Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gotlands län

Gotland (161)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 145 st.

Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp1
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.
Basunderhåll allmänna vägar område Södra Gotland
Basunderhåll väg driftområde Södra Gotland.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Projektet avser nybyggnad av 104 lägenheter i 3 och 4-våningshus samt 34 radhuslägenheter i 2 våningar samt förrådsbyggnad och parkering.
Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation på en tomt om 10000 kvm.
Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 64 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar, 2 och 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, Visby
Avser nybyggnad av flerfamiljehus med 60 lägenheter i två huskroppar, 4 resp 6 våningar vid gamla A7 området.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i den nya stadsdelen Visborg. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i anslutning till området Kolgården. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter på den östra delen av A7-området. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Projektet avser nybyggnad av bostäder i olika upplåtelse- och boendeformer så som till exempel flerbostadshus, radhus och stadsvillor. Detta område har en exploateringyta på ca 6000 kvm. Totalt planeras det för ca 180 lägenheter på Kv Signallottan och det är 3 områden.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Utbyggnad av Klintehamn avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad för ökad anslutning samt för strängare utsläppsvillkor, bl a innebär detta att verket skall förses med kväverening. Personaldel utökas och verkstad flyttas.
Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av 3 st verkstads-/lagerlokaler.
Utbyte av bro över Gothemsån vid Västerbjärs
Nytt erosionsskydd, armering och gjutning av stöd, montage av stålbalkar samt armering och gjutning av överbyggnad, grundförstärkningsåtgärder, justering av vägprofilen samt breddning av vägen i anslutning till bron, nya räcken.
Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av kontor och lager.
VA-utbyggnad mellan Fidenäs-Nisseviken på Gotland
Objektet avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar mellan Fidenäs och Nisseviken samt anläggande av en avloppspumpstation norr om Näs kyrkby samt en avloppspumpstation och en vattenmätarstation i Fidenäs.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Tillbyggnad av kyrkogård i Visby
Utbyggnad av kyrkogård och uppförande av 2 st förrådsbyggnader, flytt av skyddstak och lammhus samt anläggande av anslutningsväg (norra kyrkogården).
Nybyggnad av grupphus i Visby
Avser nybyggnad av 5 st villor i grupp.
Ombyggnad till bryggeri och restaurang i Visby
Avser ombyggnad av gammalt ridhus till bryggeri.
Ombyggnad för Polisens kontaktcenter (PKC) i Visby
Avser Polismyndighetens behov av hyresgästanpassningar/ombyggnation i fastigheten Visby Tygverkstaden 1 på Gotland. Den förhyrda lokalen är på 1 342,5 kvm och ska användas för kontorsverksamhet.
Nybyggnad av Ställverk i Länna.
Gotlands Elnät AB har för avsikt att byta ut ett befintligt 12 kV ställverk i Slite på Gotland. Det nya ställverket placeras i samma byggnad som det befintliga.
Utbyggnad av va-system i Roma Kyrkby
Avser utbyggnad av vatten- och spillvattennätet för Roma kyrkby. Området är begränsat till en yta på ungefär 1500 m x 1200 m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av kontor/ lokal till bostäder (åkermanska).
Utbyggnad av Fårösund avloppsreningsverk
Reningsverket skall byggas om och till för minska bräddning och möjliggöra ökad anslutning. Detta innebär att ett nytt kemsteg byggs, högflödesrening införs samt att slamhanteringen ses över.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad, snickerier och tak – avfärgning, målning samt utbyte av takfönster på bostadshus.
Nybyggnad av terminalbyggnad i Visby
Omfattar nybyggnad av turistinformation, toaletter, förråd samt utrymmen för myndigheter och besättning.
Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.
Ombyggnad för ny incheckning samt integration SBD på Visby Airport
Avser ny incheckning mm, mindre byggnadsarbeten i samband med det.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av rondell i korsning i Visby
Planerat projekt. Vi har uppskattad byggstart och kostnad.
Restaurering av Alva kyrka, Hemse Gotland
Omfattar in och utvändig upprustning av kyrkan. Tak, kalkstensfasad. Invändiga ytskikt.
Restaurering av Grötlingbo kyrka, Hemse Gotland
Omfattar in och utvändig upprustning av kyrkan. Tak, kalkstensfasad. Invändiga ytskikt.
Ombyggnad av industrihus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av säkerhetskontroll på Visby Airport
Avser ombyggnad av avgångshall och säkerhetskontroll på Visby Airport. Projektet kommer att delas upp i två etapper med uppehåll under sommaren. Etapp 1 avser ombyggnad av avgångshall, arbetsstationer och lounge/servicepoint. Etapp 2 avser ombyggnad av säkerhetskontrollen på flygplatsen 244030.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Visby
Objektet avser en framtida rondell i korsningen Atlasgatan, Norra Hansegatan och Broväg. Arbetet omfattar rondellen och cirkulationsplatsen med fem tillhörande anslutningar. I arbetet ingår även säkerhetshöjande refuger, belysning och dagvattenledningar.
Dränering och byte av avlopp mm vid försvarsanläggning i Gotlands län
Objektet omfattar dränering och byte av avlopp. Ny infiltrationsbädd ska installeras. Oljecisterner i mark ska demonteras och skrotas. Ny cistern ska monteras i anläggningen.Div nya elinstallationer samt bränsleledningar.
Om- och tillbyggnad av butik i Visby, etapp 2
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Modulbyggnad för ca 180 personer.
Exploatering för nytt bostadsområde i Visby, etapp 2
Entreprenaden omfattar nyanläggning av cirka 720 meter gator och cirka 520 meter GC-banor som en del i exploateringen av A7-området i Visby.
Ombyggnad av delar av BB/Gyn på Visby lasarett
Ombyggnaden görs för att det skall erhållas ett större hygienrum, två expeditioner och ett kök inom den befintliga avdelningen för BB/gyn.
Nybyggnad av två gc-broar i Visby
Planerat projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Avser temporära lokaler för Framskjuten Ledning Gotland.
Uppförande av hall inkl markarbeten på Gotland
Avser uppförande av hall inkl markarbeten. Säkerhetsskyddad upphandling.
Underhåll/reparation av vägfärjor samt anslutningar vid färjeläge, område Gotland
Avser 2-årigt avtal med option på förlängning i ytterligare 1 + 1 år. Ca 0,53 mkr/år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Fasadrenovering samt underhåll av plåtdetaljer och snickerier på bostadshus och gårdshus.
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 1
Mindre förberedande arbeten för kommande om -och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Tillbyggnad av idrottsplats i Visby
Marklov för utbyggnad av tennisbana.
Nybyggnad av färjeterminal i Visby
Nybyggnad av terminal och kryssningscenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 4 st flerbostadshus - 46 lägenheter (tomt b).
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd och parkering.
Rivning av kontor i Visby
Rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Visby
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 campingstugor och ett servicehus samt rivning och uppförande 10 befintliga stugor.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 3 fritidshus och garage Sanda Lekarve 1:182,1:181,1:183.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggning av parkeringar.
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Ombyggnad av biograf i Visby
Ändrad användning av festvåning till 2 st biografsalonger.
Ombyggnad av konserthus i Visby
Ändrad användning del av bilhall till eventlokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Visby
ändring av affärs/kontorsbyggnad (entré, fasadskivor, glaspartier).
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av automatstation i Visby
Uppförande av ny bränsledepå (visby airport).
Nybyggnad av toalett i Visby
Uppförande av ny toalettbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation 3146.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation Dalhem Vidunge 1:12,1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation Visby Djuplunda 1:4,Västerhejde Nygårds 1:147,Västerhejde Nygårds 1:144,Visby Visborg 1:9,Västerhejde Kuse 1:48.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av vindskydd samt anordnande av parkering (naturreservat hambra) Ala Lauritse 1:13,Ala Botvatte 1:69.
Nybyggnad av barack i Visby
Uppställning av manskapsbodar samt uppförande av skylt - tidsbegränsat lov t o m 2018-05-30.
Tillbyggnad av garage i Visby
Tillbyggnad och ombyggnad av en befintlig förråds-/garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Restaurering av entrétrappa till flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av flerbostadshus - utbyte av plank, reparation av räcke och trall.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhåll av tak, utbyte av takfönster.
Utvändigt underhåll av kapell i Visby
Underhåll och avfärgning av fasader.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: