Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.

Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Avser utbyte av 3 transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området. Avser Stene (Järvsö), Sunnansjö (Delsbo) och Sörforsa.

Nybyggnad av Biltema i Hudiksvall

Nybyggnad av tandläkarmottagning i Hudiksvall
Nybyggnad av fastighet i två plan med lokaler för folktandvården på våning 2 och lokaler för caféverksamhet, gym och träningslokaler för Hudiksvalls ju-jutsu klubb i bottenvåningen.

Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall

Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Detaljplanearbetet påbörjas eventuellt under 2014. 20-25 tomter. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Anläggningarna är belägna i Hälsingland: Sörforsa, Stene och Sunnansjö. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.

Nybyggnad av SABO Kombohus i Delsbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Iggesund
Kommer att byggas som ett SABOs kombohus.

Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 4st temporära operationslokaler med förberedelserum samt sterilcentral inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 4st kompletta operationssalar om 50vkm vardera. samt en vidbyggs sterilcentral om ca 150 kvm.

Nybyggnad av snickeri och tillverkningslokal i Hudiksvall

Ombyggnad av skola i Hudiksvall
Ombyggnad av industrilokaler till skola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 8 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 2:27.

Om- och tillbyggnad av idrottshall i Friggesund

Nybyggnad av fryshus i Friggesund etapp 2
Förlängning av kyl-fryshusen.

Nybyggnad av fryshus i Friggesund etapp 1
I denna etapp ska en byggnad för kyl och frys uppföras. Ännu lite oklart hur stort.

Ny rörbro under järnvägen för Välstabäcken i Hudiksvall
Ny järnvägsbro (rörbro) för Välstabäcken på bdl 235, Ostkustbanan, km 269+953.

Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.

Nybyggnad av lackeringsverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackeringsverkstad.

Tillbyggnad av industri och lager i Hudiksvall
Tillbyggnad av däcklager.

Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall

Nya balkonger på flerbostadshus i Hudiksvall

Nybyggnad av fibernät i Hudiksvalls kommun
Avser utbyggnad av fibernät i Myra och Brännås. Planerat efter etapp 1: 1336931

Ombyggnad av skolkök mm i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad av befintliga förskole- och skollokaler, Edsta Skola Hus A och C samt ombyggnad av köket i hus C, med tillhörande markarbeten inkl nya ledningar i mark och ny väg/vändplan i anslutning till hus C.

Om- & tillbyggnad av skolkök i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad vid Idenors skola samt anslutande markarbeten. Mark: dränering tillbyggnad, komplettering med grus på körytor, lika bef. Tillbyggnad: Teknikrum, lastkaj. Fettavskiljare med tryckplatta. Ombyggnad: Byte av vissa väggssyllar, utrivning och nyuppbyggnad av betongplatta i köksutrymmen. Delvis nytt yttertak. Byte av köksinredning med ny golvuppbyggnad, ombyggnader med ändrade rumsbuldning, nya ytskikt.

Ombyggnad av Tingsrätten i Hudiksvall

Tillbyggnad av vårdcentral i Hudiksvall
Avser tillbyggnation för att separera män och kvinnor.

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Hudiksvall
Planerat projekt. Kommunen (beställare) vill köpa marken för att exploatera ca 10 villatomter som kommer att fördelas via tomtkön. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Objektet avser ombyggnad av kontor, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt i kontor i låghusdelen, plan 2.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av matvaruaffär med ca 100 kvm.

Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.

Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.

Nybyggnad av stall i Hudiksvall
Nybyggnad av stall med 40 st boxar samt djurduschar.

Nybyggnad av biltvätt i Hudiksvall
Nybyggnad av Gör Det Själv Biltvätt anläggning på Åkarnas hus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ombyggnad av banklokal till 3 st lägenheter i Oppänge 1:55.

Nybyggnad av småbåtshamn i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av småbåtshamn på fastigheten åvik 26:14 (26:18).

Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten ede 18:1.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.

Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Avser byte av ventilation på Humlans förskola, samt tillbyggnad för aggregatet.

Renovering av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall

Utredning för bedömning av buller, vibrationer m.m vid Ostkustbanan i Hudiksvall
Utredning för bedömning av förutsättningar buller, vibrationer och övriga risker och lämpliga riskminimerande åtgärder vid korridorval Ostkustbanan genom Hudiksvalls stad

Ombyggnad av tak på omklädningsrum vid skola i Näsviken

Ombyggnad av verkstad i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av verkstadslokal på fastigheten furulund 6:1.

Ombyggnad av gc-väg i Hudiksvall
Marklov för anläggningsåtgärd av gc-väg på fastigheten håsta 3:204.

Utvändigt underhåll av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärshus på fastigheten tuna-fors 1:20 (projnr 93010), Bygglov för billboards på fastigheten tuna-fors 1:20 (projnr 93010) Tuna-fors 1:20.

Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal på fastigheten högs annexhemman 1:4.

Tillbyggnad av affärshus i Hudiksvall
Tillbyggnad av butik för onlineutlämning.

Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Uppsättning av lagertält.

Ombyggnad av förskola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från samlingslokal till förskoleavdelning på fastigheten ede 3:7.

Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten furulund 5:1.

Rivning av förråd i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnader på fastigheten varvet 9:3.

Rivning av carport i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av carport på fastigheten köpmannen 6.

Ombyggnad av veterinärstation i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning från lokal till hundverksamhet på fastigheten åvik 26:14.

Nybyggnad av barack i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av baracker för övningsverksamhet på fastigheten finnflo 3:22.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bullerskyddsskärm på fastigheten hillsta 4:9.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av entrétak på fastigheten håsta 3:195.

Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Hudiksvall
Bygglov för byte av takmaterial på fastigheten överberge 2:139.

Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av parkering på fastigheten kristineberg 5:3.

Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av parkering på fastigheten köpmannen 6.

Rivning av kontor i Hudiksvall
Avser rivning av byggnad på fastigheten köpmanberget 5:7.

Ombyggnad av bulleravgränsare i Hudiksvall
Marklov för flytt av bullervall på fastigheten iggesund 14:294.

Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för nybyggnad av upplag/parkering på fastigheten ullsätter 2:35.

Nybyggnad av damm i Hudiksvall
Mindre arbete för anläggande av dagvattendamm på fastigheten åvik 26:16,.

Nybyggnad av servicebyggnad i Hudiksvall
Förnyelse av bygglov för servicestation på fastigheten strand 3:6.

Nybyggnad av friggebod i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten långvind s:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten bäckmora 4:5 (sa64827027).

Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 8:1.

Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten ullsätter 2:43.

Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten fiskeby 4:45.

Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten lill-sanna 2:3.

Nybyggnad av ställverk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på fastigheten byberg 3:57.

Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten överälve 3:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk på fastigheten lingarö 3:16 (sa64827025).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:10 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:17 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:26 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 3:10 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 3:7 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 8:1 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten hållsta 5:1 (sa63900).

Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten norrbobyn 30:3 (sa66687).

Nybyggnad av pumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation på fastigheten hallen 1:1.

Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för kompoststation på fastigheten iggesund 14:297.

Nybyggnad av återvinningsstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten oppänge 1:45.

Installation av solcellsanläggning på tak på äldreboende i Hudiksvall
Avser leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning på två av taken på äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall.

Nytt utegym, sitt- & betongytor mm Sportparken i Delsbo, etapp 2
Det ska byggas utegym och sittytor i höst, sen hoppas vi på en betongyta.

Ombyggnad av industrihus på Östanbräck, Hudiksvall
Mindre ombyggnad och anpassning av lokaler kommer att ske under 2017.

Byte av termostater i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av termostater i ca 150 st lägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: