Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mora

Nybyggnad av bostäder i Gesunda
Ca 300 lägenheter.

Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.

Exploatering för enbostadshus i Mora
Ca 200 tomter. Byggstart uppskattad.

Om- och nybyggnad av transformatorstation, Mora
Avser ökad kapaciteten i stationen med en större transformator. Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott. Ny byggnad med kontroll- och skyddsutrustning.

Om- och nybyggnad av transformatorstation Falu Västra
Avser utbyte av befintlig 63 MVA transformator Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott.

Om- och nybyggnad av transformatorstation i Massarbäck, Rättvik
Avser utbyte av befintlig 63 MVA transformator Man sätter in utrustning som ger bättre omkopplingsmöjligheter och därmed mindre risk för strömavbrott. Ny byggnad med kontroll- och skyddsutrustning.

Nybyggnad av radhus på Morkarlby, Mora
Planer för radhus med ca 40 lägenheter på 2 våningar. Byggstart tidigast 2017.

Nybyggnad av ambulansstation vid Mora lasarett
Projektet är ändrat från ombyggnad till nybyggnad av ambulansstation. Utrymme för fordon och personal. Byggnaden uppföres i 2 plan.

Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser exploatering av ett 10-tal tomter för kommande industriområde.

Uppförande av nya virkestorkar i Mora
Avser uppförande av 4 stycken nya virkestorkar.

Nybyggnad av radhus i Mora
Avser nybyggnad av radhus med 2 våningar, mellan 6-8 lägenheter. Parkeringar samt eventuellt carport planeras.

Nybyggnad av elevbostäder i Mora

Nybyggnad av produktionslokaler m.m. i Mora
Projektet omfattar uppförande av verkstad ca 800 kvm, målerilokaler ca 200 kvm samt lokaler för kontor och butik ca 500 kvm. Mycket av arbetet kommer att utföras i egen regi.

Nya mellanblock på järnväg mellan Mora-Garsås

Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler på ca 1000-1200 kvm, mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.

Tillgänglighetsanpassning av plattformar i Mora kommun
Tillgänglighetsåtgärder på mittplattform Mora station och plattform på Morastrand på bandel 331 Siljansbanan. Ombyggnad från låg till mellanhög plattform mm.

Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Byggstart planeras för våren 2015. Uppskattad kostnad.

Ledningsåtgärder Kättbo - Borgvik
CL1 S4 statusåtgärder

Ombyggnation av ventilation vid Tingshuset i Orsa
Avser ombyggnation av befintlig ventilationsanläggning vid Tingshuset i Orsa.

Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med platta på mark.

Ombyggnad av bro över Österdalälven vid Oxberg
Byte broöverbyggnad.

Nybyggnad av dagvattensystem vid Siljanssågen, Mora
Nybyggnad av dagvattenkulvert samt förbättring och omdragning av befintligt dike vid Siljanssågen. Utbyggnaden består av ca 680 meter dike och ca 600 meter dagvattenledning.

Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.

Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret
Avser ny gång- och cykelväg efter Lasarettsvägen och Norra Bergvägen i Mora Noret. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.

Nytt industriområde på Heden i Mora

Ombyggnad av kontor i Mora
Avser installation av ventilation i kontorsbyggnad i Mora.

Ny ersättningsbro i Oxberg
Bro för både väg- och järnvägstrafik, ca 100 m lång.

Exploatering av fritidshusområde i Mora, etapp 1 B
Projektet avser exploatering av området för försäljning av 16 fritidshustomter.

Beläggning av väg E45 mellan Johannisholm-Vattnäs

Ombyggnad av Mora lassarett i Mora
Avser ombyggnad av undercentral för värme i hus 05.

Nybyggnad av brandstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av brandstation.

Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av utbildningslokal i Mora
Bygglov för nybyggnad av två extra klassrum.

Tillbyggnad av reningsverk i Mora
Bygglov för tillbyggnad av reningsverk.

Tillbyggnad av sjukhus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av sjukhus med ett nytt kommunikationsstråk.

Tillbyggnad av skola i Mora
Bygglov för tillbyggnad av skola.

Tillbyggnad av affärshus i Mora kommun
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på affärshus.

Ombyggnad av restaurang i Mora
Bygglov för ändrad användning av butik till restaurang.

Ombyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.

Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd.

Tillbyggnad av klubbhus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av klubblokal.

Nybyggnad av barack i Mora
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för två bodar för ombyte/kontor, flytbrygga för vattenskotrar.

Ombyggnad av markanläggning i Mora
Marklov för schaktning och uppfyllnad av tomt.

Tillbyggnad av sjukhus i Mora
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av sjukhus med moduler för vårdmottagning.

Tillbyggnad av danslokal i Mora
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av danslokal.

Tillbyggnad av campingplats i Mora
Bygglov för utökning av campingområde.

Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av två fritidshus.

Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.

Ombyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov för ombyggnad av servicehus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för parkeringsplatser, Stranden 35:4, Stranden 35:2, Stranden 35:3, Stranden 35:1, Stranden 35:9, Stranden 35:10.

Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av sophus i Mora
Bygglov för nybyggnad av sophus.

Tillbyggnad av reservoar i Mora
Bygglov för nybyggnad av tak över vattenreservoar.

Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport/förråd.

Nybyggnad av cistern i Mora
Avser uppställande av cistern.

Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av klubbhus i Mora
Anmälan för renovering, rivning av ej bärande vägg.

Rivning av industrihus i Mora
Anmälan för rivning av industribyggnad efter brand.

Restaurering av innergårdar i Rödmyren, Mora
Restaurering av innergårdar. Objektet är beläget på Rödmyren i Mora kommun. Gård nr. 5 avser adresserna Hallonstigen 9A-15E, gård nr. 6 avser adresserna Odonstigen 26A-30D samt 34A-36B.

Nytt tak på lågreservoar invid Noret i Mora
Projektet avser nybyggnad av tak över en befintlig lågreservoar invid vattentornet vid Mora lasarett. Uppskattad byggstart.

Bullerutredning för bostäder intill genomfart Mora, Mora kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa ska ta fram en detaljplan för att möjliggöra bostäder, kontor, mm på några platser längs genomfarten genom Mora, vilken ska byggas om. För att bedöma bostadsbebyggelsens lämplighet och utformning behövs en bullerutredning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: