Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av punkthus i Söderhamn
2 punkthus med 7-8 våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Söderhamn
Rivning av Östra Skolan.
Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av befintlig F-6 sklola samt markarbeten inklusive nya ledningar.
Nybyggnad av bandyhall i Söderhamn
Avser rivning av befintlig bandyplan med läktare. En ny bandyhall byggs på samma plats. Hallen byggs ihop med befintliga omklädningsrum. Åskådarantalet är dimensionerat till 3 500 personer. Ovan entrébyggnad förbereds för framtida påbyggnad med en extra våning innehållande bl.a. restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av servicebyggnad och campingstugor mm i Söderhamn
Ny reception/butik/restaurang ca 800 kvm, 170-190 nya campingtomter, campingstugor mm.
Nybyggnad av gång- och cykelväg Florhed-Söderhamn och Söderala
Cykelstråk längs väg 50/637 på sträckan Söderhamn-Söderala-Florhed. Ca 18 km lång sträcka, drygt 2,50 m bred. Väg 637, gång- och cykelväg i Söderala, sträckan Ina-E-center får en ny belyst gång- och cykelväg, en ny gång- och cykelpassage via Bersvägen/Hembygdsvägen för att koppla ihop Söderala via Hembygdsvägen och befintlig gång- och cykelväg med den nya delen till Ina-E-center, sträckan mellan väg 640/626 förbi Kinsta ska förbättras (huvudsakligen inom befintligt vägområde).
Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.
Nybyggnad och rivning av reningsverk i Söderhamn
Rivning och nybyggnad av reningsverk för slamhantering.
Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad och utvändig ändring.
Tillbyggnad av frysanläggning i Söderhamn
Tillbyggnad kyl- och frysrum.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 30 st badrum och 8 st WC-rum inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare samt komplettering av elinstallationer. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter.
Rivning av sjukhusbyggnader i Söderhamn
Avser sanering och rivning av hus 6 och 7 samt rivning av murar, anläggningskompletteringar, hårdgjorda ytor mm.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Objektet avser nybyggnad av lagerbyggnad för virkeslagring.
Rivning av tandläkarmottagning i Söderhamn
Rivningslov fd folktandvården & posten, samt återställning av mark.
Installation av säkerhetssystem i skolor mm i Söderhamns kommun
Säkerhetssystemen omfattar installation av nytt entré- och passerkontrollsystem inom 25 st fastigheter samt nytt inbrottslarmsystem och brandlarmsystem inom 3 st fastigheter med kommunal verksamhet.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Söderhamn
Ändrad användning från lokal till lägenheter.
Rivning av grupphus i Söderhamn
Rivninglov av 3 bostadshus och komplementbyggnader Bäckfors 1:1,Myskje 7:1,Myskje 9:1.
Rivning av läktare i Söderhamn
Rivninglov läktartak mm.
Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivningslov flerbostadshus samt återställning av mark.
Ombyggnad av ungdomsgård i Söderhamn
Ändrad användning från industrilokal till ungdomsgård och bowlinghall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Ändring taktäckning med kulörbyte.
Ombyggnad av veterinärstation i Söderhamn
Ändrad användning från stall till hunddagis.
Ombyggnad av kontor i Söderhamn
Ändring av brandskydd.
Nybyggnad av färjeterminal i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbod/skärgårdsterminal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av telestation i Söderhamn
Tillbyggnad teknikbyggnad.
Utvändigt underhåll av gatukök i Söderhamn
Utvändig ändring fasadmålning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Utvändig ändring, fasadmålning.
Rivning av klubbhus i Söderhamn
Rivningslov föreningslokal.
Rivning av vattentorn i Söderhamn
Rivningslov vattentorn.
Nybyggnad av nätstation i Söderhamn
Strandskyddsdispens nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Strandskyddsdispens transformatorstation.
Ombyggnad av förskola i Söderhamn
Avser tillfälligt bygglov för ändrad användning av kontor till förskola.
Ombyggnad av markanläggning i Söderhamn
Bygglov invallning av cisterner.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Bygglov signalblock för järnvägen.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Bygglov signalblockkiosk för järnväg.
Nybyggnad av skärmtak i Söderhamn
Nybyggnad lager/skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad Rullfack/virkesförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation/utbyte av befintlig.
Nybyggnad av markanläggning i Söderhamn
Nybyggnad övrig byggnad - betongplatta med plank.
Upphandling gällande hållbarhetsbedömning för ny översiktsplan, Söderhamns kommun
Konsulten ska i dialog och samsyn med beställaren medverka i att ta fram en avgränsning för hållbarhetsbedömningen samt göra en hållbarhetsbedömning inkl. miljöbedömning för ny översiktsplan för Söderhamns kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: