Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Olofström

Ny bostadsbebyggelse i Olofström, etapp 2

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kyrkhult, Olofström
Avser tillbyggnad av äldreboende med tio platser. Tillbyggnad aktivitetshus och tillagningskök samt ombyggnad av befintligt boende. Olofströmshus har för detta projekt f.n. tillsammans med arkitektfirman SESAM Arkitektkontor AB tagit fram idéskisser för en byggnation omfattande till-, och ombyggnation av Garvaregårdens omsorgsboende på en tomt med beteckning Kyrkhult 1:205. På den berörda tomten finns även plats reserverad för ytterligare en byggnad benämnd ”Framtida byggnation”.

Nybyggnad av bostäder och folktandvård i Olofström
Tanken är att uppföra bostäder enligt konceptet Kombohus Bas. Huskroppar i 2 - 4 våningar. En byggnad för folktandvård. Intresseanmälan pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Olofström
Mark klar för byggnation till salu. Sjönära tomter. Detaljplan finns. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen.

Nybyggnad av bostadshus i Olofström
Markområde till salu. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med kommunen. Centralt belägen tomt, mitt emot kommunhuset. Färdig detaljplan som tillåter max två våningar.

Ombyggnad för trygghetsboende i Olofström
Avser ombyggnad av tidigare möbelaffär till trygghetsboende för 70+. BOA är 1650 kvm. Biyta är 1750 kvm. VS-arbeten utföres delvis i egen regi av byggherren och delar ska upphandlas av den blivande byggentreprenören. Byggentreprenören ska också ombesörja upphandling av invändiga ytskikt. Byggentreprenör är ett företag från Polen.

Exploatering för bostadsbebyggelse i Olofström, etapp 1

Nybyggnad av industrihus i Olofström
Avser nybyggnad av industrihus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Olofström
Tillbyggnad av balkonger, samt inglasning. Byggstart så snart som bygglov har erhållits. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av kontor i Olofström
Nybyggnad av kontorsbyggnad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Gaslunda/Gränum
Inom projektområdet Gaslunda/Gränum ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utbyte av styrsystem till fjärrvärmeanläggningar i Olofström
Avser byte av styrsystem på produktionsanläggningar för fjärrvärme i Olofström.

Ombyggnad av kontor i Olofström
Flytt av bef pausutrymme/kontorsbyggnad.

Nybyggnad av va-ledning i Olofström
Ny dragning av spill och dagvatten till kommunalt nät. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av va-ledning i Olofström
Installation av anläggning för VA.

Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström
Installation av ventilation i byggnader.

Nybyggnad av förskola i Olofström
Nybyggnad av förskola, 2 avdelningar. Paviljonger.

Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Olofström
Tillbyggnad av inglasade altaner för samtliga lägenheter i flerbostadshus.

Tillbyggnad av skolmatsal i Olofström
Tillbyggnad av skolmatsalen.

Ombyggnad av samlingslokal i Olofström
Om- och tillbyggnad samt nybyggnad av glasgång och samlingslokal.

Byte av ventilation i ishall i Olofström, etapp 2
Projektet avser byte av ventilation i ishall.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Strandskyddsdispens för transformatorstationer.

Ombyggnad av sophus i Olofström
Ombyggnad av kretsgård och utemiljö.

Ombyggnad av fritidsgård i Olofström
Ombyggnad av utrymningsvägar.

Nybyggnad av garage i Olofström
Nybyggnad av garage 9 st platser.

Nybyggnad av garage i Olofström
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av pumpstation i Olofström
Nybyggnad av pumpstation.

Rivning av samlingslokal i Olofström
Nybyggnad av samlingslokal samt rivning av bef samlingslokal.

Nybyggnad av toalett i Olofström
Nybyggnad av toalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstationer Tommakulla 1:11, Bommarstorp 1:3.

Nybyggnad av lager i Olofström
Nybyggnad av tälthall för lager.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Boa 4:5, Gränum 3:24, 2:59, 26:2, 26:1, 2:58.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Kopparemåla 1:12, Lill Ry 1:14, Skjutsmåla 1:12, Bytaremåla 1:7,.

Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Hemsjöhult 1:14, Skrubbeboda 1:22, Karamåla 1:9, Baggamåla 2:3, Härnäs 1:94, Spinkamåla 1:10.

Nybyggnad av garage i Olofström
Nybyggnad av fyra garagebyggnader.

Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Marklov för parkeringsplatser med elstolpe.

Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Marklov för parkeringsplatser.

Nybyggnad av väg i Olofström
Marklov för provisorisk grusväg.

Utvändigt underhåll av industrihus i Olofström
Fasadändring, insättning av port.

Åtgärdande av grönytor, Olofström
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser åtgärder gällande grönytor på torget i Olofström.

Ny entré till Olofströms centrum, Olofström
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser en ny entré till Olofströms centrum.

Utv underhåll vid idrottsplats i Olofström
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Avser byte av tak samt fasadåtgärder.

Utvändigt underhåll av centralkök, Olofström
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser utvändigt underhåll av Olofströms centralkök, Fasad & fönster underhåll.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: