Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bollnäs

Nybyggnad av vindkraftpark i Tönsen
27 st vindkraftverk. Berör även Söderhamns kommun.

Ökat kapacitet mellan Söderhamn-Kilafors, etapp 2
Projektet avser mark och BEST åtgärder samt 3 broar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Kilafors
Projektet avser nybyggnad av 25 vindkraftverk (3 MW) 180 meter höga.

Nybyggnad av bandyhall & konstgräsplan i Bollnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Norränge
Placering: strax norr om Bollnäs. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Nya 46kV lednings-, transformator- och enkelbrytarfack. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt ny oljegrop för en av dem. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Utbyggnad av sporthall i Kilafors

Ombyggnad av väg 622 genom Segersta
Ny vägsträcka och vägport för väg 622 under järnvägen i Segersta samt bullerplank.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Blir en kombinerad stomme p.g.a. att järnvägen är i närheten.

Sanering av markområde i Bollnäs
Sanering för ev ny bandyhall. Beställare = markägare.

Nybyggnad av kontor i Bollnäs
Nybyggnad av kontor.

Stambyte på Nyhedsbacken i Bollnäs, etapp 1 (Hus 4)
Arbetena avser framför allt installationer för vatten, avlopp och värme. Även trapphusrenovering kommer ingå i denna etapp.

Upprustning av Växbovägen på Ren, Bollnäs, Etapp 1
Avvattning, förstärkning av vägkroppen, ny beläggning, upprustning av gc-vägar samt siktförbättrande åtgärder på en 2 km lång sträcka. Kostnad för båda etapperna är ca 9 mkr.

Byte av fönster på flerbostadshus på Öster i Bollnäs
Avser byte av fönster, igenbyggnad av vissa fönster, plåtinklädnad, tilläggsisolering på insida av ytterväggar, byte av konvektorer till radiatorer mm.

Om- och tillbyggnad av kök i förskola i Bollnäs
Projektet avser rivning av övergolv och erforderligt betonggolv i bef del av kök mm. Nytt isolerat betonggolv i bef del och nytt ventilationssystem för aktuell del. Omdragning av Fjärrvärmeledningar in och utvändigt. Värmesystemet byggs om i aktuell del. Nytt system för tappvatten i aktuell del, nya avloppsinstallationer och separerat avlopp med fettavskiljare + tryckplatta i mark. Ny lastkaj av betong samt anläggningsarbeten för anslutande delar. Nya och kompletterade el- och teleinstallationer samt flyttning av utvändig elkabel. Kompletta mark-. bygg- och installationsarbeten, inklusive projektering, ska ingå till fullt färdig anläggning.

Ventilationsåtgärder i sporthall i Bollnäs
Ur investeringsbudget 2017-2026. Ventilationsåtgärder i sporthallar i Bollnäs kommun. Ej fastställt i dagsläget vilka det blir.

Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Utvändig målning av 3 st byggnader med träfasad på: Nordanbäck 2:17. 2:26

Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Utvändig målning av en byggnad på: Nordanbäck 2:27.

Sluttäckning av deponi i Bollnäs, etapp 3

Byte av fönster och tilläggsisolering av väggar på särskilt boende i Karlslund, Bollnäs
Avser byte av fönster, igenbyggnad av vissa fönster, plåtinklädnad, tilläggsisolering på insida av ytterväggar, byte av konvektorer till radiatorer mm.

Ombyggnad av bro över bäck vid Rimsbo
Bro över bäck 2 km nv Rimsbo.

Takrenovering på flerbostadshus i Kilafors
Avser takrenovering av 5st byggnader med takkupor på Sågstigen, Kilafors 5:109-5:124.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Kilafors
Avser utvändig målning och loftgångs- och balkongrenovering på 3 st byggnader i Kilafors.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser rivning av befintliga balkonger samt uppsättning av nya med inglasning. Även tillbyggnad carport.

Ny fläktanläggning vid fjärrvärmeverk, Bollnäs
Avser ett paket kylfläktar för s.k. sommarkylning av turbinkondensor för el-produktion vid Säverstaverket i Bollnäs. Fläktanläggningen planeras markförlagd i nära anslutning till kraftvärmeblocket.

Omläggning av yttertak på skola i Bollnäs
Avser omläggning av yttertak på Hus B1, Hus B2 och Hus B3 på Kilafors skola.

Renovering av yttertak på flerbostadshus i Arbrå
Avser renovering av tak på 2st byggnader. Nytt tegel på delar av byggnaderna. Renovering av takfot.

Omläggning av yttertak i Bollnäs
Arbetet omfattar: Byte av takpannor, bär- och ströläkt och underlagspapp samt plåtarbeten, rivning av plåtskorstenar och ventilationshuvar, byte av rötskadat råsponttak, montage av snörasskydd, takbryggor, stegar, skyddsräcken mm samt målningsarbeten. Avser hus 3 och 4 samt byggnader mellan hus 3 och 4.

Renovering av yttertak på flerbostadshus i Arbrå
Avser takrenovering på flera fastigheter: Skolmästaren 14, 16, 17, 18 - Renovering av taksarg på 5st byggnader. Byte från takshingel till falsad plåt. Sälgen 1 - Takrenovering av 3st byggnader. Byte från lertegel till betongtegel. Ny tätskiktsmatta på tvättstuga och soprumstak.

Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus, Bollnäs
Omfattar relining av spillvattenledningar från kök och badrum i 41 st lägenheter.

Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus, Kilafors
Omfattar relining av spillvattenledningar från kök och badrum i 41 st lägenheter.

Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus, Bollnäs
Omfattar relining av spillvattenledningar från kök och badrum i 54 st lägenheter.

Renovering av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser balkongrenovering på 3 st byggnader med 99 st balkongplattor belägna på Björkhamregatan 8, 10, 12 i Bollnäs.

Beläggning av väg 83 mellan Vallsta-Kramsta

Beläggning av väg 83 mellan Vallsta-Lörstrand

Målning av fönster, fasaddetaljer mm på delar av Nyhedsbacken i Bollnäs

Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Fasadrenovering och utvändig målning av 3st garagebyggnader med träfasad och en gavelfasad på bostadshus på: Arbrå Kyrkby 27:1

Nybyggnad av skärmtak i Bollnäs
Litet tak för skydd av släpvagnar.

Nybyggnad av utbildningslokal i Bollnäs
Nybyggnad av utbildnings- och uppehållsbaracker vid övningsområde.

Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av carport i Bollnäs
Tillbyggnad lika bef carport.

Tillbyggnad av affärshus i Bollnäs
Tillbyggnad med entrétak.

Nybyggnad av gatukök i Bollnäs
Uppförande av gatukök, tidsbegränsat bygglov 5 år.

Nybyggnad av maskinhall på Sävstaås IP, Bollnäs
Avser återuppförande av nedbrunnen maskinhall på Sävstaås IP. På befintlig grund skall ny byggnad återuppföras. Grunden består av plintar 8 fack (9 plintar per långsida) cc ca 5 m samt 3 plintar i gavelsida. Marken är asfalterad.

Ombyggnad av ungdomsgård i Kilafors

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: