Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mora

Nybyggnad av bostäder i Gesunda
Byggstart och kostnad uppskattad. Ca 300 lägenheter. Projektet vilar för närvarande. Detaljplan måste upprättas.

Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.

Nybyggnad av vårdcentral i Mora
Projektet avser nybyggnad av vårdcentral med en yta på 2500 m2 i 4 plan samt källare.

Om- och nybyggnad av transformatorstation, Mora
Avser ökad kapaciteten i stationen med en större transformator. Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott. Ny byggnad med kontroll- och skyddsutrustning.

Om- och nybyggnad av transformatorstation Falu Västra
Avser utbyte av befintlig 63 MVA transformator Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott.

Ombyggnad av patienthotell m.m. i Mora
Igångsättning tidigast 2019. Avser byggnationer för patienthotell, tandvård och hjälpmedel.

Om- och nybyggnad av transformatorstation i Massarbäck, Rättvik
Avser utbyte av befintlig 63 MVA transformator Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott. Ny byggnad med kontroll- och skyddsutrustning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Syftet med planen är att utöka byggrätten i ett befintligt bostadsområde. Förslaget är att möjliggöra för ett bostadshus där det idag finns ett garage och att höja tillåten byggnadshöjd för en befintlig byggrätt samt möjliggöra för carport eller garage på en befintlig parkeringsyta. Syftet med planen är även att bevara ”hus i park” känslan och att säkerställa att Tuvans karaktäristiska kulturmiljö värnas och bevaras. I planområdets sydvästra del växer det i dag

Nybyggnad av radhus på Morkarlby, Mora
Planer för radhus med ca 40 lägenheter på 2 våningar. Byggstart tidigast 2017.

Nybyggnad av ambulansstation vid Mora lasarett
Projektet är ändrat från ombyggnad till nybyggnad av ambulansstation. Utrymme för fordon och personal. Byggnaden uppföres i 2 plan.

Ombyggnad av centrum i Mora
Avser uppfräschning av gågator och fasader.

Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser exploatering av ett 10-tal tomter för kommande industriområde.

Uppförande av nya virkestorkar i Mora
Avser uppförande av 4 stycken nya virkestorkar.

Nybyggnad av bro i Oxberg
Bro för både väg- och järnvägstrafik, blir ev 2 broar.

Tillbyggnad av endoskopienhet i Mora
Igångsättning tidigast 2019. Avser tillbyggnad för endoskopi.

Tillbyggnad av skidstadio i Mora
Idéer och förslag finns på utbyggnad med ett motions- och friskvårdscentrum samt modernisering av skidstadion.

Nybyggnad av radhus i Mora
Avser nybyggnad av radhus med 2 våningar, mellan 6-8 lägenheter. Parkeringar samt eventuellt carport planeras.

Nybyggnad av elevbostäder i Mora
Planprogram.

Nybyggnad av produktionslokaler m.m. i Mora
Projektet omfattar uppförande av verkstad ca 800 kvm, målerilokaler ca 200 kvm samt lokaler för kontor och butik ca 500 kvm. Mycket av arbetet kommer att utföras i egen regi.

Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser exploatering för kommande industriområde.

Beläggning av väg E45 mellan Johannisholm-Mora

Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler på ca 1000-1200 kvm, mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.

Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Byggstart planeras för våren 2015. Uppskattad kostnad.

Ombyggnation av ventilation vid Tingshuset i Orsa
Avser ombyggnation av befintlig ventilationsanläggning vid Tingshuset i Orsa.

Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med platta på mark.

Nytt industriområde & exploateringsarbeten i Östnor
Intresserade byggherrar är välkomna att höra av sig till planansvarig! Uppskattad framflyttad byggstart & kostnad.

Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret
Avser ny gång- och cykelväg efter Lasarettsvägen och Norra Bergvägen i Mora Noret. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.

Nybyggnad av dagvattensystem vid Siljanssågen, Mora
Nybyggnad av dagvattenkulvert samt förbättring och omdragning av befintligt dike vid Siljanssågen. Utbyggnaden består av ca 680 meter dike och ca 600 meter dagvattenledning.

Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.

Tillgänglighetsanpassning av plattformar i Mora kommun
Tillgänglighetsåtgärder på mittplattform Mora station och plattform på Morastrand på bandel 331 Siljansbanan. Ombyggnad från låg till mellanhög plattform mm.

Utbyte av ställverk i Mora
Utbyte av utbrett ställverk 85 till ställverk 95.

Exploatering av fritidshusområde i Mora, etapp 1 B
Projektet avser exploatering av området för försäljning av 16 fritidshustomter.

Exploatering av fritidshusområde i Mora, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter.

Ny ersättningsbro i Oxberg
Bro för både väg- och järnvägstrafik, ca 100 m lång.

Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av 2 enbostadshus i 1 plan med sovloft, ca 140 kvm/st.

Rivning av hus 14 vid Mora Lasarett
Projektet omfattar att ett tvåningshus med källare ska rivas. Rivningen ska ske selektivt och materialet ska återvinnas eller återanvändas till största möjliga mån.

Planprogram för Strandenområdet
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att skapa en offentlig plats med möjlighet för större evenemang och spontana aktiviteter, ex. skateboard, parkour eller dans. Området föreslås rymma en byggrätt för en ny kulturbyggnad öster om Rosa huset och flexibel torgyta med möjlighet för ex festivaler och konserter. Planprogrammet visar också förslag på en ny trafiklösning för gång, cykel, buss och biltrafik i anslutning till Strandenområdet. Planprogrammet ska ligga till grund för framtida detaljplaner och exploatering av området. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av brandstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av brandstation.

Ombyggnad av Mora lassarett i Mora
Avser ombyggnad av undercentral för värme i hus 05.

Nybyggnad av utbildningslokal i Mora
Bygglov för nybyggnad av två extra klassrum.

Tillbyggnad av affärshus i Mora kommun
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på affärshus.

Tillbyggnad av danslokal i Mora
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av danslokal.

Tillbyggnad av campingplats i Mora
Bygglov för utökning av campingområde.

Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd.

Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av två fritidshus.

Ombyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov för ombyggnad av servicehus.

Tillbyggnad av klubbhus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av klubblokal.

Ombyggnad av markanläggning i Mora
Marklov för schaktning och uppfyllnad av tomt.

Nybyggnad av cistern i Mora
Avser uppställande av cistern.

Ombyggnad av klubbhus i Mora
Anmälan för renovering, rivning av ej bärande vägg.

Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av reservoar i Mora
Bygglov för nybyggnad av tak över vattenreservoar.

Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av barack i Mora
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för två bodar för ombyte/kontor, flytbrygga för vattenskotrar.

Nytt tak på lågreservoar invid Noret i Mora
Projektet avser nybyggnad av tak över en befintlig lågreservoar invid vattentornet vid Mora lasarett. Uppskattad byggstart.

Restaurering av innergårdar i Rödmyren, Mora
Restaurering av innergårdar. Objektet är beläget på Rödmyren i Mora kommun. Gård nr. 5 avser adresserna Hallonstigen 9A-15E, gård nr. 6 avser adresserna Odonstigen 26A-30D samt 34A-36B.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: