ca 36 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.

Nybyggnad av bostäder på Skrea, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av parhus med 26 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt två radhus med 6 lägenheter i varje.

Upphandling av tillfälliga evakueringspaviljonger i Falkenbergs kommun
Avser uppställning av tillfälliga evakueringspaviljonger med fyra avdelningar med tillhörande pentry i varje avdelning. Hyrestid 12 månader med option på 6+6 månaders förlängning.

Ny anläggning i Falkenberg
Avser nybyggnad av lager och kontor om ca 3000-5000 kvm.

Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skogstorp
Avser nybyggnad av ca 35-45 bostadsrätter i flerbostadshus samt radhus.

Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggarbeten inkl. mark hiss och storkök, el, vvs- och styrarbeten. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.

Nybyggnad av kontorshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av optofiberanläggning i Gällaryd, Falkenberg
Avser fiberoptiskt nätverk, markarbete, kanalisationsarbete samt blåsning, svetsning av fiber och installationsarbete.

Nybyggnad av förskola, Skogstorp i Falkenbergs kommun
Projektet avser nybyggnad av en ny 4-avdelningars förskola med storkök. Befintlig förskola skall rivas efter byggnationen. Byggstart tidigast våren 2017. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.

Utbyggnad av gc-bana mellan Stranninge-Ås
Projektet avser 2 delsträckor; väg 735 delen Stranninge-Morup och väg 768 delen Morup-Ås, totalt en sträcka på ca 12 km.

Flytt av spår, sanering, ny lastplats m m i Falkenberg
Projektet avser flytt av spår, sanering mm. Uppskattad kostnad.

Skolpaviljonger på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Projektet avser uppställning och uthyrning av en paviljong innehållande 4 hemvister i Hjortsbergsskolan. Den ska innehålla personalutrymmen för 10 personer innehållande WC, omklädningsutrymme, pentry och arbetsplatser.

Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 2 radhus med 8 lägenheter i 1,5 våning.

Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.

Tillbyggnad av spa i Falkenberg
Avser tillbyggnad av spaanläggningen med nya utomhuspooler och tillbyggnader med tak och fasad av glas. Denna etapp avser nybyggnad av en inomhuspool samt inglasning. Utföres i två etapper.

Tillbyggnad av spa i Falkenberg
Avser tillbyggnad av spaanläggningen med nya utomhuspooler och tillbyggnader med tak och fasad av glas. Denna etapp avser nybyggnad av tre utomhuspooler. Utföres i två etapper.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 4 st parhus/fritidshus.

Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Falkenberg
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar.

Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industri.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 6 lägenheter i två våningar.

Nybyggnad av tvätthall i Falkenberg
Avser nybyggnad av tvätthall för lastbilar vid Sandladan ÅVC i Falkenberg.

Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassningar av Söderskolan. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Utvändigt underhåll av affärshus i Falkenberg
Avser byte av fasad till sandwichelement.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning från lager till kontor.

Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Ågårds deponi ska sluttäckas med bentonitmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning. Det ingår även en del diken.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvsered
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av maskininstallationer på Älvsereds ARV och i inkommande pumpstation till reningsverket.

Spontreparation av kajer i Falkenberg
Objektet avser spontreparationer inom Falkvarv AB och Falkenbergs Terminal AB industriområde: spontingjutning kaj V ca 230 m, kaj A ca 20 m, Krönbalksgjutning ca 220 m3 mm.

Uppförande av tillfälliga förskolelokaler i Falkenberg
Avser uppförande av provisoriska paviljonger med en komplett förskoleavdelning samt tillbyggnad av balkong.

Rivning av flerbostadshus i Falkenberg
Avser rivning av ett flerbostadshus.

Ombyggnation av el vid Smedjeholmens reningsverk, Falkenberg
Befintligt ställverk på anläggningen ska bytas ut mot nytt. Nya ställverken och transformatorer placeras i en ny nätstation placerad på tomtgränsen för reningsverket. Mellan befintligt ställverk samt ny nätstation ska kablar dras i mark.

Uppställning av skolpaviljonger vid skola i Falkenberg
Entreprenaden avser uppställning av provisorisk paviljong. Fajansskolan skall förses med 2 kompletta hemvister med tillhörande utrymmen. I entreprenaden skall option om ytterligare en identisk paviljong ingå.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Källsjö, Falkenberg
I Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Området runt Källsjö.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Falkenbergs kommun
I Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Området runt Vinberg – Töringe – Långås.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Asige - Abild
Inom projektområdet Asige/Abild ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Kos
Inom projektområdet Kos i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oktorp
Inom projektområdet Oktorp i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vessige
Inom projektområdet Vessige i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Tillbyggnad av museum i Falkenberg
Avser ombyggnad av muséum samt tillbyggnad av balkong.

Renovering av friidrottsanläggning i Falkenberg
Objektet avser ny ytstruktur och på valda delar ska det även läggas helt ny beläggning. Vissa grenspecifika funktioner såsom kastringar och längdhoppsgropar byggs också om.

Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 industilokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus, 72 lgh.

Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av verksamhet, fryshus och personalutrymme med kontor samt rivning av garage.

Rivning av villor i Falkenberg
Avser rivning av ett villor vid Marknadsvägen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Ändrad användning från kontor till lägenheter.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning.

Ombyggnad av lager i Falkenberg
Ändrad användning.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändring av bärande konstruktion, ventilation och brandskydd.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning från restaurang till kontor/industri, fasadändring, rivning av balkong.

Ombyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Ändrad användning till LSS-boende.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad.

Tillbyggnad av produktionslokal i Falkenberg
Till- och ombyggnad av verksamhet.

Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad affärshus.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri och lager.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.

Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad av lager samt rivning lagertält och sluss.

Tillbyggnad av idrottshall i Falkenberg
Tillbyggnad av verksamhet med lokal.

Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av verksamhet med skärmtak.

Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus, fasdändring.

Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av skola i Falkenberg
Uppförande av paviljong tidsbegränsat lov 2017-02-01 - 2019-02-01.

Utvändigt underhåll av kontor i Falkenberg
Uppförande av skylt och fasadändring.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Uppställningsplats för fordon och moduler, sivning av skärmtak och avjämning av mark.

Ombyggnad av lägenheter i Falkenberg
Ändring av en femrumslägenhet till 2 lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Ändrad användning från bygdegård till förskoleverksamhet tillfälligt lov i 5 år.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Falkenberg
Fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Fasadändring.

Tillbyggnad av anslutningsväg i Falkenberg
Marklov Bredda asfalterad infart till flerbostadshus.

Ombyggnad av mark i Falkenberg
marklov för igenfyllnad av 2 st märgelsgravar.

Utvändigt underhåll av affärshus i Falkenberg
Avser fasadändring. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av växthus i Falkenberg
Nybyggnad av växthus samt rivning av befintligt växthus.

Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybygnad av nätstation.

Nybyggnad av fritidshus i Falkenberg
Nybyggnad av fritidshus och garage samt rivning av bef byggnader.

Nybyggnad av fritidshus i Falkenberg
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av sophus i Falkenberg
Nybyggnad av 7 st miljöhus.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Falkenberg
Nybyggnad av bullervall, stenmurar, dagvattenmagasin.

Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.

Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd.

Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av sophus i Falkenberg
Nybyggnad av miljöhus.

Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef.

Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av plank i Falkenberg
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av sophus i Falkenberg
Påbyggnad av gemensamhetslokal, tillbyggnad av miljöhus och bastubyggnad.

Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av 4 byggnader.

Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av byggnad.

Rivning av garage i Falkenberg
Rivning av cykelgarage.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: