Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falun

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, Surbrunnsskogen, Falun
Ca 140 lägenheter i 6 våningar.

Utveckling Holmtorget i Falun, del 2 m.fl.
Ombyggnad och renovering av Swedbank-kontor och butiker. Projekt efter del 1, objektnummer 1240823.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten med förläggning av el och fiber
Arbeten som omfattas för Entreprenör 1 är huvudsakligen kabelgravsarbeten med schaktning, förläggning av elkabel, inmätning, bergssprängning, kabelplöjning, kabeldragning, sätta upp tillhörande kabelskåp, återställning av mark, schaktning och grundläggning för nätstationer. Entreprenören ska också kunna hantera kabelpåskjutare/vinsch och kunna utföra rasering av befintligt nät samt även luftledningsbyggnation. Egen utsättning av t.ex. inomgårdskablar och sökbollar. Vid samförläggning kan förläggning av optoslang och telekablar ingå liksom fiberblåsning, svetsning installation och håltagning. Uppskattad volym är 40 mkr/år. Avtalstid: Tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. 87 lägenheter i 3 huskroppar. 3-, 4- och 5-våningshus.

Nybyggnad av bilanläggning i Falun
Avser uppförande av bilskadecenter och lackeringsverkstad.

Nybyggnad av studentlägenheter i Bojsenburg, Falun
Avser nybyggnad av 40 mindre studentlägenheter med eget kök och WC/dusch.

Markområde till försäljning för aktörer inom fordonsbranschen, Falun

Nybyggnad av kontor och bilprovning i Falun
Omfattar nybyggnad av kontor och bilprovsanläggning på Myran-området i Falun.

Nybyggnad av bostäder i Falun
De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.

Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.

Nybyggnad av ett vårdboende i Falun
Tillbyggnad av vårdboende med 20 lägenheter.

Nybyggnation av livsmedelsbutik i Falun
Avser nybyggnad av Coop livsmedelsbutik.

Ombyggnad av ställverk i Falu Västra, Massarbäck och Mora (130/50 kV)
Avser totalombyggnation av befintliga 130/50 kV stationer.

Nybyggnad av industriområde i Falun
Omfattning oklar.

Nybyggnad av seniorvillor i Falun
Söker tomt i Falun samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Falun
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus/bostadsrätter med 4 lägenheter och ett radhus med 3 lägenheter, 8 parkeringsplatser, finplanering samt rivning av ett träshus på 175 kvm.

Flödesfrämjande åtgärder Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser muddring, breddning av vattenleder, förlängning av broar mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.

Ombyggnad av ventilation på Lugnetgymnasiet, Falun
Avser utbyte av hela ventilationsanläggningen på Lugnetgymnasiet. Projektet omfattar även rivning av befintlig ventilation, styr samt nyinstallation och är uppdelat på totalt 8 stycken etapper, där respektive etapp evakueras innan produktionsstart.

Nybyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov nybyggnad av 9 stycken kedjehus med carport.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av åtta radhus och förråd.

Ombyggnad COP för Hybridsal, del av Centraloperation
Avser ombyggnad av en befintlig operationssal till en sk hybridsal för högkvalitativt och säkert genomförande av operationer där man kan kombinera öppen kirurgi med röntgenassistans. Ombyggnaden omfattar även 2 stycken desinfektionsrum, 3 stycken OP-salar, korridorytor, sängvänthall samt ny ventilations- och UPS-anläggning.

Tillbyggnad av familjecentral i Falun
Projektet avser tillbyggnad av den befintliga vårdcentralen med en ny familjecentral innehållande bla förskola och utrymmen för socialtjänsten och personallokaler, ombyggnad av huvudentré och övriga erforderliga ombyggnader för anslutning till befintlig byggnad, flytt av infart till området, omdisponering av utemiljö, parkeringsytor och angöring.

Upprustning/iordningsställande av markområde i Falun
Projektet avser en försköning av området för att göra Faluns stadskärna attraktivare. Bl.a. kommer det att skapas större gångytor/fria ytor, utökning av parkeringsplatser. Det som skall utföras i etapp 1 är Falugatan, Falubron, delar av Stigaregatan och Myntgatan, Östra Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd, Brounderhåll av Falubron ingår i entreprenaden. Projektet kommer att genomföras i etapper.

Ombyggnad av vårdhem till egna lägenheter i Falun
Avser åtgärder i källarplan med renovering av omklädningsdelar ytskiktsmässigt. Förrådsdelar görs om/ändras. Tekniska utrymmen uppgraderas med ny SRÖ, fläktar etc. Fiberinstallation. På bottenplan renoveras kontorsdelen (mestadels ytskikten). På våningsplanen renoveras lägenheterna - nya ytskikt, ny el, nytt kök, nytt våtrum (stammar behålls), nytt luftbehandlingsaggregat och nya dörrar.

Exploatering för nybyggnad av enbostadshus i Falun
Avser förlängning av vägarna Järnstigen och Svavelstigen i Falun.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av fyra radhus och förråd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av vandrarhem till sju lägenheter och en samlingslokal. Upphandlingar av underentreprenörer kommer att ske internt.

Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.

Stamrenovering m.m i flerbostadshus på Ramvägen i Falun
Projektet avser stambyten, åtgärder för ytskikt, ombyggnad av ventilation, nya säkerhetsdörrar till lägenheter, fastighetsboxar med nyckelöppning samt åtgärder för trapphusen där bl.a ljudabsorberande undertak ingår.

Utbyggnad av gata och gång- och cykelvägar mm Falun
Projektet avser utbyggnad av ca 900 meter gata, ca 600 meter gång- och cykelvägar, va-ledningar, el- och optoledningar samt fjärrvärmearbeten.

Nybyggnad av gator, va-ledningar mm i Källviken, Falun
Utbyggnad av ett mindre torg samt ca 650 m gata och 750 m GC-vägar med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar

Nya tillfartsvägar till Västermalmsverket mm i Falun
Objektet omfattar nya tillfartsvägar till Västermalmsverket, Dalatrafik och blivande datacenter i Falun, en gc-väg som förbinder Ingarvets industriområde med Nybrogatan samt en plan för uppläggning av virke (bränsle).

Tillbyggnad av Kopparstadens huvudkontor i Falun
Ombyggnad av befintlig area på 90 kvm Bta samt tillbyggnad på 688 kvm bestående av matsal, verkstad, lager, fläktrum samt nytt snickeri. Den större delen av tillbyggnaden kommer att vara med platta på mark medan 70 kvm kommer vara källare med omklädningsrum och en ny undercentral. På fastigheten ska ett nytt uppvärmt storbilsgarage för 22 bilar samt ett lager på 924 kvm uppföras. Antalet parkeringsplatser utökas med 42 stycken.

Nybyggnad av ungdomshoppbackar i Falun
Planer finns för uppförande av 2 stycken nya ungdomshoppbackar till fritidsområdet Riksskidstadion Lugnet i Falun. Åretrunthoppning med hopplängder K35 och K60. Ingick tidigare i objekt 1197900.

Exploatering för nytt industriområde i Falun
Avser exploatering av nytt industriområde.

Ombyggnad av väg genom Enviken
Avser ombyggnad av korsning väg 50/888 i Enviken.

Renovering av hissar, Falu och Mora lasarett
Avser renovering/modernisering av befintliga hissar. Huvuddel 1 Mora Lasarett: Hus 05 (Medicin/Kvinnoklinik) hiss 9 samt Hus 01 (Behandlingsblock) hiss 15. Huvuddel 2 Falu Lasarett: Hus 02 (Specialvårdblocket) hiss 15, Hus 04 (Centrala vårdblocket) hiss 19 samt Hus 11 (Södra vårdblocket) för hiss 32, 33, 34, 35, 36 och 37.

Ramavtal avseende arkitekttjänst, Kopparstaden i Falun
Avser ramavtal konsulttjänst. Arkitekt

Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.

Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.

Anläggande av gång- och cykelvägar i Falun
Upptaget i cykelplan. Ett stråk från Slätta/Herrhagen till Källviken. Byggstart och kostnad okänd.

Tillbyggnad av krematorium i Falun
Avser tillbyggnad av krematorium med ca 100 kvm. Tillkommer gör även mindre åtgärder för befintligt plan 2.

Teknisk försörjning, KV-VV-VVC-system, Falun
Avser planerade underhållsarbeten för att öka robustheten i Kall-, Varm- och Varmvattensystemen. Arbetena kommer att utföras i etapper.

Utvändig målning inom Kopparstadens fastighetsbestånd 2017 i Falun
Avser utvändiga målningsarbeten inom: A. Förskola Karlberg B. G:a Britsarvet (Hellbergs väg 2-18 och Seminariegatan 31-45) C. Mattssongårdarna (Källviksvägen 7, 9 och 11 och Kvarnbergsvägen 22 och 24) D. Galgberget (Silverstigen 2-34, Nedre Gruvrisvägen 34, 36, 38)

Nybyggnad av industrihus i Främby, Falun
Nybyggnad av industri och lagerbyggnad med 550 kvm yta.

Nybyggnad av bensinstation (automatstation) i Falun
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt (automatstation).

Förlängning av gator, va-ledningar m.m. i Falu kommun
Projektet avser följande: Förlängning av två stycken villagator; Järnstigen och Svavelstigen ca 50 m respektive 100 m med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar, grönytor samt flytt av befintlig pumpstation.

Sanering av va-ledning i Falun
Avser sanering av va-ledning i Falun. Delar av projektet utförs som utförandeentreprenad och delar av projektet utför som totalentreprenad.

Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser nybyggnad av plattformshiss i befintligt trapphus samt utbyggnad av trapphuset och nya trapplöp.

Ombyggnad av tak samt ventilation i flerbostadshus i Falun
Projektet avser nya sadeltak, installation av ny ventilation med återvinning samt isolering av källarytterväggar.

Ombyggnad av dammar i Svärdsjö, Falun
Projektet omfattar bl.a. ombyggnad av 1 damm och rivning av 1 damm. Ytterligare åtgärder omfattar anläggande av en ca 700 m lång vägsträcka genom skogsparti samt uppförande av gc-bro ca 30 m lång som använder sig av de gamla dammpelarna. 2017: Anläggande av väg. 2018: Åtgärder för dammar samt gc-bro.

Nybyggnad av näridrottsplats i Falun
Avser uppförande av näridrottsplats med konstgräs om ca 450 m2.

Ombyggnad av gruppbostad i Falun
Avser ändrad användning av kontor till gruppboende.

Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Falun
Avser utvändig fasadrenovering av balkonger, inklädnad av fönster samt utvändig målning.

Utbyggnad av fiberoptiskt områdesnät, Envikens Fiber ek för
Avser passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Marnäs, Björkboda, Vallbyn och del av Hedgårdarna i Falu kommun samt ortssammanbindande fibernät från Rönndalen till Marnäs. Projektör för fiberoptiskt nät: Bertil Dikman, Falu Stadsnät, mobil: 070-341 17 79.

Ny gc-väg längs väg 875 vid Sundborn

Installation av ny kompressorkylmaskin vid fjärrvärmeverk i Falun
Avser leverans, inlyft, driftsättning och provdrift av 1 kylmaskin till Västermalmsverket i Falun.

Tillbyggnad av kontor i Falun
Bygglov påbyggnad av kontorsbyggnad med ny våning på grund av vattenskada.

Utvändig renovering av tak mm, Svärdsjö
Avser renovering av yttertak på 3 st flerbostadshus i två våningar med entréhus, ett gårdshus och ett sophus vid Hedvägen 21-31 och Västeräng 18-34 i Svärdsjö. Gårdshuset innehåller även cykel- och lägenhetsförråd.

Takbyte på flerbostadshus, Mattssongårdarna i Falun
Avser takbyte vid Källviksvägen 7 och 9.

Tillbyggnad av industrihus i Falun
Avser tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad. Kontakta byggherren för mer information.

Ombyggnad av hotell i Falun
Projektet avser ändrad användning av konditori till hotellrum samt tillbyggnad med förbindelsegång.

Nybyggnad av bensinstation i Falun
Minitankanläggning för bensin och diesel (ovan jord).

Sanering- och schaktarbeten inför nybyggnad av bostäder i Falun
Sanering av en centralt belägen fastighet i Falun inför uppförande av flerbostadshus, projektid: 915344. Massorna ska schaktas och sorteras enligt förklassificering.

Utvändigt underhåll av radhus i Falun
Avser fasadändring av radhus med byte av kulör.

Beläggning av väg 850 mellan Falun-Svärdsjö

Utvändigt underhåll av grupphus i Falun
Avser fasadändring av 20 gruppbyggda småhus med byte av fasadkulör. Arbetena kommer att utföras under sommaren 2017 och 2018.

Ny belysning inom trygghetsboende i Falun
Avser utbyte av belysning i delar av de allmänna utrymmena inom trygghetsboendet Britsarvsgården i Falun.

Ombyggnad till vandrarhem i Falun
Ändrad användning av kontor/utbildningslokal till vandrarhem. Avser åtgärder för ytskikt, el, ventilation samt uppförande av en mellanvägg.

Ny vs-anläggning vid Stugbyn Lugnet, Falun
Installation av nytt vatten- och värmedistributionssystem till stugbyn på Lugnet. Totalt 20 stycken lägenheter fördelade på 10 stycken fristående huskroppar.

Flödesfrämjande åtgärder i Klockarnäs, Falun
Ca 20.000 kbm kommer att schaktas bort samt ombyggnad av bro. Byggstart under 2017.

Fasadrenovering på flerbostadshus i Falun
Avser fasadarbeten på flerbostadshus.

Takbyten inom Falu Kommun
Avser takbyte vid 6 stycken enfamiljshus på Ristägtsvägen 14-33 i Sundborn. Totalt berörs ca 1290 m2 takyta.

Takbyten inom Falu Kommun
Avser takbyte vid förskola på Seminariegatan 47 B i Falun. Totalt berörs ca 1055 m2 takyta.

Takbyten inom Falu Kommun
Avser takbyte vid förskola på Storgårdsvägen 7 i Bjursås. Totalt berörs ca 485 m2 takyta.

Byte av belysning i Gruvrisskolan i Falun
Objektet avser att installera ny belysning i 26st klassrum vid Gruvrisskolan i Falun. Den befintliga belysningen, i berörda lokaler, ska rivas i entreprenaden. En energieffektiv styrning på belysningen skall installeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov/marklov nybyggnad av fem flerbostadshus med 20 lägenheter och förråd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning av förråd till bostadslägenheter.

Ombyggnad av kök i Falun
Bygglov ändrad användning av industrilokal till övningskök.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till tre lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av tre enbostadshus.

Ombyggnad av bibliotek i Falun
Anmälan väsentligt ändrad planlösning.

Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av två radhus med 14 lägenheter och förråd.

Tillbyggnad av skola i Falun
Bygglov tillbyggnad av skola med frysrum.

Tillbyggnad av vårdbostad i Falun
Bygglov tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med 20 lgh.

Nybyggnad av park i Falun
Bygglov anläggande av park med överdäckning av lastkaj.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov fasadändring av flerbostadshus med byte av fönster, dörrpartier och tak.

Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov fasadändring av industribyggnad med kyltorn på tak.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov byte av tak på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Falun
Bygglov inredande av vind med två lägenheter.

Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov fasadändring av affärshus med ny entrédörr.

Utvändigt underhåll av butik i Falun
Bygglov fasadändring av butikslokal med nytt glasparti och ramp.

Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd och carport.

Nybyggnad av förskola i Falun
Bygglov nybyggnad av förskolemodul.

Nybyggnad av carport i Falun
Bygglov nybyggnad av carport.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: