Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falun

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.

Nybyggnad av köpcentrum och övrig industri i Falun
Uppskattad byggstart och kostnad. Detaljplanen tillåter köpcentrum samt småindustrier.

Nybyggnad av flerbostadshus, Surbrunnsskogen, Falun
Ca 140 lägenheter i 6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder på Regementsområdet, omfattning är ej fastställd.

Utveckling Holmtorget i Falun, del 2 m.fl.
Ombyggnad och renovering av Swedbank-kontor och butiker. Projekt efter del 1, objektnummer 1240823.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten med förläggning av el och fiber
Arbeten som omfattas för Entreprenör 1 är huvudsakligen kabelgravsarbeten med schaktning, förläggning av elkabel, inmätning, bergssprängning, kabelplöjning, kabeldragning, sätta upp tillhörande kabelskåp, återställning av mark, schaktning och grundläggning för nätstationer. Entreprenören ska också kunna hantera kabelpåskjutare/vinsch och kunna utföra rasering av befintligt nät samt även luftledningsbyggnation. Egen utsättning av t.ex. inomgårdskablar och sökbollar. Vid samförläggning kan förläggning av optoslang och telekablar ingå liksom fiberblåsning, svetsning installation och håltagning. Uppskattad volym är 40 mkr/år. Avtalstid: Tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar ca 40-50 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Säljsläpp under augusti 2017.

Nybyggnad av bilanläggning i Falun
Planer finns på en ny anläggning på det gamla skjutfältet. Projektet kommer att utföras i 3 etapper under 3 års byggtid, varav etapp 2 avser uppförande av bilskadecenter och lackeringsverkstad.

Nybyggnad av smålägenheter i Bojsenburg, Falun
Planer finns på nybyggnad av ca 39 mindre lägenheter typ student/ungdomsbostäder.

Markområde till försäljning för aktörer inom fordonsbranschen, Falun
Avser ett markområde på 70,000 kvm.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Falun

Nybyggnad av bostäder i Falun
Försäljningen beräknas påbörjas inom kort. De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.

Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ändrad användning av lokaler till lägenheter. Rotrenovering av 45 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter.

Ombyggnad av ställverk i Falu Västra, Massarbäck och Mora (130/50 kV)
Avser totalombyggnation av befintliga 130/50 kV stationer.

Utförande av massabeläggning i Dalarnas län

Nybyggnad och exploatering för villor i Jugansbo i Vika
Avser iordningställande för 12 st friliggande villor med carport och förråd.

Nybyggnad av industriområde i Falun
Markareal 1,7 ha. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Falun
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus/bostadsrätter med 4 lägenheter och ett radhus med 3 lägenheter, 8 parkeringsplatser, finplanering samt rivning av ett träshus på 175 kvm.

Flödesfrämjande åtgärder Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser muddring, breddning av vattenleder, förlängning av broar mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Uppskattad byggstart och kostnad. Omfattar ca 20-tal lägenheter. Markareal 7899 kvadratmeter

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av åtta radhus och förråd.

Ombyggnad Centraloperation i Falun
Avser ombyggnad av en befintlig operationssal till en sk hybridsal för högkvalitativt och säkert genomförande av operationer där man kan kombinera öppen kirurgi med röntgenassistans. Ombyggnaden omfattar även 2 stycken desinfektionsrum, 3 stycken OP-salar, korridorytor, sängvänthall samt ny ventilations- och UPS-anläggning.

Nybyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov nybyggnad av 9 stycken kedjehus med carport.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Projekteringsarbetet utförs av ramavtalade konsulter.

Nybyggnad av kraftstation, Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser rivning av 2 gamla kraftstationer samt uppförande av en ny kraftstation/regleringsdamm.

Nybyggnad av industri i Enviken
Uppskattad byggstart och kostnad. 21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark

Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. 30 989 m2 ledig mark.

Nybyggnad av småindustri i Svärdsjö
Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av gc-väg i Falun
Ny utfart till Hanröleden i höjd med Nybrogatan samt en gång. och cykelväg genom Syrafabriksområdet mot Ingarvet, även anslutning av den nya gång- och cykelvägen mot befintlig.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.

Upprustning/iordningsställande av markområde i Falun
Projektet avser en försköning av området för att göra Faluns stadskärna attraktivare. Bl.a. kommer det att skapas större gångytor/fria ytor, utökning av parkeringsplatser. Det som skall utföras i etapp 1 är Falugatan, Falubron, delar av Stigaregatan och Myntgatan, Östra Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd, Brounderhåll av Falubron ingår i entreprenaden. Projektet kommer att genomföras i etapper.

Ombyggnad av vårdhem till egna lägenheter i Falun
Ombyggnad av vårdhem till lokaler för 70+ boende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ombyggnad av flerbostadshus med inredande av sex lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av fyra radhus och förråd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av vandrarhem till sju lägenheter och en samlingslokal. Upphandlingar av underentreprenörer kommer att ske internt.

Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.

Stambyte flerbostadshus Bjursås i Falun
Projektet avser stambyte och ombyggnad av 16 lägenheter på Skovägen och 18 lägenheter på Lisbets Väg. Ombyggnad av tvättstuga med delvis ny utrustning.

Stamrenovering i flerbostadshus på Ramvägen i Falun
Projektet avser stambyten, åtgärder för ytskikt, ombyggnad av ventilation, nya säkerhetsdörrar till lägenheter, fastighetsboxar med nyckelöppning samt åtgärder för trapphusen där bl.a ljudabsorberande undertak ingår.

Tillbyggnad av Kopparstadens huvudkontor i Falun
Ombyggnad av befintlig area på 90 kvm Bta samt tillbyggnad på 688 kvm bestående av matsal, verkstad, lager, fläktrum samt nytt snickeri. Den större delen av tillbyggnaden kommer att vara med platta på mark medan 70 kvm kommer vara källare med omklädningsrum och en ny undercentral. På fastigheten ska ett nytt uppvärmt storbilsgarage för 22 bilar samt ett lager på 924 kvm uppföras. Antalet parkeringsplatser utökas med 42 stycken.

Nybyggnad av ungdomshoppbackar i Falun
Planer finns för uppförande av 2 stycken nya ungdomshoppbackar till fritidsområdet Riksskidstadion Lugnet i Falun. Åretrunthoppning med hopplängder K35 och K60. Ingick tidigare i objekt 1197900.

Utbyggnad av gata och gång- och cykelvägar mm Falun
Projektet avser utbyggnad av ca 900 meter gata, ca 600 meter gång- och cykelvägar, va-ledningar, el- och optoledningar samt fjärrvärmearbeten.

Nybyggnad av gator, va-ledningar mm i Källviken, Falun
Utbyggnad av ett mindre torg samt ca 650 m gata och 750 m GC-vägar med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar

Ombyggnad av väg genom Enviken
Avser ombyggnad av korsning väg 50/888 i Enviken.

Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.

Nybyggnad av rullskidbana och gc-väg i Falun
Planer finns på asfalterad rullskidbana med olika sträckor, varierande mellan ca 0,5-3 km.

Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.

Utv underhåll av museum i Falun
Projektet avser upprustning av fastigheten bla fasaden.

Teknisk försörjning, KV-VV-VVC-system, Falun
Avser planerade underhållsarbeten för att öka robustheten i Kall-, Varm- och Varmvattensystemen. Arbetena kommer att utföras i etapper.

Tillbyggnad av krematorium i Falun
Avser tillbyggnad av krematorium med ca 100 kvm. Tillkommer gör även mindre åtgärder för befintligt plan 2.

Nybyggnad av däckhotell och verkstad i Falun
Uppförande av verkstadslokaler och däckhotell.

Nybyggnad av industrihus i Främby, Falun
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad med 550 kvm yta.

Nybyggnad av bensinstation (automatstation) i Falun
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt (automatstation).

Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser tillbyggnad för ett hisschakt.

Utveckling av verksamhetsområde i Falun
Planärende i samrådsskede.

Ombyggnad av dammar i Svärdsjö, Falun
Projektet omfattar bl.a. ombyggnad av 1 damm och rivning av 1 damm. Ytterligare åtgärder omfattar anläggande av en ca 700 m lång vägsträcka genom skogsparti samt uppförande av gc-bro ca 30 m lång som använder sig av de gamla dammpelarna. 2017: Anläggande av väg. 2018: Åtgärder för dammar samt gc-bro.

Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Falun
Avser utvändig fasadrenovering av balkonger, inklädnad av fönster samt utvändig målning.

Takbyte på flerbostadshus, Mattssongårdarna i Falun
Avser takbyte vid Källviksvägen 11, Kvarnbergsvägen 22 och 24.

Nybyggnad av näridrottsplats i Falun
Avser uppförande av näridrottsplats med konstgräs om ca 450 m2.

Nybyggnad av handel och kontor i Falun
Avser planläggning av ca 10 hektar.

Utbyggnad av fiberoptiskt områdesnät, Envikens Fiber ek för
Avser passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Marnäs, Björkboda, Vallbyn och del av Hedgårdarna i Falu kommun samt ortssammanbindande fibernät från Rönndalen till Marnäs.

Installation av ny kompressorkylmaskin vid fjärrvärmeverk i Falun
Avser leverans, inlyft, driftsättning och provdrift av en 1 st kylmaskin till Västermalmsverket i Falun.

Utvändig renovering av tak mm, Svärdsjö
Avser renovering av yttertak på 3 st flerbostadshus i två våningar med entréhus, ett gårdshus och ett sophus vid Hedvägen 21-31 och Västeräng 18-34 i Svärdsjö. Gårdshuset innehåller även cykel- och lägenhetsförråd.

Takbyte på flerbostadshus, Mattssongårdarna i Falun
Avser takbyte vid Källviksvägen 7 och 9.

Fasadrenovering på flerbostadshus i Falun

Nybyggnad av bensinstation i Falun
Minitankanläggning för bensin och diesel (ovan jord).

Ombyggnad av hotell i Falun
Projektet avser ändrad användning av konditori till hotellrum samt tillbyggnad med förbindelsegång.

Rivning av industrihus i Falun
Rivning av befintlig kontors- och industribyggnad. Färdigställande av tomt inför nybyggnad av livsmedelsbutik.

Sanering av va-ledning i Falun
Planerat projekt.

Sanering av va-ledning i Falun
Planerat projekt. Uppskattad byggstart. Kostnad och omfattning okänd.

Ombyggnad till vandrarhem i Falun
Ändrad användning av kontor/utbildningslokal till vandrarhem. Avser åtgärder för ytskikt, el, ventilation samt uppförande av en mellanvägg.

Ny vs-anläggning vid Stugbyn Lugnet, Falun
Installation av nytt vatten- och värmedistributionssystem till stugbyn på Lugnet. Totalt 20 stycken lägenheter fördelade på 10 stycken fristående huskroppar.

Flödesfrämjande åtgärder i Klockarnäs, Falun
Ca 20.000 kbm kommer att schaktas bort samt ombyggnad av bro. Byggstart under 2017.

Takbyten inom Falu Kommun
Avser takbyte vid 6 stycken enfamiljshus på Ristägtsvägen 14-33 i Sundborn. Totalt berörs ca 1290 m2 takyta.

Takbyten inom Falu Kommun
Avser takbyte vid förskola på Seminariegatan 47 B i Falun. Totalt berörs ca 1055 m2 takyta.

Takbyten inom Falu Kommun
Avser takbyte vid förskola på Storgårdsvägen 7 i Bjursås. Totalt berörs ca 485 m2 takyta.

Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Falun
Avser slamning av befintlig tegelfasad.

Ombyggnad av vind i Falun
Avser inredande av bostadslägenheter på vinden.

Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov fasadändring av industribyggnad med kyltorn på tak.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov byte av tak på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov fasadändring av flerbostadshus med byte av fönster, dörrpartier och tak.

Ombyggnad av kök i Falun
Bygglov ändrad användning av industrilokal till övningskök.

Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av affärshus.

Tillbyggnad av skola i Falun
Bygglov tillbyggnad av skolbyggnad med fläktrum.

Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av vårdbostad i Falun
Tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med en entré.

Ramavtal - leverans av luftfilter, Falu kommun och Gagnef kommun
Upphandlingen omfattar leverans av luftfilter m.m. till t.ex. ventilationsaggregat för Falu kommun och Gagnef kommun. Ramavtal kommer att tecknas med en leverantör och avser en 2 års period, med möjlighet till förlängning om upp till 24 månader.

Rivning av markanläggning i Falun
Rivningslov rivning av källare.

Nybyggnad av bilhall i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bilhall.

Nybyggnad av toalett i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppförande av toakabin.

Ombyggnad av vandrarhem i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av församlingshem till natthärbärge.

Ombyggnad av frisersalong i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor till frisersalong.

Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av industrilokal och nybyggnad av förråd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ventilationskontroll.

Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov nybyggnad av lagerhall.

Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov nybyggnad av pumpstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: