Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sölvesborg

Nybyggnad av område med centrumkaraktär i Sölvesborg.
Avser nytt område med centrumkaraktär för kontor med ca 400 arbetsplatser, konferenshotell med 120 rum, bostäder, ca 400 lägenheter, gångbro över järnvägen m m. Utföres i etapper. Upphandling av entreprenör/er under 2017. Projektering under 2018. Byggstart för exploateringsarbeten under 2019. Byggstart byggnader 2020. Detaljplanen är lagakraftvunnen.

Till- och ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler och skolkök, ca 2000 kvm samt ombyggnad av befintliga skollokaler, ca 1000 kvm.

Nybyggnad av industri, kontor o lager i Nogersund
Avser nybyggnation av industri, kontor och lager. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus (Etapp 2). Avser nybyggnad av 39 lägenheter enligt koncept Sabo Kombohus mini. 1:or och 2:or.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i fem våningar. Antal lägenheter kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av marklägenheter i Sölvesborg
Uppskattad byggstart och kostnad.

Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby
Projektet ligger vilande.

Renovering av kaj, ny marina och vägar i Sölvesborg
Exploateringsarbeten inför kommande byggnation av ny stadsdel. Renovering och stabilisering av kaj och ny marina för småbåtar samt va-ledningar, vägar, elledningar m m. Detaljplanen är lagakraftvunnen.

Nytt etableringsområde för industri i Sölvesborg

Nybyggnad av kycklingstallar i Sölvesborg
Nybyggnad av kycklingstallar och produktionslokaler. Byggstart ej fastställd. Projektledare kommer att anlitas.

Nybyggnad av bro över järnvägen i Sölvesborg
Gångbro som förses med hiss över järnvägen, planeras vid inre hamnen, inför kommande byggnation av ny stadsdel. Oviss kostnad.

Miljöarbeten vid innerhamnen i Sölvesborg
Avser sanering av mark i hamnen inför kommande byggnation av ny stadsdel. Detaljplanen är lagakraftvunnen.

Nybyggnad av bostäder i centrala Sölvesborg
Planer finns på att uppföra ett bostadshus i två till tre våningar. Ett befintligt gammalt bryggerihus måste i så fall rivas. Överklagat av grannar till fastigheten. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp om 6 lägenheter på 64 kvm vardera. Byggnaden förses med plattformshiss. Fastigheten får inga nya parkeringar.

Uppföra campingstugor mm i Sölvesborg
Marken är till försäljning. Omfattar 5000 kvm varav 10 % är byggrätt. Avser uppförande av campingstugor.

Tillbyggnad av flerbostadshus och butik i Sölvesborg
Objektet kan komma att få en större omfattning än vad som var tänkt från början. Man undersöker nu möjligheterna att bygga ca 10 lägenheter för seniorboende. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad närmare byggstart. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av underhållslokaler för sjöräddningen i Sölvesborg
Avser lokaler för underhåll av sjöräddningssällskapets fordon/båtar m m. Byggstart planeras under våren 2017.

Utbyggnad av gator i Nogersund, Sölvesborgs kommun

Takrenovering på Sölvesborgs stadshus i Sölvesborg
Entreprenaden omfattar takrenovering på det gamla badhuset i Sölvesborg, samt rivning av fuktskadat material och byggnadsdelar. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av kontor i Sölvesborg
Ombyggnad från affär/kontor till kontor.

Utbyggnad med VA-ledning till fritidshusområde i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Byggstart ej fastställd.

Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Objektet avser ny pumpstation med överbyggnad, ca 150 m nya VA-ledningar samt rivning av del av befintlig pumpstation och brunnar som tas ur drift.

Markarbeten vid Kämpaslätten i Sölvesborg
Objektet avser omflyttning av massor/terrassering av industrimark inom planlagt industriområde på Kämpaslätten i Sölvesborgs kommun.

Utökning av balkonger på flerbostadshus i Sölvesborg
Avser breddning av balkonger samt inglasning. Styrelsen har inte tagit slutgiltiga beslut ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mörby, Sölvesborg
Planer i tidigt skede.

Tillbyggnad av kontor och hall i Sölvesborg
Tillbyggnad av kontor och tillverkningshall.

Nybyggnad av parkourpark i Sölvesborg
Nybyggnad av parkourpark. Tillkommer även ett mindre förråd samt läktare som skall byggas med sikt över banan. Marken skall planas ut och där efter ska man gjuta en mur runt parken samt anlägga en gummimatta för att binda samman naturens krav och säkerhetsaspekten. Betonghinder skall anläggas med fasad överkant, samt rostfria ställningar. Hör ihop med: 1351386

Ombyggnad av pumpstation i Lörby, Sölvesborg
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig pumpstations byggnad samt all rör-, el- och maskinrustning. Ny byggnad ska monteras på befintlig betongsump som ska behållas och renoveras. Samtidigt ska pumpstationen förses med förnyad maskin-, rör- och elutrustning.

Åtgärder gällande gatubelysning i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Gatubelysning EU direktiv. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av kyrka i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av kyrkolokal. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av restaurang i Sölvesborg
Tillbyggnad av restaurang.

Tillbyggnad av matsal i Sölvesborg
Tillbyggnad av församlingsbyggnad med personalmatsal. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.

Nybyggnad av grupphus i Sölvesborg
Nybyggnad av fyra enbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Nybyggnad av industrihall.

Invändigt underhåll av stadshus i Sölvesborg
Avser invändigt underhåll av stadshus. Upprustning av kontorslokaler samt konferensrum. Inköp av golv och möbler till konferensrum.

Nybyggnad av ute gym, Sölvesborg
Avser nybyggnad av utomhus gym vid de nya området där parkourparken skall byggas. Hör ihop med: 1317731

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av 4 st nätstationer.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av 5 st nätstationer Mjällby 1:3, Ysane 3:2, 3:4, Hörby 15:10, 15:17.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av 5 st nätstationer Ysane 23:1, 1:7, 14:34, 11:12, 5:20.

Nybyggnad av carport i Sölvesborg
Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sölvesborg
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation samt rivning av bef.

Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation samt tillbyggnad av bef byggnad.

Nybyggnad av sjöbod i Sölvesborg
Nybyggnad av sjöbod/förråd samt rivning av bef sjöbod.

Nybyggnad av räddningscentral i Sölvesborg
Nybyggnad av sjöräddningsstation.

Nybyggnad av telestation i Sölvesborg
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av två nätstationer.

Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av tält (inomhushall).

Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av tält.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sölvesborg
Uppsättning av solcellsanläggning.

Tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av förskolepaviljong.

Tillbyggnad av pumpstation och bassäng i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av pumphus samt bassänger/behållare för koncentrat.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från förskola till tre lägenheter.

Ombyggnad av personalutrymme i skola, Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Uteservering vid Hälleviksbadet i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Åtgärder för avlopp i Getabjär, Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Anläggande av vågbrytare i Hällevikshamn Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Byte av belysningsstolpar i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av centrum i Mjällby Sölvesborg
Avser utsmyckning av torget med växter och krukor.

Byte av tändcentraler till gatubelysning i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: