Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge
Väglängd 1105 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för ca 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind.
Nybyggnad av bostäder Skräddarbacken i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ca 70-90 lägenheter i totalt 4 huskroppar med upp till 4 våningar.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Upptaget i förslag till prioriteringsordning för om-, till- och nybyggnad av Borlänges skolor.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km och Ludvika-Ställdalen ca 34 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
14 lägenhetshus med 4-5 lägenheter per hus fördelat på 8st 2 RoK, 28 st 3 RoK, och 27 st 4 RoK, totalt 63 bostadsrätter.
Nybyggnad av Audi anläggning i Islingby, Borlänge
Uppförande av lokaler för försäljning och service av Audibilar.
Nybyggnad av fritidshus och exploateringsområde i Borlänge
Samrådsförslag till detaljplan. Avser planläggning för ca 50 nya fritidstomter.
Nybyggnad av en multiarena/evenemangshall i Borlänge
Planer finns på en tillbyggnad av Folkets Hus med en multiarena med ca 3800 läktarplatser och ca 10 000 platser vid en en konsert.
Nybyggnad av islamiskt center i Borlänge
Avser nybyggnad av moské/islamiskt center som omges av Gamla Stadshuset/Hagakyrkan, förskolan Eken, Jussi Björlings väg och Cozmoz. Planerad byggstart 2018.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Planerat projekt. Nybyggnad av en F-6 skola.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
I projektet ingår även en ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Tillbyggnad av nytt badhus i Borlänge
Avser tillbyggnad av nytt badhus vid Maserhallen.
Nybyggnad av parhus i Nygårdarna, Borlänge
Fastigheterna levereras färdig från fabrik med tapeter, golv och alla installationer redan på plats.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för bostäder i Borlänge
Avser 8 tomter som styckas av och säljas till privatpersoner som står i tomtkö.
Värmebeläggningar i region Mitt Dalarna, Västernorrlands och Jämtlands län
Avser 3 beläggningsgrupper; W1, Y3 och Z1. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Planerat projekt. Byggstart tidigast 2019.
Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.
Stambyte i kontorshus i Borlänge
Avser stambyte i Stora Tunabyggens fastighet på Allfarvägen 45-51.
Nytt ställverk till station K600 Kvarnsveden i Borlänge
Avser nytt 12 kV ställverk, nytt reläskydd mm.
Ombyggnad till nytt servicecenter i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av Borlänge stadshus hus A och B till ett nytt servicecenter för Borlänge kommun. Omfattar bl.a ny planlösning, nya installationer och tillbyggnad av en ny huvudentré. Total ombyggnadsyta är 1300 kvm.
Ny ventilation i skola, Borlänge
Avser ombyggnad av ventilation med 3 st luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.
Tillbyggnad av lokaler i Borlänge
Planer finns på utbyggnad av lokalerna för eget bruk och uthyrning samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Avser nybyggnad av ett lager bestående at platta på mark med ett skärmtak om ca 4000 kvm.
Leverans av transformatorer, Borlänge kommun
Avser leverans av tre stycken transformatorstationer till Tuna, Hästberg och Backa.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Borlänge
Avser renovering av fasaden vid Släpet 2 i Borlänge.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ramavtal avseende pumpanläggningar och tillhörande kringutrustning, AB Borlänge Energi
Avser exempelvis att beräkna och dimensionera för ny pump som inköpet av- och installerandet. Det finns även upprustningsbehov av varierande omfattning avseende rörgaller i pumpsumpens skick. Beställaren har som målsättning att 2-3 pumpstationer årligen ska genomgå en mer omfattande ombyggnation.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Borlänge
Objektet avser anläggning av gator och gång- och cykelväg, flytt av Studievägen, anläggning av VA-ledningar, belysningsanläggning, flytt samt nyanläggning av el- och opto.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Nybyggnad av läktare mm i Kvarnsveden
Avser utökning av antalet läktarplatser med 250 platser, nytt TV-torn, ny TV-plattform, komplettering av befintliga belysningsmaster samt utökning med nya belysningsmaster.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser försäljning av 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Domnarvsgården, www.domnarvsgarden.se.
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Byte av hissar i flerbostadshus, Borlänge
Avser byte av 6 st hissar. Inga beslut är tagna. Kostnad och byggstart ej fastställd
Inspektion av byggnadsverk i region Mitt
Avser 3 brogrupper; grupp 1 (väg + EV) i Jämtlands län, grupp 2 Broar (väg + EV) i Dalarnas län, grupp 3 Broar (järnvägsbroar) i Jämtlands och Dalarnas län.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Rämshyttan, Borlänge
Avser utbyggnad av ett passivt fiberoptiskt nät. Projektering, arbetsledning, grävning/plöjning/fräsning, blåsning och kontraktering av fiber, installation samt leverans av kanalisation,brunnar/skåp, fiberkablar, dokumentation samt övrigt nödvändigt arbete och material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät till fastigheternas tomtgränser.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Avser ny transformatorstation Halvars, ska byggas för att bl a kunna försörja kringliggande förbrukare med mera effekt.
Sanering av mark i Borlänge
Utredningar pågår. Avser sanering runt bostäderna och grönområdet. Byggstart och kostnad uppskattad
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för B-hall och Boxnings- och brottningshallen i Maserhallen, Borlänge. Option från projektid: 1340926
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för C-hall i Maserhallen, Borlänge. Option från projektid: 1340926
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för idrottshall och A-hall i Maserhallen, Borlänge.
Nybyggnad av torg i Borlänge
Bygglov för anläggande av aktivitetstorg.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Nybyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Avser anläggande av ny infart.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Avser ombyggnad av kontor i Borlänge, fler kontorsplatser.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Avser rivning av carport på ca 6 x 100 meter. Efter rivningen uppförs en ny carport med ett djup på 12 meter och längd på 96,4 meter. Portleverantör: Portproffsen i Borlänge AB.
Ombyggnad av cafeteria i Borlänge
Avser lokalanpassning för blivande café.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lokal i Borlänge
Avser rivning av 1 byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus / 4 st med förråd och garage.
Utvändigt underhåll av fritidsanläggning i Borlänge
Bygglov för fasadändring av fritidsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation / utbyte.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av bensinstation i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation mm.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad /ny taksektion på ämnesterminal 2.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för ändring av flerbostadshus, ombyggnad av entréplan.
Ombyggnad av va-ledning i Borlänge
Marklov för separation av ledningar för dagvatten/avloppsvatten.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorshus samt nybyggnad av förrådstält.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av lagerbyggnad till kontor.
Tillbyggnad av avloppspumpstation i Borlänge
Bygglov för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov och marklov för nybyggnad av kontorshus (moduler).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av wärdshus med utegrill.
Nybyggnad av mur i Borlänge
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för uppsättande av container.
Ombyggnad av gymnastiksal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till gymnastikhall.
Ombyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av sophus/källsorteringshus.
Ombyggnad av personallokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning i del av flerbostadshus, från bostadslägenhet till personalrum/kontor.
Rivning av fritidshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av byggnad /torp.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av cykelförråd.
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av garage.
Ombyggnad av carport i Borlänge
Rivningslov och bygglov för flytt av carport.
Nybyggnad av parhus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Anmälan om komplettering av ventilation.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Anmälan om rivning av enbostadshus Gimsbärke 66:5,66:6.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om tillbyggnad av kontorshus och montering av spiraltrappa för utrymmningsväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: