Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049 och etapp 3 1162918.

Nybyggnad av servicebostad i Falkenberg
Avser nybyggnad av servicebostad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av radstugor i Ullared, Falkenberg
Avser nybyggnad av 72 radstugor i två våningar om ca 35 kvm, varav 12 av stugorna är 42 kvm och tillgänglighetsanpassade.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 85-90 lägenheter med handel i bottenplan. Inga beslut tagna. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrättslägenheter i två huskroppar med 6-9 våningar.

Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av fryshus med personalutrymme och kontor om ca 4000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 bostadsrättslägenheter i en huskropp med nio våningar.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt två radhus med 6 lägenheter i varje.

Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.

Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.

Nybyggnad av bostäder på Skrea, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av parhus med 26 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ullared, Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 5-8 våningar med ca 20-25 lägenheter samt lokaler för kontor i bottenvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus och restaurang i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30-35 lägenheter med restaurang samt kontor i bottenplan.

Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.

Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggarbeten inkl. mark hiss och storkök, el, vvs- och styrarbeten. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Nybyggnad av kontorshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av butik i Falkenberg
Avser nybyggnad av butik om ca 2200 kvm.

Nybyggnad av optofiberanläggning i Gällaryd, Falkenberg
Avser fiberoptiskt nätverk, markarbete, kanalisationsarbete samt blåsning, svetsning av fiber och installationsarbete.

Nybyggnad av detaljhandel i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra omvandling av norra delen av kvarteret Sjövisaren så att en ny detaljhandel kan anläggas. Förslaget är en ny byggnad om ca 3400 kvm i två plan för att inrymma dagligvaruhandel.

Nybyggnad av förskola, Skogstorp i Falkenbergs kommun
Projektet avser nybyggnad av en ny 4-avdelningars förskola med storkök. Befintlig förskola skall rivas efter byggnationen. Byggstart tidigast våren 2017. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.

Upprustning av flerbostadshus i Falkenberg
Fortsatt ombyggnad och upprustning inom området Sloalyckan, som kommer att utföras under ett antal år. Föregående etapp Hus F har objekt nr 942099.

Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser om- och tillbyggnad av Långavekaskolan. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Utbyggnad av gc-bana mellan Stranninge-Morup

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Befintlig fastighet på tomten ska rivas innan nybyggnationen kan påbörjas.

Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.

Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 2 radhus med 8 lägenheter i 1,5 våning.

Om- & tillbyggnad av affär i Ullared, Falkenberg
Avser om- och tillbyggnad till optikbutik om ca 750 kvm.

Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Avser ombyggnad av Kattegattsvägen, Västerhavsvägen och intilliggande GC-vägar och busshållplatser. Det blir också nya träd och planteringsytor samt bullerskärmar längs Kattegattsvägen samt ny belysning inom hela området.

Skolpaviljonger på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Projektet avser uppställning och uthyrning av en paviljong innehållande 4 hemvister i Hjortsbergsskolan. Den ska innehålla personalutrymmen för 10 personer innehållande WC, omklädningsutrymme, pentry och arbetsplatser.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.

Ombyggnad av äldreboende i Vessigebro, Falkenberg
Ett förslag har tagits fram på en ombyggnad av 22st lägenheter till ca 16-17 st. Ökat utrymme för att stämma in med dagens standarder.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 4 st parhus/fritidshus.

Ombyggnad till bilhall i Falkenberg
Avser invändig renovering av butik till bilhall samt byte av fasad. Man kommer också att riva befintlig bilhall.

Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industri.

Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av affärshus med ca 2600 kvm.

Spontreparation av kajer i Falkenberg
Objektet avser spontreparationer inom Falkvarv AB och Falkenbergs Terminal AB industriområde: spontingjutning kaj V ca 230 m, kaj A ca 20 m, Krönbalksgjutning ca 220 m3 mm.

Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassningar av Söderskolan. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassningar av Ätranskolan. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Utvändigt underhåll av affärshus i Falkenberg
Avser byte av fasad till sandwichelement.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning från lager till kontor.

Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Ågårds deponi ska sluttäckas med bentonitmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning. Det ingår även en del diken.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvsered
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av maskininstallationer på Älvsereds ARV och i inkommande pumpstation till reningsverket.

Nybyggnad av återvinningscentral i Falkenberg
Avser nybyggnad av återbruksanläggning vid Sandladan ÅVC.

Rivning av flerbostadshus i Falkenberg
Avser rivning av ett flerbostadshus.

Uppförande av tillfälliga förskolelokaler i Falkenberg
Avser uppförande av provisoriska paviljonger med en komplett förskoleavdelning samt tillbyggnad av balkong.

Ombyggnation av el vid Smedjeholmens reningsverk, Falkenberg
Befintligt ställverk på anläggningen ska bytas ut mot nytt. Nya ställverken och transformatorer placeras i en ny nätstation placerad på tomtgränsen för reningsverket. Mellan befintligt ställverk samt ny nätstation ska kablar dras i mark.

Uppställning av skolpaviljonger vid skola i Falkenberg
Entreprenaden avser uppställning av provisorisk paviljong. Fajansskolan skall förses med 2 kompletta hemvister med tillhörande utrymmen. I entreprenaden skall option om ytterligare en identisk paviljong ingå.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Källsjö, Falkenberg
I Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Området runt Källsjö.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Falkenbergs kommun
I Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Området runt Vinberg – Töringe – Långås.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Asige - Abild
Inom projektområdet Asige/Abild ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Kos
Inom projektområdet Kos i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oktorp
Inom projektområdet Oktorp i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vessige
Inom projektområdet Vessige i Falkenbergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Tillbyggnad av museum i Falkenberg
Avser ombyggnad av muséum samt tillbyggnad av balkong.

Renovering av friidrottsanläggning i Falkenberg
Objektet avser ny ytstruktur och på valda delar ska det även läggas helt ny beläggning. Vissa grenspecifika funktioner såsom kastringar och längdhoppsgropar byggs också om.

Utvändigt underhåll av kontor i Falkenberg
Fasadändring.

Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 industilokaler.

Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industriverksamhet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 65-70 lägenheter i tre huskroppar.

Rivning av villor i Falkenberg
Avser rivning av villor vid i Kv Grieg.

Rivning av villor i Falkenberg
Avser rivning av ett villor vid Marknadsvägen.

Ombyggnad av butik i Falkenberg
Ändrad användning av lokal.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri och lager.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning från restaurang till kontor/industri, fasadändring, rivning av balkong.

Ombyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Ändrad användning till LSS-boende.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning.

Ombyggnad av lager i Falkenberg
Ändrad användning.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändring av bärande konstruktion, ventilation och brandskydd.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad av lager samt rivning lagertält och sluss.

Tillbyggnad av idrottshall i Falkenberg
Tillbyggnad av verksamhet med lokal.

Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av verksamhet med skärmtak.

Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus, fasdändring.

Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus.

Tillbyggnad av sophus i Falkenberg
Påbyggnad av gemensamhetslokal, tillbyggnad av miljöhus och bastubyggnad.

Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av 4 byggnader.

Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av byggnad pga brand.

Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av byggnad.

Rivning av garage i Falkenberg
Rivning av cykelgarage.

Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av lekstuga.

Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning av äldre kalkdoserare.

Nybyggnad av pumpstation i Falkenberg
Strandskyddsdispens uppförande av tryckstegringsstation samt ledningsförläggning.

Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Tidsbegränsat lov för förskola, ändrad användning.

Nybyggnad av kiosk i Falkenberg
Tidsbegränsat lov för glasskiosk.

Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av förråd och tak.

Ombyggnad av lägenheter i Falkenberg
Ändring av en femrumslägenhet till 2 lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändring av brandskydd.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.

Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Ändrad användning från bygdegård till förskoleverksamhet tillfälligt lov i 5 år.

Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad.

Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförand av mast.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Uppställningsplats för fordon och moduler, sivning av skärmtak och avjämning av mark.

Utvändigt underhåll av affärshus i Falkenberg
Avser fasadändring. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd.

Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad/miljöhus med rivning.

Nybyggnad av sophus i Falkenberg
Nybyggnad av miljöhus.

Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef.

Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: