Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Säter

Nybyggnad av flerbostadshus
Uppförande av 75 lägenheter. /Sabo kombohus/

Exploatering för nybyggnad av bostäder i Säter

Exploatering för nybyggnad av bostäder i Stora Skedvi
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Avser 5-6 lägenheter.

Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter.

Utbyggnad av lokaler på Kullsvedenområdet i Säter
Dala Mark AB har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av vattentorn i Säter
Detaljplanen görs för att nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas. Gällande detaljplan medger endast byggnation på den yta där det befintliga vattentornet står. Detta gör det omöjligt att uppföra en ny vattenreservoar samtidigt som det befintliga vattentornet är i drift under byggnationen. Därför måste en ny detaljplan tas fram.

Installation av frånluftsvärmepumpar
Avser utbyte av befintlig frånluftsvärmepump på Fridhemsvägen 7-13 samt Gustav Adolfs Vägen 9.

Tillbyggnad av affärshus i Säter
Hammaren 8 tillbyggnad av handelsbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Säter
Landa 18:2 - nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av lager i Säter
Solvarbo 19:40 - nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).

Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 7:3 - nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Nedernora 1:113 - nybyggnad av transformatorstation el, strandskyddsdispens.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Grenen 9 - utvändig ändring av lokalhus/flerbostadshus (takbyte från plåttak till takduk).

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Säter
Grängshammar 1:12 nybyggnad av brunnsöverbyggnad (avloppsreningsverk) - strandskyddsdispens - jävsnämnden.

Ombyggnad av butik i Säter
Hammaren 8 - ändring av butikslokal - ej bygglovpliktig åtgärd.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi kyrkby 34:1 - nybyggnad av transformatorstation.

Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Säter
Skedvi kyrkby 35:2 - utvändig ändring (fasadbyte) - ej bygglovpliktig åtgärd.

Ombyggnad av förskola i Säter
Skönvik 1:6 - ändrad användning av vårdbyggnad från landstingsverksamhet till förskoleverksamhet - tidsbegränsat bygglov.

Nybyggnad av sophus i Säter
Bikupan 2 - nybyggnad av komplementbyggnad (sophus) samt rivningsanmälan (jordkällare) samt marklov (anordnande av körbar yta).

Nybyggnad av garage i Säter
Bladet 5 - nybyggnation av rullstolsgarage Bladet 5,Enen 2.

Ombyggnad av markanläggning i Säter
Alven 9 - ändring av marknivå och markmaterial vid industribyggnad (från gräs till grusyta).

Nybyggnad av radiomast i Säter
Arkhyttan 8:16 nybyggnad av radiomast och teknikbod (site 80331d).

Fiberblåsning och dokumentation för Österby byalag, Gustafs bredbandsprojekt
Upphandlingen omfattar: Färdigställande av kanalisation avseende en bit luftledning. Blåsning, svetsning och terminering av fiberkabel. Dokumentation av fibernätet utifrån den GPS-inmätning som redan gjorts.

Utbyte av styr- och reglerutrustning till undercentraler i flerbostadshus i Gustafs
Entreprenaden omfattar: Utbyte av styr och reglerutrustning för undercentraler på Stiftelsevägen 3 A – I. Stiftelsevägen 3 K - M.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Avser byte av 7 stycken fönster på fastigheten Indianen 2. Kulturmärkt område.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: