Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

Återstart av gruvan i Iviken Ludvika
Planerat projekt efter gruvorna i Blötberget och Håksberget. Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan i Väsman. Projektet avser gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader m.m.. Uppskattad byggstart och kostnad.
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av villor i Ludvika
Planer finns på 60 egnahem.
Nybyggnad av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.
Ny filteranläggning i Ludvika
Avser ny filteranläggning vid Lyviksverket.
Om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning, Ludvika
Avser om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning inklusive rivning av befintlig personaldel. Ny- och ombyggnad av stall. Tillkommer gör även nya sociala ytor i 2 plan med hiss.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Stambyte i flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser stambyte och ombyggnad av badrummen.
Markarbete vid vattenverk i Ludvika
Avser markarbete vid vattenverket i Fredriksberg, nergrävning av långsamfilter.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Erhållet markanvisning. Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.
Ny sjöledning mellan Nyhammar-Sunnansjö, Ludvika
Avser en ca 4 km lång sträcka. Markarbeten utförs preliminärt i egen regi. Dricksvattenledning.
Ombyggnad av elnät i Ludvika kommun
Avser förstärkning av elnätet i Dröverka, Digervåla och Blötberget i Ludvika kommun. Befintliga luftledningar för 12-0,4 kV ersätts med isolerad friledning och markkabel.
Tillbyggnad av vattenverk i Ludvika
Avser tillbyggnad av vattenverk med 3 stycken filter.
Ny ventilation i Stensvedens förskola, Ludvika
Avser ventilationsarbete med nytt FTX-aggregat i Stensvedens förskola.
Anläggande av gc-väg med belysning i Ludvika
Avser anläggande av gc-väg med belysning.
Hyresgästanpassning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i ombyggda lokaler. Byggherre=fastighetsägare.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnaden uppföres i ett plan med entresol som kommer att inrymma kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser byte takkonstruktion samt ventilationsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2017.
Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser ombyggnad av järnvägsstationens avdelning för godshantering. Ny verksamhet blir bibliotek med tillhörande personal-, förråd- och driftsutrymmen. Entréer anpassas in- och utvändigt. Lägenheter plan 1 tr renoveras med avseende på vatten- och avloppssystem och därtill hörande arbeten.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Bygglov ändrad användning till förskoleverksamhet.
Ny ventilation, Nyhammars förskola
Avser ventilationsarbeten som omfattar nytt FTX-aggregat.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning affärs-/kontorshus.
Solelinstallation på idrottshall och brandstation i Ludvika
Avser solelinstallation på sporthallen i Ludvika samt närliggande brandstation. Objekten belägna vid Tingshusgatan 18 och Prästgårdsgatan 11.
Ombyggnad av skolgård i Ludvika
Avser ombyggnad av skolgården vid Kyrkskolan.
Upphandling av moduler till Nyhammars förskola
Avser hyra av temporära lokaler för två avdelningar till Nyhammars förskola.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning till kontor.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.
Anläggande av tennisbanor i Lorensberga, Ludvika
Projektet avser två utomhusbanor.
Renovering av tak på sporthall i Ludvika
Objektet avser nytt ytskikt på tak på sporthallens högdel, inklusive tak på fläkthus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
bygglov fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning flerbostadshus Annefors 6:1, 6:2, 6:3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning till flerbostadshus Rämsbyn 1:53,1:57.
Ombyggnad av korsning i Ludvika
Avser ändring av trafikföreskrifter och skyltning.
Ventilationsarbete på skola i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Avser ombyggnad av ventilation, spjällfunktion och ny styr.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Rivning av telestation i Ludvika
Rivningslov hel byggnad teknikbod.
Rivning av förråd i Ludvika
Rivningslov hel byggnad.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov förskoleverksamhet 2017 - 2020.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov parkering 2017-05-15 - 2022-05-15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning 2017-0510 - 2020-05-31.
Nybyggnad av markanläggning i Ludvika
Marklov utemiljö kyrkskolan.
Nybyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad av tält, by 638.
Nybyggnad av carport i Ludvika
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av cistern i Ludvika
Bygglov nybyggnad cistern.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Bygglov nybyggnad cykelgarage.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation, by 705.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Laritstorp 6:27, Laritstorp 6:27, Grängesberg 1:126.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad tre transformatorstationer Norrvik 8:11 (2 st), Sörvik 17:12.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.
Tillbyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov tillbyggnad av vagnslider.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan im-kanal i restaurang.
Rivning av fritidshus i Ludvika
Anmälan rivning fritidshus.
Rivning av telestation i Ludvika
Anmälan rivning teknikbod och mast.
Rivning av telestation i Ludvika
Anmälan rivning teknikbod.
Ombyggnad av samlingslokal i Ludvika
Anmälan rökkanal 2 st imkanaler.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan rökkanal/imkanal.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Avser ventilationsarbeten i industrihus i Ludvika. Utförs under 1 månad.
Ny platta på mark för spärrfilterbyggnad mm vid Lyviksverket i Ludvika
Objektet avser platta på mark för spärrfilterbyggnad samt platta på mark för asksilo i befintlig byggnad.
Vasaskolan, byte av fönster
Vasaskolan - byte av fönster. Taget ur kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: