Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Olofström

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kyrkhult, Olofström
Avser tillbyggnad av äldreboende med tio platser. Tillbyggnad aktivitetshus och tillagningskök samt ombyggnad av befintligt boende. Olofströmshus har för detta projekt f.n. tillsammans med arkitektfirman SESAM Arkitektkontor AB tagit fram idéskisser för en byggnation omfattande till-, och ombyggnation av Garvaregårdens omsorgsboende på en tomt med beteckning Kyrkhult 1:205. På den berörda tomten finns även plats reserverad för ytterligare en byggnad benämnd ”Framtida byggnation”.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Olofström
Mark klar för byggnation till salu. Sjönära tomter. Detaljplan finns. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen.
Ombyggnad av riksväg 15 genom Olofström
Avser miljöprioriterad genomfart och mittseparering. Ca 3 km. 2+1 väg med mittseparering, stängning av vissa utfarter, 2 nya cirkulationsplatser med trafiksäkra passager, ombyggnad till miljöprioriterad gata, stärka skyddet av vattentäkten.
Nybyggnad av panncentral i Olofström
OKAB:s befintliga fjärrvärmenät ska förses med ytterligare en biobaserad produktionsanläggning i form av en ny biooljeeldad panna med en kontinuerlig värmeeffekt av max 9 MW installerad och tillförd effekt för att säkerställa spetslastleveranserna till fjärrvärmenätet i Olofströms tätort. Enheten ska vara komplett i s k containerutförande. Den nya pannan med kringutrustning skall anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Optionspris på ytterligare en komplett enhet med samma specifikationer skall ingå i anbudet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Olofström
Entreprenaden avser mindre ombyggnad, byte fönster och ytterdörrar samt tillbyggnad av förskola. Entreprenaden omfattar delvis ny planlösning med bl.a nya personalutrymmen, utesov, RWC, m m. Ingående arbeten omfattar bl a: · rivnings- och demonteringsarbeten samt ingående arbeten för att möjliggöra ändrade planlösningar. · nya innerväggar, dörrar, undertak, fönster och nya ytskikt. · Tillbyggnad, utesov · byte från golvvärme till nya radiatorer · komplettering och justering av vent, vs och elanläggning.
Nyb av enbostadshus och/eller markbostad i Olofström
Markområde till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. Ca 4000 m2 mark. Detaljplan finns.
Nytt industriområde i Kyrkhult
Industritomt till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. 3 Ha oplanerad mark, ca 1,5 Ha grovplanerad mark. Tomten ligger i anslutning till ett litet varuhus och mack. Detaljplan finns.
Nytt industriområde i Kyrkhult
Industritomt till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. En ledig tomt. Ca 0,8 Ha grovplanerad mark. Detaljplan finns.
Gestaltning av Å-rummet, Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020, 1 mkr/år. Ej beslutat. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av samlingslokal i Olofström
Tillbyggnad av entré. Invändig ombyggnad av samlingslokal. Kostnaden är uppskattad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Olofström
Tillbyggnad flerbostadshus. Bygger ut vinkel på befintlig byggnad.
Ombyggnad till utbildningslokal för musikskolan i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Ej beslutat. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av bibliotek i Olofström
Ändrad användning från kontor till bibliotek.
Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström
Ändring av konstruktion i byggnadens bärande delar samt mindre fasadändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Olofström
Nybyggnad av produktionshall och skärmtak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Olofström
Mindre fasadändring nytt fönster.
Nybyggnad av lager i Olofström
Nybyggnad av 3 st tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Snöfleboda 1:26, 1:38, 1:29, Slagesnäs 1:20,Vilshult 1:25.
Nybyggnad av markanläggning i Olofström
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av elverk i Olofström
Nybyggnad av reservkraft elverk.
Nybyggnad av skärmtak i Olofström
Nybyggnad av skärmtak över cykelställ.
Nybyggnad av skärmtak i Olofström
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Olofström
Nybyggnad av väderskydd/busskur.
Nybyggnad av telestation i Olofström
Nybyggnad av kopplingsskåp för fiber.
Nybyggnad av lager i Olofström
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sopanläggning i Olofström
Nybyggnad av nya kärl till sopsortering samt parkeringsplatser.
Tillbyggnad av förråd i Olofström
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Olofström
Tidsbegränsat lov för tälthall.
Tillbyggnad av lastkaj i Olofström
Tillbyggnad av containerutlastning.
Ombyggnad av återvinningsstation i Olofström
Ombyggnad av återvinningsstation.
Rivning av enbostadshus i Olofström
Rivning av brandskadat enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Olofström
Rivning av enbostadshus, ekonomibyggnad och komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Olofström
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Olofström
Strandskyddsdispens för uppförande av brygga med paviljong och grillplats med skärmtak.
Målning och fasadarbeten på skola i Olofström
Upptaget i kommunens budget för åren 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Byte av ventilation vid korttidsboende i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Byte av vent-aggregat och nya Ducar. Uppskattad byggstart.
Ny ventilationsanläggning inom delar av befintlig ishall, Olofström
Avser främst installation av nytt ventilationssystem inom delar av anläggningen, där ett av byggherren sedan tidigare anskaffat FTX-aggregat skall installeras med tillhörande kringarbeten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Isolering av vent-anläggning i simhallsbyggnad, Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Sanering samt nybyggnad av ytterväggvägg, Olofström
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser sanering av eternit samt nybyggnad av 1 stycke ny yttervägg på befintlig byggnad.
Utbyte av styr- och reglerutrustning i idrottshall, Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Uppskattad kostnad.
Renovering av toaletter vid bangolfen i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Ågärder för busshållsplats vid stationen i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: