Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

Nybyggnad av flerbostadshus, villor, radhus, förskola m.m i Noret, Leksand
Avser nybyggnad av förskola, flerbostadshus, radhus, villor m.m.

Om- och tillbyggnad av Leksands avloppsreningsverk
Projektet avser nybyggnad av nya slutsedimenteringsbassänger, utbyggt sandfång och ombyggd inloppsdel, grovrening samt garage. Bef maskinbyggnad kommer att byggas om med bl a nya eldragningar, uppgraderat värmesystem för hela reningsverket, ny mottagning av brunnsslam från enskilda anläggningar mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.

Nybyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser nybyggnad av produktionslokaler i Leksand.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Leksand
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av elevbostäder i Leksand
Projektet omfattar uppförande av 4 flerbostadshus i 2 våningar med totalt 39 stycken lägenheter. Projektet kan komma att upphandlas/genomföras i 2 etapper. Anbud skall avges på 2 alternativa genomföranden. Alternativ 1: Hela projektet genomförs i 1 etapp. Hus A, B, C och D. Alternativ 2: Projektet uppdelat i 2 etapper, med etapp 1 för hus A och B. Etapp 2 för hus C och D skall lämnas som 2 optionspriser. Optionspris 1: Med beslut om byggstart av etapp 2 före 2017-06-01. Optionspris 2: Med beslut om byggstart av etapp 2 med en byggstart före 2019-01-01.

Reinvestering av ledningar i Dalarnas, Värmlands och Örebro län
Objektet avser reinvestering av sju ledningar av ca 57 km i Dalarnas-, Värmlands- och Örebro län. De nya ledningarna byggs i befintliga gator. Sträckorna är belägna i Hällefors, Nora, Munkfors, Hagfors, Leksand, Falu samt Örebro kommuner.

Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 806848. Huset uppföres i 2 våningar med loftgång. Lägenheterna finns i storlekarna 4 rum och kök på 99-105 kvm samt 2 stycken vindsvåningar på 5 rum och kök på ca 150 kvm. Alla lägenheter har egen entré.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Leksand
Projektet ligger stilla. Ca 40 bostäder fördelat på villor och flerbostadshus. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 924837. Bygglov har erhållets. Byggstart sker när tillräckligt många lägenheter har sålts. Uppskattad kostnad.

Exploateringsarbete för bostadsområde i Noret, Leksand
Avser exploateringarbeten för bostadsområde, där det bl.a. behövs skapas en väglänk mellan Siljansvägen och Limhagsvägen.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 50 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 18 platser.

Nybyggnad av småindustri i limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde.

Nybyggnad av småindustri på nedre Heden, Insjön
Avser tillskapande av nytt industriområde.

Nybyggnad av småindustri på övre Heden, Insjön
Avser tillskapande av nytt industriområde.

Nybyggnad av industri, kontor, handel m.m i Noret, Leksand
Projektet avser ett nytt handelsområde.

Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.

Tillbyggnad av folkhögskola i Leksand
Detaljplanearbete pågår. Omfattning okänd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Insjön
Planerat osäkert projekt för nybyggnad av bostäder där Gula Villan tidigare stod. Ev detaljplanändring krävs.

Nybyggnad av rondeller i Leksand
Önskemål att få nya rondeller efter riksväg 70, södra och norra infarten. Byggstart och byggkostnad oviss. Osäkert projekt.

Nybyggnad av konferenslokal i Leksand
Överklagat till Mark och Miljödomstolen. Uppförande av konferenslokal. Planer i tidigt skede. För ytterligare information kontakta inkopplat företag.

Ny rondell vid Insjön, Leksand
Önskemål att få ny rondell vid Stengärdsvägen intill riksväg 70. Byggstart och kostnad är oviss. Osäkert projekt.

Om- och tillbyggnad av skola i Leksand
Avser tillbyggnad och ombyggnad av skollokaler. Tillbyggnaden kommer att bli ca 40 kvm. Ombyggnaden på ca 500 kvm kommer att möjliggöra för nya klassrum, våtrum och diverse utrymmen.

Nybyggnad av va-ledning i gång- och cykelväg, Leksand

Ramavtal avseende storköksarbeten i Leksand
Avser ramavtal gällande storköksarbeten inom Leksands kommun för perioden 2017-04-01 - 2019-03-31 med möjlighet till förlängning om två (2) år, med ett (1) år i taget.

Om och tillbyggnad av ambulansstation i Leksand
Projektet avser tillbyggnad med ett garage och personalrum.

Utbyggnad av va-ledning i Hjortnäsheden, etapp 2
Utredning av projektet pågår. Utbyggnad sker utifrån efterfrågan.

Tillbyggnad av bageri i Leksand
Projektet avser utbyggnad av degrum samt maskininstallationer. För ytterligare information kontakta inkopplat företag.

Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger/uteplatser, samt garage och uthus/förråd.

Ombyggnad av butik i Leksand
Ombyggnad av butik, anmälan.

Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.

Nybyggnad av helikopterhangar i Leksand
Nybyggnad av hangar.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation Grytnäs S:4,30:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation Sundsnäs 9:6,15:1.

Nybyggnad av servicebyggnad i Leksand
Nybyggnad av servicebyggnad, schaktning för p-platser.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Leksand
Nybyggnad av snabbladdningsstation för fordon/bilar.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av transformatorstation.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Obligatorisk ventilationskontroll - ovk Holen 17:16,17:17,17:19,17:11.

Invändigt underhåll av cafeteria i Leksand
Obligatorisk ventilationskontroll - ovk.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Obligatorisk ventilationskontroll - ovk.

Invändigt underhåll av industrihus i Leksand
Obligatorisk ventilationskontroll - ovk.

Renovering av dusch och omklädningsrum i Leksand, etapp 4
Option från etapp 1, objektnummer 934615.

Nybyggnad av äventyrsbad i Leksand
Nybyggnad av flytande hinderbana i siljan.

Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.

Nybyggnad av verkstad i Leksand
Fyllning/schaktning för nybyggnad av faktori.

Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad planlösning, anmälan.

Ombyggnad av kontor i Leksand
Ändring av brandskyddszon på företagshotell, anmälan.

Rivning av garage i Leksand
Rivning av garage, uthus/förrådsbyggnad.

Nybyggnad av gäststuga i Leksand
Rivning samt nybyggnad av gäststuga.

Tillbyggnad av förråd i Leksand
Tillbyggnad av förråd/container.

Tillbyggnad av enbostadshus i Leksand
Tillbyggnad av industrifastighet med bostadshus, garage och förråd.

Tillbyggnad av restaurang i Leksand
Tillbyggnad av sommarrestaurang, skärmtak över uteservering.

Tillbyggnad av restaurang i Leksand
Tillbyggnad av sommarrestaurang, skärmtak.

Ombyggnad av cafeteria i Leksand
Tillfälligt lov för café/restaurang, 2 år.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Leksand
Inglasning balkonger.

Renovering av befintlig hiss på Tibble äldreboende, Leksand

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: