Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mora

Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.
Om- och nybyggnad av transformatorstation, Mora
Avser ökad kapaciteten i stationen med en större transformator. Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott. Ny byggnad med kontroll- och skyddsutrustning.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Byggkostnad m.m kan för dagen ej anges.
Om- och nybyggnad av transformatorstation Falu Västra
Avser utbyte av befintlig 63 MVA transformator Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott.
Om- och nybyggnad av transformatorstation i Massarbäck, Rättvik
Avser utbyte av befintlig 63 MVA transformator Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott. Ny byggnad med kontroll- och skyddsutrustning.
Nybyggnad av radhus på Morkarlby, Mora
Planer för radhus med ca 40 lägenheter på 2 våningar. Byggstart tidigast 2017.
Nybyggnad av ambulansstation vid Mora lasarett
Projektet är ändrat från ombyggnad till nybyggnad av ambulansstation. Utrymme för fordon och personal. Byggnaden uppföres i 2 plan.
Nybyggnad av mottagning vid Mora Lasarett
Avser en ny mottagningsbyggnad vid Mora lasarett.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Projektet omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 16 lägenheter samt 2 carportar med totalt 16 p-platser inklusive lägenhetsförråd samt en separat byggnad för tvättstuga och undercentral.
Nybyggnad av affärshus i Mora
Uppskattad byggstart och kostnad.
Utökning av psykiatrins lokaler på Mora lasarett
Omfattar en utökning av psykiatrins lokaler vid Mora lasarett.
Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler för ögon- och medicinklinikerna mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor.
Nybyggnad av bostäder i Centrala Mora
Avser ca 30 bostäder. Ej fastställt om det blir hyres- eller bostadsrätter.
Nybyggnad av produktionslokaler m.m. i Mora
Projektet omfattar uppförande av verkstad ca 800 kvm, målerilokaler ca 200 kvm samt lokaler för kontor och butik ca 500 kvm. Mycket av arbetet kommer att utföras i egen regi.
Tillbyggnad av reningsverk i Mora
Bygglov för tillbyggnad av reningsverk.
Tillgänglighetsanpassning av plattformar i Mora kommun
Tillgänglighetsåtgärder på mittplattform Mora station och plattform på Morastrand på bandel 331 Siljansbanan. Ombyggnad från låg till mellanhög plattform mm.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Byggstart planeras för våren 2015. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av sjukhus i Mora
Projektet avser ett nytt kommunikationsstråk tillbyggt mot norra fasaden på hus 01 mellan hus 07 och 09 i 2 plan under mark och 2 plan ovan mark. Syftet med projektet är att skapa bättre flöde för patienter och verksamhet.
Ombyggnad av lager i Mora
Ändrad användning av industri till grossist, uppsättning av skylt mm.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med platta på mark.
Ombyggnation av ventilation vid Tingshuset i Orsa
Avser ombyggnation av befintlig ventilationsanläggning vid Tingshuset i Orsa.
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret
Avser ny gång- och cykelväg efter Lasarettsvägen och Norra Bergvägen i Mora Noret. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Utbyte av ställverk i Mora
Utbyte av utbrett ställverk 85 till ställverk 95.
Utbyggnad av VA-nät (LTA) till Ryssa i Mora
Uppdraget omfattar i etapp 1 utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 95 småhus i byn Ryssa samt överföringsledningar till befintligt kommunalt VA-nät i södra Vika. Etapp 2 omfattar utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 45 småhus i byn Borstnäs.
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Byte av fönster flerbostadshus i Mora
Avser byte av fönster i 44 lägenheter samt uppförande av franska balkonger. Detta kan ses som etapp 1. Uppskattad start och kostnad.
Renovering av parkeringsgarage i Mora
Avser en totalrenovering av parkeringshuset omfattande reparationer av betongskador och asfalt, byte portar mm samt byte av befintlig el och uppgradering av vvs och styr.
Ombyggnad av kontor i Mora
Avser installation av ventilation i kontorsbyggnad i Mora.
Ny ersättningsbro i Oxberg
Bro för både väg- och järnvägstrafik, ca 100 m lång.
Exploatering av fritidshusområde i Mora, etapp 1 B
Projektet avser exploatering av området för försäljning av 16 fritidshustomter.
Utbyte av kulvertsystem för värme- och vattensystem i Mora
Projektet avser utbyte av befintlig värmekulvert och kallvattenledning i mark. Berört område är Hallonstigen samt Odonstigen i Mora.
Rivning av hus 14 vid Mora Lasarett
Projektet omfattar att ett tvåningshus med källare ska rivas. Rivningen ska ske selektivt och materialet ska återvinnas eller återanvändas till största möjliga mån.
Ombyggnad av Mora lassarett i Mora
Avser ombyggnad av undercentral för värme i hus 05.
Anläggande av viltstängsel vid flygplats
Avser anläggande av viltstängsel vid Mora/Siljan flygplats.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Bygglov för ändrad användning av butik till restaurang.
Ombyggnad av biograf i Mora
Bygglov för ändrad användning av kontor till biosalong.
Ombyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av barack i Mora
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för två bodar för ombyte/kontor, flytbrygga för vattenskotrar.
Ombyggnad av markanläggning i Mora
Marklov för schaktning och uppfyllnad av tomt.
Nybyggnad av bastu i Mora
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Mora
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Tillbyggnad av reservoar i Mora
Bygglov för nybyggnad av tak över vattenreservoar.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov för ombyggnad av servicehus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för parkeringsplatser, Stranden 35:4, Stranden 35:2, Stranden 35:3, Stranden 35:1, Stranden 35:9, Stranden 35:10.
Tillbyggnad av klubbhus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av klubblokal.
Ombyggnad av förråd i Mora
Bygglov för flytt och fasadändring av bod.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport/förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage/förråd.
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Mora
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Mora
Avser uppförande av en barack för utbildning på skola i Mora.
Nybyggnad av cistern i Mora
Avser uppställande av cistern.
Rivning av industrihus i Mora
Anmälan för rivning av industribyggnad efter brand.
Restaurering av innergårdar i Rödmyren, Mora
Restaurering av innergårdar. Objektet är beläget på Rödmyren i Mora kommun. Gård nr. 5 avser adresserna Hallonstigen 9A-15E, gård nr. 6 avser adresserna Odonstigen 26A-30D samt 34A-36B.
Nytt tak på lågreservoar invid Noret i Mora
Projektet avser nybyggnad av tak över en befintlig lågreservoar invid vattentornet vid Mora lasarett. Uppskattad byggstart.
Bullerutredning för bostäder intill genomfart Mora, Mora kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa ska ta fram en detaljplan för att möjliggöra bostäder, kontor, mm på några platser längs genomfarten genom Mora, vilken ska byggas om. För att bedöma bostadsbebyggelsens lämplighet och utformning behövs en bullerutredning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: