Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bollnäs

Ökat kapacitet mellan Söderhamn-Kilafors, etapp 2
Projektet avser mark och BEST åtgärder samt 3 broar.

Nybyggnad av bandyhall & konstgräsplan i Bollnäs

Nybyggnad av passivhus i Bollnäs
Miljöklassat, 6 våningar + vindsvåning.

Nybyggnad av bussterminal i Bollnäs
En ny bussterminalbyggnad föreslås på samma plats som dagens busstorg, viss justering av Järnvägsgatans sträckning kommer behöva göras för att skapa plats för terminalen

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Norränge
Placering: strax norr om Bollnäs. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Nya 46kV lednings-, transformator- och enkelbrytarfack. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt ny oljegrop för en av dem. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Sanering av markområde i Bollnäs
Sanering för ev ny bandyhall. Beställare = markägare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arbrå
Kommer att bli ett SABOs Kombohus Flex.

Renovering av i simhall i Arbrå
Avser ombyggnad av bassänger, tätningsåtgärder och invändig renovering av Arbrå simhall.

Beläggning av väg 83 mellan Vallsta-Kramsta

Beläggning av väg 83 mellan Vallsta-Lörstrand

Stambyte på Nyhedsbacken i Bollnäs, etapp 2 (Hus 3)
Arbetena avser framför allt installationer för vatten, avlopp och värme.

Stambyte på Nyhedsbacken i Bollnäs, etapp 1 (Hus 4)
Arbetena avser framför allt installationer för vatten, avlopp och värme. Även trapphusrenovering kommer ingå i denna etapp.

Nytt villaområde i Bollnäs
24 villatomter och kommer ev att vinna laga kraft hösten 2016. Nästa höst kan själva villabyggnationerna komma igång.

Upprustning av Växbovägen på Ren, Bollnäs, Etapp 1
Avvattning, förstärkning av vägkroppen, ny beläggning, upprustning av gc-vägar samt siktförbättrande åtgärder på en 2 km lång sträcka. Kostnad för båda etapperna är ca 9 mkr.

Byte av fönster på flerbostadshus på Öster i Bollnäs
Avser byte av fönster, igenbyggnad av vissa fönster, plåtinklädnad, tilläggsisolering på insida av ytterväggar, byte av konvektorer till radiatorer mm.

Om- och tillbyggnad av kök i förskola i Bollnäs
Projektet avser rivning av övergolv och erforderligt betonggolv i bef del av kök mm. Nytt isolerat betonggolv i bef del och nytt ventilationssystem för aktuell del. Omdragning av Fjärrvärmeledningar in och utvändigt. Värmesystemet byggs om i aktuell del. Nytt system för tappvatten i aktuell del, nya avloppsinstallationer och separerat avlopp med fettavskiljare + tryckplatta i mark. Ny lastkaj av betong samt anläggningsarbeten för anslutande delar. Nya och kompletterade el- och teleinstallationer samt flyttning av utvändig elkabel. Kompletta mark-. bygg- och installationsarbeten, inklusive projektering, ska ingå till fullt färdig anläggning.

Ventilationsåtgärder i sporthall i Bollnäs
Ur investeringsbudget 2017-2026. Ventilationsåtgärder i sporthallar i Bollnäs kommun. Ej fastställt i dagsläget vilka det blir.

Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Utvändig målning av 3 st byggnader med träfasad på: Nordanbäck 2:17. 2:26

Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Utvändig målning av en byggnad på: Nordanbäck 2:27.

Takrenovering på flerbostadshus i Kilafors
Avser takrenovering av 5st byggnader med takkupor på Sågstigen, Kilafors 5:109-5:124.

Byte av fönster och tilläggsisolering av väggar på särskilt boende i Karlslund, Bollnäs
Avser byte av fönster, igenbyggnad av vissa fönster, plåtinklädnad, tilläggsisolering på insida av ytterväggar, byte av konvektorer till radiatorer mm.

Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 623 mellan Vevlinge-Bollnäs

Ombyggnad av korsning vid väg 83 i Norrborn

Utbyggnad av fiber till bostäder i Bollnäs
Avsikt att bygga ut sitt fibernät till ytterligare ca 200 hushåll i Arbrå, Bollnäs och Kilafors.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Kilafors
Avser utvändig målning och loftgångs- och balkongrenovering på 3 st byggnader i Kilafors.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser rivning av befintliga balkonger samt uppsättning av nya med inglasning. Även tillbyggnad carport.

Ombyggnad av biograf i Kilafors
Nytt yttertak och ventilation, flytt av wc mm.

Omläggning av yttertak på skola i Bollnäs
Avser omläggning av yttertak på Hus B1, Hus B2 och Hus B3 på Kilafors skola.

Renovering av yttertak på flerbostadshus i Arbrå
Avser takrenovering på flera fastigheter: Skolmästaren 14, 16, 17, 18 - Renovering av taksarg på 5st byggnader. Byte från takshingel till falsad plåt. Sälgen 1 - Takrenovering av 3st byggnader. Byte från lertegel till betongtegel. Ny tätskiktsmatta på tvättstuga och soprumstak. Svarvaren 11 - Renovering av tak på 2st byggnader. Nytt tegel på delar av byggnaderna. Renovering av takfot.

Ny fläktanläggning vid fjärrvärmeverk, Bollnäs
Avser ett paket kylfläktar för s.k. sommarkylning av turbinkondensor för el-produktion vid Säverstaverket i Bollnäs. Fläktanläggningen planeras markförlagd i nära anslutning till kraftvärmeblocket.

Renovering av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser balkongrenovering på 3 st byggnader med 99 st balkongplattor belägna på Björkhamregatan 8, 10, 12 i Bollnäs.

Ombyggnad av yttertak på skola i Arbrå
Objektet avser byggnation av nya yttertak inkl nytt bärverk samt tilläggsisolering av den nya vinden. Komplettering av fasadbeklädnad.

Nybyggnad av maskinhall på Sävstaås IP, Bollnäs
Avser återuppförande av nedbrunnen maskinhall på Sävstaås IP. På befintlig grund skall ny byggnad återuppföras. Grunden består av plintar 8 fack (9 plintar per långsida) cc ca 5 m samt 3 plintar i gavelsida. Marken är asfalterad.

Nybyggnad av kontor i Bollnäs
Nybyggnad av kontor.

Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Fasadrenovering och utvändig målning av 3st garagebyggnader med träfasad och en gavelfasad på bostadshus på: Arbrå Kyrkby 27:1

Byte av ventilationsaggregat i reningsverk, Arbrå
Projektet avser att på totalentreprenad projektera, installera nytt ventilationsaggregat med tillhörande rör-, och styrarbeten.

Nybyggnad av förskola i Bollnäs
Tillbyggnad av skola, modul för fritids(VK2A) samt förskola (VK5A).

Tillbyggnad av carport i Bollnäs
Tillbyggnad lika bef carport.

Tillbyggnad av affärshus i Bollnäs
Tillbyggnad med entrétak.

Nybyggnad av utbildningslokal i Bollnäs
Nybyggnad av utbildnings- och uppehållsbaracker vid övningsområde.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Bollnäs
Nybyggnad av bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Bollnäs
Nybyggnad av garage/snickerilokal.

Ombyggnad och modernisering av hiss i kontorshus i Bollnäs
Avser ombyggnad och modernisering av 1 st hiss.

Byte av värmepanna, Alfta

Ombyggnad av växthus till konferenslokal i Kilafors
Planerat osäkert projekt. Tidiga planer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: