Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Nybyggnad av F.6 skola på Marnäs, Ludvika
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för ca 350 elever samt tillhörande yttre skolmiljö. Byggnaden uppföres i 2 plan samt fläktrum på vind.

Nybyggnad av fritidshus i Säfsen, etapp 3 m fl
Ev 200-300 fritidshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 46 1-3 rumslägenheter modell mindre. Ettor och tvåor och ev någon trea samt parkeringsplatser för bil och cykel. Innan byggnationen kan påbörjas, måste befintlig fastighet på tomten rivas.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Ludvika

Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 50 genom Ludvika, etapp 1

Ombyggnad av järnvägsbroar i Grängesberg
Projektet avser upprustning av två järnvägsbroar.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och ny slammottagning.

Nybyggnad av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.

Nybyggnad av fritidshus i Solberget, Säfsbyn

Utveckling av Väsmanstrand, Ludvika
Avser utveckling av stadsdel Väsmanstrand. Uppförande av strandbrygga, ny belysning, ny aktivitetspark och så småningom nya bostäder finns med i planerna.

Byte av Kajbron i Ludvika
Projektet avser rivning av befintlig bro, nybyggnad av en 8,5+3 meter och 22 meter lång bro över bangården för att möjliggöra mötande trafik samt en separerad gång- och cykelbana. Även byte av kontaktledning. Slutbesiktning senast 2017-10-02.

Stambyte i flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser stambyte och ombyggnad av badrummen.

Optoförläggning i Ludvika kommun

Nybyggnad av industribyggnad i Ludvika

Ny ventilation vid Lorensbergs skola, Ludvika
2017, 0,5 mkr- 2018, 3,5 mkr. 2019, 4 mkr.

Sanering av VA-ledningar i Grängesberg (Spendrups)
Avser sanering av VA-ledningar i Grängesberg.

Anläggande av gångtunnel Stensveden i Ludvika
GC-port. Slutbesiktning senast 2017-10-02.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Erhållet markanvisning. Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.

Nybyggnad av lackeringsverkstad i Ludvika
Nybyggnad av lackeringsverkstad, 450 kvm.

Nybyggnad av industrihus vid Lyviksberget, Ludvika
Byggherren önskar komma i kontakt med exploatörer avseende industriverksamhet.

Lyviksbergets Industriområde
Avser iordningställande åtgärder för exploatering av industritomter, med tillhörande vägar och dikesgrävning.

Ny ventilation vid gamla Folkets Hus, Ludvika
2017, 0,5 mkr. 2018, 3,5 mkr.

Cirkulationsplats Gamla Bangatan
Avser uppförande av cirkulationsplats vid Gamla Bangatan.

Nybyggnad av gata vid Biskopsnäset, Ludvika
Avser uppförande av ny gata vid Biskopsnäset.

Ny gatubelysning vid gc-väg Laggarudden-Brunnsvik

Nyb av exploateringsområde för enbostadshus i Grangärde,Etapp1
Entreprenaden som konsulten skall upphandla omfattar ett nytt bostadsområde med 20 tomter uppdelat på 2 etapper, varav 10 tomter ingår i etapp 1, vilken upphandlingen avser. I exploateringsområdet ingår även en GC-väg, lokalgator, belysning, VA samt viss markanläggning. Etapp 2 se objektnummer 933293.

Förhyrning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i nya eller ombyggda lokaler.

Ombyggnad av elnät i Ludvika kommun
Avser förstärkning av elnätet i Dröverka, Digervåla och Blötberget i Ludvika kommun. Befintliga luftledningar för 12-0,4 kV ersätts med isolerad friledning och markkabel.

Anläggande av gc-väg med belysning i Ludvika
Avser anläggande av gc-väg med belysning.

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnaden uppföres i ett plan med entresol som kommer att inrymma kontorslokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser byte takkonstruktion samt ventilationsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser flytt av det befintliga biblioteket i Grängesberg till järnvägsstationen.

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Utbyggnad av verkstaden med 550 kvm.

Verksamhetsanpassning och handikappanspassning av förskole/skollokaler,Ludvika
0,8 mkr 2017, 1,0 mkr 2018 och 1,0 mkr 2019.

Komplettering lekutrustning på diverse skolor, Ludvika
2017, 0,6 mkr. 2018, 1 mkr. 2019, 1 mkr.

Bulleråtgärder Gonäsvägen
Avser bulleråtgärder vid Gonäsvägen efter att åtgärder på intilliggande område (proj nr 1419936) utförts.

Laggarudden

Asfaltering av gc-väg i Ludvika
Planerat projekt.

Nybyggnad av gc-väg i Ludvika
Upptaget i investeringbudet.

Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.

Nybyggnation av lekplats vid Kasttjärn

Anläggande av tennisbanor i Lorensberga, Ludvika
Projektet avser två utomhusbanor.

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnad av hall,ca 100 kvm.

Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Projektet är framflyttat till tidigast 2017. Upptaget i investeringsbudgeten.

Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Ventilationsåtgärder fördelade på 2 år, 750.000 kr/år.

Renovering av lokaler för Ludvika Musikkår etapp 1 i Ludvika
Projektet avser byte av taket.

Nybyggnad av park i Ludvika
Avser anläggande av en mindre fickpark vid Folketshus. Upptaget i investeringsbudget. Byggstart tidigast 2017-2018.

Ombyggnad Storgatan/Köpmangatan
Avser åtgärder för bättre framkomlighet genom att öppna upp befintlig gågata för trafik.

Bärighetsberäkning av broar på sträckan Ludvika-Norrköping
Bärighetsberäkning av 50 st järnvägsbroar. Uppdraget är indelat i 6 paket (huvuddelar) utifrån brotyp (Kontinuerliga broar, Spännarmerade broar, Balkbroar, Balkrambroar, Plattbroar och Plattrambroar) med ett varierande antal brokonstruktioner per huvuddel (3-17 st).

VA-ledning Torpudden

Ombyggnad av kök i Ludvika
Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation. 400.000 kr/år.

Nybyggnad av transportlift i Säfsbyn
Planerat projekt. Detaljplan fastställd

Ventilationsarbete på skola i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Avser ombyggnad av ventilation, spjällfunktion och ny styr.

Takåtgärder vid Blötbergets skola Ludvika

Ombyggnad av korsning i Ludvika
Avser omskyltning samt ändring av befintlig gångtrafikväg till gågata.

Iordningställande av damomklädningsrum, Ludvika

Tillbyggnad av vattenverk i Ludvika
Bygglov tillbyggnad av vattenverk.

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad, pumprum.

Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning industribyggnad.

Ombyggnad av veterinärstation i Ludvika
Bygglov ändrad användning till hunddagis.

Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning till kontor.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för nybyggnation av 5 st bullerplank (trv 2016/ 94502), trv 2016/94515 Persbo 8:13, Ludvika 3:5, 2:32, Burens 1:4, Klenshyttan 6:15.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov inglasning av befintlig balkong på flerbostadshus.

Nybyggnad av paviljong i Ludvika
Bygglov nybyggnad av 2 st. paviljonger.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad av 4 st transformatorstationer, gällingen 79124 Säfsen 2:185, 2:1.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad av bullerplank.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad av bullerplank/skydd trv 2016/94508.

Nybyggnad av kiosk i Ludvika
Bygglov nybyggnad av säsongsbaserad kiosk.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.

Nybyggnad av nätstation i Ludvika
Bygglov nätstation.

Nybyggnad av servering i Ludvika
Bygglov säsongsbaserad sommarservering 20170401-20171031.

Rivning av enbostadshus i Ludvika
Anmälan rivning enbostadshus Grängesbergs Gruvallmänning 1:10.

Ombyggnad av badplats i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Standardhöjande åtgärder av badplats.

Rivning av enbostadshus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad enbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad, by 638 höjning av byggnad.

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Nybyggnation av transformatorstation, v. dunderberget 79064.

Rivning av flerbostadshus och restaurang mm Ludvika
Avser rivning av restaurang och flerbostadshus med tillhörande garage och uthus/förråd. Restaurang Trädgården: Fredsgatan 7 Fastighetsbeteckning: Svanen 15 samt Flerbostadshus Köpmansgatan 11 Fastighetsbeteckning: Tjädern 7.

Ventilationsarbete i äldreboende i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Avser ny ventialtion inklisive återvinning.

Resecentrum

GC-väg vid Gräsberg-Malsjöns badplats
Avser åtgärder för gc-väg mellan Gräsberg-Malsjöns badplats via riksväg 50.

Tillbyggnad av personallokal vid Marnästjärn avfallstipp
Avser tillbyggnad av personalbyggnad vid Marnästjärn avfallstipp.

Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Brandåtgärder.

Laddningsstationer för el-bilar, Folkets Hus, Gonäsvägen, Stadshuset
Laddningsstationer för el-bilar vid Folkets Hus, Gonäsvägen och Stadshusets personalparkeringar. 250.000 kr/år

Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Ny RWC och toalettgrupper i entrén.

Ny gatubelysning vid gc-väg Lindvägen-Parkskolan

Inbrottslarm och inpasseringssystem vid Malmenskolan, Ludvika

Ombyggnad gradänder i BIO Star, Folkets Hus i Ludvika

Ombyggnad omklädningsrum, Nyhammars brandstation

Åtgärder av fönster och tilläggsisolering, Fredriksbergs skola, Ludvika

Ombyggnad av kontor på Folkets Hus, Ludvika

Ombyggnad av befintligt RWC m.m. Stadshuset, Ludvika
Dela av fd växelrum samt ombyggnad av befintligt RWC och vilrum. 150.000 kr/år.

Nytt skärmtak , Ludvika brandstation

Byte av låssystem, Marnäsliden
Taget ur kommunens investeringsbudget 2016-2018 Uppskattad byggstart

Åtgärdande av utemiljön vid Stadshuset, Ludvika

Åtgärder av värmeanläggning, Saxdalens gymnastik, Ludvika

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: