Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falun

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.

Nybyggnad av vindkraftpark i Svartnäs, Falu kommun
Planerat projekt. Uppförande av 53 vindkraftverk på områdena Räkenberget inklusive Sallakmyren samt Ånglarna.

Nybyggnad av köpcentrum och övrig industri i Falun
Uppskattad byggstart och kostnad. Detaljplanen tillåter köpcentrum samt småindustrier.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder på Regementsområdet, omfattning är ej fastställd.

Utveckling Holmtorget i Falun, del 2 m.fl.
Ombyggnad och renovering av Swedbank-kontor och butiker. Projekt efter del 1, objektnummer 1240823.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten med förläggning av el och fiber
Arbeten som omfattas för Entreprenör 1 är huvudsakligen kabelgravsarbeten med schaktning, förläggning av elkabel, inmätning, bergssprängning, kabelplöjning, kabeldragning, sätta upp tillhörande kabelskåp, återställning av mark, schaktning och grundläggning för nätstationer. Entreprenören ska också kunna hantera kabelpåskjutare/vinsch och kunna utföra rasering av befintligt nät samt även luftledningsbyggnation. Egen utsättning av t.ex. inomgårdskablar och sökbollar. Vid samförläggning kan förläggning av optoslang och telekablar ingå liksom fiberblåsning, svetsning installation och håltagning. Uppskattad volym är 40 mkr/år. Avtalstid: Tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar ca 40-50 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Avser 4 våningar plus indragen vind. Säljsläpp under augusti 2017.

Nybyggnad av smålägenheter i Bojsenburg, Falun
Planer finns på nybyggnad av ca 39 mindre lägenheter typ student/ungdomsbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förslag finns på bostäder i Vasaparken.

Nybyggnad av bostäder i Falun
Försäljningen beräknas påbörjas inom kort. De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.

Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.

Nybyggnad av ett vårdboende i Falun
Tillbyggnad av vårdboende med 20 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ändrad användning av lokaler till lägenheter. Rotrenovering av 45 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter.

Ombyggnad av ställverk i Falu Västra, Massarbäck och Mora (130/50 kV)
Avser totalombyggnation av befintliga 130/50 kV stationer.

Ny-, om- och tillbyggnad av polisstation i Falun/Borlänge

Nybyggnation av livsmedelsbutik i Falun
Avser nybyggnad av Coop livsmedelsbutik. Kostnad okänd.

Nybyggnad av industriområde i Falun
Markareal 1,7 ha. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Falun
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus/bostadsrätter med 4 lägenheter och ett radhus med 3 lägenheter, 8 parkeringsplatser, finplanering samt rivning av ett träshus på 175 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Uppskattad byggstart och kostnad. Omfattar ca 20-tal lägenheter. Markareal 7899 kvadratmeter

Ombyggnad Centraloperation i Falun
Avser ombyggnad av en befintlig operationssal till en sk hybridsal för högkvalitativt och säkert genomförande av operationer där man kan kombinera öppen kirurgi med röntgenassistans. Ombyggnaden omfattar även 2 stycken desinfektionsrum, 3 stycken OP-salar, korridorytor, sängvänthall samt ny ventilations- och UPS-anläggning.

Ombyggnad av ventilation på Lugnetgymnasiet, Falun
Avser utbyte av hela ventilationsanläggningen på Lugnetgymnasiet. Projektet omfattar även rivning av befintlig ventilation, styr samt nyinstallation och är uppdelat på totalt 8 stycken etapper, där respektive etapp evakueras innan produktionsstart.

Nybyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov nybyggnad av 9 stycken kedjehus med carport.

Nybyggnad av industri i Enviken
Uppskattad byggstart och kostnad. 21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark

Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. 30 989 m2 ledig mark.

Nybyggnad av småindustri i Svärdsjö
Uppskattad byggstart och kostnad.

Renovering av flerbostadshus i Falun
Totalt finns 10 hus på Kopparvägen varav 3 stycken är åtgärdade. Kvar finns 7 hus som ska åtgärdas. Stambyten, ny el, badrum. Detta projekt av ser två hus, Kopparvägen 51 & 55.

Ombyggnad av kontor i Falun
Avser ombyggnad av Försäkringskassans kontor om ca 2000 kvm i ett plan.

Upprustning/iordningsställande av markområde i Falun
Projektet avser en försköning av området för att göra Faluns stadskärna attraktivare. Bl.a. kommer det att skapas större gångytor/fria ytor, utökning av parkeringsplatser. Det som skall utföras i etapp 1 är Falugatan, Falubron, delar av Stigaregatan och Myntgatan, Östra Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd, Brounderhåll av Falubron ingår i entreprenaden. Projektet kommer att genomföras i etapper.

Ombyggnad av vårdhem till egna lägenheter i Falun
Ombyggnad av vårdhem till lokaler för 70+ boende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ombyggnad av flerbostadshus med inredande av sex lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av vandrarhem till sju lägenheter och en samlingslokal. Upphandlingar av underentreprenörer kommer att ske internt.

Stambyte flerbostadshus Bjursås i Falun
Projektet avser stambyte och ombyggnad av 16 lägenheter på Skovägen och 18 lägenheter på Lisbets Väg. Ombyggnad av tvättstuga med delvis ny utrustning.

Stamrenovering m.m i flerbostadshus på Ramvägen i Falun
Projektet avser stambyten, åtgärder för ytskikt, ombyggnad av ventilation, nya säkerhetsdörrar till lägenheter, fastighetsboxar med nyckelöppning samt åtgärder för trapphusen där bl.a ljudabsorberande undertak ingår.

Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.

Utbyggnad av gata och gång- och cykelvägar mm Falun
Projektet avser utbyggnad av ca 900 meter gata, ca 600 meter gång- och cykelvägar, va-ledningar, el- och optoledningar samt fjärrvärmearbeten.

Nybyggnad av ungdomshoppbackar i Falun
Planer finns för uppförande av 2 stycken nya ungdomshoppbackar till fritidsområdet Riksskidstadion Lugnet i Falun. Åretrunthoppning med hopplängder K35 och K60. Ingick tidigare i objekt 1197900.

Nya tillfartsvägar till Västermalmsverket mm i Falun
Objektet omfattar nya tillfartsvägar till Västermalmsverket, Dalatrafik och blivande datacenter i Falun, en gc-väg som förbinder Ingarvets industriområde med Nybrogatan samt en plan för uppläggning av virke (bränsle).

Tillbyggnad av Kopparstadens huvudkontor i Falun
Ombyggnad av befintlig area på 90 kvm Bta samt tillbyggnad på 688 kvm bestående av matsal, verkstad, lager, fläktrum samt nytt snickeri. Den större delen av tillbyggnaden kommer att vara med platta på mark medan 70 kvm kommer vara källare med omklädningsrum och en ny undercentral. På fastigheten ska ett nytt uppvärmt storbilsgarage för 22 bilar samt ett lager på 924 kvm uppföras. Antalet parkeringsplatser utökas med 42 stycken.

Nybyggnad av gator, va-ledningar mm i Källviken, Falun
Utbyggnad av ett mindre torg samt ca 650 m gata och 750 m GC-vägar med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar

Renovering av hissar, Falu och Mora lasarett
Avser renovering/modernisering av befintliga hissar. Huvuddel 1 Mora Lasarett: Hus 05 (Medicin/Kvinnoklinik) hiss 9 samt Hus 01 (Behandlingsblock) hiss 15. Huvuddel 2 Falu Lasarett: Hus 02 (Specialvårdblocket) hiss 15, Hus 04 (Centrala vårdblocket) hiss 19 samt Hus 11 (Södra vårdblocket) för hiss 32, 33, 34, 35, 36 och 37.

Ombyggnad av väg genom Enviken
Avser ombyggnad av korsning väg 50/888 i Enviken.

Exploatering för nytt industriområde i Falun
Avser exploatering av nytt industriområde.

Beläggning av väg 850 mellan Falun-Svärdsjö

Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.

Nybyggnad av rullskidbana och gc-väg i Falun
Planer finns på asfalterad rullskidbana med olika sträckor, varierande mellan ca 0,5-3 km.

Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.

Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Avser nybyggnad av GC-väg.

Teknisk försörjning, KV-VV-VVC-system, Falun
Avser planerade underhållsarbeten för att öka robustheten i Kall-, Varm- och Varmvattensystemen. Arbetena kommer att utföras i etapper.

Tillbyggnad av krematorium i Falun
Avser tillbyggnad av krematorium med ca 100 kvm. Tillkommer gör även mindre åtgärder för befintligt plan 2.

Nybyggnad av industrihus i Främby, Falun
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad med 550 kvm yta.

Nybyggnad av bensinstation (automatstation) i Falun
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt (automatstation).

Förlängning av gator, va-ledningar m.m. i Falu kommun
Projektet avser följande: Förlängning av två stycken villagator; Järnstigen och Svavelstigen ca 50 m respektive 100 m med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar, grönytor samt flytt av befintlig pumpstation.

Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser tillbyggnad för ett hisschakt.

Utveckling av verksamhetsområde i Falun
Planärende i samrådsskede.

Ombyggnad av dammar i Svärdsjö, Falun
Projektet omfattar bl.a. ombyggnad av 1 damm och rivning av 1 damm. Ytterligare åtgärder omfattar anläggande av en ca 700 m lång vägsträcka genom skogsparti samt uppförande av gc-bro ca 30 m lång som använder sig av de gamla dammpelarna. 2017: Anläggande av väg. 2018: Åtgärder för dammar samt gc-bro.

Nybyggnad av handel och kontor i Falun
Avser planläggning av ca 10 hektar.

Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Falun
Avser utvändig fasadrenovering av balkonger, inklädnad av fönster samt utvändig målning.

Nybyggnad av näridrottsplats i Falun
Avser uppförande av näridrottsplats med konstgräs om ca 450 m2.

Utbyggnad av fiberoptiskt områdesnät, Envikens Fiber ek för
Avser passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Marnäs, Björkboda, Vallbyn och del av Hedgårdarna i Falu kommun samt ortssammanbindande fibernät från Rönndalen till Marnäs.

Installation av ny kompressorkylmaskin vid fjärrvärmeverk i Falun
Avser leverans, inlyft, driftsättning och provdrift av 1 kylmaskin till Västermalmsverket i Falun.

Utvändig målning inom Kopparstadens fastighetsbestånd 2017 i Falun
Avser utvändiga målningsarbeten inom: A. Förskola Karlberg B. G:a Britsarvet (Hellbergs väg 2-18 och Seminariegatan 31-45) C. Mattssongårdarna (Källviksvägen 7, 9 och 11 och Kvarnbergsvägen 22 och 24) D. Galgberget (Silverstigen 2-34, Nedre Gruvrisvägen 34, 36, 38)

Utvändig renovering av tak mm, Svärdsjö
Avser renovering av yttertak på 3 st flerbostadshus i två våningar med entréhus, ett gårdshus och ett sophus vid Hedvägen 21-31 och Västeräng 18-34 i Svärdsjö. Gårdshuset innehåller även cykel- och lägenhetsförråd.

Takbyte på flerbostadshus, Mattssongårdarna i Falun
Avser takbyte vid Källviksvägen 7 och 9.

Ombyggnad av hotell i Falun
Projektet avser ändrad användning av konditori till hotellrum samt tillbyggnad med förbindelsegång.

Rivning av industrihus i Falun
Rivning av befintlig kontors- och industribyggnad. Färdigställande av tomt inför nybyggnad av livsmedelsbutik.

Nybyggnad av bensinstation i Falun
Minitankanläggning för bensin och diesel (ovan jord).

Sanering av va-ledning i Falun
Planerat projekt.

Sanering av va-ledning i Falun
Planerat projekt. Uppskattad byggstart. Kostnad och omfattning okänd.

Ombyggnad till vandrarhem i Falun
Ändrad användning av kontor/utbildningslokal till vandrarhem. Avser åtgärder för ytskikt, el, ventilation samt uppförande av en mellanvägg.

Ny belysning inom trygghetsboende i Falun
Avser byte av belysning i trygghetsboende.

Ny vs-anläggning vid Stugbyn Lugnet, Falun
Installation av nytt vatten- och värmedistributionssystem till stugbyn på Lugnet. Totalt 20 stycken lägenheter fördelade på 10 stycken fristående huskroppar.

Ombyggnad av hissar i äldreboende i Falun
Entreprenaden omfattar ombyggnad av 2 st säng/personhissar, utrymningshissar.

Fasadrenovering på flerbostadshus i Falun
Avser fasadarbeten på flerbostadshus.

Takbyten inom Falu Kommun
Avser takbyte vid 6 stycken enfamiljshus på Ristägtsvägen 14-33 i Sundborn. Totalt berörs ca 1290 m2 takyta.

Takbyten inom Falu Kommun
Avser takbyte vid förskola på Seminariegatan 47 B i Falun. Totalt berörs ca 1055 m2 takyta.

Takbyten inom Falu Kommun
Avser takbyte vid förskola på Storgårdsvägen 7 i Bjursås. Totalt berörs ca 485 m2 takyta.

Byte av belysning i Gruvrisskolan i Falun
Objektet avser att installera ny belysning i 26st klassrum vid Gruvrisskolan i Falun. Den befintliga belysningen, i berörda lokaler, ska rivas i entreprenaden. En energieffektiv styrning på belysningen skall installeras.

Tillbyggnad av vårdbostad i Falun
Tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med en entré.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov byte av tak på flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Falun
Avser inredande av bostadslägenheter på vinden.

Ombyggnad av bibliotek i Falun
Anmälan väsentligt ändrad planlösning.

Nybyggnad av grupphus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av tre enbostadshus.

Tillbyggnad av skola i Falun
Bygglov tillbyggnad av skolbyggnad med fläktrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning av förråd till bostadslägenheter.

Ombyggnad av kök i Falun
Bygglov ändrad användning av industrilokal till övningskök.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov/marklov nybyggnad av fem flerbostadshus med 20 lägenheter och förråd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Falun
Bygglov inredande av vind med två lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov fasadändring av flerbostadshus med byte av fönster, dörrpartier och tak.

Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov fasadändring av industribyggnad med kyltorn på tak.

Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av två radhus med 14 lägenheter och förråd.

Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av affärshus.

Ramavtal - leverans av luftfilter, Falu kommun och Gagnef kommun
Upphandlingen omfattar leverans av luftfilter m.m. till t.ex. ventilationsaggregat för Falu kommun och Gagnef kommun. Ramavtal kommer att tecknas med en leverantör och avser en 2 års period, med möjlighet till förlängning om upp till 24 månader.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ventilationskontroll.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Falun
Marklov uppförande av bullervall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: