Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gotlands län

Gotland (180)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 164 st.

Nybyggnad av vindkraftverk på södra midsjöbanken
Ca 300 st

Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp1
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.

Nybyggnad av bostäder i Visby
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.

Utveckling av hamnområde på Gotland
Förslag till planprogram har tagits fram. Uppskattad start och kostnad. Stort område som det ska tas beslut om. Ca 20 000 kvm

Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation på en tomt om 10000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus, Visby
Avser nybyggnad av flerfamiljehus med ca 50 lägenheter i två huskroppar, 4 resp 6 våningar vid gamla A7 området.

Ombyggnad till bilhandelslokaler i Visby

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus samt 6st radhus.

Nybyggnad av affärshus i Visby

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.

Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Projektet avser nybyggnad av bostäder i olika upplåtelse- och boendeformer så som till exempel flerbostadshus, radhus och stadsvillor. Detta område har en exploateringyta på ca 6000 kvm. Totalt planeras det för ca 180 lägenheter på Kv Signallottan och det är 3 områden.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i anslutning till området Kolgården. Projektets omfattning och byggstart oviss.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter på den östra delen av A7-området. Projektets omfattning och byggstart oviss.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.

Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.

Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 3 stycken radhus och ett 3 våningshus detta omfattar 6840 m2 mark.

Nybyggnad av turistanläggning på Gotland

Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter D omfattar 10 970 m2 mark.

Utbyggnad av Klintehamn avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad för ökad anslutning samt för strängare utsläppsvillkor, bl a innebär detta att verket skall förses med kväverening. Personaldel utökas och verkstad flyttas.

Nybyggnad av radhus och kedjehus i Visby
Avser 2 hus och 12 lgh.

Nyb av flerbostadshus, butikslokal och reningsverk på Fårö
Totalt 1210 kvm.

Nybyggnad av seniorboende i Visby, etapp 1
Ca 114 lgh totalt.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby

Nybyggnad av förskola i Visby
Nybyggnationen avser 5 avdelningar och 1 tillagningskök. Kvarteret Malajen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, Gotland

Nybyggnad av äldreboende i Visby

Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 10 st radhus.

Nybyggnad av småhus i Terra Nova
Avser egnahem, 30 småhus.

Nybyggnad av en kaj och båtshamn i Burgsviks
Avser en nybyggnad av båtshamn och en ny kaj.

Nybyggnad av särskilt boende i Visby
Ca 60 platser.

Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.

Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.

Ombyggnad till studentlägenheter i Visby
Ca 40 studentlägenheter.

Ombyggnad och upprustning av Visby flygplats
Avser utökad yta för säkerhetskontroll, avgångshall och vid gaterna. Även att få till en stor gemensam entré för både ankomst- och avgångshall.

Nybyggnad av handelshus i Visby

Nybyggnad av bostäder i Visby

Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 2
Tillbyggnad av datorhall.

Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av 3 st verkstads-/lagerlokaler.

Ombyggnad av lager i Visby

Utförande av vägbeläggning varm inom Gotlands län

Nybyggnad av hyreslägenheter i Visby
Planen är att parkeringsdäcket, ovanpå den nästan 9000 kvm stora byggnaden ska användas att bygga nya hyreslägenheter.

Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.

Vägmarkeringar på Gotland

Ombyggnad av fastighet & nybyggnad av radhus i Ljugarn

Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus i Visby
Byggstart tidigast om 2-3 år. Uppskattad kostnad.

Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av vägar och VA-ledningar.

Utbyte av bro över Gothemsån vid Västerbjärs
Nytt erosionsskydd, armering och gjutning av stöd, montage av stålbalkar samt armering och gjutning av överbyggnad, grundförstärkningsåtgärder, justering av vägprofilen samt breddning av vägen i anslutning till bron, nya räcken.

VA-utbyggnad mellan Fidenäs-Nisseviken på Gotland
Objektet avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar mellan Fidenäs och Nisseviken samt anläggande av en avloppspumpstation norr om Näs kyrkby samt en avloppspumpstation och en vattenmätarstation i Fidenäs.

PCB-sanering i mark vid flerbostadshus i Visby

Tillbyggnad av hotell

Ombyggnad av entré till huvudbyggnad på Korpenomr i Visby

Rivning av fyrhus och nybyggnad av nytt hus, Gotland
Visby golfklubb vill riva det gamla fyrhuset på Kronholmens golfbana och i stället bygga ett nytt fyrhus på samma plats.

Nybyggnad av bostäder i Östergarn

Nybyggnad av övernattningsstugor i Burgsvik

Ombyggnad av skola i Visby
ombyggnad av skolbyggnad.

Arbetsmiljöåtgärder på akutområdet på lasarettet i Visby
100-150 m2.

Nybyggnad av restaurang i Visby

Nybyggnad av lager på Gotland, etapp 2
Avser nybyggnad av virkeslada i Visby.

Om- och tillbyggnad av garage mm på Tofta
Avser ombyggnad av ca 1200 kvm befintligt garage samt tillbyggnad av ca 120 kvm kundmottagning, kontor, toaletter och fikarum.

Ombyggnad för Polisens kontaktcenter (PKC) i Visby
Avser Polismyndighetens behov av hyresgästanpassningar/ombyggnation i fastigheten Visby Tygverkstaden 1 på Gotland. Den förhyrda lokalen är på 1 342,5 kvm och ska användas för kontorsverksamhet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser rivning av befintliga lada på 140-200 kvm, sedan ska det byggas flerbostadshus på 300 kvm.

Ombyggnad av 12kV ställverk i Visby
Avsikt att bygga ett nytt 12kV ställverk i Visby. Ställverket placeras i befintlig byggnad.

Utbyggnad av Fårösund avloppsreningsverk
Reningsverket skall byggas om och till för minska bräddning och möjliggöra ökad anslutning. Detta innebär att ett nytt kemsteg byggs, högflödesrening införs samt att slamhanteringen ses över.

Nybyggnad av Ställverk i Länna.
Gotlands Elnät AB har för avsikt att byta ut ett befintligt 12 kV ställverk i Slite på Gotland. Det nya ställverket placeras i samma byggnad som det befintliga.

Nybyggnad av skjutbana i Tofta

Ombyggnad av biograf i Visby
2 salonger i källaren.

Nybyggnad av badhus på Kneippbyn , Gotland

Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.

Ny ventilation på Guteskolan, Visby
Befintliga ventilationsfläktar, don, kanaler, shutgrupp, rives och ersätts med fem nya ventilationsaggaregat med tillhörande nya kanaler, don, shuntgrupp. Erfordelig märkning, bygg- , rör-, el- och styrarbete utförs.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Fasadändringar på 5 st flerbostadshus (byte och ändrad färgsättning av fönster, altandörrar och entrédörrar).

Tillbyggnad av förskola i Visby
Avser tillbyggnad av förskola med ca 160 kvm.

På- och ombyggnad av flerbostadshus i Visby

Nybyggnad av rondell i korsning i Visby
Planerat projekt. Vi har uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.

Upprustning och tillbyggnad av förskola i Visby
Avser bla tillbyggnad med 1 avdelning.

Breddning av Taxibana M på Visby Airport
Avser markarbeten för en breddning av taxibana M på Visby Airport.

Tillbyggnad av kyrkogård i Visby
Utbyggnad av kyrkogård och uppförande av 2 st förrådsbyggnader, flytt av skyddstak och lammhus samt anläggande av anslutningsväg (norra kyrkogården).

Fasadarbeten på sjukvårds/kontorsbyggnad i Visby
Avser avfärgning och lagning av fasadputs.

Ombyggnad till flerbostadshus på Gotland

Ombyggnad av servicecenter o säkerhetskontroll på Visby Airport
Avser ombyggnad av avgångshall och säkerhetskontroll på Visby Airport. Projektet kommer att delas upp i två etapper med uppehåll under sommaren. Etapp 1 avser ombyggnad av avgångshall, arbetsstationer och lounge/servicepoint, Projektnr 244029. Etapp 2 avser ombyggnad av säkerhetskontrollen på flygplatsen, Projektnr 244030.

Nybyggnad av gator och VA i Terra Nova
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde. Bostäderna finns på 1182208.

Nybyggnad av cirkulationsplats i Visby
Objektet avser en framtida rondell i korsningen Atlasgatan, Norra Hansegatan och Broväg. Arbetet omfattar rondellen och cirkulationsplatsen med fem tillhörande anslutningar. I arbetet ingår även säkerhetshöjande refuger, belysning och dagvattenledningar.

Dränering och byte av avlopp mm vid försvarsanläggning i Gotlands län
Objektet omfattar dränering och byte av avlopp. Ny infiltrationsbädd ska installeras. Oljecisterner i mark ska demonteras och skrotas. Ny cistern ska monteras i anläggningen.Div nya elinstallationer samt bränsleledningar.

Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Modulbyggnad för ca 180 personer.

Restaurering av Ganthem kyrka
Omfattar byte av värmesystem, invändiga restaureringsarbeten och säkerhetshöjande åtgärder på el med mera

Nybyggnad av vattenverk i Lickershamn
Planerat osäkert projekt som väntar politiska beslut. Framflyttad uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av vattenverket i Roma
Entreprenaden innefattar bla membrananläggning, UV-ljus samt enhet för pH-justering. Förberedande av leverantören påbörjas i december-januari. Projektet är indelat i två etapper.

Ombyggnad av kontor i Visby
Ändrad användning/ombyggnad dansskola till kontor samt mindre fasadändring.

Korrisionsskydd av spont på Skeppsbron i Visby
Avser korrosionsskydd av spont genom pågjutning av krönbalk ner till ca 1 meter under medelvattenhöjd. Entreprenaden planeras att utföras i två etapper.

Ombyggnad av skolkök, Visby

Nybyggnad av två gc-broar i Visby
Planerat projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart och kostnad.

Restaurering av Alva kyrka, Hemse Gotland
Omfattar in och utvändig upprustning av kyrkan. Tak, kalkstensfasad. Invändiga ytskikt. Förfrågningsunderlag gällande entreprenaden lämnas ut under våren 2017. Kostnaden är uppskattad.

Ombyggnad av väg i industrområde i Visby
Oklart när konsult för upprättande av förstudie anlitas. Framflyttad uppskattad byggstart och kostnad.

Rensmuddring av Slottshamnen i Visby, Gotland

Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Avser temporära lokaler för Framskjuten Ledning Gotland.

Uppförande av hall inkl markarbeten på Gotland
Avser uppförande av hall inkl markarbeten. Säkerhetsskyddad upphandling.

Ombyggnad av butik i Visby
Ändrad användning/ombyggnad/tillbyggnad kontor till butik/café.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av kontor/ lokal till bostäder (åkermanska).

Ombyggnad av konferenslokal i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av magasin/förråd till konferenslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: