Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av befintlig F-6 sklola samt markarbeten inklusive nya ledningar.

Nybyggnad av bandyhall i Söderhamn
Avser rivning av befintlig bandyplan med läktare. En ny bandyhall byggs på samma plats. Hallen byggs ihop med befintliga omklädningsrum. Åskådarantalet är dimensionerat till 3 500 personer. Ovan entrébyggnad förbereds för framtida påbyggnad med en extra våning innehållande bl.a. restaurang.

Ombyggnad av skola i Bergvik
Ombyggnation av slöjd och hemkunskapssalar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.

Ombyggnad av byggvaruhus i Söderhamn
Avser ombyggnad av byggvaruhus.

Nybyggnad av gång- och cykelväg Florhed-Söderhamn och Söderala
Cykelstråk längs väg 50/637 på sträckan Söderhamn-Söderala-Florhed. Ca 18 km lång sträcka, drygt 2,50 m bred. Väg 637, gång- och cykelväg i Söderala, sträckan Ina-E-center får en ny belyst gång- och cykelväg, en ny gång- och cykelpassage via Bersvägen/Hembygdsvägen för att koppla ihop Söderala via Hembygdsvägen och befintlig gång- och cykelväg med den nya delen till Ina-E-center, sträckan mellan väg 640/626 förbi Kinsta ska förbättras (huvudsakligen inom befintligt vägområde).

Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.

Nybyggnad och rivning av reningsverk i Söderhamn
Rivning och nybyggnad av reningsverk för slamhantering.

Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontor.

Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad och utvändig ändring.

Tillbyggnad av frysanläggning i Söderhamn
Tillbyggnad kyl- och frysrum.

Rivning av tandläkarmottagning i Söderhamn
Rivningslov fd folktandvården & posten, samt återställning av mark.

Nybyggnad av lager i Söderhamn
Objektet avser nybyggnad av lagerbyggnad för virkeslagring.

Installation av säkerhetssystem i skolor mm i Söderhamns kommun
Säkerhetssystemen omfattar installation av nytt entré- och passerkontrollsystem inom 25 st fastigheter samt nytt inbrottslarmsystem och brandlarmsystem inom 3 st fastigheter med kommunal verksamhet.

Ombyggnad av lokal till bostäder i Söderhamn
Ändrad användning från lokal till lägenheter.

Byggnation av tillfällig skolbyggnad vid Östra Skolan i Söderhamn
Objektet avser byggnation av tillfällig skolbyggnad vid Östra Skolan i Söderhamn.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Söderhamn
Tillbyggnad omklädningsrum.

Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivningslov flerbostadshus samt återställning av mark.

Rivning av läktare i Söderhamn
Rivninglov läktartak mm.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Utvändig ändring, fasadmålning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Ändring taktäckning med kulörbyte.

Rivning av klubbhus i Söderhamn
Rivningslov föreningslokal.

Rivning av vattentorn i Söderhamn
Rivningslov vattentorn.

Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Strandskyddsdispens nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Strandskyddsdispens transformatorstation.

Tillbyggnad av telestation i Söderhamn
Tillbyggnad teknikbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Transformatorstation.

Utvändigt underhåll av gatukök i Söderhamn
Utvändig ändring fasadmålning.

Ombyggnad av veterinärstation i Söderhamn
Ändrad användning från stall till hunddagis.

Tillbyggnad av enbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad enbostadshus.

Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad komplementbyggnad förråd.

Ombyggnad av industribyggnad i Söderhamn
Anmälan byte till ftx ventilationsaggregat.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad av 10 st transformatorstationer Närby 1:7, 3:5, Å 4:7, 1:4, Skettene 3:22, Fors 1:9, Åkre 1:28, 1:21, Remsta 2:5, Ale 4:1.

Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnad lager/skärmtak.

Nybyggnad av pumpstation i Söderhamn
nybyggnad pumphus.

Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation samt rivning.

Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation/utbyte av befintlig.

Nybyggnad av markanläggning i Söderhamn
Nybyggnad övrig byggnad - betongplatta med plank.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Söderhamn
Förhandsbesked hvb - hem.

Ombyggnad av förskola i Söderhamn
Avser tillfälligt bygglov för ändrad användning av kontor till förskola.

Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Bygglov signalblock för järnvägen.

Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Bygglov signalblockkiosk för järnväg.

Upphandling gällande hållbarhetsbedömning för ny översiktsplan, Söderhamns kommun
Konsulten ska i dialog och samsyn med beställaren medverka i att ta fram en avgränsning för hållbarhetsbedömningen samt göra en hållbarhetsbedömning inkl. miljöbedömning för ny översiktsplan för Söderhamns kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: