Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vansbro

Upprustning av järnvägsspår mellan Rågsveden-Malung
Sliperbyte, spårriktning, trumrensning, vegetationsröjning och byte av väglämmar. Bandel 376, km 162+000 - 195+200.

Nybyggnad av vattenverk i Flögforsen, Vansbro
Avser uppförande av ett komplett vattenverk med tillhörande brunnsöverbyggnader, reservkraftaggregat samt en ca 4 km lång överföringsledning till Vansbro. Utöver detta tillkommer även mindre rivningsarbeten.

Nybyggnad av vattenverk i Vansbro
Nybyggnad av vattenverk, brunnshus och container samt höjning/förstärkning av tillfartsväg.

Nybyggnad för LSS-boende i Vansbro
Projektet omfattar nybyggnad av 6 enheter med personalutrymmen. Till varje lägenhet skall en egen uteplats iordningställas. Solcellsanläggningen kommer att handlas upp som en egen entreprenad av beställaren.

Ombyggnad/upprustning av äldreboende i Vansbro
Planer finns på ombyggnad av kök till dagcentral samt renovering av boendeflyglarna. Kommer utföras i etapper.

Ombyggnad av affärshus i Vansbro
Projektet avser produktions- och lagerlokaler.

Upprustning av stationshus i Vansbro
Förslag finns på upprustning av fastigheten. Inga beslut tagna, oklar byggstart.

Ny elinstallation i flerbostadshus i Vansbro
Projektet avser ny elinstallation inom 8 st lägenheter och loftgångar och trapphus för hela byggnaden samt fiberanslutning av hela fastigheten.

Ombyggnad av skola i Vansbro
Anpassning av skollokaler.

Nybyggnad av lager i Vansbro
Nybyggnad av kallagerlokal på 1200 kvm.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vansbro
Ansökan om bygglov för fasadändring på flerbostadshus.

Rivning av industrihus i Vansbro
Projektet avser rivning av industrilokaler.

Tillbyggnad av industrihus i Vansbro
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad.

Sanering av gammalt industriområde i Vansbro
Upptaget på Länsstyrelsen Dalarnas prioriteringslista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena. Ärendet ligger hos Mark- och miljödomstolen. Igångsättning och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av mast i Vansbro
Ansökan om bygglov för uppförande av mast och teknikbodar.

Nybyggnad av telestation i Vansbro
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: