Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gotlands län

Gotland (167)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 151 st.

Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp1
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.
Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Utveckling av hamnområde på Gotland
Förslag till planprogram har tagits fram. Uppskattad start och kostnad. Stort område som det ska tas beslut om. Ca 20 000 kvm
Nybyggnad av bostadsrätter på Visby ängar, Visby
Avser nybyggnad av 3 punkthus med 4 våningar samt 5 st 2-våningshus med radhuskänsla.
Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 64 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar, 2 st med 4 våningar och 2 st med 2 våningar.
Basunderhåll allmänna vägar område Södra Gotland
Basunderhåll väg driftområde Södra Gotland.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Planer finns för ca 55 lägenheter i ca 5 huskroppar, kan ev bli i 4 våningar.
Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter D omfattar 10 970 m2 mark. Husen kommer att byggas i olika huskroppar med tre och fyra våningar.
Vindkraftverk på Näsudden, Gotland
Avser 3 st vindkraftverk. Effekt på 2,0 mW per verk, höjd 95 meter och med en vingbredd på 100 vingdiameter.
Nybyggnad av turistanläggning på Västö
Avser hotell med 70-160 rum, restaurang, spa- och rekreationsanläggning, kallbadhus, konferenslokaler samt bungalows i form av bostadsrätter. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus samt 6 st radhus, ca 25 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av radhus och kedjehus i Visby
Avser 2 huskroppar med 6 lägenheter i vardera hus.
Nybyggnad av småhus i Terra Nova
Avser egnahem, 30 småhus.
Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp 2 Gotland
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak.
Nybyggnad av turistanläggning på Västö
Avser nybyggnad av 8-10 st stugor/parhus på 100 kvm st.
Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 3
Tillbyggnad av datorhall.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning m.m etapp 2 Gotland
Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall
Nya krafttransformatorer på Gotland
Avser fem krafttransformatorer inkl platsmontage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gotland
Planerat projekt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Visby
Planen är att parkeringsdäcket, ovanpå den nästan 9000 kvm stora byggnaden ska användas att bygga nya hyreslägenheter.
Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus i Visby
Byggstart tidigast om 2-3 år. Uppskattad kostnad.
Utbyte av bro över Gothemsån vid Västerbjärs
Nytt erosionsskydd, armering och gjutning av stöd, montage av stålbalkar samt armering och gjutning av överbyggnad, grundförstärkningsåtgärder, justering av vägprofilen samt breddning av vägen i anslutning till bron, nya räcken.
Ombyggnad till flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av filmgymnasiets gamla lokaler till 12 nya lägenheter i två till tre våningar.
Exploatering för nytt bostadsområde i Visby, etapp 2
Entreprenaden omfattar nyanläggning av cirka 720 meter gator och cirka 520 meter GC-banor som en del i exploateringen av A7-området i Visby.
Nybyggnad av industribyggnad i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Utbyggnad av va-system i Roma Kyrkby
Avser utbyggnad av vatten- och spillvattennätet för Roma kyrkby. Området är begränsat till en yta på ungefär 1500 m x 1200 m.
Ombyggnad för ny incheckning samt integration SBD på Visby Airport
Avser ny incheckning mm, mindre byggnadsarbeten i samband med det.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Ca 15 hållplatser utmed linjerna 10, 11 och 20. Kontrasterande yta mot körbanan längs med hållplatsen, justering/höjning av kantsten.
Va-förnyelse i Stjärnrike, Gotland
Avser byte av dagvatten-, dricksvatten- samt spillvattenledningar i området Strjärnrike. Det skall även anläggas en ny servisbrunn åt Gotlandshem med ny servisledning till varje byggnad. Stjärngatan-Siriusgatan i Visby. Avser en längd om ca 270 meter + 230 meter.
Uppförande av acumulatortank Värmefraften GEAB, Gotland
Avser uppförande av en nytillverkad nyckelfärdig ackumulatortank inkl kringutrustning på GEAB:s produktionsanläggning i Visby. ABA99.
Tillbyggnad av matbutik i Visby, Gotland
Tillbyggnaden avser försäljningsyta med kylrum mm.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Restaurering av Grötlingbo kyrka, Hemse Gotland
Omfattar in och utvändig upprustning av kyrkan. Tak, kalkstensfasad. Invändiga ytskikt.
Ombyggnad av ventilationsanläggning, residenset Visby
Ombyggnad av ventilationsanläggning för konferensrum/sal. Utbyte av ventilationsaggregat inkl. vs, styr och elarbeten. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vattenverket i Roma
Entreprenaden innefattar bla membrananläggning, UV-ljus samt enhet för pH-justering. Förberedande av leverantören påbörjas i december-januari. Projektet är indelat i två etapper.
Ombyggnad av delar av BB/Gyn på Visby lasarett
Ombyggnaden görs för att det skall erhållas ett större hygienrum och två expeditioner inom den befintliga avdelningen för BB/gyn.
Ombyggnad av kök på äldreboende i Västerhejde
Avser bla utökning av matsal.
Underhålls- och driftbesiktning för elledningsnät, Gotland
Gotlands Elnät AB är i behov att upphandla underhålls- och driftbesiktning av elledningsnätet som ska utföras under perioden 2018-2020 med option på ytterligare två år.
Upphandling av högkapacitetspump, Region Gotland
Avser upphandling av en högkapacitetspump.
Ombyggnad av förskola i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av ventilation vid förskola med nytt ventilationsaggregat med tillhörande kanaler m.m.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av gårdsbyggnad med 2 st lägenheter samt rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Ombyggnad av kök på gymnasieskola, Visby
Avser omgrupperingar i köket, bla flytt av vägg.
Om- och nybyggnad av reservkraft vid Visby lasarett
Avser ombyggnad av 12 kV elkraftssystem med 2 st mottagningsstationer med separata matningar från GEAB. Ett nytt reservkraftssystem skall installaleras.
Ramavtal avseende arkitekter, Gotlandshem
Anbud på ramavtal för arkitekter. Uppskattad kostnad ca 1 mkr/år. Möjlighet till förläning utav avtalet i två år med ett år i taget dvs 1+1 år. Upphandlingen avser ramavtal för arkitektuppdrag gällande nyproduktion av hyreslägenheter för flerbostadshus i varierande storlek ppdrag som kan komma att avropas är: Förstudie Planarbete Projektering Färgsättning Upprättande av relationshandlingar Projektering för totalentreprenad
Nybyggnad av servicebyggnad i Gotland
Sökt bygglov avseende uppförande av försäljningsstugor och servicebyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Uppförande av hall inkl markarbeten på Gotland
Avser uppförande av hall inkl markarbeten. Säkerhetsskyddad upphandling.
Utvändigt underhåll av servering i Visby
Underhåll av tak och takdetaljer samt montering av takbrygga och snörasskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av skyddsrum till lägenhet och inredande av ytterligare bostad.
Underhåll/reparation av vägfärjor samt anslutningar vid färjeläge, område Gotland
Avser 2-årigt avtal med option på förlängning i ytterligare 1 + 1 år. Ca 0,53 mkr/år.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 campingstugor och ett servicehus samt rivning och uppförande 10 befintliga stugor.
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Fasadunderhåll av hotellbyggnad (hotell bredablick).
Ombyggnad av restaurang i Visby
Fasadändring och ombyggnad, tillbyggnad samt nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Förhandsbesked för uppförande ackumulatortank (geab).
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för uppförande av fem bostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Visby
ändring av affärs/kontorsbyggnad (entré, fasadskivor, glaspartier).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning av kontor till lägenheter samt tillbyggnad med lägenheter.
Tillbyggnad av reception i Visby
Tillbyggnad av kontor, reception.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll - utbyte av fönster samt takrenovering Visby Södertull 27,10.
Tillbyggnad av församlingshus i Visby
Tillbyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av bostadshus Bunge Kronhagen 3:24,3:26,3:79,3:80,3:32.
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Montering av takstegar och gångbryggor.
Nybyggnad av sophus i Visby
Nybyggnad av sophanteringsbod.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av övernattningsstuga till ateljéer (brucebo).
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och garage (komplementbyggnad).
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus samt rivning av kalkstensgrund samt delar av väggar.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: