Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Smedjebacken

Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 50 bostadsrätter. Kommer att byggas i etapper och i den första etappen planeras det 16 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av ett SABO KOMBOhus med 37 hyresrättslägenheter.

Uppförande av enskilda bostadshus i Hagge, Smedjebacken
Området är lämpligt för bostäder. Enligt plan föreslås 13 enskilda bostadshus i en våning eller soutterängvåning. För att genomföra planen krävs att strandskyddet upphävs inom planområdet. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av va-försörjning i Smedjebackens kommun
Objektet avser nybyggnad av kommunala dricksvatten- och spillvattenledningar i tre delområden i Smedjebackens kommun: Lillängsvägen, Fanrö och Harnäs.

Nybyggnad av industrihus i Smedjebacken
Avser även Västerby 22:1, 22:42-22:44.

Anläggande av konstgräsplan för fotboll i Smedjebacken

Ventilationsarbeten på Folkets Hus i Smedjebacken
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.

Upprustning av skolgård i Smedjebacken
Upprustning av skolgården samt förslag finns även på uppförande av en multisportarena på skolgården.

Konvertering/ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Söderbärke
Ett befintligt sekundäranslutet bostadsområde inom Söderbärke tätort (GRUDIS-system i PEX) ska direktanslutas mot fjärrvärmenätet, d.v.s. sekundärnätet ska ersättas med primära fjärrvärmeanslutningar. I samband med ombyggnad av nätet måste även fjärrvärmecentralerna bytas ut och anpassas till fjärrvärmestandard. Alla komponenter i centralerna skall rivas ut och ersättas av nya rör och komponenter.

Ombyggnad av gata och korsningar i Smedjebacken

Ventilationsåtgärder flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser installation av mekanisk ventilation.

Ombyggnad av idrottshall i Smedjebacken
Projektet avser ombyggnad av tak samt omläggning/igensättning av glaspartier

Inv underhåll av flerbostadshus
Stambyten samt totalrenovering av badrum. Byggkostnad okänd.

Utvändigt underhåll av Folkets Hus i Smedjebacken
Fasadändring av Folkets Hus.

Sanering av gruva i Smedjebacken
Kompletterande huvudstudie pågår. Upptaget på Länsstyrelsen Dalarnas prioriteringslista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena. Igångsättning och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av pensionärsbostad i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Ombyggnad av gata och va-ledning i Smedjebacken
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Klockarvägen.

Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av ved- och virkesförråd med skjutportar.

Tillbyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om bygglov tillbyggnad av förrådsbyggnad.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Smedjebacken
Ansökan om bygglov uppförande av bullerskyddskärm.

Nybyggnad av förskola i Smedjebacken
Ansökan om tidsbegränsat bygglov uppförande av moduler avseende 2 förskoleavd.

Ombyggnad av lägenhet i Smedjebacken
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd ombyggnad av fastighet med ytterligare lägenhet samt renovering av befintlig lägenhet.

Rivning av telestation i Smedjebacken
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd rivning av teknikbod f.d.finnbo 1:1.

Rivning av telestation i Smedjebacken
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd rivning av teknikbod och torn.

Rivning av telestation i Smedjebacken
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd rivning av teknikbod.

Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om tidsbegränsat bygglov nytt bygglov för befintligt förrådstält.

Nybyggnad av danslokal i Smedjebacken
Ansökan om bygglov ersättningsbyggnad för nedbrunnen danspaviljong.

Nybyggnad av cistern i Smedjebacken
Ansökan om bygglov för dieselcistern samt oljeavskiljare.

Utvändigt underhåll av matsal i Smedjebacken
Ansökan om bygglov montering av ny vikport.

Nybyggnad av enbostadshus i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av befintlig kiosk till restaurang i Morgårdshammar
Syftet med denna planläggning är att möjliggöra restaurangverksamhet i befintlig kiosk. För att genomföra planen krävs att strandskyddet upphävs inom planområdet. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: