Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Ombyggnad till mötesfri väg Smedjebacksvägen-Gyllehemsvägen
Projektet avser 5,5 km 2+2 fyrfältsväg, trafikplats vid Smedjebacksvägen, anläggande av cirkulationsplats vid Korsgårdsvägen, ny väg mot Torsång (väg 799) samt ny bro Tunaån.

Kall/halvvarm beläggning i region Mitt
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar, p-platser.

Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser. Omfattar Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge

Utförande av värmebeläggningar inom Dalarnas och Västernorrlands län
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas och Västernorrlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar och p-platser.

Nybyggnad av Audi anläggning i Islingby, Borlänge
Uppförande av lokaler för försäljning och service av Audibilar.

Nybyggnad av en multiarena/evenemangshall i Borlänge
Planer finns på en tillbyggnad av Folkets Hus med en multiarena med ca 3800 läktarplatser och ca 10 000 platser vid en en konsert.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tjärna Ängar, Borlänge
Projektet avser ombyggnad av tak, entréer, badrum, installationer ny ventilation samt nytt 2-rörs värmesystem. Klöverstigen 26 har 3 våningsplan utan källare. Kornstigen 25 har 3 våningar + källare.

Ombyggnad för LD Hjälpmedel i Borlänge
Projektet avser ombyggnad/hyresgästanpassning.

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 2
Etapp 2 omfattar 21 radhuslägenheter.

Hastighetshöjande åtgärder längs järnväg mellan Uppsala-Borlänge
Hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet.

Nybyggnad av kontorshus, Vattenparken i Borlänge
Projektet omfattar ett nytt kontorshus på ca 3215 kvm fördelat på 4 plan + källarvåning. Kontoret kommer att bestå av 146 kontorsmoduler med tillhörande utrymmen. Teknikutrymmen placeras på våning 4. Pålning eller markförsträkning för delar/hela byggnaden kan komma att krävas. Parkeringsyta bestående av ca 70 P-platser beläget på Skräddaren 2 ingår i entreprenaden att färdigställa.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tjärna Ängar, Borlänge
Avser åtgärder för flerbostadshus på Klöverstigen och Kornstigen. Åtgärderna omfattar bl.a. installation av FTX system, byte från ett till två rörsystem, nytt tak, nya fönster, nya entreér och nytt elsystem installeras. Badrumsrenovering.

Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
I projektet ingår även en ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.

Uppförande av skollokaler i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen. Slutgiltiga beslut är inte tagna. Igångsättning planeras under år 2017. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Hagalund i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 25 bostadsrättslägenheter och parkering i källargarage.

Utbyggnad av stadsnät i Borlänge etapp 6
Fortsatt utbyggnad av stadsnätet till ytterligare 1500 villor. Vilka områden är ej fastställt.

Ombyggnad av väg 635/656 vid Koppslahyttan, Halvarsgårdarna och Sellnäs
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, gc-vägar, gångbanor och hastighetsdämpande åtgärder. Ny bro för gc-väg över Norån. Huvuddel 1: Genom Halvarsgårdarna Huvuddel 2: Halvarsgårdarna - Koppslahyttan Huvuddel 3: Genom Sellnäs

Utförande av tankbeläggning i region Mitt
Avser regio Mitt inom Dalarnas och Jämtlands län.

Ombyggnad av cirkulationsplats och busshållplatser i Borlänge
Avser trafiksäkerhetsåtgärder. Busshållplatser 2+2: Gustafs rv 70 och Vikarbyn + rastplats Vansbro.

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Norra och Mellersta Sverige
Avser byte av 13 794 st betongslipers inom underhållsområde mitt/nord. Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län.

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Region Syd/Väst
Avser byte av 6231 st betongslipers inom underhållsområde Syd och Väst. Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Värmlands län, Västra Götalands län.

Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.

Ombyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor för Mockfjärds Fönstermästaren AB och Mockfjärds Fönsterentreprenad AB. Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten, markarbeten, el- och teletekniska arbeten, styr, VS-arbeten och luftbehandlingsarbeten.

Byte av lägenhetsdörrar i Borlänge
Projektet avser byte av 550 lägenhetsdörrar, upprustning av trapphus och entréer. Avser föreningarna Brf Kvartetten, Brf Kören, Brf Orkestern och Brf Myren.

Ombyggnad till trampolinpark på Södra Backa, Borlänge
Ändrad användning från lagerbyggnad till trampolinpark. Trampolinparken ska bestå av ett antal olika avdelningar baserade på studsmattor, Free jump, Spökboll, Basket, Foampit.

Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Borlänge
Objektet avser renovering av 6 fastigheter på Meteorgatan i Borlänge. Renoveringen omfattas av att tak och fasader på dessa fastigheter byts ut. Staket i anslutning till fastigheter ska bytas ut.

Nya mellanblock på järnväg mellan Borlänge-Ornäs

Åtgärder vid järnvägen i Ornäs
BEST-Signal.

Ombyggnad gator/vägar, ledningar m m i Borlänge
Entreprenaden omfattar gatu-, gång- och cykelvägs-, lednings-, planterings-, gatubelysnings- och beläggningsarbeten.

Ombyggnad av butik i Borlänge
Installation av hiss och rulltrappor samt ihopslagning av butikslokaler.

Nybyggnad av klubbhus i Borlänge
Markavtal tecknat. Projektet avser nybyggnad av ett klubbhus med två omklädningsrum, kansli/kontor, samlingslokal samt kiosk/caféteria.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av lagerbyggnad till kontor samt ny entré.

Ombyggnad av väg 293 mellan Holbacken-Ängesgårdarna
Förstärkningsåtgärder.

Ombyggnad av väg 635 Tolsbo-Tunet, Borlänge
Gång- och cykelåtgärder.

Ombyggnad av ventilationen flerbostadshus i Borlänge
Avser upphandling av en Innovativ lösning för ventilationssystem med återvinning och energieffektivisering. EU-projekt PROBIS.

Slopning av relästativ i Dalarna, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län

Reparation av bro över Dalälven vid Domnarvet
Reparation av grundplintar.

Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industribyggnad.

Dagvatten och dränering i Borlänge, etapp 1
Avser dagvatten- och dräneringsarbeten.

Ny rökgaskylare samt spolutrustning till kraftvärmeverk i Borlänge
Avser leverans och montage av rökgaskylare och spolutrustning till AB Borlänge Energis kraftvärmeverk Bäckelund.

Utbyggnad av Kolargatan
Entreprenaden omfattar gatu-, lednings-, gatubelysnings- och beläggningsarbeten.

Målning av fasader på skola i Borlänge
Avser målning av Objekt 11010 Nygårdskolan Studievägen 60, 78454 Borlänge.

Målning av fasader på förskolor i Borlänge
Avser målning av Objekt 12012 Målargården Gös Eriks väg 14, Borlänge samt Objekt 12039 Snickargården Gös Eriks väg 12, Borlänge.

Rivning av växthus i Borlänge
Anmälan om rivning av växthus.

Ombyggnad av vårdbostad i Borlänge
Anmälan om ändring av verksamhet, särskilt boende, brandåtgärder.

Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation /samt inredning av restaurang.

Nybyggnad av torg i Borlänge
Bygglov för anläggande av aktivitetstorg.

Nybyggnad av skateboardpark i Borlänge
Bygglov för anläggande av skateboardpark.

Utvändigt underhåll av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av gym i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal för handel till träningshall samt tillbyggnad och fasadändring.

Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.

Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola.

Tillbyggnad av skola i Borlänge
bygglov för tillbyggnad av skola.

Nybyggnad av skidbacke i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st skidnedfarter, Bygglov för nybyggnad av matsäcksstuga samt rivning av befintlig matsäcksstuga Koppslahyttan 1:6.

Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad / virkesförråd.

Nybyggnad av skidlift i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av skidlift.

Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.

Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av affärshus / entré.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, fönsterbyte samt tillbyggnad med ny balkong Trängslet 4,Blästan 7.

Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad / tidsbegränsat.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av kontorshus / ändrad planlösning /tillfälligt lov.

Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tälthall / tidsbegränsat.

Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för busspassagerare.

Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus /tillfälligt lov.

Nybyggnad av fiskodling i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av syretank.

Nybyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tankstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av it-station Barkargärdet 15:226,Norr Romme 18:2.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
bygglov för uppsättande av bullerplank/befintligt plank byts ut mot nytt.

Nybyggnad av barack i Borlänge
Bygglov för uppsättande av byggbodar/ tidsbegränsat.

Tillbyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för utökning av tankstation och byte av cistern.

Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till samlingslokal.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av tillsynslägenhet till kontor.

Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av badrum, tvättstuga, fasadändring, nya fönster, nytt yttertak, rivning av liten del av uthus.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förrådstält / tidsbegränsat.

Nybyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förskola (modulhus) samt anläggande av parkeringsplatser.

Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad / ny trapp på gavel.

Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, installation av 11 st portar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.

Rivning av telestation i Borlänge
Anmälan om rivning av teknikskåp.

Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivning av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av enbostadhus.

Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd.

Rivning av sophus i Borlänge
Rivningslov för rivning av sophus/källsorteringshus.

Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Marklov för anläggning av parkering.

Nybyggnad av silo i Borlänge
Nybyggnad av 4 st spannmålssilos.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus.

Rivning av förskola i Borlänge

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: