Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mora

Nybyggnad av bostäder i Gesunda
Ca 300 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Projektet avser ett nytt bostadsområde i Mora med attraktivt läge nära vattnet. Måmyren är ett helt nytt bostadsområde i Mora som ska bebyggas. Projektet avser markanvisning för nybyggnation av flerbostadshus. Fokus ligger på hög kvalitet i arkitektur och med hållbarhet som ledstjärna. Måmyren är, förutom villatomter, uppdelat i 2 tomter för flerbostadshus/radhus/kedjehus samt 4 tomter avseende flerbostadshus. Storleken på dessa är mellan 2 000 m² - 4 700 m². Byggstart är möjlig redan under hösten 2017. Se mer på http://mora.se/mamyren
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Nybyggnad av affärlokaler i Mora
Planer finns på fortsatt utbyggnad av handelsområdet. Byggstart och kostnad kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Syftet med planen är att utöka byggrätten i ett befintligt bostadsområde. Förslaget är att möjliggöra för ett bostadshus där det idag finns ett garage och att höja tillåten byggnadshöjd för en befintlig byggrätt samt möjliggöra för carport eller garage på en befintlig parkeringsyta. Syftet med planen är även att bevara ”hus i park” känslan och att säkerställa att Tuvans karaktäristiska kulturmiljö värnas och bevaras. I planområdets sydvästra del växer det i dag
Sanering av markområde i Mora
Projektet avser sanering av fd sågverksområde.
Nybyggnad av radhus på Morkarlby, Mora
Planer för radhus med ca 40 lägenheter på 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Mora
Projektet avser bostäder på Zornska barnhemmet och Morkarlby nedre skola. För att avgöra om det är möjligt att spara Folkskolebyggnaden behöver dess skick klarläggas. Ev kommer skolan att byggas om invändigt till bostäder och bostadskomplement, kontor, samlingslokal eller centrumverksamhet.
Nybyggnad av ambulansstation vid Mora lasarett
Projektet är ändrat från ombyggnad till nybyggnad av ambulansstation. Utrymme för fordon och personal. Byggnaden uppföres i 2 plan. Portleverantör är Torverk Industrial Doors AB
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Uppförande av 2 flerbostadshus med 8 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Projektet omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 16 lägenheter samt 2 carportar med totalt 16 p-platser inklusive lägenhetsförråd samt en separat byggnad för tvättstuga och undercentral.
Ombyggnad av centrum i Mora
Avser upprustning av Kyrkogatan i Mora.
Framtida evenemangsområde i Mora
Avser evenemangsområde med en mindre byggrätt för kommunens kulturförvaltning.
Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler för ögon- och medicinklinikerna mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.
Om- och tillbyggnad av flygterminal i Mora
Avser till- och ombyggnad av ankomsthall samt bagageterminal. Byggstart kan ej anges.
Tillbyggnad av sjukhus i Mora
Projektet avser ett nytt kommunikationsstråk tillbyggt mot norra fasaden på hus 01 mellan hus 07 och 09 i 2 plan under mark och 2 plan ovan mark. Syftet med projektet är att skapa bättre flöde för patienter och verksamhet.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 10-15 tomter kommer säljas av.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av.
Ombyggnad till familjens hus i Mora
Avser ombyggnad av lokaler för BVC, MVC, öppen förskola och familjerådgivning under ett tak.
Nybyggnad av produktionslokaler m.m. i Mora
Projektet omfattar uppförande av verkstad ca 800 kvm, målerilokaler ca 200 kvm samt lokaler för kontor och butik ca 500 kvm. Mycket av arbetet kommer att utföras i egen regi.
Ny värmeinstallation i Sollerö kyrka, Mora
Avser ny värme-, åskskydd-, el- och styranläggning. Framflyttat till 2018.
Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser exploatering för kommande industriområde.
Utbyggnad av VA-nät (LTA) till Ryssa i Mora
Uppdraget omfattar i etapp 1 utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 95 småhus i byn Ryssa samt överföringsledningar till befintligt kommunalt VA-nät i södra Vika. Etapp 2 omfattar utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 45 småhus i byn Borstnäs.
Ombyggnad av förskola i Våmhus
Avser integrering av befintliga skollokaler.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industrilokal om 500-600 kvm.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Rivning av värn samt återställning av mark i Mora
Avser rivning av 2 stycken LV-pjäsvärn, 4 stycken SK10-värn och 25 stycken ståvärn samt återställning av mark.
Byte av fönster flerbostadshus i Mora
Avser byte av fönster i 44 lägenheter samt uppförande av franska balkonger. Detta kan ses som etapp 1. Uppskattad start och kostnad.
Renovering av parkeringsgarage i Mora
Avser en totalrenovering av parkeringshuset omfattande reparationer av betongskador och asfalt, byte portar mm samt byte av befintlig el och uppgradering av vvs och styr.
Ombyggnad av kontor i Mora
Avser installation av ventilation i kontorsbyggnad i Mora.
Planprogram för Broåkern, Mora
Planprogrammet omfattar ca 150 bostäder för elever vid Mora gymnasium. Förslaget visar 5 alternativa sätt att uppföra elevbostäder. 2 olika varianter av bebyggelse på gräsplanen på Gödslan, 1 alt finns vid Kristinebergsgatan och 2 längs med Älvgatan.
Ombyggnad av museum i Mora
Planer för ombyggnation av lokaler till ett Mora Nisse museum.
Utbyte av kulvertsystem för värme- och vattensystem i Mora
Projektet avser utbyte av befintlig värmekulvert och kallvattenledning i mark. Berört område är Hallonstigen samt Odonstigen i Mora.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av butik i Mora
Förhandsbesked för tillbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av markanläggning i Mora
Marklov för uppfyllnad av tomt i syfte att utöka gårdsplan.
Tillbyggnad av reningsverk i Mora
Avser tillbyggnad av reningsverk med en extern slammottagning.
Ombyggnad till flerbostadshus i Mora
Avser ändrad användning från vård/hvb till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Anmälan för invändig ändring av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av carport i Mora
Bygglov för nybyggnad av carport/soprum/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Bonäs 340:1,345:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Mora
Bygglov för nybyggnad och installation av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med två altantak.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av slaktlada.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för transformatorkiosk.
Ombyggnad av lägenhet i Mora
Bygglov för ändrad användning av förråd till lägenhet/förråd.
Ombyggnad av biograf i Mora
Bygglov för ändrad användning av kontor till biosalong.
Ombyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för ändrad användning från busstation till parkering.
Anbud identitetshanteringssystem i Mora, Älvdalen o Orsa
Avser identitetshanteringssystem för hantering av tjänstekort/passagehantering. Systemet kommer att användas i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: