Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gotlands län

Gotland (96)
Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp1
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Projektet avser nybyggnad av 104 lägenheter i 3 och 4-våningshus samt 34 radhuslägenheter i 2 våningar samt förrådsbyggnad och parkering.
Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation på en tomt om 10000 kvm.
Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 64 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar, 2 och 3 våningar.
Basunderhåll allmänna vägar område Södra Gotland
Basunderhåll väg driftområde Södra Gotland.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.
Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.
Utbyte av bro över Gothemsån vid Västerbjärs
Nytt erosionsskydd, armering och gjutning av stöd, montage av stålbalkar samt armering och gjutning av överbyggnad, grundförstärkningsåtgärder, justering av vägprofilen samt breddning av vägen i anslutning till bron, nya räcken.
Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av kontor och lager.
Exploatering för nytt bostadsområde i Visby, etapp 2
Entreprenaden omfattar nyanläggning av cirka 720 meter gator och cirka 520 meter GC-banor som en del i exploateringen av A7-området i Visby.
Ev sanering av förorenad mark vid f.d sågverk i Vall, Gotland
Bidrag ska sökas hos Länsstyrelsen som i sin tur söker bidrag hos Naturvårdsverket. På området har det bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet fråm till slutet av 1990-talet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Tillbyggnad av kyrkogård i Visby
Utbyggnad av kyrkogård och uppförande av 2 st förrådsbyggnader, flytt av skyddstak och lammhus samt anläggande av anslutningsväg (norra kyrkogården).
Nybyggnad av grupphus i Visby
Avser nybyggnad av 5 st villor i grupp.
Utbyggnad av va-system i Roma Kyrkby
Avser utbyggnad av vatten- och spillvattennätet för Roma kyrkby. Området är begränsat till en yta på ungefär 1500 m x 1200 m.
Ombyggnad till bryggeri och restaurang i Visby
Avser ombyggnad av gammalt ridhus till bryggeri.
Utbyggnad av Fårösund avloppsreningsverk
Reningsverket skall byggas om och till för minska bräddning och möjliggöra ökad anslutning. Detta innebär att ett nytt kemsteg byggs, högflödesrening införs samt att slamhanteringen ses över.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad, snickerier och tak – avfärgning, målning samt utbyte av takfönster på bostadshus.
Nybyggnad av terminalbyggnad i Visby
Omfattar nybyggnad av turistinformation, toaletter, förråd samt utrymmen för myndigheter och besättning.
Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.
Ombyggnad för ny incheckning samt integration SBD på Visby Airport
Avser ny incheckning mm, mindre byggnadsarbeten i samband med det.
Nybyggnad av rondell i korsning i Visby
Planerat projekt. Vi har uppskattad byggstart och kostnad.
Restaurering av Grötlingbo kyrka, Hemse Gotland
Omfattar in och utvändig upprustning av kyrkan. Tak, kalkstensfasad. Invändiga ytskikt.
Ombyggnad av vattenverket i Roma
Entreprenaden innefattar bla membrananläggning, UV-ljus samt enhet för pH-justering. Förberedande av leverantören påbörjas i december-januari. Projektet är indelat i två etapper.
Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Modulbyggnad för ca 180 personer.
Om- och tillbyggnad av butik i Visby, etapp 2
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Ombyggnad av delar av BB/Gyn på Visby lasarett
Ombyggnaden görs för att det skall erhållas ett större hygienrum och två expeditioner inom den befintliga avdelningen för BB/gyn.
Nybyggnad av två gc-broar i Visby
Planerat projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal avseende arkitekter, Gotlandshem
Anbud på ramavtal för arkitekter. Uppskattad kostnad ca 1 mkr/år. Möjlighet till förläning utav avtalet i två år med ett år i taget dvs 1+1 år. Upphandlingen avser ramavtal för arkitektuppdrag gällande nyproduktion av hyreslägenheter för flerbostadshus i varierande storlek ppdrag som kan komma att avropas är: Förstudie Planarbete Projektering Färgsättning Upprättande av relationshandlingar Projektering för totalentreprenad
Uppförande av hall inkl markarbeten på Gotland
Avser uppförande av hall inkl markarbeten. Säkerhetsskyddad upphandling.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Fasadrenovering samt underhåll av plåtdetaljer och snickerier på bostadshus och gårdshus.
Underhåll/reparation av vägfärjor samt anslutningar vid färjeläge, område Gotland
Avser 2-årigt avtal med option på förlängning i ytterligare 1 + 1 år. Ca 0,53 mkr/år.
Nybyggnad av färjeterminal i Visby
Nybyggnad av terminal och kryssningscenter.
Ombyggnad av kontor i Visby
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggning av parkeringar.
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 campingstugor och ett servicehus samt rivning och uppförande 10 befintliga stugor.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 3 fritidshus och garage Sanda Lekarve 1:182,1:181,1:183.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 4 st flerbostadshus - 46 lägenheter (tomt b).
Ombyggnad av biograf i Visby
Ändrad användning av festvåning till 2 st biografsalonger.
Utvändigt underhåll av affärshus i Visby
ändring av affärs/kontorsbyggnad (entré, fasadskivor, glaspartier).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad - målning av ytterport och sockel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av flerbostadshus - utbyte av plank, reparation av räcke och trall.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhåll av tak, utbyte av takfönster.
Nybyggnad av förråd i Visby
Uppförande av förråd - flyttas inom fastigheten (provkammare, byggnad 315).
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation 3146.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation Dalhem Vidunge 1:12,1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation Visby Djuplunda 1:4,Västerhejde Nygårds 1:147,Västerhejde Nygårds 1:144,Visby Visborg 1:9,Västerhejde Kuse 1:48.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av vindskydd samt anordnande av parkering (naturreservat hambra) Ala Lauritse 1:13,Ala Botvatte 1:69.
Nybyggnad av carport i Visby
Nybyggnad av carport med förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lägenhet i Visby
Nybyggnad av lägenhet (gårdshus).
Nybyggnad av silo i Visby
Nybyggnad av pelletssilo och tippgrop.
Nybyggnad av pumpstation i Visby
Nybyggnad av pumphus (by 378-379).
Nybyggnad av sophus i Visby
Nybyggnad av sophanteringsbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Nybyggnad av återvinningsstationer.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av 1 st garage/förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Restaurering av entrétrappa till flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Rivning och uppförande av transformatorstation, från klinte valle 1:223 till klinte robbjäns 1:64.
Nybyggnad av kontor i Visby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontosrmodul.
Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Tillbyggnad av fritidshus med takkupa och balkong.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Tillbyggnad av servicehus (sudersand camping).
Utvändigt underhåll av gäststuga i Visby
Fasadändring på gårdshus - byte av kulör på fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av museum i Visby
Montering av takbryggor och takstegar (gotlands museum) Visby Muséet 2,1.
Borrningar på Gotland, SGU
Avser brunnsborrning i berg för att kunna utföra geofysiska undersökningar, s.k borrhålsloggning.
Utvändigt underhåll av restaurang i Visby
Lagning av putsskada på restaurang- och kontorsbyggnad (borgen).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: