Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.

Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Avser utbyte av 3 transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området. Avser Stene (Järvsö), Sunnansjö (Delsbo) och Sörforsa.

Nybyggnad av affärshus på Medskog i Hudiksvall
Nybyggnad av lokaler för handel med hyresgäster: Rusta, Jula och ElGiganten.

Nybyggnad av radhus, kedjehus och villor i Hudiksvall

Ombyggnad av hamnmagasin i Hudiksvall

Nybyggnad av tandläkarmottagning i Hudiksvall
Nybyggnad av fastighet i två plan med lokaler för folktandvården på våning 2 och lokaler för caféverksamhet, gym och träningslokaler för Hudiksvalls ju-jutsu klubb i bottenvåningen.

Nybyggnad av vindkraftverk vid Överälve
Ca 6 verk planeras.

Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Detaljplanearbetet påbörjas eventuellt under 2014. 20-25 tomter. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Näsviken

Nybyggnad av flerbostadshus på Fridhem, Hudiksvall
Huset ska byggas i 2 plan med delvis källare.

Ombyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Anläggningarna är belägna i Hälsingland: Sörforsa, Stene och Sunnansjö. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.

Nybyggnad av SABO Kombohus i Delsbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Iggesund
Kommer att byggas som ett SABOs kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Håsta

Nybyggnad av snickeri och tillverkningslokal i Hudiksvall

Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 4st temporära operationslokaler med förberedelserum samt sterilcentral inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 4st kompletta operationssalar om 50vkm vardera. samt en vidbyggs sterilcentral om ca 150 kvm.

Ombyggnad av skola i Hudiksvall
Ombyggnad av industrilokaler till skola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.

Invändig renovering av Jakobs kyrka i Hudiksvall

Nybyggnad av fryshus i Friggesund etapp 1
I denna etapp ska en byggnad för kyl och frys uppföras. Ännu lite oklart hur stort.

Nybyggnad av fryshus i Friggesund etapp 2
Förlängning av kyl-fryshusen.

Nybyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Nybyggnad av indunstningsbyggnad.

Ny rörbro under järnvägen för Välstabäcken i Hudiksvall
Ny järnvägsbro (rörbro) för Välstabäcken på bdl 235, Ostkustbanan, km 269+953.

Nybyggnad av lackeringsverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackeringsverkstad.

Ombyggnad av skolkök och ventilation i Idenor, Hudiksvall

Nya balkonger på flerbostadshus i Hudiksvall

Tillbyggnad av industri och lager i Hudiksvall
Tillbyggnad av däcklager.

Ombyggnad av skolkök mm i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad av befintliga förskole- och skollokaler, Edsta Skola Hus A och C samt ombyggnad av köket i hus C, med tillhörande markarbeten inkl nya ledningar i mark och ny väg/vändplan i anslutning till hus C.

Om- & tillbyggnad av skolkök i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad vid Idenors skola samt anslutande markarbeten. Mark: dränering tillbyggnad, komplettering med grus på körytor, lika bef. Tillbyggnad: Teknikrum, lastkaj. Fettavskiljare med tryckplatta. Ombyggnad: Byte av vissa väggssyllar, utrivning och nyuppbyggnad av betongplatta i köksutrymmen. Delvis nytt yttertak. Byte av köksinredning med ny golvuppbyggnad, ombyggnader med ändrade rumsbuldning, nya ytskikt.

Ombyggnad av Tingsrätten i Hudiksvall

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Hudiksvall
Planerat projekt. Kommunen (beställare) vill köpa marken för att exploatera ca 10 villatomter som kommer att fördelas via tomtkön. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad för trafiklösning på Håsta, Hudiksvall

Fasadrenovering av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser renovering av fasader på 4 huskroppar, totalt 150 lgh. Ev ska projektet indelas i etapper.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Kommer att ske efter fasadrenoveringen (927648). ca 150 lägenheter.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av matvaruaffär med ca 100 kvm.

Nybyggnad av stall i Hudiksvall
Nybyggnad av stall med 40 st boxar samt djurduschar.

Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 1
Nybyggnad av industrihus/företagshotell.

Nybyggnad av biltvätt i Hudiksvall
Nybyggnad av Gör Det Själv Biltvätt anläggning på Åkarnas hus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ombyggnad av banklokal till 3 st lägenheter i Oppänge 1:55.

Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten ede 18:1.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.

Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Avser byte av ventilation på Humlans förskola, samt tillbyggnad för aggregatet.

Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 2

Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.

Utredning för bedömning av buller, vibrationer m.m vid Ostkustbanan i Hudiksvall
Utredning för bedömning av förutsättningar buller, vibrationer och övriga risker och lämpliga riskminimerande åtgärder vid korridorval Ostkustbanan genom Hudiksvalls stad

Renovering av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall

Nybyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för ny-, om- och tillbyggnad av affärshus på fastigheten furulund 5:1.

Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal på fastigheten högs annexhemman 1:4.

Tillbyggnad av vårdcentral i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av vårdanläggning på fastigheten nansta 7:2.

Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten tuna-fors 2:18 (proj.nr 52214).

Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 8 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 2:27.

Ombyggnad av verkstad i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av verkstadslokal på fastigheten furulund 6:1.

Utvändigt underhåll av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärshus på fastigheten tuna-fors 1:20 (projnr 93010), Bygglov för billboards på fastigheten tuna-fors 1:20 (projnr 93010) Tuna-fors 1:20.

Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.

Tillbyggnad av affärshus i Hudiksvall
Tillbyggnad av butik för onlineutlämning.

Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten furulund 5:1.

Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnader på fastigheten varvet 9:3.

Rivning av carport i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av carport på fastigheten köpmannen 6.

Ombyggnad av förskola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från samlingslokal till förskoleavdelning på fastigheten ede 3:7.

Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 8:1.

Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten ullsätter 2:43.

Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten fiskeby 4:45.

Rivning av kontor i Hudiksvall
Avser rivning av byggnad på fastigheten köpmanberget 5:7.

Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av parkering på fastigheten kristineberg 5:3.

Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av parkering på fastigheten köpmannen 6.

Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Hudiksvall
Bygglov för byte av takmaterial på fastigheten överberge 2:139.

Nybyggnad av friggebod i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten långvind s:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten bäckmora 4:5 (sa64827027).

Nybyggnad av servicebyggnad i Hudiksvall
Förnyelse av bygglov för servicestation på fastigheten strand 3:6.

Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten lill-sanna 2:3.

Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten överälve 3:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk på fastigheten lingarö 3:16 (sa64827025).

Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation på fastigheten hallen 1:1.

Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för kompoststation på fastigheten iggesund 14:297.

Nybyggnad av återvinningsstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten oppänge 1:45.

Nybyggnad av barack i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av baracker för övningsverksamhet på fastigheten finnflo 3:22.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bullerskyddsskärm på fastigheten hillsta 4:9.

Nybyggnad av damm i Hudiksvall
Mindre arbete för anläggande av dagvattendamm på fastigheten åvik 26:16,.

Installation av solcellsanläggning på tak på äldreboende i Hudiksvall
Avser leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning på två av taken på äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall.

Nytt utegym, sitt- & betongytor mm Sportparken i Delsbo, etapp 2
Det ska byggas utegym och sittytor i höst, sen hoppas vi på en betongyta.

Ombyggnad av industrihus på Östanbräck, Hudiksvall
Mindre ombyggnad och anpassning av lokaler kommer att ske under 2017.

Byte av termostater i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av termostater i ca 150 st lägenheter.

Upphandling av vindskydd med tillhörande grillplatser, Hudiksvalls kommun
Avser 8-12 st vindskydd med tillhörande grillplats. Vindskyddet skall vara av liggtimmerkonstruktion och vara byggt av 5” (120 mm) breda timmerstockar som minsta dimension. Vindskydden ska levereras inklusive sittbänkar, takkonstruktion och yttertak. Byggyta för vindskydd inklusive grillplats ska vara cirka 8-12 m2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: