Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sölvesborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Planer för ny stadsdel i Sölvesborg. Sölvesborgshem planerar bostäder i fem till sju våningsplan. Preliminär byggstart 2018 2019. Detaljplanen är lagakraftvunnen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Till- och ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler och skolkök, ca 2000 kvm samt ombyggnad av befintliga skollokaler, ca 1000 kvm.

Nybyggnad av industri, kontor o lager i Nogersund
Avser nybyggnation av industri, kontor och lager. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus (Etapp 2). Avser nybyggnad av 39 lägenheter enligt koncept Sabo Kombohus mini. 1:or och 2:or.

Nybyggnad av RASTA-anläggning i Ynde, Sölvesborg
Objektet avser ny servicebyggnad innehållande butik, restaurang och fastfood med förråd och personallokaler. Lednings- och gatuarbeten för kör- och uppställningsytor samt mastbelysning. Uppskattad kostnad.

Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby
Projektet ligger vilande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i fem våningar. Antal lägenheter kan för dagen ej anges.

Nytt etableringsområde för industri i Sölvesborg
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av kycklingstallar i Sölvesborg
Nybyggnad av 2 kycklingstallar. Byggstart ej fastställd. Projektledare kommer att anlitas.

Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp om 6 lägenheter på 64 kvm vardera. Byggnaden förses med plattformshiss. Fastigheten får inga nya parkeringar.

Uppföra campingstugor mm i Sölvesborg
Marken är till försäljning. Omfattar 5000 kvm varav 10 % är byggrätt. Avser uppförande av campingstugor.

Tillbyggnad av flerbostadshus och butik i Sölvesborg
Objektet kan komma att få en större omfattning än vad som var tänkt från början. Man undersöker nu möjligheterna att bygga ca 10 lägenheter för seniorboende. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad närmare byggstart. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kontor på Kämpaslätten i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av lokaler/kontor.

Om- och tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av produktionslokaler vid proteinfabrik.

Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Ändring av gällande detaljplan krävs. Oviss byggstart.

Nytt exploateringsområde för stadsvillor i Sölvesborg
Planerat villaområde som kan ge plats för 10 - 20 villor. Troligen kommer kommunen att utföra exploateringsarbetena. Oklart om området säljs som styckehus eller grupphus. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Byggstart oviss

Nybyggnad av underhållslokaler för sjöräddningen i Sölvesborg
Avser lokaler för underhåll av sjöräddningssällskapets fordon/båtar m m. Byggstart planeras under vårvintern 2017.

Takrenovering på Sölvesborgs stadshus i Sölvesborg
Entreprenaden omfattar takrenovering på det gamla badhuset i Sölvesborg, samt rivning av fuktskadat material och byggnadsdelar. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad med VA-ledning till fritidshusområde i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Byggstart ej fastställd.

Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Objektet avser ny pumpstation med överbyggnad, ca 150 m nya VA-ledningar samt rivning av del av befintlig pumpstation och brunnar som tas ur drift.

Markarbeten vid Kämpaslätten i Sölvesborg
Objektet avser omflyttning av massor/terrassering av industrimark inom planlagt industriområde på Kämpaslätten i Sölvesborgs kommun.

Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mörby, Sölvesborg
Planer i tidigt skede.

Nybyggnad av parkourpark i Sölvesborg
Nybyggnad av parkourpark. Tillkommer även ett mindre förråd samt läktare som skall byggas med sikt över banan. Marken skall planas ut och där efter ska man gjuta en mur runt parken samt anlägga en gummimatta för att binda samman naturens krav och säkerhetsaspekten. Betonghinder skall anläggas med fasad överkant, samt rostfria ställningar. Hör ihop med: 1351386

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sölvesborg
Avser fönsterbyte av 1 huskropp, 48 st lägenheter.

Åtgärder gällande gatubelysning i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Gatubelysning EU direktiv. Uppskattad byggstart.

Tillbyggnad av kontor och hall i Sölvesborg
Tillbyggnad av kontor och tillverkningshall.

Invändigt underhåll av stadshus i Sölvesborg
Avser invändigt underhåll av stadshus. Upprustning av kontorslokaler samt konferensrum. Inköp av golv och möbler till konferensrum.

Nybyggnad av ute gym, Sölvesborg
Avser nybyggnad av utomhus gym vid de nya området där parkourparken skall byggas. Hör ihop med: 1317731

Ny solcellsanläggning på Slottsgården, Sölvesborg
Ny solcellsanläggning på äldreboendet Slottsgårdens yttertak.

Nybyggnad av anslutningsväg i Sölvesborg
Nya infarter till parkering.

Ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.

Nybyggnad av produktionslokal i Sölvesborg
Nybyggnad av produktionslokaler.

Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Nybyggnad av industrihall.

Ombyggnad av kyrka i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av kyrkolokal.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av 5 st nätstationer Lörby 51:1, Mjällby 3:4, 6:3, 5:8, 5:1.

Nybyggnad av carport i Sölvesborg
Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sölvesborg
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av sjöbod i Sölvesborg
Nybyggnad av sjöbod/förråd samt rivning av bef sjöbod.

Nybyggnad av räddningscentral i Sölvesborg
Nybyggnad av sjöräddningsstation.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av två nätstationer.

Nybyggnad av barack i Sölvesborg
Uppförande av 16 bodar, tidsbegränsat lov.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sölvesborg
Uppsättning av solcellsanläggning.

Utvändigt underhåll av butik i Sölvesborg
Tillbyggna av butiksentré med Trappa och ramp.

Tillbyggnad av plank i Sölvesborg
Tillbyggnad av affär med plank för kylmaskiner.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från förskola till tre lägenheter.

Ombyggnad av personalutrymme i skola, Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Uteservering vid Hälleviksbadet i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Utvändigt underhåll av reningsverk i Sölvesborg
Byte av yttertak på reningsverk.

Åtgärder för avlopp i Getabjär, Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Anläggande av vågbrytare i Hällevikshamn Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Byte av belysningsstolpar i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av centrum i Mjällby Sölvesborg
Avser utsmyckning av torget med växter och krukor.

Mindre ombyggnad för sjöräddningen i Sölvesborg
Avser en mindre barackbyggnad inrymmande lokaler för underhåll och omklädning. Uppskattad kostnad och byggstart.

Byte av tändcentraler till gatubelysning i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: