Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gotlands län

Gotland (127)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp1
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.

Basunderhåll allmänna vägar område Södra Gotland
Basunderhåll väg driftområde Södra Gotland.

Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är oviss men planer finns för 100-150 lägenheter.

Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation på en tomt om 10000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus, Visby
Avser nybyggnad av flerfamiljehus med 60 lägenheter i två huskroppar, 4 resp 6 våningar vid gamla A7 området.

Ombyggnad till bilhandelslokaler i Visby

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter på den östra delen av A7-området. Projektets omfattning och byggstart oviss.

Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km.

Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.

Utbyggnad av Klintehamn avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad för ökad anslutning samt för strängare utsläppsvillkor, bl a innebär detta att verket skall förses med kväverening. Personaldel utökas och verkstad flyttas.

Nybyggnad av radhus och kedjehus i Visby
Avser 2 hus och 12 lgh.

Nybyggnad av seniorboende i Visby, etapp 1

Nybyggnad av förskola i Visby
Nybyggnationen avser 5 avdelningar och 1 tillagningskök. Kvarteret Malajen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser studentlägenheter.

Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 10 st radhus.

Nybyggnad av en kaj och båtshamn i Burgsviks
Avser en nybyggnad av båtshamn och en ny kaj.

Nybyggnad av äldreboende i Visby

Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.

Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.

Nybyggnad av handelshus i Visby

Nybyggnad av studentlägenheter i Visby, Gotland

Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 2
Tillbyggnad av datorhall.

Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av 3 st verkstads-/lagerlokaler.

Ombyggnad av lager i Visby

Utförande av vägbeläggning varm inom Gotlands län

Vägmarkeringar på Gotland

Nybyggnad av vattenverk i Kvarnåkershamn
Projektet består till sina huvuddelar av följande: Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik, Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjövatten till nya vattenverket samt Intagsledning och rejektledning Östersjön.

Utbyte av bro över Gothemsån vid Västerbjärs
Nytt erosionsskydd, armering och gjutning av stöd, montage av stålbalkar samt armering och gjutning av överbyggnad, grundförstärkningsåtgärder, justering av vägprofilen samt breddning av vägen i anslutning till bron, nya räcken.

VA-utbyggnad mellan Fidenäs-Nisseviken på Gotland
Objektet avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar mellan Fidenäs och Nisseviken samt anläggande av en avloppspumpstation norr om Näs kyrkby samt en avloppspumpstation och en vattenmätarstation i Fidenäs.

Ombyggnad av entré till huvudbyggnad på Korpenomr i Visby

Tillbyggnad av hotell

Rivning av fyrhus och nybyggnad av nytt hus, Gotland
Visby golfklubb vill riva det gamla fyrhuset på Kronholmens golfbana och i stället bygga ett nytt fyrhus på samma plats.

Tillbyggnad av kyrkogård i Visby
Utbyggnad av kyrkogård och uppförande av 2 st förrådsbyggnader, flytt av skyddstak och lammhus samt anläggande av anslutningsväg (norra kyrkogården).

Nybyggnad av bostäder i Östergarn

Nybyggnad av övernattningsstugor i Burgsvik

Ombyggnad av skola i Visby
ombyggnad av skolbyggnad.

Arbetsmiljöåtgärder på akutområdet på lasarettet i Visby
100-150 m2.

Ombyggnad av restaurang i Visby

Nybyggnad av rondell eller korsning i Visby

Nybyggnad av grupphus i Visby
Avser nybyggnad av 5 st villor i grupp.

Om- och tillbyggnad av garage mm på Tofta
Avser ombyggnad av ca 1200 kvm befintligt garage samt tillbyggnad av ca 120 kvm kundmottagning, kontor, toaletter och fikarum.

Ombyggnad för Polisens kontaktcenter (PKC) i Visby
Avser Polismyndighetens behov av hyresgästanpassningar/ombyggnation i fastigheten Visby Tygverkstaden 1 på Gotland. Den förhyrda lokalen är på 1 342,5 kvm och ska användas för kontorsverksamhet.

Nybyggnad av Ställverk i Länna.
Gotlands Elnät AB har för avsikt att byta ut ett befintligt 12 kV ställverk i Slite på Gotland. Det nya ställverket placeras i samma byggnad som det befintliga.

Ombyggnad av 12kV ställverk i Visby
Avsikt att bygga ett nytt 12kV ställverk i Visby. Ställverket placeras i befintlig byggnad.

Utbyggnad av Fårösund avloppsreningsverk
Reningsverket skall byggas om och till för minska bräddning och möjliggöra ökad anslutning. Detta innebär att ett nytt kemsteg byggs, högflödesrening införs samt att slamhanteringen ses över.

Nybyggnad av cirkulationsplats och gc-bro i Visby
Ny cirkulationsplats över färjeleden från Äppellunden i norr till Visborgsområdet i söder. Även ny gc-väg med bro över Färjeleden.

Ny ventilation på Guteskolan, Visby
Befintliga ventilationsfläktar, don, kanaler, shutgrupp, rives och ersätts med fem nya ventilationsaggaregat med tillhörande nya kanaler, don, shuntgrupp. Erfordelig märkning, bygg- , rör-, el- och styrarbete utförs.

Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av lagerbyggnad.

Tillbyggnad av förskola i Visby
Avser tillbyggnad av förskola med ca 160 kvm.

Nybyggnad av terminalbyggnad i Visby
Omfattar nybyggnad av turistinformation, toaletter, förråd samt utrymmen för myndigheter och besättning.

Nybyggnad av rondell i korsning i Visby
Planerat projekt. Vi har uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.

Upprustning och tillbyggnad av förskola i Visby
Avser bla tillbyggnad med 1 avdelning.

Breddning av Taxibana M på Visby Airport
Avser markarbeten för en breddning av taxibana M på Visby Airport.

Ombyggnad av servicecenter o säkerhetskontroll på Visby Airport
Avser ombyggnad av avgångshall och säkerhetskontroll på Visby Airport. Projektet kommer att delas upp i två etapper med uppehåll under sommaren. Etapp 1 avser ombyggnad av avgångshall, arbetsstationer och lounge/servicepoint, Projektnr 244029. Etapp 2 avser ombyggnad av säkerhetskontrollen på flygplatsen, Projektnr 244030.

Restaurering av Alva kyrka, Hemse Gotland
Omfattar in och utvändig upprustning av kyrkan. Tak, kalkstensfasad. Invändiga ytskikt.

Restaurering av Grötlingbo kyrka, Hemse Gotland
Omfattar in och utvändig upprustning av kyrkan. Tak, kalkstensfasad. Invändiga ytskikt.

Om- och tillbyggnad av butik i Visby, etapp 2
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).

Nybyggnad av cirkulationsplats i Visby
Objektet avser en framtida rondell i korsningen Atlasgatan, Norra Hansegatan och Broväg. Arbetet omfattar rondellen och cirkulationsplatsen med fem tillhörande anslutningar. I arbetet ingår även säkerhetshöjande refuger, belysning och dagvattenledningar.

Dränering och byte av avlopp mm vid försvarsanläggning i Gotlands län
Objektet omfattar dränering och byte av avlopp. Ny infiltrationsbädd ska installeras. Oljecisterner i mark ska demonteras och skrotas. Ny cistern ska monteras i anläggningen.Div nya elinstallationer samt bränsleledningar.

Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Modulbyggnad för ca 180 personer.

Ombyggnad av vattenverket i Roma
Entreprenaden innefattar bla membrananläggning, UV-ljus samt enhet för pH-justering. Förberedande av leverantören påbörjas i december-januari. Projektet är indelat i två etapper.

Nybyggnad av automatstation i Visby
Avser nybyggnad av flygbränsleanläggning.

Nybyggnad av campingstugor mm i Katthammarsvik

Restaurering av Ganthem kyrka
Omfattar restauering av Ganthem kyrka. Konservator: Rebeca Kuttunen Kultur Assistent Baros Kultur

Korrisionsskydd av spont på Skeppsbron i Visby
Avser korrosionsskydd av spont genom pågjutning av krönbalk ner till ca 1 meter under medelvattenhöjd. Entreprenaden planeras att utföras i två etapper.

Nybyggnad av två gc-broar i Visby
Planerat projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kontor i Visby
Ändrad användning/ombyggnad dansskola till kontor samt mindre fasadändring.

Ombyggnad av delar av BB/Gyn på Visby lasarett
Ombyggnaden görs för att det skall erhållas ett större hygienrum, två expeditioner och ett kök inom den befintliga avdelningen för BB/gyn.

Nybyggnad av servicebyggnad i Gotland
Sökt bygglov avseende uppförande av försäljningsstugor och servicebyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Avser temporära lokaler för Framskjuten Ledning Gotland.

Uppförande av hall inkl markarbeten på Gotland
Avser uppförande av hall inkl markarbeten. Säkerhetsskyddad upphandling.

Ombyggnad av butik i Visby
Ändrad användning/ombyggnad/tillbyggnad kontor till butik/café.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad - underhåll av puts.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av kontor/ lokal till bostäder (åkermanska).

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Tillbyggnad av livsmedelsbutik (hoburgshallen), uppförande av kundvagnsgarage samt anläggande av nya parkeringsplatser Öja Bobbenarve 1:89,2:1.

Ombyggnad av konserthus i Visby
Ändrad användning del av bilhall till eventlokal.

Nybyggnad av automatstation i Visby
Uppförande av ny bränsledepå (visby airport).

Rivning av kontor i Visby
Rivning av kontorsbyggnad.

Nybyggnad av butik i Visby, etapp 1
Mindre förberedande arbeten för kommande om -och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).

Tillbyggnad av idrottsplats i Visby
Marklov för utbyggnad av tennisbana.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd och parkering.

Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av kontor och lager.

Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).

Ombyggnad till konferenslokal i Visby

Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av fritidshus.

Rivning av transformatorstation i Visby
Anmälan rivning av transformator/se bn 2016/1374.

Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av förråd och uthyrningsstuga (flytt av uthyrningsstuga inom fastigheten).

Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av hallbyggnad för återvinning och mindre våghus.

Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och sophus, anordnande av parkering samt rivning av serveringsbyggnad.

Nybyggnad av båthus i Visby
Nybyggnad av båthus (vid sundre stenmuseum).

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad - och ombyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Visby
Mindre fasadändring industribyggnad.

Ombyggnad av butik i Visby
Mindre fasadändring och inredande av butikslokal.

Rivning av transformatorstation i Visby
Rivning av transformatorstation.

Ombyggnad av bulleravgränsare i Visby
Ombyggnad av bullerplank.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ombyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av toalett i Visby
Uppförande av ny toalettbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: