Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Återstart av gruvan i Håksberget, Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Håksberget. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten. Ev kommer en tågerminal att uppföras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av F.6 skola på Marnäs, Ludvika
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för ca 350 elever samt tillhörande yttre skolmiljö. Byggnaden uppföres i 2 plan samt fläktrum på vind.
Nybyggnad av villor i Ludvika
Planer finns på 60 egnahem.
Nybyggnad av hotell- och spaanläggning i säfsen
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Ekologisk anläggning. Projektet uppföres i ett källarplan + souterrainvåning + 2 plan. Totalt 90 rum. Ca 1500 kvm/plan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 350 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark.
Sammanslagning av specialistmottagningar på Ludvika lasarett
Projektet avser ombyggnad av plan 4 för en sammanslagning av specialistmottagningar: medicin och psykiatri.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.
Nybyggnad av bussgarage i Ludvika
Avser uppförande av bussgarage med plats för ca 34 bussar, carportar för mindre fordon samt förrådsbyggnader. Byggnaden inrymmer även verkstad, tvätt/städ samt kontorslokaler, omklädningsrum etc. Objektet är beläget på Björnmossevägen 1 i Gonäs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Inga beslut fattade. Planer finns för nybyggnad av 25-50 lägenheter. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Totalt planeras att bygga 56 lägenheter i två etapper. 28 lägenheter byggs i varje etapp.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Totalt planeras att bygga 56 lägenheter i två etapper. 28 lägenheter byggs i varje etapp. Första etappen finns på projektid: 1336378
Nybyggnad av enbostadshus i Ludvika
Planer finns för nya bostäder på Hammarbacken i Ludvika. Omfattning oklar.
Utveckling av Väsmanstrand, Ludvika
Avser utveckling av stadsdel Väsmanstrand. Uppförande av strandbrygga, ny belysning, ny aktivitetspark och så småningom nya bostäder finns med i planerna.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter och högst 3 våningar.
Uppförande av vindkraftverk i Grängesberg
Uppförande av 3 vindkraftverk med minst 3 MW effekt per verk.
Nybyggnad av psykiatribostäder i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Planer för nybyggnad av psykiatriboende för yngre personer, ca 6 st lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser stambyte och ombyggnad av badrummen.
Nybyggnad av affärshus i Ludvika
Nybyggnad av ett affärshus med ett parkeringsdäck på taket.
Reparation av överföringsledning för spillvatten, Ludvika
Avser reparation av befintlig överföringsledning.
Nybyggnad av affärshus och konferenslokal i Ludvika
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Projektet avser en ny eventlokal som ska inrymma bla butiks- och konferenslokaler. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Ombyggnad av äldrebostäder i Grängesberg
Planer för ombyggnation av gamla kommunalhuset till lägenheter för äldre. Först måste flytt av biblioteket (942279) ske innan detta kan planeras.
Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Planer finns för nybyggnad av en förskola i Gonäs.
Ny sjöledning mellan Nyhammar-Sunnansjö, Ludvika
Avser en ca 4 km lång sträcka. Dricksvattenledning.
Lyviksbergets Industriområde
Avser iordningställande åtgärder för exploatering av industritomter, med tillhörande vägar och dikesgrävning.
Nybyggnad av gata vid Biskopsnäset, Ludvika
Avser uppförande av ny gata vid Biskopsnäset.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Grangärde, Etapp 1
Entreprenaden som konsulten skall upphandla omfattar ett nytt bostadsområde med 20 tomter uppdelat på 2 etapper, varav 10 tomter ingår i etapp 1, vilken upphandlingen avser. I exploateringsområdet ingår även en GC-väg, lokalgator, belysning, VA samt viss markanläggning. Etapp 2 se objektnummer 933293.
Hyresgästanpassning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i ombyggda lokaler. Byggherre=fastighetsägare.
Ny ventilation i Stensvedens förskola, Ludvika
Avser ventilationsarbete med nytt FTX-aggregat i Stensvedens förskola.
Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser ombyggnad av järnvägsstationens avdelning för godshantering. Ny verksamhet blir bibliotek med tillhörande personal-, förråd- och driftsutrymmen. Entréer anpassas in- och utvändigt. Lägenheter plan 1 tr renoveras med avseende på vatten- och avloppssystem och därtill hörande arbeten.
Nybyggnad av restaurang i Säfsbyn
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Nybyggnad av topprestaurang. Byggstart om 5-7 år. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skidbacke i Säfsbyn
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av nedfart i Solberget
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Byggstart om 5-7 år. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stolslift på Solberget
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Byggstart om ca 5-7 år. Uppskattad kostnad.
Solelinstallation på idrottshall och brandstation i Ludvika
Avser solelinstallation på sporthallen i Ludvika samt närliggande brandstation. Objekten belägna vid Tingshusgatan 18 och Prästgårdsgatan 11.
Invändigt underhåll av omklädningsrum i Ludvika
Avser iinstallation vatten/avlopp/ventilation i samband med ombyggnad omkläd/kök.
Nybyggnad av 7-manna konstgräsplan vid ABB Arena, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018/2019. Ny 7-manna konstgräsplan.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Ludvika
Åtgärdande av utemiljön vid Kyrkskolan
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Ändrad användning till kontor.
Rivning av sjukhus i Ludvika
Rivning av gamla Pärlby sjukhem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov fasadbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ludvika
Avser omklädningsrum och dusch.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Anmälan ventilation affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ombyggnad flerbostadshus/takhöjning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning i industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning till flerbostadshus.
Tillbyggnad av stugby i Ludvika
Bygglov tillbyggnad fritidshus, säfsbyn 401-407, 412-418, Bygglov tillbyggnad fritidshus, säfsbyn 421-425 Säfsen 2:438,2:327. Yttertak.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Renovering av lokaler för Ludvika Musikkår etapp 2 i Ludvika
Projektet avser fasad- och fönsteråtgärder, ventilationsarbeten, målning mm. Ingick tidigare i objekt 917568.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad gasförråd sf 6/by 644.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Byggnmälan ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad med ett fläktrum vid industribyggnad i Ludvika.
Nybyggnad av staket i Ludvika
Bygglov upplag/staket.
Nybyggnad av enbostadshus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Nybyggnad 3 förråd/uteklassrum nya Marnässkolan.
Ombyggnad av lägenhet i Ludvika
Bygglov ändrad användning till jourlägenhet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Bygglov parkering/stängsel.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ludvika
bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov annat flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov flytt av uteförråd.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov nybyggnad 3 st förråd/uteklassrum nya marnässkolan.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad bullerplank.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad industribyggnad/lagertält.
Nybyggnad av elverk i Ludvika
Bygglov nybyggnad reservkraftaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation Rävvåla 4:6,Östra Olsjötorpet 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tälthall och personalutrymme Grängesbergs Gruvallmänning 1:254.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan ventilation flerbostadshus/sushibar.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
Ansökan bygglov befintligt förråd flyttas till annan plats.
Ombyggnad av tak samt vindsisolering, Vasaskolan, Ludvika
Ombyggnad av tak, 2 etapper inkl vindsisolering.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ändrad användning av fd. vårdboende till förskoleverksamhet samt nybyggnad av lekplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Avser anpassning av lokal för verksamhet.
Ombyggnad av personalrum m.m. Stadshuset, Ludvika
Ombyggnad av personalrum samt ljudklassning dörrparti till sessionsal.
Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Ljuddämpande åtgärder i bowlinglokalen.
Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Byte av samtliga innerdörrar fördelade på 2 år, 200.000 kr/år.
Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Utökad försäljningsyta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: