Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

Nybyggnad av kultur- och bibliotekshus i Karlshamn
Vinnande förslag är framtaget av Schmidt Hammer Lassen Architects i samarbete med SLA och Bruno Happold. Byggnaden ska innehålla bibliotek/barnavdelning, konsthall, biograf, café, turistbyrå, infotorg, kulturkansli, reception/vaktmästeri, diverse förråd, samlingslokaler med mera. Omfattar även utemiljö på Östra Piren. Yta plan 1: 2272 m2. Yta plan 2: 2284. Detaljplan finns.

Nytt verksamhets- och industriområde i Karlshamns hamn
Väntar beslut. Ingen kostnadsuppgift.

Nybyggnad av flerbostadshus i Asarum, Karlshamn

Nybyggnad av vindkraftverk i Karlshamn
Planerat projekt. Uppförande av 10 vindkraftverk. Bygglov har överklagats.

Till-/ombyggnad av gymnasieskola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudgert. Byggstart planeras under 2018.

Nybyggnad av ishall i Mörrum, Karlshamns kommun
Gamla Jössarinken kan komma att byggas om till träningshall. Planerad byggstart under 2018.

Ny industrianläggning i Vekerum
Avser en ny fabriksdel.

Nybyggnad av förskola i Karlshamn
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar på 1200 kvm. Oviss byggstart.

Nybyggnad av förskola i Mörrum
Upptaget i kommunens investeringsbudget. 6 avdelningar. Oviss byggstart.

Nybyggnad av rackethall och parkeringsplatser i Karlshamn
Projektet ligger vilande.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Karlshamn
Objektet avser nyproduktion av 24st marklägenheter, 24st carportar, undercentral, miljöhus, förråd och markarbeten inom fastigheten Mörrum 73:8. Detaljplanen har antagits av kommunen.

Anläggande av överföringsledningar samt pumpstationer Mörrum
Utbyggnad av två pumpstationer samt överföringsledningar för vatten och spillvatten på en sträcka av ca 7,5 km mellan Mörrum och Sternö. Ombyggnad av reningsverksvolymer till utjämningsmagasin.

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET1
Ny gate inkl möjlighet till såväl automatiserad incheckning som manuell incheckning.Övergripande trafiksystem. Uppställningsytor/filer för lastbilar, personbilar och löstrailers. Utformning av passagerarterminal. Förslag till lokalisering av tullfunktioner. Kommer att utföras i 2 stycken etapper.

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET2
Ny gate inkl möjlighet till såväl automatiserad incheckning som manuell incheckning.Övergripande trafiksystem. Uppställningsytor/filer för lastbilar, personbilar och löstrailers. Utformning av passagerarterminal. Förslag till lokalisering av tullfunktioner. Kommer att utföras i 2 stycken etapper.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Tanken är att sälja tomten. Oviss byggstart och kostnad.

Nybyggnad av upplagsytor i hamnen, Karlshamn
Avser nybyggnad av upplagsyta för Gasrör till Nordstream på ytan söder om godsbangården i Stilleryd. Ytan ska vara grusyta med ett dike runt som har förbindelse med havet. Stängsel runt området och grindar.

Nytt exploateringsområde för verksamhetsområde mm i Sternö
Ligger på is. Beställare=markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av marina i Karlshamn
Planerat projekt. Vilande.

Upprustning av klubbstuga vid idrottsplats i Asarum, Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Byggstart planeras under 2018. Kostnaden är uppskattad.

Om- och tillbyggnad av personallokaler & kontor i Tubbaryd
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019. Projektering under 2016 som kommer att utföras av ramkontrakterade konsulter. Oviss byggstart.

Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017 - 2019.

Nybyggnad av varuhus i Karlshamn
Lokaler för uthyrning. Byggstart är avhängig kontrakterande av hyresgäst. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av torg i Karlshamn
Avser ombyggnad/modernisering av torgyta. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019.

Iordningställande av ny roro-layout vid hamn i Karlshamn
Karlshamns Hamn ska optimera ytorna för roro-trafiken viket innebär att nya ytor tas i anspråk liksom att befintliga ytor optimeras. Denna delen i projektet innebär att färdigställa nya ytor samt att bl.a. installera förbättrad belysning, komplettera dagvatten och en del fundament för ny datautrustning. Vägmarkering. Belysning och elarbeten för boarding, check-in/-out m m. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Tidiga planer. Avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart och kostnad oviss.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser nybyggnation av 8 stycken lägenheter i 1 huskropp uppdelat på 2 stycken våningar.

Nybyggnad av vindkraftverk
Avser ett verk.

Nybyggnad av VA-ledning i Karlshamn
Byggstart är avhängig Lantmäteriets beslut ang. lantmäteriförrättning. Byggstart förhoppningsvis sommaren 2017.

Nybyggnad av fritidsbåtplatser i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Utveckling av områden i Karlshamn
Planprogram (vision) skall tas fram, därefter kommer områdena detaljplaneras. Okänd kostnad. Uppskattad start. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av kyrka till HVB-hem i Mörrum
Ombyggnad av kyrkobyggnad till gruppboende.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus 2,5 våning, 3 lägenheter, (hyresrätter), med hög standard, samt en lokal om 80 kvm på bottenplan. Invändiga snickerier kommer till största delen att utföras i egen regi.

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 1
Ligger på is. Kostnad för planarbete upptaget i kommunens investeringsbudget 2014-2015. Avser fribyggartomter.

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 2
Ligger på is. Kostnad för planarbete upptaget i kommunens investeringsbudget 2014-2015. Avser fribyggartomter.

Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Nybyggnad av gc-väg i Karlshamn etapp 2
Igångsättning beräknas under 2017.

anläggande av ny infartsväg i Mörrum, Karlshamn
Nybyggnad av 1 km infartsväg med parallell GC-väg samt ny anslutningsväg till personalparkering. Urgrävning ca 25000 m3, fyllning med berg 0/300, samt överbyggnad med lätt bergbank. Dagvatten- och dräneringsledningar med tillhörande brunnar, samt trummor. Tre lager beläggning ca 10 000m2. Belysningsarbeten och betongarbeten.

Utveckling av asarum centrum
Planerat projekt till följd av nybyggnad av bildnings-centra (795284). Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av va-ledning i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Byggstart tidigast hösten 2016.

Nybyggnad av skärmtak i hamnen, Karlshamn
Avser uppförande av skärmtak mellan de befintliga magasinen 2 och 3 i Stillerydshamnen.

Brandvattensystem Sutudden i Karlshamn
Projektet avser en anläggning för slätckvatten för att begränsa effekter vid brand. Anläggningen ska bestå av en dieseldriven pump som ska förse ett rörsystem med rätt flöde av vatten som tas från havet. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av isplan i Karlshamn
Projektet ligger vilande.

Biokonvertering av oljesystem vid hetvattencentral i Stilleryd, Karlshamn
Avser konvertering av befintlig oljeeldad spetslastanläggning HVC Stilleryd från fossil eldningsolja till bioolja. Denna upphandling omfattar oljesystemet som ska förse de nya oljebrännarna med olja.

Nytt exploateringsområde i Hällaryd
Tidigt skede, avvaktar beslut.

Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Asarum
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.

Åtgärder gällande kommunens cykelvägar, Karlshamn
Projektet avser anläggande samt upprustning av kommunens cykelbanor, mer information kommer till våren.

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 5
Beslut ej tagna.

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 6
Ej beslutat.

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 7
Ej beslutat.

Breddning av gata för ny cykelbana i Karlshamn
Gatan ska breddas för att anlägga ca 80 meter cykelbana från Tegelbruksvägen till busshållplats.

Byte av tvättmaskiner i tvättstuga, Karlshamn
Miljövänliga tvättmaskiner.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: