Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.

Ny regional fjärrvärmeledning mellan Karlshamn-Olofström
Projektet ligger vilande. Byggstart tidigast 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Asarum, Karlshamn

Nybyggnad av vindkraftverk i Karlshamn
Planerat projekt. Uppförande av 10 vindkraftverk. Bygglov har överklagats.

Tillb av galleria med bostäder och kontor i Karlshamn
Detaljplanen är fastställd. Tillbyggnad med 3 våningar inrymmande 25 lägenheter och 2.000 kvm kontor. Hyresgäst för kontorslokalerna blir kommunens omsorgsförvaltning. Anbud kommer att infordras på entreprenader. Uppskattad kostnad.

Till-/ombyggnad av gymnasieskola i Karlshamn
Utredningsskede. Byggstart i bästa fall sommaren 2018.

Ny industrianläggning i Vekerum
Avser en ny fabriksdel.

Nybyggnad av förskola i Karlshamn
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar på 1200 kvm. Oviss byggstart.

Nybyggnad av rackethall och parkeringsplatser i Karlshamn
Projektet ligger vilande.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Karlshamn
Objektet avser nyproduktion av 24st marklägenheter, 24st carportar, undercentral, miljöhus, förråd och markarbeten inom fastigheten Mörrum 73:8. Detaljplanen har antagits av kommunen.

Nybyggnad av förskola i Svängsta
Avser ny förskola med 6 avdelningar. Oviss byggstart.

Anläggande av överföringsledningar samt pumpstationer Mörrum
Utbyggnad av två pumpstationer samt överföringsledningar för vatten och spillvatten på en sträcka av ca 7,5 km mellan Mörrum och Sternö. Ombyggnad av reningsverksvolymer till utjämningsmagasin.

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET1
Ny gate inkl möjlighet till såväl automatiserad incheckning som manuell incheckning.Övergripande trafiksystem. Uppställningsytor/filer för lastbilar, personbilar och löstrailers. Utformning av passagerarterminal. Förslag till lokalisering av tullfunktioner. Kommer att utföras i 2 stycken etapper.

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET2
Ny gate inkl möjlighet till såväl automatiserad incheckning som manuell incheckning.Övergripande trafiksystem. Uppställningsytor/filer för lastbilar, personbilar och löstrailers. Utformning av passagerarterminal. Förslag till lokalisering av tullfunktioner. Kommer att utföras i 2 stycken etapper.

Nybyggnad av förskola i Hällaryd
Projektet ligger vilande. Planer finns för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Kommer att byggs ihop med skolan med en passage. Avser även rivning av bef förskola.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Tanken är att sälja tomten. Oviss byggstart och kostnad.

Nybyggnad av upplagsytor i hamnen, Karlshamn
Avser nybyggnad av upplagsyta för Gasrör till Nordstream på ytan söder om godsbangården i Stilleryd. Ytan ska vara grusyta med ett dike runt som har förbindelse med havet. Stängsel runt området och grindar.

Nybyggnad av villor i Karlshamn
Ca 10 villor planeras.

Nytt exploateringsområde för verksamhetsområde mm i Sternö
Ligger på is. Beställare=markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av marina i Karlshamn
Planerat projekt. Vilande.

Uppförande av byggnad vid torget i Karlshamn
Uppförande av byggnad som ska innehålla restaurang och café, samt offentliga toaletter. En befintlig byggnad kommer att rivas. Troligen totalentreprenad. Kostnad minst 20 mkr. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Karlshamn hamn
En återvinningsstation ska uppföras i Stillerydsområdet. Planeringsskede.

Iordningställande av ny roro-layout vid hamn i Karlshamn
Karlshamns Hamn ska optimera ytorna för roro-trafiken viket innebär att nya ytor tas i anspråk liksom att befintliga ytor optimeras. Denna delen i projektet innebär att färdigställa nya ytor samt att bl.a. installera förbättrad belysning, komplettera dagvatten och en del fundament för ny datautrustning. Vägmarkering. Belysning och elarbeten för boarding, check-in/-out m m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Tidiga planer. Avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart och kostnad oviss.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser nybyggnation av 8 stycken lägenheter i 1 huskropp uppdelat på 2 stycken våningar.

Nybyggnad av vindkraftverk
Avser ett verk.

Nybyggnad av VA-ledning i Karlshamn
Byggstart är avhängig Lantmäteriets beslut ang. lantmäteriförrättning. Byggstart förhoppningsvis sommaren 2017.

Nybyggnad av fritidsbåtplatser i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Utveckling av områden i Karlshamn
Planprogram (vision) skall tas fram, därefter kommer områdena detaljplaneras. Okänd kostnad. Uppskattad start. Uppskattad byggstart.

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 1
Ligger på is. Kostnad för planarbete upptaget i kommunens investeringsbudget 2014-2015. Avser fribyggartomter.

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 2
Ligger på is. Kostnad för planarbete upptaget i kommunens investeringsbudget 2014-2015. Avser fribyggartomter.

Nybyggnad av gc-väg i Karlshamn etapp 2
Igångsättning beräknas under 2017.

Utveckling av asarum centrum
Planerat projekt till följd av nybyggnad av bildnings-centra (795284). Uppskattad byggstart och kostnad.

Brandvattensystem Sutudden i Karlshamn
Projektet avser en anläggning för slätckvatten för att begränsa effekter vid brand. Anläggningen ska bestå av en dieseldriven pump som ska förse ett rörsystem med rätt flöde av vatten som tas från havet. Uppskattad kostnad.

Förstärkning av transmissionsledning mellan Södra Cell Mörrum och HVC Stilleryd, Karlshamn
Objektet avser förstärkning av transmissionsledning mellan Södra Cell Mörrum och HVC Stilleryd. I projektet innefattas markarbete, rörarbeten och byggnadsarbeten för utbyggnad av 1 st DN400 fjärrvärmeledning (ny framledning).

Reparation av vattentorn i Karlshamn
Arbetena omfattar utvändiga betong- och tegelreparationer samt diverse stål-/plåtarbeten. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av skärmtak i hamnen, Karlshamn
Avser uppförande av skärmtak mellan de befintliga magasinen 2 och 3 i Stillerydshamnen.

Utbyggnad av fiberoptiskt nät inom Mieådalen, Karlshamns kommun
Avser utbyggnad av det fiberoptiska nätet samt nödvändiga schaktarbeten.

Ombyggnad av isplan i Karlshamn
Projektet ligger vilande.

Biokonvertering av oljesystem vid hetvattencentral i Stilleryd, Karlshamn
Avser konvertering av befintlig oljeeldad spetslastanläggning HVC Stilleryd från fossil eldningsolja till bioolja. Denna upphandling omfattar oljesystemet som ska förse de nya oljebrännarna med olja.

Nytt exploateringsområde i Hällaryd
Tidigt skede, avvaktar beslut.

Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Asarum
Objektet avser installation av nytt reservkraftsaggregat.

Ombyggnad av Sternö Reningsverk, Karlshamn
Projektet avser maskinutrustning till rens och sand hantering på Sternö reningsverk.

Åtgärder gällande cykelväg i Karlshamn
Anbud kommer att infordras på entreprenaden.

Renovering för skateboardhall i Svängsta, Karlshamn

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 5
Beslut ej tagna.

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 6
Ej beslutat.

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 7
Ej beslutat.

Breddning av gata för ny cykelbana i Karlshamn
Gatan ska breddas för att anlägga ca 80 meter cykelbana från Tegelbruksvägen till busshållplats.

Byte av tvättmaskiner i tvättstuga, Karlshamn
Miljövänliga tvättmaskiner.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: