Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Nybyggnad av bostäder på Bacchusområdet, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ca 450 lägenheter.

Tillbyggnad av affärslokaler Gekås Ullared
Planer finns på en utbyggnad av av butikslokalerna med 32 000 kvm.

Nybyggnad av bostäder, p-hus m m i Falkenberg etapp 3 m fl
Projetket avser nybyggnad av ca 500 lägenheter i 3-5 våningar. P-hus och lägenhetshotell, Anläggande av kanaler och konstgjorda sjöar samt parker. Rivning av g:a industribyggnader. Detaljplan krävs. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.

Uppförade av vindkraftverk i Falkenberg
Avvaktar sökt miljötillstånd. Planer finns på uppförande av 60 verk.

Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049 och etapp 3 1162918.

Utformning av kunskaps- o. kulturcentrum i Falkenberg
Gymnasieskola och biblioteksbyggnad. Avser nybyggnad av huvudbyggnaden. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 152 nya bostäder. Kommer att utföras i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus. För projektets genomförande krävs att befintlig järnväg flyttas och för det krävs ny detaljplan.

Nybyggnad av handel- och kontorslokal i Falkenberg
Planer finns på 20000-25000 kvm handelsyta för bla sällanköpshandel och livsmedelsförsäljning samt eventuellt kontorslokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kristenslätt i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 126 lägenheter i flerbostadshus med 6, 7 och 8 våningar samt källare och fläktrum. Kommer att byggas på den gamla fotbollsplanen norr om Ljungholmsvägen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 1
Omfattar ett 100-tal lägenheter. Beslut ej tagna. Detaljplan krävs.

Nybyggnad av bostäder m m i Falkenberg etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i punkthus.

Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Beslut saknas. Planer finns på uppförande av ca 30 havsbaserade verk.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontorshus i Falkenberg
Avser nybyggnation av ett 16 våningar höghus.

Om- och tillbyggnad av kraftverk i Ätrafors
Projektet är framflyttat. Ansöker om tillstånd. Tidigare planer på en stor om- och tillbyggnad har reviderats och objektet kan komma att få mindre omfattning. Renovering av turbin plus ev nya turbiner som placeras i en ny stationsbyggnad bredvid den befintliga byggnaden. Nytt intag och ny intagstunnel. Igångsättning ej fastställd. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av äldreboende på Bacchusområdet, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter.

Tillbyggnad av galleria i Falkenberg
Avser tillbyggnad med handelsyta om ca 2500 kvm.

Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.

Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.

Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.

Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.

Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser om- och tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arvidstorp, Falkenberg
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med ca 30 lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Ugglarp
20-25 villatomter

Nybyggnad av bostäder på Skrea, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av parhus med 26 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av lokaler för parkavdelningen m m i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av samlade lokaler för parkförvaltningen. Avser kontors- och förrådsbyggnader.

Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Planer finns på uppförande av 5-6 verk.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt två radhus med 6 lägenheter i varje.

Ny anläggning i Falkenberg
Avser nybyggnad av lager och kontor om ca 3000-5000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och garage i Falkenberg
Detaljplaneändring pågår. Projektet har fått större omfattning. Nu är tanken att uppföra 16 nya lägenheter med tillhörande garage i källarplan samt fyra lokaler.

Upphandling av tillfälliga evakueringspaviljonger i Falkenbergs kommun
Avser uppställning av tillfälliga evakueringspaviljonger med fyra avdelningar med tillhörande pentry i varje avdelning. Hyrestid 12 månader med option på 6+6 månaders förlängning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ullared
Avvaktar beslut. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Rivning av bef bostadshus och uppförande av nytt flerbostadshus med 16 - 20 lägenheter, 5-8 våningar.Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skogstorp
Avser nybyggnad av ca 35-45 bostadsrätter i flerbostadshus samt radhus.

Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggarbeten inkl. mark hiss och storkök, el, vvs- och styrarbeten. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.

Nybyggnad av kontorshus i Falkenberg
Nybyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av livsmedelsbutik vid Söderbron, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av en livsmedelsbutik på ca 3000 kvm vid Kvarngatan i Falkenberg. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av stugby på Hjortsberg, Falkenberg, etapp 2 mfl
Ändring av gällande detaljplan pågår. Projektet ligger för närvarande på is.

Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Planer finns på uppförande av 3 verk 2 MW/verk, navhöjd 105 meter.

Utbyggnad av gc-bana mellan Stranninge-Ås
Projektet avser 2 delsträckor; väg 735 delen Stranninge-Morup och väg 768 delen Morup-Ås, totalt en sträcka på ca 12 km.

Nybyggnad av industribyggnad i Falkenberg
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 2 radhus med 8 lägenheter i 1,5 våning.

Anläggande av gator och VA i Ugglarp

Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.

Schaktarbeten samt sluttäckning av Hunnestad deponi i Falkenberg
Avser att förbereda fastigheten för utgrävning, schakt samt fyll med berg för den kommande ÅVC samt sluttäckning av Hunnestad deponi.

Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggna av industribyggnad.

Tillbyggnad av spa i Falkenberg
Avser tillbyggnad av spaanläggningen med nya utomhuspooler och tillbyggnader med tak och fasad av glas. Denna etapp avser nybyggnad av tre utomhuspooler. Utföres i två etapper.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av verksamhet med burkintag och ombyggnad av sluss.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 4 st parhus/fritidshus.

Ombyggnad till bilhall i Falkenberg
Avser invändig renovering av butik till bilhall samt byte av fasad. Man kommer också att riva befintlig bilhall.

Uppförande av toalettbyggnader i Falkenberg
Avser fem stycken toalettbyggnader vid Netas, Röda Korset, Långasand, Ugglarp Norra samt Ugglarp Södra.

Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassningar av Söderskolan. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Nybyggnad av tvätthall i Falkenberg
Avser nybyggnad av tvätthall för lastbilar vid Sandladan ÅVC i Falkenberg.

Utvändigt underhåll av affärshus i Falkenberg
Avser byte av fasad till sandwichelement.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning från lager till kontor.

Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Ågårds deponi ska sluttäckas med bentonitmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning. Det ingår även en del diken.

Nybyggnad av lager i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av kallager och garage.

Renovering av sprickor på Asige kyrka

Rivning av flerbostadshus i Falkenberg
Avser rivning av ett flerbostadshus.

Uppförande av tillfälliga förskolelokaler i Falkenberg
Avser uppförande av provisoriska paviljonger med komplett förskoleavdelning.

Ombyggnation av el vid Smedjeholmens reningsverk, Falkenberg
Befintligt ställverk på anläggningen ska bytas ut mot nytt. Nya ställverken och transformatorer placeras i en ny nätstation placerad på tomtgränsen för reningsverket. Mellan befintligt ställverk samt ny nätstation ska kablar dras i mark.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Asige - Abild
Inom projektområdet Asige/Abild ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Kos
Inom projektområdet Kos i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oktorp
Inom projektområdet Oktorp i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vessige
Inom projektområdet Vessige i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Ombyggnad av golfbana i Falkenberg
Avser ombyggnad av drivingrange, studio med isolering samt förråd. Bygglov har erhållits. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av museum i Falkenberg
Avser ombyggnad av muséum samt tillbyggnad av balkong.

Rivning av Glasfiberkajen i Falkenberg
Objektet omfattar: Rivning av bitumenbundna lager, tjärasfalt ca 1350 m2. Rivning av spont, ca 90 meter. Jordschakt ca 1400 m3. Marköverbyggnad, erosionsskydd ca 1500 m2. Byggstart tidigast slutet 2017.

Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad affärshus.

Rivning av enbostadshus i Falkenberg
Rivning av bostadshus och ladugård.

Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Ändrad användning från lägenhet till förskola.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning från restaurang till kontor/industri, fasadändring, rivning av balkong.

Ombyggnad av skola i Falkenberg
Ändrad användning och fasadändring.

Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med aggregatrum/vetilationsrum, Ventilationsombyggnad Heberg 2:2.

Ombyggnad av skola i Falkenberg
Ventilationsombyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Ändrad användning från kontor till lägenheter.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändring av bärande konstruktion, ventilation och brandskydd.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad 12 parhus med carport med förråd Skrea 6:130,6:129,6:136,6:133,6:132,6:128,6:126,6:137,6:127 mfl.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 6 st parhus Skrea 6:126-6:128, 6:132, 6:133, 6:136, 6:137 .

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Fasadändring inglasning av 126 balkonger flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 96 lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Fasadändring.

Utvändigt underhåll av vårdcentral i Falkenberg
Fasadändring.

Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av tre enbostadshus och carportar.

Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av verksamhet, fryshus och personalutrymme med kontor samt rivning av garage.

Nybyggnad av stugby i Falkenberg
Nybyggnad campingstugor samt anläggning av vägar inom området.

Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad nätstation och rivning av befintlig nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad nätstation och rivning av befintlig.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Nybyggnad parkeringsplatser.

Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad sponsortält.

Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybygnad av nätstation.

Nybyggnad av växthus i Falkenberg
Nybyggnad av växthus samt rivning av befintligt växthus.

Nybyggnad av fritidshus i Falkenberg
Nybyggnad av fritidshus och garage samt rivning av bef byggnader.

Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av ställverk i Falkenberg
Nybyggnad av kontroll- och ställverksbyggnad samt rivning av bef.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av parhus Skrea 6:131,6:139.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Nybyggnad av parkering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: