Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

Nybyggnation av handelshus i Hedemora
Avser nybyggnad av Dollarstore handelshus. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av kök och matsal i skola i Hedemora
Ombyggnad av kök och matsal i skola.

Om- och tillbyggnad av skola i Hedemora
Avser ombyggnad av skola för att öka tillgängligheten, bättre kök och undervisningslokaler samt anpassning för 350 elever varav 175 fritidshemselever.

Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Detaljplanearbete pågår. Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.

Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan

Nybyggnad av affärshus i Hedemora
Nybyggnad av affärsbyggnad.

Utbyggnad av kommunal VA-anläggning i Hedemora
Avser utbyggnad av kommunal VA-anläggning i Mälby. Anläggningen kommer bestå i främst trycksatta och till viss del självfallssystem för spillvatten samt vattenledningsnät. Totalt 25 stycken pumpar med 27 anslutningar.

Detaljplan för att skapa sjönära bostadstomter, Hedemora
Planområdet är beläget i anslutning till byn Mälby vid södra Viggens östra strand och omfattar ca 6,6 ha. Markägoförhållanden: Området omfattar del av fastigheterna Mälby 1:1 och Mälby 2:2 som är i privat ägo. Detaljplanen syftar till att skapa nya sjönära bostadstomter för i huvudsak permanentbebyggelse. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Jälkarbyn, Hedemora
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät till totalt 90 hushåll öster om Vikmanshyttan. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, arbetsledning, grävning/plöjning/fräsning, blåsning och kontaktering av fiber, installation samt leverans av kanalisation, brunnar/skåp, fiberkablar, dokumentation samt övrigt nödvändigt arbete och material.

Ombyggnad av väg mellan Stora Skedvi-Yttersätra
Gc-åtgärder.

Anläggande av parkering och angöring vid Vikmanshyttans skola
Projektet omfattar parkering och angöring vid Vikmanshyttans skola. Personalparkering och hämta/lämna för skola och förskola samt anordning av angöringsplats för varutransportbilar till skolköket.

Rivning av flerbostadshus i Hedemora
Rivning av flerbostadshus.

Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av affärshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande balkonger.

Nybyggnad av idrottsplats i Hedemora
Anordnande av tennisbana.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.

Ombyggnad av fritidshem i Hedemora
Ändrad användning från vårdcentral till fritidshem/förskola, övervåning.

Ombyggnad av affärshus i Hedemora
Ändrad användning från förråd till försäljningslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändrad användning från kontor till bostäder.

Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från pizzeria till flerbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Hedemora
Nybyggnad av datanod.

Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådsbod.

Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av lekstuga.

Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation Ljusfallet 3:1,6:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av tvätthall.

Ombyggnad av skola i Hedemora
Installation av ventilationsanläggning i skolbyggnad.

Rivning av skorsten i Hedemora
Nedmontering av del av skorsten.

Ombyggnad av staket i Hedemora
Flytt av staket.

Ombyggnad av förråd i Hedemora
Flyttning av komplementbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande inglasade balkonger.

Utvändigt underhåll av förskola i Hedemora
Utvändig ändring av förskola gällande tre nya dörrar.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Hedemora
Ändrad användning från bostadshus till hvb-hem.

Ombyggnad av kulturhus i Hedemora
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.

Nybyggnad av lager i Hedemora
Uppförande av förrådstält.

Nybyggnad av silo i Hedemora
Uppförande av silo.

Ombyggnad av pumpstation i Hedemora
Rivning och ombyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för fibernät.

Ombyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät.

Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för opto fibernät.

Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för container ställverk.

Nybyggnad av lager i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för tält.

Anläggande av parkering vid Vikmanshyttans skola
Option på 400 kvm parkering (12 stycken platser).

Anläggande av ny entréväg med parkeringar Hovran i Hedemora
Projektet omfattar grusväg, parkering och handikapparkering. Grusväg ska anläggas på befintlig traktorväg. Parkering anläggs på åkermark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: