Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

Nybyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt garage och förråd.

Nybyggnation av handelshus i Hedemora
Avser nybyggnad av Dollarstore handelshus. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av kök och matsal i skola i Hedemora
Ombyggnad av kök och matsal i skola.

Om- och tillbyggnad av skola i Hedemora
Avser ombyggnad av skola för att öka tillgängligheten, bättre kök och undervisningslokaler samt anpassning för 350 elever varav 175 fritidshemselever.

Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till 6 lägenheter.

Nybyggnad av affärshus i Hedemora
Nybyggnad av affärsbyggnad.

Utbyggnad av kommunal VA-anläggning i Hedemora
Avser utbyggnad av kommunal VA-anläggning i Mälby. Anläggningen kommer bestå i främst trycksatta och till viss del självfallssystem för spillvatten samt vattenledningsnät. Totalt 25 stycken pumpar med 27 anslutningar.

Omläggning av avloppsledningar i Hedemora
Avser utförande av ledningsarbeten samt återställning av kör- och markytor. Objektet är beläget längs Broån från Gyntesbovägen och 600 m norrut i Hedemora tätort.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Jälkarbyn, Hedemora
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät till totalt 90 hushåll öster om Vikmanshyttan. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, arbetsledning, grävning/plöjning/fräsning, blåsning och kontaktering av fiber, installation samt leverans av kanalisation, brunnar/skåp, fiberkablar, dokumentation samt övrigt nödvändigt arbete och material.

Detaljplan för att skapa sjönära bostadstomter, Hedemora
Planområdet är beläget i anslutning till byn Mälby vid södra Viggens östra strand och omfattar ca 6,6 ha. Markägoförhållanden: Området omfattar del av fastigheterna Mälby 1:1 och Mälby 2:2 som är i privat ägo. Detaljplanen syftar till att skapa nya sjönära bostadstomter för i huvudsak permanentbebyggelse. Uppskattad byggstart och kostnad.

Anläggande av parkering och angöring vid Vikmanshyttans skola
Projektet omfattar parkering och angöring vid Vikmanshyttans skola. Personalparkering och hämta/lämna för skola och förskola samt anordning av angöringsplats för varutransportbilar till skolköket.

Ny förbindelsegång mellan förskola och skolmatsal i Vikmanshyttan
Entreprenaden avser byggande av ny förbindelsegång mellan skolans matsal och förskolan i Vikmanshyttan.

Ombyggnad till lägenheter i Dala-Husby
Ombyggnad av ett tidigare LSS-boende till 4 stycken lägenheter (hyresrätter). I projektet ingår även ommålning av fasader.

Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola.

Nybyggnad av idrottsplats i Hedemora
Anordnande av tennisbana.

Ombyggnad av kontor i Hedemora
Ombyggnad av kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.

Rivning av flerbostadshus i Hedemora
Rivning av flerbostadshus.

Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av affärshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande balkonger.

Utvändigt underhåll av kontor i Hedemora
Utvändig ändring av kontor gällande montering av fönster.

Ombyggnad av affärshus i Hedemora
Ändrad användning från förråd till försäljningslokal.

Ombyggnad av fritidshem i Hedemora
Ändrad användning från vårdcentral till fritidshem/förskola, övervåning.

Ombyggnad av utbildningslokal i Hedemora
Ändrad användning till undervisningslokal.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Hedemora
Ändrad användning från bostadshus till hvb-hem.

Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från pizzeria till flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av kontor i Hedemora
Utvändig ändring av kontor gällande uppsättning av markiser.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande inglasade balkonger.

Utvändigt underhåll av förskola i Hedemora
Utvändig ändring av förskola gällande tre nya dörrar.

Ombyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät.

Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för opto fibernät.

Nybyggnad av lager i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för tält.

Ombyggnad av kulturhus i Hedemora
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.

Nybyggnad av silo i Hedemora
Uppförande av silo.

Nybyggnad av belysningsmast i Hedemora
Uppsättning av 7 st lyktstolpar.

Rivning av telestation i Hedemora
Rivning av telebod Tjärna 3:1,Garpenbergs Gård 2:1,Dormsjö 2:1.

Ombyggnad av pumpstation i Hedemora
Rivning och ombyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för fibernät.

Ombyggnad av staket i Hedemora
Flytt av staket.

Ombyggnad av förråd i Hedemora
Flyttning av komplementbyggnad.

Ombyggnad av skola i Hedemora
Installation av ventilationsanläggning i skolbyggnad.

Rivning av skorsten i Hedemora
Nedmontering av del av skorsten.

Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av biltvätt.

Nybyggnad av telestation i Hedemora
Nybyggnad av datanod.

Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådsbod.

Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av lekstuga.

Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation Ekevallen 4:2,Sörbo 4:7.

Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation Ljusfallet 3:1,6:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av tvätthall.

Nybyggnad av skärmtak i Hedemora
Nybyggnad av väderskydd.

Förläggning av optofiberkabel i Hedemora
Strandskyddsdispens för förläggning av optofiberkabel i Berga m fl.

Anläggande av parkering vid Vikmanshyttans skola
Option på 400 kvm parkering (12 stycken platser).

Anläggande av ny entréväg med parkeringar Hovran i Hedemora
Projektet omfattar grusväg, parkering och handikapparkering. Grusväg ska anläggas på befintlig traktorväg. Parkering anläggs på åkermark.

Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Utvändig ändring av skola gällande uppsättning av markiser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: