Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

Nybyggnad av bandyhall i Söderhamn
Avser rivning av befintlig bandyplan med läktare. En ny bandyhall byggs på samma plats. Hallen byggs ihop med befintliga omklädningsrum. Åskådarantalet är dimensionerat till 3 500 personer. Ovan entrébyggnad förbereds för framtida påbyggnad med en extra våning innehållande bl.a. restaurang.

Nybyggnad av förskola i Söderhamn
För ca 100 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.

Utbyggnad av va-ledningar i Söderhamn etapp 2
Markentreprenad avseende VA-ledningsnät för Norrfjärd.

Nybyggnad av servicebyggnad och campingstugor mm i Söderhamn
Ny reception/butik/restaurang ca 800 kvm, 170-190 nya campingtomter, campingstugor mm.

Ombyggnad av byggvaruhus i Söderhamn
Avser ombyggnad av byggvaruhus.

Nybyggnad av gång- och cykelväg Florhed-Söderhamn och Söderala
Cykelstråk längs väg 50/637 på sträckan Söderhamn-Söderala-Florhed. Ca 18 km lång sträcka, drygt 2,50 m bred. Väg 637, gång- och cykelväg i Söderala, sträckan Ina-E-center får en ny belyst gång- och cykelväg, en ny gång- och cykelpassage via Bersvägen/Hembygdsvägen för att koppla ihop Söderala via Hembygdsvägen och befintlig gång- och cykelväg med den nya delen till Ina-E-center, sträckan mellan väg 640/626 förbi Kinsta ska förbättras (huvudsakligen inom befintligt vägområde).

Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.

Nybyggnad av godsmottagning vid sjukhus i Söderhamn
Godsmottagning för att kunna hämta och ta emot varor, hantera sopsortering och återvinning.

Nybyggnad av stugby i Söderhamn
Nybyggnad av 6 stugor. Rivning av 3 befintliga stugor.

Tillbyggnad av frysanläggning i Söderhamn
Tillbyggnad kyl- och frysrum.

Ombyggnad för korttidsboende i Ljusne
Avser ombyggnad av en del inom Kastanjens Äldreboende till korttidsboende samt installation av brand- och utrymningslarm.

Rivning av sjukhusbyggnader i Söderhamn

Rivning av tandläkarmottagning i Söderhamn
Rivningslov fd folktandvården & posten, samt återställning av mark.

Installation av säkerhetssystem i skolor mm i Söderhamns kommun
Säkerhetssystemen omfattar installation av nytt entré- och passerkontrollsystem inom 25 st fastigheter samt nytt inbrottslarmsystem och brandlarmsystem inom 3 st fastigheter med kommunal verksamhet.

Byggnation av tillfällig skolbyggnad vid Östra Skolan i Söderhamn
Objektet avser byggnation av tillfällig skolbyggnad vid Östra Skolan i Söderhamn.

Rivning av läktare i Söderhamn
Rivninglov läktartak mm.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Söderhamn
Tillbyggnad omklädningsrum.

Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivningslov flerbostadshus samt återställning av mark.

Nybyggnad av bensinstation i Söderhamn
Installation av drivmedelsanläggning.

Ombyggnad av förskola i Söderhamn
Ändrad användning från samlingslokal till förskola.

Nybyggnad av garage i Söderhamn
Komplementbyggnad garage.

Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad av 10 st transformatorstationer Närby 1:7, 3:5, Å 4:7, 1:4, Skettene 3:22, Fors 1:9, Åkre 1:28, 1:21, Remsta 2:5, Ale 4:1.

Ombyggnad av industribyggnad i Söderhamn
Anmälan byte till ftx ventilationsaggregat.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Söderhamn
Förhandsbesked hvb - hem.

Ombyggnad av förskola i Söderhamn
Avser tillfälligt bygglov för ändrad användning av kontor till förskola.

Rivning av klubbhus i Söderhamn
Rivningslov föreningslokal.

Nybyggnad av regionnät i Söderhamn
Strandskyddsdispens för sjökabel.

Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Strandskyddsdispens nätstation.

Tillbyggnad av telestation i Söderhamn
Tillbyggnad teknikbyggnad.

Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad förråd.

Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad komplementbyggnad förråd.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Söderhamn
Nybyggnad bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av pumpstation i Söderhamn
nybyggnad pumphus.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation samt rivning.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation/utbyte av befintlig.

Upphandling gällande hållbarhetsbedömning för ny översiktsplan, Söderhamns kommun
Konsulten ska i dialog och samsyn med beställaren medverka i att ta fram en avgränsning för hållbarhetsbedömningen samt göra en hållbarhetsbedömning inkl. miljöbedömning för ny översiktsplan för Söderhamns kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: