Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av F.6 skola på Marnäs, Ludvika
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för ca 350 elever samt tillhörande yttre skolmiljö. Byggnaden uppföres i 2 plan samt fläktrum på vind.

Nybyggnad av fritidshus i Säfsen, etapp 3 m fl
Ev 200-300 fritidshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 46 1-3 rumslägenheter modell mindre. Ettor och tvåor och ev någon trea samt parkeringsplatser för bil och cykel. Innan byggnationen kan påbörjas, måste befintlig fastighet på tomten rivas.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.

Nybyggnad av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.

Nybyggnad av fritidshus i Solberget, Säfsbyn

Byte av Kajbron i Ludvika
Projektet avser rivning av befintlig bro, nybyggnad av en 8,5+3 meter och 22 meter lång bro över bangården för att möjliggöra mötande trafik samt en separerad gång- och cykelbana. Även byte av kontaktledning. Slutbesiktning senast 2017-10-02.

Ny filteranläggning i Ludvika
Avser ny filteranläggning vid Lyviksverket.

Om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning, Ludvika
Avser om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning inklusive rivning av befintlig personaldel. Ny- och ombyggnad av stall. Tillkommer gör även nya sociala ytor i 2 plan med hiss.

Reparation av överföringsledning för spillvatten, Ludvika
Avser reparation av befintlig överföringsledning.

Optoförläggning i Ludvika kommun

Stambyte i flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser stambyte och ombyggnad av badrummen.

Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.

Nybyggnad av industribyggnad i Ludvika

Ny ventilation vid Lorensbergs skola, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018.

Anläggande av gångtunnel Stensveden i Ludvika
GC-port. Slutbesiktning senast 2017-10-02.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Ny cirkulationsplats vid väg 50/Kajvägen, ombyggnad längs sträckan Eriksgatan-Vasagatan, ny cirkulationsplats vid väg 50/Vasagatan, ombyggnad längs sträckan Vasagatan-ABB korsningen.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Ny cirkulationsplats, förbättring av gång- och cykelstråket mm.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Ny parallell lokalgata mellan Rasfallsgatan-Björnstigen, bulleråtgärder mm.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Flytt av väg 50 närmare järnvägen, stödkonstruktioner mot järnvägen, bullerskyddsåtgärder mm.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Förbättra in- och utfarter till industriområdet i ABB-korsningen, ombyggnad av fyrvägskorsning till trevägskorsning, nytt vänstersvängfält, flytt av busshållplatser mm.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Erhållet markanvisning. Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.

Ny sjöledning mellan Nyhammar-Sunnansjö, Ludvika
Avser en ca 4 km lång sträcka. Markarbeten utförs preliminärt i egen regi. Dricksvattenledning.

Nybyggnad av lackeringsverkstad i Ludvika
Nybyggnad av lackeringsverkstad, 450 kvm.

Ny ventilation vid gamla Folkets Hus, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018.

Ny gatubelysning vid gc-väg Laggarudden-Brunnsvik

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Grangärde, Etapp 1
Entreprenaden som konsulten skall upphandla omfattar ett nytt bostadsområde med 20 tomter uppdelat på 2 etapper, varav 10 tomter ingår i etapp 1, vilken upphandlingen avser. I exploateringsområdet ingår även en GC-väg, lokalgator, belysning, VA samt viss markanläggning. Etapp 2 se objektnummer 933293.

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Grangärde, Etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 814447. Etapp 2 omfattar 10 tomter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser byte takkonstruktion samt ventilationsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2017.

Förhyrning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i nya eller ombyggda lokaler.

Åtgärder av värmesystemet vid Säfsgården, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnaden uppföres i ett plan med entresol som kommer att inrymma kontorslokaler.

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Utbyggnad av verkstaden med 550 kvm.

Tillbyggnad av vattenverk i Ludvika
Avser tillbyggnad av vattenverk med 3 stycken filter.

Ny ventilation i Stensvedens förskola, Ludvika
Avser ventilationsarbete med nytt FTX-aggregat i Stensvedens förskola.

Anläggande av gc-väg med belysning i Ludvika
Avser anläggande av gc-väg med belysning.

Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika

Ombyggnad av elnät i Ludvika kommun
Avser förstärkning av elnätet i Dröverka, Digervåla och Blötberget i Ludvika kommun. Befintliga luftledningar för 12-0,4 kV ersätts med isolerad friledning och markkabel.

Verksamhetsanpassning och handikappanspassning av förskole/skollokaler,Ludvika
0,8 mkr 2017, 1,0 mkr 2018 och 1,0 mkr 2019.

Komplettering lekutrustning på diverse skolor, Ludvika
2017, 0,6 mkr. 2018, 1 mkr. 2019, 1 mkr.

Laggarudden

Ny ventilation, Nyhammars förskola
Avser ventilationsarbeten som omfattar nytt FTX-aggregat.

Ny ventilations vid Håksbergs förskola, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018.

Ombyggnad av skolgård i Ludvika
Avser ombyggnad av skolgården vid Kyrkskolan.

Nybyggnad av gc-väg i Ludvika
Upptaget i investeringbudet.

Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.

Nybyggnation av lekplats vid Kasttjärn

Anläggande av tennisbanor i Lorensberga, Ludvika
Projektet avser två utomhusbanor.

Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Projektet är framflyttat till tidigast 2018. Upptaget i investeringsbudgeten.

Renovering av lokaler för Ludvika Musikkår etapp 1 i Ludvika
Projektet avser byte av taket.

Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Ventilationsåtgärder fördelade på 2 år, 750.000 kr/år.

Nybyggnad av park i Ludvika
Avser anläggande av en mindre fickpark vid Folketshus. Upptaget i investeringsbudget. Byggstart tidigast 2017-2018.

Bärighetsberäkning av broar på sträckan Ludvika-Norrköping
Bärighetsberäkning av 50 st järnvägsbroar. Uppdraget är indelat i 6 paket (huvuddelar) utifrån brotyp (Kontinuerliga broar, Spännarmerade broar, Balkbroar, Balkrambroar, Plattbroar och Plattrambroar) med ett varierande antal brokonstruktioner per huvuddel (3-17 st).

Renovering av tak på sporthall i Ludvika
Objektet avser nytt ytskikt på tak på sporthallens högdel, inklusive tak på fläkthus.

Ombyggnad av kök i Ludvika
Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation. 400.000 kr/år.

VA-ledning Torpudden

Ny platta på mark för spärrfilterbyggnad mm vid Lyviksverket i Ludvika
Objektet avser platta på mark för spärrfilterbyggnad samt platta på mark för asksilo i befintlig byggnad.

Nybyggnad av transportlift i Säfsbyn
Planerat projekt. Detaljplan fastställd

Ventilationsarbete på skola i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Avser ombyggnad av ventilation, spjällfunktion och ny styr.

Takåtgärder vid Blötbergets skola Ludvika

Ombyggnad av korsning i Ludvika
Avser omskyltning samt ändring av befintlig gångtrafikväg till gågata.

Iordningställande av damomklädningsrum, Ludvika

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.

Ombyggnad av skola i Ludvika
Bygglov tillbyggnad fläktrum och ändring av ventilation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning till flerbostadshus Rämsbyn 1:53,1:57.

Ombyggnad av veterinärstation i Ludvika
Bygglov ändrad användning till hunddagis.

Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning till kontor.

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad, pumprum.

Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning industribyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Grängesbergs Gruvallmänning 1:60, Grängesberg 1:127.

Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.

Nybyggnad av nätstation i Ludvika
Bygglov nätstation.

Nybyggnad av servering i Ludvika
Bygglov säsongsbaserad sommarservering 20170401-20171031.

Tillbyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov tillbyggnad av vagnslider.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov fasadändring/solceller.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för nybyggnation av 5 st bullerplank (trv 2016/ 94502), trv 2016/94515 Persbo 8:13, Ludvika 3:5, 2:32, Burens 1:4, Klenshyttan 6:15.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad av 4 st transformatorstationer, gällingen 79124 Säfsen 2:185, 2:1.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad av bullerplank.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad av bullerplank/skydd trv 2016/94508.

Nybyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av kiosk i Ludvika
Bygglov nybyggnad av säsongsbaserad kiosk.

Nybyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av carport i Ludvika
Bygglov nybyggnad carport.

Nybyggnad av cistern i Ludvika
Bygglov nybyggnad cistern.

Rivning av enbostadshus i Ludvika
Anmälan rivning enbostadshus Grängesbergs Gruvallmänning 1:10.

Ombyggnad av badplats i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Standardhöjande åtgärder av badplats.

Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnad av industribyggnad.

Rivning av enbostadshus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Nybyggnation av transformatorstation, v. dunderberget 79064.

Rivning av flerbostadshus och restaurang mm Ludvika
Avser rivning av restaurang och flerbostadshus med tillhörande garage och uthus/förråd. Restaurang Trädgården: Fredsgatan 7 Fastighetsbeteckning: Svanen 15 samt Flerbostadshus Köpmansgatan 11 Fastighetsbeteckning: Tjädern 7.

Ventilationsarbete i äldreboende i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Avser ny ventialtion inklisive återvinning.

Laddningsstationer för el-bilar, Folkets Hus, Gonäsvägen, Stadshuset
Laddningsstationer för el-bilar vid Folkets Hus, Gonäsvägen och Stadshusets personalparkeringar. 250.000 kr/år

Tillbyggnad av personallokal vid Marnästjärn avfallstipp
Avser tillbyggnad av personalbyggnad vid Marnästjärn avfallstipp.

Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Brandåtgärder.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: