Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för ca 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind.
Kall/halvvarm beläggning i region Mitt
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar, p-platser.
Nybyggnad av bostäder Skräddarbacken i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ca 70-90 lägenheter i totalt 4 huskroppar med upp till 4 våningar.
Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser. Omfattar Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
14 lägenhetshus med 4-5 lägenheter per hus fördelat på 8st 2 RoK, 28 st 3 RoK, och 27 st 4 RoK, totalt 63 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet. Ca 60 bostäder.
Utförande av värmebeläggningar inom Dalarnas och Västernorrlands län
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas och Västernorrlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar och p-platser.
Nybyggnad av parhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 10 stycken parhus med totalt 20 bostäder i attraktivt område intill skola, idrottsplats och naturområden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer för ev utbyggnad av kvarteret Lisselhagen.
Nybyggnad av kontorshus, Vattenparken i Borlänge
Projektet omfattar ett nytt kontorshus på ca 3215 kvm fördelat på 4 plan + källarvåning. Kontoret kommer att bestå av 146 kontorsmoduler med tillhörande utrymmen. Teknikutrymmen placeras på våning 4. Pålning eller markförsträkning för delar/hela byggnaden kan komma att krävas. Parkeringsyta bestående av ca 70 P-platser beläget på Skräddaren 2 ingår i entreprenaden att färdigställa.
Uppförande av skollokaler i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen. Slutgiltiga beslut är inte tagna. Igångsättning planeras under år 2017. Kostnaden är uppskattad.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
I projektet ingår även en ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Norra och Mellersta Sverige
Avser byte av 13 794 st betongslipers inom underhållsområde mitt/nord. Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län.
Utbyggnad av stadsnät i Borlänge etapp 6
Fortsatt utbyggnad av stadsnätet till ytterligare 1500 villor. Områden som kommer att beröras under 2017 är: Område 1: Barkargärdet/Barberget/Islingby Område 2: Domnarvets centrum Område 3: Gylle Område 4: Kvarnsveden: Sör Amsberg Område 5: Romme/Rommeholen/Sör Romme/Ö, Y Svärdsjö Område 6: Skräddarbacken: Malin Område 7: Skrädddarbacken: Frida Område 8: Skräddarbacken: Prans o Tuppes väg Område 9: Torsång: Asplunda/Björklunda Område 10: Utendal/Fjäkelmyra/Kårby/Åby/Skomsarby Område 11: Åselby östra
Nybyggnad av flerbostadshus på Hagalund i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 25 bostadsrättslägenheter och parkering i källargarage.
Ombyggnad av väg 635/656 vid Koppslahyttan, Halvarsgårdarna och Sellnäs
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, gc-vägar, gångbanor och hastighetsdämpande åtgärder. Ny bro för gc-väg över Norån. Huvuddel 1: Genom Halvarsgårdarna Huvuddel 2: Halvarsgårdarna - Koppslahyttan Huvuddel 3: Genom Sellnäs
Nybyggnad av parhus i Nygårdarna, Borlänge
Fastigheterna levereras färdig från fabrik med tapeter, golv och alla installationer redan på plats.
Utförande av tankbeläggning i region Mitt
Avser regio Mitt inom Dalarnas och Jämtlands län.
Exploatering för bostäder i Borlänge
Avser 8 tomter som styckas av och säljas till privatpersoner som står i tomtkö.
Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Region Syd/Väst
Avser byte av 6231 st betongslipers inom underhållsområde Syd och Väst. Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Värmlands län, Västra Götalands län.
Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.
Nytt ställverk till station K600 Kvarnsveden i Borlänge
Avser nytt 12 kV ställverk, nytt reläskydd mm.
Tillbyggnad av lokaler i Borlänge
Planer finns på utbyggnad av lokalerna för eget bruk och uthyrning samt anläggande av parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad gator/vägar, ledningar m m i Borlänge
Entreprenaden omfattar gatu-, gång- och cykelvägs-, lednings-, planterings-, gatubelysnings- och beläggningsarbeten.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Borlänge
Objektet avser anläggning av gator och gång- och cykelväg, flytt av Studievägen, anläggning av VA-ledningar, belysningsanläggning, flytt samt nyanläggning av el- och opto.
Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Borlänge
Objektet avser renovering av 6 fastigheter på Meteorgatan i Borlänge. Renoveringen omfattas av att tak och fasader på dessa fastigheter byts ut. Staket i anslutning till fastigheter ska bytas ut.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Borlänge
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler.
Nybyggnad av gc-vägar samt om- och nybyggnad av busshållplatser i Borlänge
Objektet avser nybyggnad av gc-vägar vid Kupolen samt om- och nybyggnad av 10 busshållplatser. Objekten är belägna vid Kupolen, Borlänge sjukhus, Masergatan, Mårdgatan, Nygårdsvägen och Siljansvägen.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Nybyggnad av läktare mm i Kvarnsveden
Projektet avser Ljungbergsplanen, där det blir nybyggnad av ytterligare en läktare med 500-800 platser och utrymmen för media, tv samt speakerbås. Utöver detta tillkommer även ny belysning och åtgärder för den befintliga.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser försäljning av 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Domnarvsgården, www.domnarvsgarden.se.
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge
Avvaktar beslut pga ev nybyggnad av skola (proj nr 1029141) på området.
Nybyggnad av klubbhus i Borlänge
Markavtal tecknat. Projektet avser nybyggnad av ett klubbhus med två omklädningsrum, kansli/kontor, samlingslokal samt kiosk/caféteria.
Ombyggnad av industri till lager i Borlänge
Planer finns på ombyggnad av befintlig industribyggnad till lager.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad / virkesförråd.
Kablifiering L26 mellan Repbäcken-Domnarvet, Borlänge
Avser schaktning och förläggning av 145kV kabel för att ersätta del av L26 Repbäcken – Domnarvet i Borlänge.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Avser ombyggnad av gammal skola som ska bli en ny skola. Omfattar installation av hiss och tillgänglighetsanpassning.
Gatu- och VA-arbeten mm i Lergärdet, Borlänge
Objektet avser anläggning av gata, anläggning av VA, el- och optoledningar samt belysningsanläggning.
Sanering av mark i Borlänge
Utredningar pågår. Avser sanering runt bostäderna och grönområdet. Byggstart och kostnad uppskattad
Uppförande av restaurang i Borlänge
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra platsen för en snabbmatsrestaurang med tillhörande parkeringar och drive-through.
Ny rökgaskylare samt spolutrustning till kraftvärmeverk i Borlänge
Avser leverans och montage av rökgaskylare och spolutrustning till AB Borlänge Energis kraftvärmeverk Bäckelund.
Dagvatten och dränering i Borlänge, etapp 1
Avser dagvatten- och dräneringsarbeten.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utbyggnad av Kolargatan
Entreprenaden omfattar gatu-, lednings-, gatubelysnings- och beläggningsarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Ändrad användning av förskola till bostäder i flerbostadshus.
Målning av fasader på skola i Borlänge
Avser målning av Objekt 11010 Nygårdskolan Studievägen 60, 78454 Borlänge.
Målning av fasader på förskolor i Borlänge
Avser målning av Objekt 12012 Målargården Gös Eriks väg 14, Borlänge samt Objekt 12039 Snickargården Gös Eriks väg 12, Borlänge.
Nybyggnad av torg i Borlänge
Bygglov för anläggande av aktivitetstorg.
Ombyggnad av vårdbostad i Borlänge
Anmälan om ändring av verksamhet, särskilt boende, brandåtgärder.
Rivning av växthus i Borlänge
Anmälan om rivning av växthus.
Invändigt underhåll av butik i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation/ftx i butikslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, fönsterbyte samt tillbyggnad med ny balkong Trängslet 4,Blästan 7.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av skateboardpark i Borlänge
Bygglov för anläggande av skateboardpark.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st industribyggnader.
Nybyggnad av skidbacke i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st skidnedfarter, Bygglov för nybyggnad av matsäcksstuga samt rivning av befintlig matsäcksstuga Koppslahyttan 1:6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till idrottsverksamhet.
Ombyggnad av gym i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal för handel till träningshall samt tillbyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av behandlingshem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utslussningsboende för unga till behandlingshem för unga.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Bygglov för ändring/ombyggnad del av källare till konferensrum mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med förråd.
Ombyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av skomakeri till garage.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av tillsynslägenhet till kontor.
Nybyggnad av butik i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tältbyggnad / butikslokal samt uppsättande av skylt.
Tillbyggnad av uteservering i Borlänge
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för uppförande av tak till uteservering.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av fritidshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av fritidshus med fyra lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd/garage.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådstält / tidsbegränsat.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förskola (modulhus) samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage mm.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av byggnad /it station.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad / ny trapp på gavel.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, installation av 11 st portar.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tälthall / tidsbegränsat.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för busspassagerare.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av it-station Barkargärdet 15:226,Norr Romme 18:2.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus /tillfälligt lov.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad / tidsbegränsat.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av badrum, tvättstuga, fasadändring, nya fönster, nytt yttertak, rivning av liten del av uthus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / takad uteplats Solen 3, 5, 7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / takad uteplats.
Tillbyggnad av parhus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus / takad uteplats Ulrika 1, Planeten 2, Regnbågen 1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
bygglov för uppsättande av bullerplank/befintligt plank byts ut mot nytt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: