Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ovanåker

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Edsbyn
Ca 823 km väg varav grusväg 137 km och gc-väg 14 km.
Om- och tillbyggnad och rivning av framtidens skola i Edsbyn
Befintliga byggnader för årskurs 7-9 ska byggas om och till. Byggnaderna för årskurs F-6 ska rivas. Samtliga årskurser i grundskolan ska inrymmas i den ombyggda skolan. Även utemiljöerna till skollokalerna ska ingå i projektet. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad/anpassning för framtidens skola i Alfta
Anpassning av lokaler för undervisning, grupprum, skolsalar, uppehållsrum, administrationslokaler, elevvård mm samt ombyggnad av skolgård och parkering. F-9 skola.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Viksjön - Alfta
Helsinge Vatten gör en del av sträckan och kommunen en annan. Denna sträcka avser markförlagd vattenledning ca 2 965 meter mellan Viksjön - Alfta.
Nybyggnad av arkiv i Edsbyn
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av verkstad, lackbox mm i Edsbyn
Kommer att byggas mot befintlig byggnad.
Sanering av markområde i Ovanåker
Förnyelse av VA-ledning och sanering.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Tillbyggnad av industri med lager och tryckeri. Skalöverbyggnad
Åtgärder av gatubelysning i Ovanåker
Ur investeringsbudget 2018-2021. Avser byte av ca 900 lyktstolpar i Ovanåkers kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av skola i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola.
Ny trafiklösning i Ovanåker
Ur investeringsbudget 2018. Avser ombyggnation av Entrén till Celsiusområdet för att skapa en trygg, säker och tillgänglig angöring där gående och cyklister kan samspela med bilar och varutransporter.
Förbättrad trafiksäkerhet på väg 678 i Ullungsfors
Målning, ombyggnad till enfältsväg, avsmalning.
Inhyrning av modul vid förskola i Alfta
Objektet avser förhyrning av förskolemodul på Nordanängs förskola i Edsbyn. Entreprenaden omfattar utförande av ett komplett, fullt färdigt och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under AFB.22. Det kommer att vara verksamhet i angränsande lokaler under entreprenadtiden. Arbetena skall bedrivas med hänsyn till verksamheterna inom området. Ovan redovisade uppgifter utgör icke underlag för anbud utan är endast en översiktlig information till anbudsgivaren om objektets huvudsakliga innehåll.
Underhåll av broar i Edsbyn
Ur investeringsbudget 2017-2022. Avser åtgärder på bro 7 (järnvägsbron) och bro 6 (bågbron över Voxnan).
Upprustning av fäbod i Edsbyn
Ur investeringsplan 2018-2019. Avser några större åtgärder, bland annat takbyte och grundläggningsåtgärder på flera byggnader inom Hembygdsgårdens fäbodsområde i Edsbyn.
Ombyggnad av utemiljö vid förskolor i Edsbyn
Ur investeringsplan 2018-2019. Avser reinvestering och nyinvestering av utemiljö vid förskolor i Ovanåkers kommun.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för mindre förrådsbyggnad.
Ny trafiklösning i Ovanåker
Ur investeringsbudget 2018. Avser bla. ombyggnation av busshållplats och skapande av en säker passage på Sporthallsvägen.
Installation av klimatsystem i Voxna kyrka
Installation av klimatsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: