Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

Om- och tillbyggnad av Leksands avloppsreningsverk
Projektet avser nybyggnad av nya slutsedimenteringsbassänger, utbyggt sandfång och ombyggd inloppsdel, grovrening samt garage. Bef maskinbyggnad kommer att byggas om med bl a nya eldragningar, uppgraderat värmesystem för hela reningsverket, ny mottagning av brunnsslam från enskilda anläggningar mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Avser uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Leksand
Placering mellan Statoil och järnvägen.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Leksand
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av elevbostäder i Leksand
Projektet omfattar uppförande av 4 flerbostadshus i 2 våningar med totalt 39 stycken lägenheter. Projektet kan komma att upphandlas/genomföras i 2 etapper. Anbud skall avges på 2 alternativa genomföranden. Alternativ 1: Hela projektet genomförs i 1 etapp. Hus A, B, C och D. Alternativ 2: Projektet uppdelat i 2 etapper, med etapp 1 för hus A och B. Etapp 2 för hus C och D skall lämnas som 2 optionspriser. Optionspris 1: Med beslut om byggstart av etapp 2 före 2017-06-01. Optionspris 2: Med beslut om byggstart av etapp 2 med en byggstart före 2019-01-01.

Reinvestering av ledningar i Dalarnas, Värmlands och Örebro län
Objektet avser reinvestering av sju ledningar av ca 57 km i Dalarnas-, Värmlands- och Örebro län. De nya ledningarna byggs i befintliga gator. Sträckorna är belägna i Hällefors, Nora, Munkfors, Hagfors, Leksand, Falu samt Örebro kommuner.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Leksand
Projektet ligger vilande. Ca 40 bostäder fördelat på villor och flerbostadshus. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 924837. Bygglov har erhållets. Byggstart sker när tillräckligt många lägenheter har sålts. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av gc-väg mellan Västanvik-Karlsarvet, etapp 2
Ca 1,1 km lång.

Tillbyggnad av folkhögskola i Leksand
Detaljplanearbete pågår. Omfattning okänd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av butik i Leksand
Avser uppförande av nya lättväggar samt håltagning för f.d yttervägg för att sammanföra 2 lokaler. Här kommer det även tillkomma arbeten med anpassat undertak med el- och belysningsarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Insjön
Planerat osäkert projekt för nybyggnad av bostäder där Gula Villan tidigare stod. Ev detaljplanändring krävs.

Nybyggnad av konferenslokal i Leksand
Överklagat till Mark och Miljödomstolen. Uppförande av konferenslokal. Planer i tidigt skede. För ytterligare information kontakta inkopplat företag.

Om- och tillbyggnad av skola i Leksand
Avser tillbyggnad och ombyggnad av skollokaler. Tillbyggnaden kommer att bli ca 40 kvm. Ombyggnaden på ca 500 kvm kommer att möjliggöra för nya klassrum, våtrum och diverse utrymmen.

Uppställning av skolmoduler till gymnasiet i Leksand
Modulen/modulerna ska innehålla 3 st klassrum med plats för 25 elever samt en lärare vardera, toalettgrupp samt möjligheten att ta sig mellan klassrummen utan att gå ut ur modulerna.

Ramavtal avseende storköksarbeten i Leksand
Avser ramavtal gällande storköksarbeten inom Leksands kommun för perioden 2017-04-01 - 2019-03-31 med möjlighet till förlängning om två (2) år, med ett (1) år i taget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger/uteplatser, samt garage och uthus/förråd.

Nybyggnad av helikopterhangar i Leksand
Nybyggnad av hangar.

Ombyggnad av restaurang i Leksand
Ombyggnad av restaurangkök, anmälan.

Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.

Tillbyggnad av bageri i Leksand
Projektet avser utbyggnad av degrum samt maskininstallationer. För ytterligare information kontakta inkopplat företag.

Tillbyggnad av smedja i Leksand
Tillbyggnad av smedja, skolbyggnad.

Tillbyggnad av restaurang i Leksand
Tillbyggnad av sommarrestaurang, skärmtak över uteservering.

Ombyggnad av cafeteria i Leksand
Tillfälligt lov för café/restaurang, 2 år.

Rivning av garage i Leksand
Rivning av garage, uthus/förrådsbyggnad.

Nybyggnad av gäststuga i Leksand
Rivning samt nybyggnad av gäststuga.

Tillbyggnad av enbostadshus i Leksand
Tillbyggnad av industrifastighet med bostadshus, garage och förråd.

Renovering av dusch och omklädningsrum i Leksand, etapp 4
Option från etapp 1, objektnummer 934615.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Obligatorisk ventilationskontroll - ovk.

Invändigt underhåll av industrihus i Leksand
Obligatorisk ventilationskontroll - ovk.

Ombyggnad av samlingslokal i Leksand
Ombyggnad av kök, ändrad användning samlingslokaler.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation Grytnäs S:4,30:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation Sundsnäs 9:6,15:1.

Nybyggnad av servicebyggnad i Leksand
Nybyggnad av servicebyggnad, schaktning för p-platser.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Leksand
Nybyggnad av snabbladdningsstation för fordon/bilar.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av äventyrsbad i Leksand
Nybyggnad av flytande hinderbana i siljan.

Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Leksand
Inglasning balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: