Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.

Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.

Ombyggnad av kontorshus i Hudiksvall
Ombyggnad av butikslokaler till kontorslokaler för eget bruk.

Nybyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Ett nytt äldreboende med ca 40 platser planeras.

Nybyggnad av bostadsrätter i Hudiksvall, etapp 1

Nybyggnad av Biltema i Hudiksvall

Ombyggnad av väg 745 mellan Bjuråker-Näsviken-Hudiksvall

Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Avser utbyte av 3 transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området. Avser Stene (Järvsö), Sunnansjö (Delsbo) och Sörforsa.

Nybyggnad av hyresrätter i Hudiksvall, etapp 1
30-40 lgh

Ombyggnad av hamnmagasin i Hudiksvall

Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.

Upprustning av lokalnät, Paket Gävleborg, för Ellevio
I entreprenaderna för paket Gävleborg ingår bl.a Kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas upp i tre entreprenader: Norränge, Näsviken/Sörforsa och Strömsbruk. Geografiskt ligger entreprenaderna norr om Bollnäs och norr och väster om Hudiksvall.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Nybyggnad av idrottshall i Hudiksvall
Ur investeringsbudget 2017-2020. Placering ej fastställd.

Ombyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Anläggningarna är belägna i Hälsingland: Sörforsa, Stene och Sunnansjö. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.

Nybyggnad av väg och ombyggnad av rondell i Hudiksvall

Nybyggnad av snickeri och tillverkningslokal i Hudiksvall

Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 4st temporära operationslokaler med förberedelserum samt sterilcentral inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 4st kompletta operationssalar om 50vkm vardera. samt en vidbyggs sterilcentral om ca 150 kvm.

Nya fritidshus på Malmudden Saltvik, Hudiksvall
Planer för anläggande av fritidshusområde.

Nybyggnad av sporthall i Hudiksvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.

Invändig renovering av Jakobs kyrka i Hudiksvall

Nybyggnad av parkeringshus i Hudiksvall
Nybyggnad av parkeringsdäck på parkeringen bredvid idrottshallen.

Nybyggnad av småindustri eller kontor i Hudiksvall
Ca 4000 kvm tomt.

Nybyggnad av fryshus i Friggesund etapp 2
Förlängning av kyl-fryshusen.

Nybyggnad av fryshus i Friggesund etapp 1
I denna etapp ska en byggnad för kyl och frys uppföras. Ännu lite oklart hur stort.

Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.

Nybyggnad av lackeringsverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackeringsverkstad.

Tillbyggnad av industri och lager i Hudiksvall
Tillbyggnad av däcklager.

Nya balkonger på flerbostadshus i Hudiksvall

Nybyggnad av busshålssplats i Hudiksvall

Nybyggnad av fibernät i Hudiksvalls kommun
Avser utbyggnad av fibernät i Myra och Brännås. Planerat efter etapp 1: 1336931

Ombyggnad av skolkök mm i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad av befintliga förskole- och skollokaler, Edsta Skola Hus A och C samt ombyggnad av köket i hus C, med tillhörande markarbeten inkl nya ledningar i mark och ny väg/vändplan i anslutning till hus C.

Om- & tillbyggnad av skolkök i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad vid Idenors skola samt anslutande markarbeten. Mark: dränering tillbyggnad, komplettering med grus på körytor, lika bef. Tillbyggnad: Teknikrum, lastkaj. Fettavskiljare med tryckplatta. Ombyggnad: Byte av vissa väggssyllar, utrivning och nyuppbyggnad av betongplatta i köksutrymmen. Delvis nytt yttertak. Byte av köksinredning med ny golvuppbyggnad, ombyggnader med ändrade rumsbuldning, nya ytskikt.

Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.

Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Objektet avser ombyggnad av kontor, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt i kontor i låghusdelen, plan 2.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av matvaruaffär med ca 100 kvm.

Ombyggnad av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.

Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.

Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten ede 18:1.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ombyggnad av banklokal till 3 st lägenheter i Oppänge 1:55.

Nybyggnad av biltvätt i Hudiksvall
Nybyggnad av Gör Det Själv Biltvätt anläggning på Åkarnas hus.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.

Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Avser byte av ventilation på Humlans förskola, samt tillbyggnad för aggregatet.

Ombyggnad till skollokaler, Hudiksvall

Renovering av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall

Ombyggnad av hiss i vårdbostad i Hudiksvall

Utredning för bedömning av buller, vibrationer m.m vid Ostkustbanan i Hudiksvall
Utredning för bedömning av förutsättningar buller, vibrationer och övriga risker och lämpliga riskminimerande åtgärder vid korridorval Ostkustbanan genom Hudiksvalls stad

Ombyggnad av tak på omklädningsrum vid skola i Näsviken

Nybyggnad av allaktivitetsarena i Friggesund
En arena som ska uppmuntra spontanidrott.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten kopparslagaren 6.

Ombyggnad av restaurang i Hudiksvall
Tillbyggnad med förrådsutrymmen i restauranglokal.

Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten fridhem 19:3.

Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Uppsättning av lagertält.

Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Tillbyggnad av församlingslokal med förrådsutrymmen på ca 20 kvm och installation av bergvärme.

Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten håsta 3:24.

Ombyggnad av veterinärstation i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning från lokal till hundverksamhet på fastigheten åvik 26:14.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av entrétak på fastigheten helenedal 5:1.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av entrétak på fastigheten håsta 3:195.

Utvändigt underhåll av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärshus på fastigheten tuna-fors 1:20 (projnr 93010), Bygglov för billboards på fastigheten tuna-fors 1:20 (projnr 93010) Tuna-fors 1:20.

Utvändigt underhåll av garage i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av garage på fastigheten sofiedal 8:3.

Utvändigt underhåll av servering i Hudiksvall
Bygglov för inglasning av befintlig uteservering på fastigheten stadshuset 1.

Nybyggnad av barack i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av baracker för övningsverksamhet på fastigheten finnflo 3:22.

Ombyggnad av bulleravgränsare i Hudiksvall
Marklov för flytt av bullervall på fastigheten iggesund 14:294.

Ombyggnad av gc-väg i Hudiksvall
Marklov för mindre anläggningsåtgärd av gc-väg på fastigheten håsta 3:204.

Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för nybyggnad av upplag/parkering på fastigheten ullsätter 2:35.

Nybyggnad av friggebod i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten långvind s:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten mo 3:30 (sa66635).

Ombyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning från sjöbod till boende på fastigheten hallen 2:11.

Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 9:19 (forsagården).

Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten fiskeby 4:45.

Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten solbacka 3:12, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten solbacka 3:12 Solbacka 3:12.

Nybyggnad av ställverk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på fastigheten byberg 3:57.

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:10 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:17 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:26 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 3:10 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 3:7 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 8:1 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten hållsta 5:1 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten mo 3:30 (sa66635).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten norrbobyn 30:3 (sa66687).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten slasta 3:1 (sa63900).

Upprustning av utemiljö vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Fridhems förskola.

Upprustning av utemiljön vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Håstahöjdens förskola med nya hårdgjorda ytor, belysning och ny lekutrustning mm.

Installation av solcellsanläggning på tak på äldreboende i Hudiksvall
Avser leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning på två av taken på äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall.

Utbyte av styr- och övervakningssystem i fastighet i Iggesund
Befintliga DUC:ar skall bytas ut mot nya, befintliga apparatskåp behålls och anpassas till de nya installationerna. Det nya Styr- och Övervakningssystemet skall ansluta till Hudiksvalls Kommuns befintlig Mybis plattform.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser mindre nybyggnad av stödmur på fastigheten tullgrinden 11.

Nybyggnad av oisolerad maskinhall i Hudiksvall
Avser oisolerad maskinhall/förråd till Reffelmansverket.

Nytt utegym, sitt- & betongytor mm Sportparken i Delsbo, etapp 2
Det ska byggas utegym och sittytor i höst, sen hoppas vi på en betongyta.

Ny markbädd med tillhörande pump- och dräneringsledning i Strömbacka
Ca 500 m2 markbäddar.

Byte av termostater i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av termostater i ca 150 st lägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: