Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för ca 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind.
Kall/halvvarm beläggning i region Mitt
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar, p-platser.
Nybyggnad av bostäder Skräddarbacken i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ca 70-90 lägenheter i totalt 4 huskroppar med upp till 4 våningar.
Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser. Omfattar Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
14 lägenhetshus med 4-5 lägenheter per hus fördelat på 8st 2 RoK, 28 st 3 RoK, och 27 st 4 RoK, totalt 63 bostadsrätter.
Nybyggnad av parhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 10 stycken parhus med totalt 20 bostäder i attraktivt område intill skola, idrottsplats och naturområden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer för ev utbyggnad av kvarteret Lisselhagen.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Planerat projekt. Nybyggnad av en F-6 skola.
Nybyggnad av kontorshus, Vattenparken i Borlänge
Projektet omfattar ett nytt kontorshus på ca 3215 kvm fördelat på 4 plan + källarvåning. Kontoret kommer att bestå av 146 kontorsmoduler med tillhörande utrymmen. Teknikutrymmen placeras på våning 4. Pålning eller markförsträkning för delar/hela byggnaden kan komma att krävas. Parkeringsyta bestående av ca 70 P-platser beläget på Skräddaren 2 ingår i entreprenaden att färdigställa.
Till- och ombyggnad av simhallen i Borlänge etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av en träningsbassäng, renovering av lilla bassängen och även delvis av stora bassängen samt ombyggnad av ventilationen. Ingick tidigare i projekt 1302365
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
I projektet ingår även en ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen. Slutgiltiga beslut är inte tagna. Igångsättning planeras under år 2017. Kostnaden är uppskattad.
Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Norra och Mellersta Sverige
Avser byte av 13 794 st betongslipers inom underhållsområde mitt/nord. Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län.
Utbyggnad av stadsnät i Borlänge etapp 6
Fortsatt utbyggnad av stadsnätet till ytterligare 1500 villor. Områden som kommer att beröras under 2017 är: Område 1: Barkargärdet/Barberget/Islingby Område 2: Domnarvets centrum Område 3: Gylle Område 4: Kvarnsveden: Sör Amsberg Område 5: Romme/Rommeholen/Sör Romme/Ö, Y Svärdsjö Område 6: Skräddarbacken: Malin Område 7: Skrädddarbacken: Frida Område 8: Skräddarbacken: Prans o Tuppes väg Område 9: Torsång: Asplunda/Björklunda Område 10: Utendal/Fjäkelmyra/Kårby/Åby/Skomsarby Område 11: Åselby östra
Nybyggnad av flerbostadshus på Hagalund i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 25 bostadsrättslägenheter och parkering i källargarage.
Nybyggnad av parhus i Nygårdarna, Borlänge
Fastigheterna levereras färdig från fabrik med tapeter, golv och alla installationer redan på plats.
Utförande av tankbeläggning i region Mitt
Avser regio Mitt inom Dalarnas och Jämtlands län.
Exploatering för bostäder i Borlänge
Avser 8 tomter som styckas av och säljas till privatpersoner som står i tomtkö.
Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.
Nytt ställverk till station K600 Kvarnsveden i Borlänge
Avser nytt 12 kV ställverk, nytt reläskydd mm.
Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Borlänge
Objektet avser renovering av 6 fastigheter på Meteorgatan i Borlänge. Renoveringen omfattas av att tak och fasader på dessa fastigheter byts ut. Staket i anslutning till fastigheter ska bytas ut.
Tillbyggnad av lokaler i Borlänge
Planer finns på utbyggnad av lokalerna för eget bruk och uthyrning samt anläggande av parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Borlänge
Objektet avser anläggning av gator och gång- och cykelväg, flytt av Studievägen, anläggning av VA-ledningar, belysningsanläggning, flytt samt nyanläggning av el- och opto.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Borlänge
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler.
Ramavtal avseende pumpanläggningar och tillhörande kringutrustning, AB Borlänge Energi
Avser exempelvis att beräkna och dimensionera för ny pump som inköpet av- och installerandet. Det finns även upprustningsbehov av varierande omfattning avseende rörgaller i pumpsumpens skick. Beställaren har som målsättning att 2-3 pumpstationer årligen ska genomgå en mer omfattande ombyggnation.
Nybyggnad av gc-vägar samt om- och nybyggnad av busshållplatser i Borlänge
Objektet avser nybyggnad av gc-vägar vid Kupolen samt om- och nybyggnad av 10 busshållplatser. Objekten är belägna vid Kupolen, Borlänge sjukhus, Masergatan, Mårdgatan, Nygårdsvägen och Siljansvägen.
Nybyggnad av läktare mm i Kvarnsveden
Avser utökning av antalet läktarplatser med 250 platser, nytt TV-torn, ny TV-plattform, komplettering av befintliga belysningsmaster samt utökning med nya belysningsmaster.
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Nybyggnad av klubbhus i Borlänge
Markavtal tecknat. Projektet avser nybyggnad av ett klubbhus med två omklädningsrum, kansli/kontor, samlingslokal samt kiosk/caféteria.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad / virkesförråd.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Avser ombyggnad av gammal skola som ska bli en ny skola. Omfattar installation av hiss och tillgänglighetsanpassning.
Kablifiering L26 mellan Repbäcken-Domnarvet, Borlänge
Avser schaktning och förläggning av 145kV kabel för att ersätta del av L26 Repbäcken – Domnarvet i Borlänge.
Gatu- och VA-arbeten mm i Lergärdet, Borlänge
Objektet avser anläggning av gata, anläggning av VA, el- och optoledningar samt belysningsanläggning.
Sanering av mark i Borlänge
Utredningar pågår. Avser sanering runt bostäderna och grönområdet. Byggstart och kostnad uppskattad
Uppförande av restaurang i Borlänge
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra platsen för en snabbmatsrestaurang med tillhörande parkeringar och drive-through.
Nybyggnad av skateboardpark i Borlänge
Avser anläggande av skateboardpark vid Folkets park i Borlänge.
Ny rökgaskylare samt spolutrustning till kraftvärmeverk i Borlänge
Avser leverans och montage av rökgaskylare och spolutrustning till AB Borlänge Energis kraftvärmeverk Bäckelund.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av idrottshall i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till idrottsverksamhet.
Nybyggnad av parhus i Borlänge
Nybyggnad av 10 st parhus och 20 st carportar.
Ombyggnad av behandlingshem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utslussningsboende för unga till behandlingshem för unga.
Invändigt underhåll av butik i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation/ftx i butikslokal.
Rivning av växthus i Borlänge
Anmälan om rivning av växthus.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om tillbyggnad av kontorshus och montering av spiraltrappa för utrymmningsväg.
Ombyggnad av vårdbostad i Borlänge
Anmälan om ändring av verksamhet, särskilt boende, brandåtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av torg i Borlänge
Bygglov för anläggande av aktivitetstorg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st industribyggnader.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Avser ändrad användning av förrådslokal till möteslokal mm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av fritidshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av fritidshus med fyra lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd/garage.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förskola (modulhus) samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage mm.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av byggnad /it station.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av carport samt rivningslov för carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd och eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad / tidsbegränsat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / takad uteplats Solen 3, 5, 7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / takad uteplats.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av it-station Barkargärdet 15:226,Norr Romme 18:2.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av nätstation Islingby 22:273, Rågåker 23:2.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av brunn i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pegelbrunn.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om rivning av övrigt / håltagning/avväxling för ny trappa till souterrängplan.
Rivning av telestation i Borlänge
Anmälan om rivning av teknikskåp.
Ombyggnad av bensinstation i Borlänge
Anmälan om byte av oljeavskiljare.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om installation av fettavskiljare.
Invändigt underhåll av frisersalong i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation / ftx i frisörsalong.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 90 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ett litet kallförråd anpassat till hyresgästen.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av skomakeri till garage.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av tillsynslägenhet till kontor.
Tillbyggnad av parhus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus / takad uteplats Ulrika 1, Planeten 2, Regnbågen 1.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av anläggning, tennishall till möteslokal / tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till garage.
Ombyggnad av gym i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av källarförråd till motionsaktiviteter.
Nybyggnad av butik i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tältbyggnad / butikslokal samt uppsättande av skylt.
Ombyggnad av gäststuga i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lokal/samvaro, motion till sovsal.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av uteservering i Borlänge
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för uppförande av tak till uteservering.
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: