Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

Nybyggnad av F.6 skola på Marnäs, Ludvika
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för ca 350 elever samt tillhörande yttre skolmiljö. Byggnaden uppföres i 2 plan samt fläktrum på vind.

Ombyggnad av järnvägsbroar i Grängesberg
Projektet avser upprustning av två järnvägsbroar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 46 1-3 rumslägenheter modell mindre. Ettor och tvåor och ev någon trea samt parkeringsplatser för bil och cykel. Innan byggnationen kan påbörjas, måste befintlig fastighet på tomten rivas.

Åtgärder vid järnvägen Borlänge- Ludvika
BEST-Signal.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.

Nybyggnad av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.

Byte av Kajbron i Ludvika
Projektet avser rivning av befintlig bro, nybyggnad av en 8,5+3 meter och 22 meter lång bro över bangården för att möjliggöra mötande trafik samt en separerad gång- och cykelbana. Även byte av kontaktledning. Slutbesiktning senast 2017-10-02.

Ny filteranläggning i Ludvika
Avser ny filteranläggning vid Lyviksverket.

Om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning, Ludvika
Avser om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning inklusive rivning av befintlig personaldel. Ny- och ombyggnad av stall. Tillkommer gör även nya sociala ytor i 2 plan med hiss.

Optoförläggning i Ludvika kommun

Stambyte i flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser stambyte och ombyggnad av badrummen.

Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Erhållet markanvisning. Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.

Anläggande av gångtunnel Stensveden i Ludvika
GC-port. Slutbesiktning senast 2017-10-02.

Markarbete vid vattenverk i Ludvika
Avser markarbete vid vattenverket i Fredriksberg, nergrävning av långsamfilter.

Ny sjöledning mellan Nyhammar-Sunnansjö, Ludvika
Avser en ca 4 km lång sträcka. Markarbeten utförs preliminärt i egen regi. Dricksvattenledning.

Ombyggnad av elnät i Ludvika kommun
Avser förstärkning av elnätet i Dröverka, Digervåla och Blötberget i Ludvika kommun. Befintliga luftledningar för 12-0,4 kV ersätts med isolerad friledning och markkabel.

Anläggande av gc-väg med belysning i Ludvika
Avser anläggande av gc-väg med belysning.

Tillbyggnad av vattenverk i Ludvika
Avser tillbyggnad av vattenverk med 3 stycken filter.

Ny ventilation i Stensvedens förskola, Ludvika
Avser ventilationsarbete med nytt FTX-aggregat i Stensvedens förskola.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.

Hyresgästanpassning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i ombyggda lokaler. Byggherre=fastighetsägare.

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnaden uppföres i ett plan med entresol som kommer att inrymma kontorslokaler.

Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser ombyggnad av järnvägsstationens avdelning för godshantering. Ny verksamhet blir bibliotek med tillhörande personal-, förråd- och driftsutrymmen. Entréer anpassas in- och utvändigt. Lägenheter plan 1 tr renoveras med avseende på vatten- och avloppssystem och därtill hörande arbeten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser byte takkonstruktion samt ventilationsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Utbyggnad av verkstaden med 550 kvm.

Ombyggnad av förskola i Ludvika
Bygglov ändrad användning till förskoleverksamhet.

Ny ventilation, Nyhammars förskola
Avser ventilationsarbeten som omfattar nytt FTX-aggregat.

Laggarudden

Ombyggnad av skolgård i Ludvika
Avser ombyggnad av skolgården vid Kyrkskolan.

Nybyggnation av lekplats vid Kasttjärn

Upphandling av moduler till Nyhammars förskola
Avser hyra av temporära lokaler för två avdelningar till Nyhammars förskola.

Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.

Anläggande av tennisbanor i Lorensberga, Ludvika
Projektet avser två utomhusbanor.

Renovering av lokaler för Ludvika Musikkår etapp 1 i Ludvika
Projektet avser byte av taket.

Utvändigt underhåll av idrottshall och brandstation i Ludvika
Avser solelinstallation på sporthallen i Ludvika samt närliggande brandstation. Objekten belägna vid Tingshusgatan 18 och Prästgårdsgatan 11.

Renovering av tak på sporthall i Ludvika
Objektet avser nytt ytskikt på tak på sporthallens högdel, inklusive tak på fläkthus.

VA-ledning Torpudden

Ombyggnad av korsning i Ludvika
Avser ändring av trafikföreskrifter och skyltning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
bygglov fasadändring på flerbostadshus.

Ventilationsarbete på skola i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Avser ombyggnad av ventilation, spjällfunktion och ny styr.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning till flerbostadshus Rämsbyn 1:53,1:57.

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation, by 705.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Grängesbergs Gruvallmänning 1:60, Grängesberg 1:127.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad tre transformatorstationer Norrvik 8:11 (2 st), Sörvik 17:12.

Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.

Nybyggnad av nätstation i Ludvika
Bygglov nätstation.

Nybyggnad av servering i Ludvika
Bygglov säsongsbaserad sommarservering 20170401-20171031.

Tillbyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov tillbyggnad av vagnslider.

Nybyggnad av markanläggning i Ludvika
Marklov utemiljö kyrkskolan.

Rivning av enbostadshus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad enbostadshus.

Rivning av telestation i Ludvika
Rivningslov hel byggnad teknikbod.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov fasadändring/solceller.

Nybyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av kiosk i Ludvika
Bygglov nybyggnad av säsongsbaserad kiosk.

Nybyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.

Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad av tält, by 638.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av carport i Ludvika
Bygglov nybyggnad carport.

Nybyggnad av cistern i Ludvika
Bygglov nybyggnad cistern.

Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan im-kanal i restaurang.

Rivning av telestation i Ludvika
Anmälan rivning teknikbod och mast.

Rivning av telestation i Ludvika
Anmälan rivning teknikbod.

Ombyggnad av samlingslokal i Ludvika
Anmälan rökkanal 2 st imkanaler.

Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan rökkanal/imkanal.

Ny platta på mark för spärrfilterbyggnad mm vid Lyviksverket i Ludvika
Objektet avser platta på mark för spärrfilterbyggnad samt platta på mark för asksilo i befintlig byggnad.

Resecentrum

Tillbyggnad av personallokal vid Marnästjärn avfallstipp
Avser tillbyggnad av personalbyggnad vid Marnästjärn avfallstipp.

Ny gatubelysning vid gc-väg Lindvägen-Parkskolan

Vasaskolan, byte av fönster
Vasaskolan - byte av fönster. Taget ur kommunens investeringsbudget.

Rivning av industrihus i Ludvika
Avser rivning av filteranläggning.

Ombyggnad av butik i Ludvika
Avser ändrad användning av butik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: